Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
มีนาคม 2555

มีนาคม 2555

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Nattapol Kengkuntod

More info:

Published by: Nattapol Kengkuntod on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2013

pdf

text

original

 
ฉบับที ่125
มีนาคม 2555
 
“คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั งยืน”
 
สสส.มีหน้าที ส่งเสริมสนบสนุนให้ประชาชนมี พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและลดละเลิกพฤติกรรมที เสี ยงต่อการทำลายสุขภาพซึ งนำ
 ไปสู การมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ และมคุณภาพชวิตท ดซึ งถอเปนพฒนาการดาน สุขภาพอกดานหนึ งซึ งสำคญไมยิ งหยอนกวา
การรกษาพยาบาล
กองบรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข
 
979 ชั ้น 34 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร 0-2298-0500 ต่อ 1330 โทรสาร 0-2298-0499 หรือ
e-mail : editor@thaihealth.or.th
ทพ.กฤษดา เรืองอารย์รชต์
ผู ้จัดการ สสส.
อยาลมเขามาแลกเปล ยนความคิดเห็นกนไดตามชองทางเดิม ดงน  Facebook : www.facebook.com/kunkris Twitter : www.twitter.com/kunkris
ผู บริโภคไทยทุกวนน ตองเผชิญกบสินคามากมายท เปนอนตรายตอสุขภาพ และอนตราย บางอยางก็อยู ใกลตวเสยจนเราคาดไมถึงตวอยางหนึ งของผลิตภณฑอนตรายท อยู ใกล ตวคนเราอยางมาก แตความตระหนกรู ยงนอยก็ คอ ผลิตภณฑท มสวนประกอบจาก
‘แร ใยหิน’
หรอแอสเบสตอ
ท มกเปนสวนประกอบของกระเบ องมุงหลงคา ทอระบายน ำ ฝ้าเพดาน ฝาผนง ฉนวนกนความรอน ผาเบรก ผาคลตช รถยนตอุปกรณ ในไดรเป่าผม ท วโลกมงานวิจยถึงอนตรายของแรใยหิน
อย่างชดเจน
วามสวนเพิ มความเส ยงตอการเปนมะเร็งเย อหุ มปอดและมะเร็งปอด สงผลให หลายสิบประเทศยกเลิกการใชผลิตภณฑท มสวนผสมของแร ใยหินแลว ขณะท ประเทศไทย มมติครม. ปี2554 ท เห็นชอบตามมติสมชชา สุขภาพคร งท  3 ในมาตรการเพ อสงคมไทยไร
แร่ใยินโดย
คร
.
มอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาและวางแนวทาง เพ อยกเลิ
การนำเข้าและยุติการใช้แร่ ใยหิน แต่ข้อมูลที 
พบ กลบสวนทางกคอ ประเทศไทยมการ นำเขาแร ใยหินเพิ มมากขึ น จาก 7.9 แสน ตนในปี 53 เปน 8.1 แสนตนในปี54 จึงเปนเร องสำคญ ท นอกจากจะตองกระตุ   ใหหนวยงานท เก ยวของเรงดำเนินการเพ อให เปนไปตามตามมติครม. แลว สสส.จะรวม รณรงคใหประชาชนตระหนก ไม ใชและไมซ อ ผลิตภณฑท มแรใยหิน รวมถึงการสรางความ รบรู ถึงแนวทางการร อถอนสิ งปลูกสรางอยาง ปลอดภย เพราะเปนเร องของภยรายแรงท อยู   ใกลตวมากภยใกลตวอกเร องหนึ 
ท ผู บริโภคยงไมมความตระหนกอยางกวางขวางเพยงพอคอ
“น ำมนทอดซ ำ”
หรอนำมนทอดอาหารท ถูกใช ซ ำตอเน องจนเส อมสภาพ กอใหเกิดสารพิษก มะเร็งในน ำมนท แทรกซึมอยู ในอาหาร ซึ งเปน
อนตรายมาก
ผู บริโภคไมมทางรู วาของท กิน เขาไปผานการทอดดวยน ำมนอะไรมา สวนผู  คาเองก็รู เทาไมถึงการณ ไมคิดวาการใชน ำมน ทอดซำเส อมสภาพจะเปนอนตรายรุนแรงท งตอผู บริ โภคและตอตนเอง เพราะผู ปรุงจะเปนผู  สูดดมสารกอมะเร็งจากควนของนำมนเส อม
สภาพเข้าไป
ท งสองเร องเปนเพยงสวนหนึ งของภยเงยบท  คุกคามสุขภาพของผู บริโภคไทยอยางชาๆแมผลรายจะไมแสดงตวใหเห็นในวนน พรุ งน   แตมนจะสะสมในรางกายและกอใหเกิดโรคภยรายแรงในท สุจึงไมอาจเพิกเฉย เพราะไม คุ มกบการสูญเสยสุขภาพของคนไทยในระยะยาวซึ ง สสส. และภาคเครอขายมุ งเช อมรอย  ใหหนวยงานท เก ยวขอ
รวมถึงภาคเอกชนและภาคสวนตางๆในสงคม ไดมาทำงานรวม กน เพ อเปนพลงสรางความตระหนกใหสงคม รวมท งพฒนาพ นท ตนแบบการคุ มครองผู บริ โภค  ในเร องน  เพ อมุ งสรางความเปล ยนแปลงใน
ทางที ดีต่อผู ้บริโภ
ค เช อวาคงจะไดมควาเคล อนไหวเก ยวกบประเด็นเหลาน มากขึ นใน ปีน  
ซึ งผมจะนำความคบหนามาบอกกลาวกนเปนระยะเชนเคยคร
วนท  15 มนาคมของทุกปีเป็นวนคุ ้มครองผู ้บริโภคสากล ท กำหนดขึ นเพื  ระลึกถึงการมปฏิญญาสากลของสหประชาชาติท ว่าด้วยแนวทางการคุ ้มครองผู ้ บริโภคท ได้รบการรบรองจากประเทศสมาชิกเพื อสร้างความตระหนกถึงความสำค ของการคุ ้มครองผู ้บริโภค ท ปัจจุบน ผู ้บริโภคยงคงถูกคุกคามรอบด้านจากสินค้า และบริการท ไม่ปลอดภย ไม่เป็นธรรม
 
