Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 280113

m Tarragona 280113

Ratings: (0)|Views: 1,309|Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
Dilluns, 28 de gener de 2013núm. 2.218www.diarimes.com
Els veïns denuncien queel centre cultural deCampclar és una mesquita
TARRAGONA
 
Segons l’Ajuntament es tracta d’un centre cultural, peròels veïns diuen que s’hi congreguen centenars de musulmans per l’oració.
 
P2
ESPORTS
El CBT segueixintractableen derrotarels Lluïsos deGràcia (64-77)
Els de Berni Álvarezcontinuen com a líders ensolitari.
 
P17
TARRAGONA
Demà es lliuraran 6.000peticions en una marxaperquè hemodinàmicade Joan XXIII obri les 24hores.
 
P3
La ciutat acollirà del18 al 20 d’octubre laTrobada Nacional deConfraries de SetmanaSanta.
 
P4REUS
Preocupació en el sectorde la fruita seca per lapossible pèrdua d’ajudesde la Generalitat.
 
P6
Francesc Vallès creuque la forma d’actuardel govern municipal faperdre oportunitats a laciutat dia a dia.
 
P7CAMP DETARRAGONA
La pedalada popular ila Trobada de Gegantscentren la jornada a lesfestes salouenques.
 
P10
La possible arribada deMercadona a Altafullaprovoca incertesa.
 
P11CATALUNYA
Els casinos podran obrirdurant 24 hores.
 
P12MÓN
Un incendi en unadiscoteca de Brasilprovoca 232 morts.
 
P13ESPORTS
La Pobla empata aVilassar (2-2) i segueix acinc del ‘play-o.’
 
P17
AVUI
Més de 40.000 persones viuen la GranFesta de la Calçotada de Valls
TRADICIÓ
 
El barceloní Adrià Wegrzyn va tornar a guanyar ahir el concurs demenjar calçots, i és la setena vegada que queda primer.
P9
En primer pla, el guanyador del Concurs de Menjar Calçots, que es va empassar-se més de tres quilos i mig.
CRISTINA AguIlAR
ESPORTS
El Nàstic golejal’Espanyol B(4-0) i esreconcilia ambl’afició
Els gols van ser de MarcMartínez, De la Espada,Perera i Viale.
 
P14-15
OlÍVIA MOlET
Perera, celebrant un gol.
ESPORTS
Un Reus plagatde baixes cauderrotat davantel Sant Andreu(2-0)
Edgar va ser l’autor deles dues dianes delsquadribarrats.
 
