Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Internacionalizacija rata u Hrvatskoj 1990.-1992.

Internacionalizacija rata u Hrvatskoj 1990.-1992.

Ratings: (0)|Views: 97|Likes:
Published by Luka Šarić
Internacionalizacija rata u Hrvatskoj 1990.-1992.
Internacionalizacija rata u Hrvatskoj 1990.-1992.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Luka Šarić on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
 
HRVATSKO KATOLIĈKO SVEUĈILIŠTE
 Studij: PovijestKolegij: Izradba znanstvenog rada
Internacionalizacija rata u Hrvatskoj 1990.-1992.
Mentor: dr. sc. Ivica Miškulin
Student: Luka
Šarić
Zagreb, 6. lipanj 2012.
 
1
Sadrţaj
 
1. Uvod.............................................................................................................................22. Internacionalizacija jugoslavenske krize i Hrvatska 1990. godine..............................33.
MeĊunarodni ĉimbenici ukljuĉeni
 
u rješavanje
 jugoslavenske krize...........................44. Proces m
eĊunarodno
g priznanja Republike Hrvatske..................................................85. Republika Hrvatska nakon Sarajevskog primirja.......................................................106. Za
kljuĉak 
....................................................................................................................117. Popis literature............................................................................................................12
 
2
1. Uvod
Tema seminarskog rada jest prikaz internacionalizacije rata u Hrvatskoj od 1990. godine
do primitka meĊunarodno priznate Republike Hrvatske u Ujedinjenje narode
1992. godine.
Cilj ovog seminara je prikazati proces meĊunarodnog priznanja Republike Hrvatske i teţak  put kojim je Republika Hrvatska morala proći da bi bila priznata kao meĊunarodni subjekt u
svijetu.
TakoĊer, cilj je i
 
definirati koje su drţave i meĊunarodne organi
zacije odigrale bitnu
ulogu u rješavanju
hrvatskog pitanja 1991. godine.
Zapoĉet ću pisanje ovog seminara prikazom raspada Jugoslavije u kontekstu raspada komunistiĉkog reţima u istoĉnoj Europi. Sdruge strane, ukratko ću prikazati unutarnje probleme Jugoslavije i buĊenje velikosrpske
ide
ologije kao uzroĉnika rata u Hr 
vatskoj.
Kronološki ću pratiti dogaĊaje i procese koji su bilikljuĉni za rješavanje hrvatskog pitanja.
 
Posebnu paţnju posvetit ću pojedinim drţavama kojesu vodile razliĉite politike prema Republici Hrvatskoj i pokušat ću objasniti
kako je upravo to
 bio veliki problem u rješavanju hrvatskog pitanja. Isto tako, posebnu pozornost posvetit ću injemaĉkoj politici koja je odigrala kljuĉnu ulogu u procesu meĊunarodnog priznanja
Republike Hrvatske.
Uz Njemaĉku, spomenut ću i vaţnu ulogu Svete Stolice po tom pitanju.
U ovom radu t
reba odgovoriti na nekoliko temeljnih pitanja. Kako i na koji naĉin se ukljuĉilaEuropska zajednica i Ujedinjeni narodi u samom poĉetku srpske pobune i agresije na
Republiku
Hrvatsku? Kakav je bio stav vodećih svjetskih sila prema raspadu Jugoslavije inovoj drţavi Republici Hrvatskoj? Koji su potezi povuĉeni od strane Europske zajednice,
Ujedinjenih naroda i pojedinih
svjetskih drţava
kako bi se r
iješila jugoslavenska kriza?
Je li
Republika Hrvatska prebrzo ili presporo priznata i što je na to najviše utjecalo?
Iz navedenih
 pitanja cilj je pronaći odgovore i logiĉne zakljuĉke, te na saţet naĉin donijeti zakljuĉak 
kako
 je i na koji naĉin trajao put Republike Hrvatske od jugoslavenske republike do meĊunarodno priznate drţave u Ujedinjenim narodima
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->