Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
มกราคม 2555

มกราคม 2555

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Nattapol Kengkuntod

More info:

Published by: Nattapol Kengkuntod on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2013

pdf

text

original

 
ฉบับที ่123
มกราคม 2555
 
“คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั งยืน”
 
สสส.มีหน้าที ส่งเสริมสนบสนุนให้ประชาชนมี พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและลดละเลิกพฤติกรรมที เสี ยงต่อการทำลายสุขภาพซึ งนำ
 ไปสู การมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ และมคุณภาพชวิตท ดซ งถอเปนพฒนาการดาน สุขภาพอกดานหน งซ งสำคญไมยิ งหยอนกวา
การรกษาพยาบาล
กองบรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข
 
979 ชั ้น 34 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร 0-2298-0500 ต่อ 1330 โทรสาร 0-2298-0499 หรือ
e-mail : editor@thaihealth.or.th
ทพ.กฤษดา เรืองอารย์รัชต์
ผู ้จัดการ สสส.
อยาลมเขามาแลกเปล ยนความคิดเห็นกนไดตามชองทางเดิม ดงน  Facebook : www.facebook.com/kunkris Twitter : www.twitter.com/kunkris
ผมเองมโอกาสไดไปรวมงานท ทอสนามหลว
ตองบอกวามคนมารวมงานกนมากจริงๆ มรายงานวาปีน คนมารวมสวดมนต ขามปีท ทองสนามหลวงมากกวาคนไปเคาทดาวน ท เซ็นทรลเวิลดนบวาเปนปรากฏการณท พิเศษ  จริงๆ ท คนไทยหนมารวมกิจกรรมทางใจมาก กวากิจกรรมบนเทิ
เปนสญญานท ดมากวาคนจำนวนมากใหความสำคญกบสุขภาพใจและเลอกหางไกลจากอบายมุขบรรยากาศในวนน นเช อวาทุกคนคงรบรู  ได ถงพลงความมุ งม นของคนไทยท ต งใจรวม สวดมนตไมเพยงเพ อเริ มตนปีอยางมสิริมงคล แกตวเอง แตยงไดรวมถวายเปนพระราชกุศล  ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หว ในโอกาสท  ทรงมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวนท   5 ธนวาคม 2554 และยงตอเน องมาถงปี  2555 ซ งเริ มตนการเฉลิมฉลองปีพุทธชยนต  คอปีท พระพุทธเจาตรสรู ครบ 2,600 ปีดวย ผมเช อวาพลงจิต พลงสมาธิของคนไทย ท วประเทศ จะทำใหเราทุกคนผานพนเร องราว
หนกๆ
และไดเริ มตนใหมดวยสิ งท ดงา ดงท ทท มนตเปยอมไดประจกษวา การสวดมนตมพลานุภาพ เพยงใด ยิ งในชวงท ชวิตเผชิญวิกฤต สติท ต ง ม นยอมมพลงเหนอสิ งอ นใ
และแมจะผานปี
 ใหม่ไปแล้
เรายงสามารถสวดมนตไดทุกวทุกสถานท ท สะดวก และทุกขณะท มสติ  และเพ อใหการเริ มตนปีใหมน  เปนการ บูรณาการท งรางกายและจิตใจเขาดวยกน สสส. และภาคเครอขายตางๆ ยงไดจดกิจกรรมการ วิ 
UN Day Run 2011
ข นตอเน องกนหล เสร็จสิ นจากการสวดมนตขามปีซ งคร งน น เปนปีท 27 ท จดข นในประเทศไทย และมความ พิเศษตรงท เปนการรวมนำใจของนกวิ งท วไทย เพ อชวยภยน ำทวม โดยรายไดท งหมดจะนำไป ชวยเหลอผู ประสบภยโดยไมหกคาใชจาย นอกจากไดรวมทำบุญแลยงเปนการเริ  ตนท ดสำหรบใครท ตองการปณิธานเริ มออกกำล กายอยางตอเน องและจริงจงตลอดปี เพ อลดความเส ยงการเกิดโรคไมติดตอเร อรซ งเป ปัญหาดานสาธารณสุขท ท วโลกใหความสำคญดงท องคการอนามยโลกระบุว
  ี 2548มผู เสยชวิตจากโรคเร อรงกว
35
ลานคนท วโลก และคาดการณวาจะเพิ มเปน 41 ลาน คน เม อถงปี2558น จงนาจะเปน 2 เร องดท คนไทย สามารถต งใจทำตอเน องไปตลอดท งปี 
สุดท้ายนี
  ผมอยากฝากทุกทานเร องการดูแลโลกของเราดวย ในปี 2555 น  สสส. มุ งรณรงคการลดรอยเทาคารบอ
หรอ
Carbon Footprint
ที เกิดจากทุกกิจกรรมใน
ชวิตประจำวนท เราทุกคนทำ และกอใหเกิดกาซ คารบอนไดออกไซดท ทำใหเกิดภาวะโลกรอน ยิ งเราบริโภคอยางสิ นเปลองเทาไ 
“รอยเทาคารบอน”
ของเราก็ยิ งใหญข น และสะสมความ บอบช ำใหกบโลกมากข นเร อยๆ ซ งเปนเหตุผล วาทำไมภยธรรมชาติท เกิดข นท วโลกจงไดรุนแรง ข นทุกท  ถงเวลาท เราตองชวยกน เริ มจากการปร พฤติกรรมในชวิตประจำว
ไปจนถงการเปล ยนแปลงวิถชิวิตเพ อโลกของเรา เช อวาเรา ทุกคนทำได
 ใช โอกาสเริ มตนปี ใหมน เริ มตนทำสิ งด อยางตอเน อง เพ อตวเราเอง และโลกของเรา กนนะครบ
นับเปนการเริ มต้นปีใหม่อย่างมความสุข หลังจากท คนไทยได้ผ่านเรื องราวอัน หนักหน่วงในปีท ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ งมหาอุทกภัยท ทำให้จิตใจของหลายท่านม ทุกข์ จากความสูญเสยท เกิดขึ น เมื อคืนวันท  31 ธันวาคม ต่อเนื องวันท  1 มกราคมของปี ใหม่ คนไทยจำนวนมากก็ได้ไปร่วม ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ซึ ง สสส. ร่วมกับภาคเครือข่ายจัดขึ นต่อเนื องเปนปีท  2 ไม่ว่าจะเปนท ท้องสนามหลวง หรื วัดอกกว่า 30,000 แห่งทั วประเทศตามมติมหาเถรสมาคม
 