P16
 
2
diarimés
28/01/2013
TARRAGONA
La URV investeix doctor ‘honoriscausa’ a l’investigador Malrieu
UNIVERSITAT
La Universitat Rovira i Virgili(URV) investirà doctor
hono- ris causa 
l’investigador de laquímica quàntica Jean-PaulMalrieu(Colmar, França, 1939).És un dels químics quànticsmés rellevants de la seva gene-ració i actualment és professoremèrit del Centre Nacional deRecerca Cientíca (CNRS) aFrança.El rector, Francesc XavierGrau, acompanyat a la mesa del’acte del secretari general dela Universitat Antoni GonzálezSenmartí i el degà de la Facul-tat de Química, Joan Igual, seràl’encarregat de presidir aquestacte d’investidura del cientí-c com a doctor membre de lacomunitat universitària de Tar-ragona. L’acte, on també inten-vendrà la coral de la universitat,tindrà lloc demà a les sis de latarda al Rectorat.La relació entre Ciència iMercat, serà el tema del discursd’aquesta investidura.
RedaccióEsther Valcárcel
Des de l’Ajuntament de Tarrago-na s’assegura que es tracta d’uncentre cultural, però molts veïnsasseguren que la gran majoria depersones que s’hi acosten durantel dia, més d’un centenar, ho fanper resar. Es tracta d’un local,ubicat al carrer Riu Segre del barri de Campclar, que fa anysacollia un supermercat, desprésva ser la seu d’una botiga de mo- bles –el rètol de la qual encara ésvisible– i que des de fa més d’unany va passar a mans d’una co-munitat islàmica.«Els veïns de la zona n’estemfarts, cada dia venen unes 150persones i els divendres i dis-sabtes encara són més», expli-cava ahir al D M AjimiroRuiz, un dels veïns del carrer RiuLlobregat que viu just al davantd’aquesta «mesquita encoberta».De fet, segons explicava la pre-sidenta de l’Associació de Veïnsla Cuarta de Campclar, MariaDolores Mina, hi ha dies que sónentre 300 i 400 els homes queacudeixen a aquest recinte. «Elcarrer s’omple de cotxes, quanarribem de treballar no sabemon aparcar», comentava Ruiz. I ésque, en els últims mesos l’Ajun-tament ha ordenat el tancamentde diversos centres de confessiómusulmana com ara la que exis-tia a Torreforta i una mesquitail·legal que s’ubicava a Sant Perei Sant Pau. «Aixó ha provocatque la gent d’aquest barris aravinguin a Campclar», armavael mateix veí. De fet, l’única mes-quita amb la llicència pertinentque existeix actualment a Tarra-gona és la que s’ubica al polígonindustrial Entrevies.Una altra de les denunci-es dels veïns és el del «soroll».«Cada nit és un infern, surtenentre les quatre i les cinc de lamatinada i el carrer és un au-tèntic guirigall», deia Ruiz, queexplica que moltes d’aquestesnits s’ha vist ibligat a aixecar-sedel llit i anar al balcó per dema-nar silenci. «Semblen un enormeramat d’ovelles sortint d’un cor-ral», manifestava un altre veí dela zona, José Ruiz, que asseguraque la situació ja s’ha denunciatnombroses vegades tant als Mos-sos d’Esquadra com a la GuàrdiaUrbana.Una de les coses que més mo-lesta als veïns és la «butrícia».«Cada dia orinen al carrer», as-seguren els veïns de la zona. Defet, en els carrerons que envoltenel local s’observen nombrosespixades. «Al recinte només hi haun lavabo», comentava Ruiz.
L’Ajuntament ho ha investigat
Ja fa mesos que l’Ajuntament deTarragona va investigar aquestlocal i, segons assegurava ahir elregidor d’Urbanisme i SeguretatCiutadana, Carles Castillo, estracta d’una centre cultural «onfan moltes activitats obertes atot el barri, com ara cursos d’idi-omes». «No puc dir que no esresi, però aquesta no és l’activitatprincipal, així que aquest centreno es tancarà», explicava Casti-llo, que conrmava que, actual-ment, l’única mesquita que hi haa Tarragona és la que s’ubica alpolígon industrial Entrevies.A partir d’ara, la prioritat del’Ajuntament és ubicar aquestsrecintes fora del centre de la ciu-tat.
VEÏNAL
Denuncien l’existència d’unamesquita «encoberta» a Campclar
L’Ajuntament diu que és un centre cultural i els veïns afirmen que centenars de persones hi van a resar
CRISTINA AGUILAR
El recinte que acull cada dia centenars d’àrabs al carrer Riu Segre del barri de Campclar.
La comunitat islàmica, indignada
Dveo membe de l comuntt làmc de Tgon hnmott l Diari Més l ev «ndgncó» dvnt l nov polít-c de l’Ajuntment que t l’objectu d’ubc el nou ecnntede culte fo del cente. «En quet ecnte no nom eem,fem un tc ocl molt mpotnt bd en l mllo de lconvvènc», mnfetv h un del membe de l comu-mtt làmc A-l, Nou Benzou, que denuncvque  quet equpment e tllden l foe el tebllocl «depexeà». «Volen que en concentem en el po-lígon ndutl cent geto», feg Benzou, que de de ftemp feqüentv un ecnte de culte povonl ubct  lPt Bx. «En vn d que en un ny en fclten un locl l cutt, en entm molt engnyt», mnfetv.
E. Valcárcel.
 
