Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. dn. reda

8. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
 
 Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora (Narodnenovine broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ 2010. godine donijela
ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izme
đ
uRepublike Hrvatske i Crne Gore o izru
č
enjuI.
 Na temelju
č
lanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokre
ć
e se postupak za sklapanjeUgovora izme
đ
u Republike Hrvatske i Crne Gore o izru
č
enju.
II.
U odnosima Republike Hrvatske i Crne Gore u dosadašnjem razdoblju sklopljen je ina snazi je Ugovor izme
đ
u Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomo
ć
i u gra
đ
anskim i kaznenim stvarima od 15. rujna 1997. (Narodne novine – Me
đ
unarodni ugovori br. 6/98). U okviru nastojanja za daljnjim unaprje
đ
enjem me
đ
usobnesuradnje u odnosima dviju država u podru
č
 ju pravosu
đ
a i borbe protiv organiziranogkriminala i korupcije te njihovog transnacionalnog širenja, uzimaju
ć
i pri tomu posebice uobzir važnost i potrebu uske me
đ
usobne suradnje država u toj borbi, kao i
č
injenicu da jezloupotrebom instituta dvostrukog, a katkad i višestrukog državljanstva na državnim podru
č
 jima država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, neizru
č
ivanje vlastitih državljanadovelo do problema nekažnjivosti, odnosno nemogu
ć
nosti kaznenog progona i izvršenjakaznenopravne sankcije,zaklju
č
eno je da postoje
ć
i pravni okvir za ostvarivanje suradnje uovom podru
č
 ju u odnosima Republike Hrvatske i Crne Gore nije dostatan i dovoljnou
č
inkovit te da ga treba unaprijediti sklapanjem dvostranog me
đ
unarodnog ugovora oizru
č
enju.Republika Hrvatska i Crna Gora stranke su Europske konvencije o izru
č
enju,sastavljene u Parizu 13. prosinca 1957. godine, Dopunskog protokola Europske konvencije oizru
č
enju, sastavljenog u Strasbourgu 15. listopada 1975. godine te Drugog dopunskog protokola Europske konvencije o izru
č
enju, sastavljenog u Strasbourgu 17. ožujka 1978.godine (Narodne novine – Me
đ
unarodni ugovori br. 14/94). Iako spomenuta Konvencija uodnosima država stranaka ima prednost pred odredbama dvostranih me
đ
unarodnih ugovora oizru
č
enju, u odnosima država stranaka dopustivo je sklapanje dvostranih me
đ
unarodnihugovora u svrhu nadopuna njezinih odredaba ili olakšavanja primjene u njoj sadržanihna
č
ela.Usvajanjem izmjena Ustava Republike Hrvatske omogu
ć
eno jeda se u odre
đ
enimslu
č
ajevima odstupi od na
č
ela neizru
č
ivanja vlastitih državljana drugim državama i to u
 
odnosima s državama s kojima je Republika Hrvatska skloplila dvostrani me
đ
unarodniugovor kojim se predvi
đ
a mogu
ć
nost izru
č
ivanja vlastitih državljana u svrhu procesuiranja po
č
initelja najtežih kaznenih djela.
III.
Sklapanje Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke predlaže se s ciljem stvaranja u odnosimaRepubike Hrvatske i Crne Gore potrebnog me
đ
unarodnopravnog okvira za omogu
ć
avanjeizru
č
enja osoba, koje se u državi koja traži izru
č
enje gone radi kaznenog djela ili se izru
č
enjetraži radi izvršenja kazne zatvora ili mjere koja uklju
č
uje oduzimanje slobode. Izru
č
enjedržavljana zamoljene države ili osobe bez državljanstva s prebivalištem u zamoljenoj državidopustivo je samo za kaznena djela organiziranog kriminala i korupcije sukladnome
đ
unarodno prihva
ć
enim definicijama istih.Ugovorom iz to
č
ke I. ove Odluke uspostavlja se mehanizam kojim
ć
e se onemogu
ć
itida pojedinci, zlouporabom instituta neizru
č
ivanja vlastitih državljana, bijegom u državu svogdržavljanstva izbjegnu kaznenu odgovornost za najteža kaznena djela organiziranogkriminala i korupcije.Ugovor iz to
č
ke I. ove Odluke temeljen je na odredbama Europske konvencije oizru
č
enju te dodatnim protokolima uz tu Konvenciju i njime se u odnosima RepublikeHrvatske i Crne Gore olakšava primjena u Konvenciji sadržanih na
č
ela. Na tim osnovama,Ugovorom iz to
č
ke I. ove Odluke ure
đ
uju se sva bitna pitanja vezana za postupak izru
č
enja, a posebice na
č
in komunikacije izme
đ
u nadležnih tijela država ugovornica u provedbi Ugovora,na
č
in postupanja po zahtjevima za izru
č
enje, utvr 
đ
uju se kaznena djela za koja je izru
č
enjedopušteno kao i slu
č
ajevi nedopustivosti izru
č
enja, pitanje odgode izru
č
enja i privremenogizru
č
enja, predvi
đ
a se mogu
ć
nost primjene u odre
đ
enim slu
č
ajevima postupka pojednostavljenog izru
č
enja, postupak predaje osobe koja se izru
č
uje, pitanje troškovaizru
č
enja te mehanizam rješavanja sporova o tuma
č
enju ili primjeni Ugovora.
IV.
 Prihva
ć
a se Nacrt Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova za vo
đ
enje pregovora.Tekst Ugovora
 
iz stavka 1. ove to
č
ke sastavni je dio ove Odluke.
V.
Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u sljede
ć
emsastavu:-
 
ministar pravosu
đ
a, voditelj izaslanstva,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->