4 นิตยสารสร้างสุนิตยสารสร้างสุข 5
ปัญหาการเมอง ภยธรรมชาติเศรษฐกิจ ครอบครว การงาน การเรยน ความรก... สารพดเร องท เราแตละคนตองเผชิญในปีท ผานมา อาจทำใหคนไทยเครยดไปบาง แตจะด  ไหมถาเราปลอยเร องรายๆ ใหผานไปกบปีเกา และใชวาระดิถข นปี ใหม เริ มลงมอทำสิ งด  ใหเกิดข น เพ อปี2555 น จะเปนปีท ดของคนไทยทุกคนรวมกน
‘สรางสุข’
ฉบบตอนรบปีใหมน  จงไดรวบรวมเร องดๆ ท ภาคเครอขายของ สสส. ไดม สวนรวมผลกดนและสรางสรรคข นตลอดปีท ผาน
และกำลงจะสงผลตอใหศกราชใหมปี2555 น  เกิดเร องดท ทำใหคนไทยยิ มได สุขภาพแข็งแรง และมความสุขมากข น มาใหคุณผู อานไดมกำลงใจสรางสิ งดๆ ใหเกิดข นรวมกนตลอดปี 
มอะไรบาง ไปดูกนเลย...
เดือนธนวาคม 2554 การสำรวจค่าความสุขมวลรวมของคนไทย โดยเอแบคโพล พบว่คนไทย
“เกือบ”
จะมความสุเพราะค่าท คนพบสูงขึ นจา90.5 จุด มาอยู ่ท 98.3 จุ แต่ก็ยงต ำกว่าค่าอางอิงท ระดบ
100 จุ
ปีน เรา จะไดเห็นความเปล ยนแปลงบนซองบุหร  โดยทุกซองจะ ตองถูกระบุขอความคำเตอนเก ยวกบช อสารพิ
และสารก่อมะเร็ง
 ในฉลาก 1 ใน 10 แบบ เช
“ควนบุหร ม ไฮโดรเจนไซยา  ไนต”“สารพิษในควนบุหร เปนคารบอนมอนออกไซค” “ควนบุหร ม สารพิษจำนวน มากกวา 250 ชนิด”
โดยขอความท ง 10 แบบน   ผู ผลิตบุหร จะตองนำเวยนพิมพลงบนซองบุหร
 แบบละ
5,000ซอง เวยนไปจนครบ 10 แบบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบท 16 ท จะมผลบงคบใชต งแตวนท  25 มกราคมน เปนตนไป
NOTE :
 