3
28/01/2013
diarimés
TARRAGONA
Avui fa anys l’àvia més acti-va i eixerida del món. Si us latrobeu per la Part Alta no usoblideu de felicitar-la i d’es-tirar-li les orelles 75 vegades!Per molts anys àvia!
FELICITACIONS
Laia Díaz
Continua la creuada dels sindi-cats per aconseguir que la unitatd’hemodinàmica de l’HospitalJoan XXIII obri les 24 hores deldia els 365 dies de l’any.Aquest proper dimarts, 29 degener, el sindicat CGT, amb elsuport de l’Assemblea 15-M, CO-BAS i la Plataforma en Defensadels Drets Públics ha organitzatuna jornada reivindicativa quecomençarà a dos quarts d’onzedel matí amb un acte de protes-ta al mateix Hospital Joan XXIII.Mitja hora més tard, sortirà desd’allí una marxa que anirà nsa la seu del Departament de Sa-nitat, situada a l’avinguda MariaCristina. Allí està previst queal voltant de les dotze del mig-dia se li lliurin al director delsServeis Territorials, Josep Mer-cadé, 6.000 peticions signadespels ciutadans en què reclamenl’obertura del servei d’hemodi-nàmica cardíaca durant les 24hores del dia.El Departament de Salut de laGeneralitat va decidir ampliarl’horari de la unitat a partir del 15d’octubre i des de llavors es po-den fer angioplàsties primàriesdotze hores al dia durant els setdies de la setmana, entre les vuitdel matí i les vuit del vespre. Toti això, des de la CGT considerenque aquesta ampliació horàriaencara és insucient i, a travésd’un comunicat, denuncien que«no garanteix totalment l’aten-ció els infarts amb elevació delsegment, ja que deixa la meitatd’hores de l’any sense atenció.Creiem que és un pedaç».
Un any de reivindicacions
Fa un any va transcendir als mit-jans que aquest servei d’atenciócardíaca estava obert únicamentde dilluns a divendres de vuit delmatí a cinc de la tarda i els festiusi el cap de setmana restava tan-cat. Va ser llavors quan van co-mençar a organitzar-se diversesaccions de protesta per denun-ciar que Tarragona era l’únicaprovíncia amb més de 800.000habitants on no es podia realit-zar un cateterisme cardíac les24 hores de l’any. A banda, caliaafegir-hi que les persones de lesTerres de l’Ebre que patien un in-fart havien de traslladar-se 200quilòmetres per rebre el tracta-ment adequat.Durant el mes de març es vancomençar unes protestes setma-nals, cada dimarts, a l’interiorde l’Hospital Joan XXIII i es vacomençar amb una recollida designatures que es van fer arribardirectament al Conseller de Sa-lut, Boi Ruiz.El procediment que es realitzaa la unitat d’hemodinàmica con-sisteix en desobstruir l’artèriadel cor taponada perquè puguiarribar la sang amb oxigen almúscul del cor.
SALUT
Noves protestes perquè el serveid’hemodinàmica obri les 24 hores
Demà es farà una marxa per acabar lliurant 6.000 peticions al delegat dels SSTT de Salut
MOBILITAT
cristina aguilar
La majoria de llambordes estan trencades pel pas de vehicles.
Laia Díaz
El carrer Trafalgar del Serrallocanviarà d’aspecte. Avui co-mencen els treballs per substi-tuir les actuals llambordes quehi ha a l’indret i també a la ro-tonda del Moll de Costa, per unpaviment d’aglomerat asfàltic.Aquesta façana portuària esva inaugurar l’estiu del 2007 iva suposar una inversió de mésde set milions d’euros. Ara bé,quan encara no havien passatdos anys de la seva inauguraciól’Autoritat Portuària va reforçarel paviment perquè la majoriade rajoles ja estaven trencadesa causa del pas continu de ve-hicles, una actuació que segonsdenunciaven els veïns ja s’haviafet diverses vegades i les rajolestornaven a trencar-se.Ara, tres anys després i ambla majoria de llambordes par-tides en bocins, s’ha deciditsubstituir-les. La duració pre-vista dels treballs és d’un mes imig i s’efectuaran canvis en eltrànsit, així doncs els vehiclesque vulguin accedir al Port hau-ran de circular pel carrer Inde-pendència o per Pere Martellper accedir al moll de Reus, i lacirculació per l’interior del Ser-rallo estarà limitada als vehiclesdels veïns. També es trasllada-ran els contenidors i les paradesde l’autobús.
Comença la substitucióde les llambordes delSerrallo per asfalt
La façana portuària es va inaugurar el 2007

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
DiariMes liked this
120366 liked this
kokoxanel liked this
depuracio liked this
DiariMes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->