4 นิตยสารสร้างสุนิตยสารสร้างสุข 5
4
‘สุข’ ประจำ �ฉบั
12 เมษายน 2554 คณะรฐมนตร(ครม.) มมติเห็นชอบ หามนำเขาแร่ ใยหินไครโซไทล์และผลิตภณฑ์ท ม ส่วนประกอบของแร่ ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณและหามผลิตผลิตภณฑ์ท มส่วนประกอบของแร่ ใยหิ  ไครโซไทล์ท  ใชวตถุดิบอื นหรือใชผลิตภณฑ์อื นทดแทนได  ผ่านไปเกือบ 1 ปีเต็ม ปริมาณการนำเขาแร่ ใยหินสู ่ประเทศไทยกลบเพิ มขึ น จากขอมูลการนำเขาปี  2554 พบว่มปริมาณการนำเขาแร่ ใยหิน 81,411 ตน มากกว่ปี2553 ท มจำนวน 79,250 ต และยงพบว่าราคาแร่ ใยหินต่อตนลดลง จากปี2553 อยู ่ท 14,150 บาทต่อตน เหลือเฉล ย 13,660 บาทต่อตน นหมายความว่า คนไทยยงคงตองเผชิญอยู ่ก
‘ภัยร้าย’
ท เรยกว่า แร่ ใยหิน น อยู ่ 
 ใครอาจสงสัยว่า แร่ ใยหินคืออะไร แล้วทำไมเราถึงต้องกลัวมันนัก?
แร่ใยหิน...สารก่อมะเร็งใกล้ตัว
“ประชาชนสวนใหญไมรู จกวาแรใยหินคออะไและมาใกลชิดกบเราไดอยางไร ท งท ความจริงเปนเร อง  ใกลตวผู บริโภคมาก เพราะสินคาท มสวนประกอบของ แร ใยหินถูกใชในหนึ งในปัจจย 4 ของมนุษย ซึ งก็ค ท พกอาศย
น นคอคำอธิบายท เขาใจงาย
จาก
‘รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ’
แผนงานคุ มครองผู บริโภค
ด้านสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาล
โดยการสนบสนุนของ สสส.
ปัจจุบนแรใยหินท ใชเปนสวนประกอบผลิตสินค
ถูกนำไปใชในอุตสาหกรรมวสดุกอสรางมากท สุด โดยเฉพาะผลิตภณฑกระเบ องหลงคา ซึ งพบวามสวนผสม ของแรใยหินถึง 80% ฝ้า และเพดาน รองลงมาคอ ผลิตภณฑผาเบรกและคลตช
และมีใช้อยู ่บ้างสำหรบ สลิง และชุดกนเพลิ
อันตรายของแร่ใยหิน
อนตรายสำคญท เกิดจากแร ใยหิคอ การท อนุภาคของแรใยหินสามารถฟุ ้ง กระจายสู ปอด ทำใหเกิดโรคท เก ยวกบปอด เชน โรคปอดอกเสบจากแร ใยหิ มะเร็งปอด และมะเร็งเย อหุ มปอด ซึ งลวนเปนโรครายแรง รกษาไมหายและเกิด ตอนอายุมาก เพราะการเกิดโรคจะเกิดหลงไดรบแรใยหินประมาณ 20-30 ปี ซึ ง จะทำใหชวิตสูงวยพบความทุกขทรมานสาหสกอนตาย
 ในประเทศไทย
เริ มมการพบผู ป่วยโรคมะเร็งเย อหุ มปอดและโรคปอดอกเสบ จากแร ใยหินเพิ มขึ น คาดวาจะมผู ป่วยมะเร็งเย อหุ มปอดจำนวนมากถึงกวา 1,000 รายตอปีในอนาคตอนใกล หากจำนวนการใชแร ใยหินมปริมาณมากอยางปัจจุบ
มันเข้าสู ่ร่างกายได้ยังไง
การใชวสดุอุปกรณท มแร ใยหินอยาง  ไมระวง เชน การตด เล อย กระเบ อง และวสดุกอสรางท มแรใยหินท อาจมการฟุ ้งกระจายของอณุภาคแรใยหิน รวมท  การร อถอน ทุบ ทำลาย ลวนสงผลใหเกิดโอกาสจากมะเร็งเย อหุ มปอดและมะเร็ ปอดไดท งสิ น
 ไทยนำเข้าอันดับ 4สวนทางกระแสโลก
เครอขายยกเลิกการใชแรใยหินเอเชย ประเทศ ญ ปุ ่น ไดเปดเผยขอมูลท นาตกใจวา ประเทศไทย เปนประเทศท นำเขาแรใยหินมากเปนอนดบ4 ของโลก ซึ งจะเปนปัญหาท สำคญดานสุขภาพ และมคาใชจายอยางมหาศาลในระยะอนใกล  ในขณะท ประเทศท พฒนาแลว เชน สหภาพ ยุ โรป ญ ปุ ่น แคนาดา สหรฐอเมริกา ออสเตรเล นิวซแลนดเกาหลไดประกาศหามนำเขาและยกเลิ การใชแรใยหินในผลิตภณฑตาง
และอกหลายประเทศท มการจำกดการใช 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->