ปี ใหมน เราจะไมเห็นคำก งโฆษณา จำพวก
Mild,Mint, Ice, Cool, Light
บนซองบุหร อกดวย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบท  15 เพราะคำดงกลาวอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดวาบุหร น นม โทษนอย หรอเปนเลหกลท บริษทบุหร ใช เพ อจูงใจผู บริ โภคได
 
ซองบุหรี โล้เตรียมใช้ที ออสเตรเลียแห่งแรกของโลก
 ในปี 2012 น เราจะไดเห็นออสเตรเลย เปนประเทศ แรกท  ไดบงคบใชซองบุหร แบบเดยวกนทุกย หอ โดยตองเป ซองสเขยวโอลฟ พรอมคำเตอนอนตรายจากบุหร ขนาดใหญ เหมอนกนหมดโดยรฐบาลออสเตรเลยไดผานกฎหมายน เปนท เรยบรอ
และจะเริ มบงคบใชอยางเปนการทางกา ในเดอนธนวา
 
  ี2012ถึงจะรอนาน ไปหนอยแตคุ มคาการรอคอยแนนอ
เพราะออสเตรเลยจะกลายเปนผู นำของโล
ใน
การยุติการโฆษณาทุกรูปแบบบนซองบุหร อยางเด็ดขาด‘สงกรานตปลอดภย พ นท เลนน ำปลอดเหลา’
เปนคำท  ไดยินติดหู เม อปีท ผานมา ซ งเกิดพ นท เลนน ำแบบสรางสรรคถง 60 พ นท  ใน 38 จงหวด และแนนอนวา สงกรานตปี2555 น ก็เชนกน จะม พ นท  ใหคนไทยไดเลนน ำท  ไม ใชแคปลอดเหลา แตยงตองปลอดความ
เสี ยงจากอนตรายที เกิดจากบุหรี อุบติเหตุ
ความรุนแรงทางเพศและเปนไปตามวฒนธรรมอนดงามอกดวย ไมใชเพยงงานสงกรานตเทาน 
แตพ นท ปลอดเหลาในงานประเพณอ นๆ ก็จะเพิ มข นดวย ไมวาจะเปนงานบุญบ งไฟ งานแขงเร
 ลอยกระทง
แมแตเทศกาลอาหา
รวมถงกา
‘สวดมนตขามปี’
 
 ในชวงเทศกาลปีใหม
 ่
ซ งกำลงอยู ระหวางผลกดนใหกลายเปน
‘วาระแหงชาติ’
สรางกระแสการเริ มตนปีใหมอยางเปนสิริมงคลแทนการไปชนแกวเคาทดาวนดวย
 
เที ยว ‘อุทยานฯ’ต้อง ‘ปลอดเหล้า’
หากใครชอบไปเท ยวธรรมชาติตามอุทยานแหงชาติตางๆ ตองอานขอน  ใหดๆ เพราะนบแตปี ใหมน  การนำ เหลาเขาไปในอุทยานแหงชาติท วประเทศอาจทำใหถูกจบหรอปรบได ตามประกาศกรมอุทยานฯ เร องหามไมใหนำเขาหรอจำหนายเคร องด มแอลกอฮอลทุกประเภทในอุทยาน แหงชาติ เพ อป้องกนไมใหเกิดการสงเสยงดง สรางความ เดอดรอนรำคาญแกนกทองเท ยวและรบกวนสตวป่ซึ งจะมผลต งแตวนท 27 ธนวาคมน และบงคบใชตลอดไป หากฝ่าฝืนมความผิดตองรบโทษจำคุกไมเกิน1เดอนปรบไมเกิน 1,000 บาท หรอท งจำท งปรบเลยทเดยว
4
‘สุข’ ประจำ �ฉบั

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->