Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
สิงหาคม 2555

สิงหาคม 2555

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
Published by Nattapol Kengkuntod

More info:

Published by: Nattapol Kengkuntod on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/08/2013

pdf

text

original

 
ฉบับที ่130
สิงหาคม 2555
 
กองบรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข
 
979 ชั ้น 34 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร 0-2298-0500 ต่อ 1330 โทรสาร 0-2298-0499 หรือ
e-mail : editor@thaihealth.or.th
อย่าลืมเขามาแลกเปล ยนความคิดเห็นกนไดตามช่องทางเดิม ดงน   Facebook : www.facebook.com/kunkris Twitter : www.twitter.com/kunkris email : ceo@thaihealth.or.th
ย้อนไปเมื อ 10 ปีท แล้ว แทบจะเป็นส่วน
นอยท มคน ลด ละ เลิกเหลาในวนสำคญทาง พุทธศาสนา ในตอนน นกฎหมายวาดวยควบคุ เครื องดื มแอลกอฮอลยงไมม ผู เสยชวิตจากเมา แลวขบสูงอยางนาตกใจ กระท งมเครือขายองคกร งดเหลาท เล็งเห็นวา หากจะแกปัญหาการดื ม สุราในสงคมไทย ควรใช โอกาสของความเปวนสำคญทางพุทธศาสนาเปนเครื องมือสราความตื นตวจากการทำงา
10
ปีท ผการรณรงคสามารถทำใหจำนวนคร งหน งของผู  ดื มท งหมดกวา 17 ลานคน หนมางดเหลาใน ชวงเขาพรรษาได
 ้
โด
30% งดดื มเด็ดขาด ตลอด 3 เดือน และ 20% ลดการดื มลง จุ แข็งของการทำงานท สำคญท สุดไม ใชเพยงการ  โฆษณาประชาสมพนธแตเปนการใช 
‘เครือข่าย’
ท เขมแข็ทุกๆ ปีจะมองคกรใหความรวมมื และรบไปเปนเจาของโครงการเพิ มข นเรื อยๆ เชน กระทรวงมหาดไท
ท ขยายผลผานผู ว ราชการจงหวด หรือธนาคารเพื อการเกษตรและ สหกรณท รณรงค ใหพนกงาน และลูกคาท  ประเทศของธนาคาร ลด ละ เลิกดื   ในปี 2555 น สสส. และเครือขายองคกรงดเหลาจ จดรณรงค
‘งดเหลาเขาพรรษามหากุศล’
เพื อดงท งองคกร และครอบครวเขารวมในจำนวนมากเปนประวติการณคื
2,60
0
องคกร ครอบครว และคนตนแบบเลิกเหลตลอดชวิตในโอกา
2,60
0
ปีพุทธชยนต เพื อมุ งจะดงให นกดื มอก 50% ท ยงไมเคยรวมงดเหลาเขาพรรษา ไดเขามา รวม ลด ละ เลิผมมองวาสถาบนครอบครวจะเปนจุดสำคญท จะรณรงคตอไปในอนาคต เพราะมตวเลขท นาตกใจวา 82% ของทุก ครอบครวมพอดื มเหลา จงอยากเชิญชวนใหทุกครอบครว ใชวนเขาพรรษาน เปนฤกษดท จะเริ มทำสิ งดดวยการ ลด
เลิกสิ งท ทำลายสุขภา
และจะยิ งด ใหญหากเปนการ
‘เริ ม’
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ อยางเชนการออกกำลง กายเดือนท ผานมาผมมโอกาสไดไปรวมง
‘Love
onthe Run มิตรภาพบนทางวิ ง’
ของสมาพนธชมรมเดิน-วิ งฯ และมโอกาสไดชมภาพยนตรเรื อง
‘รก 7 ปี ด 7หน’
ซ งหยิบความสำคญ และประโยชนของการวิ งมาราธอน มานำเสนอผานเนื อเรื องและตวละครท แสดงโดยคุ
‘นิชคุณ หรเวชกุล’
ศิลปนนกรองขวญใจชาวไทยและตางประเทศ และคุณ
‘สู ่ขวญ บูลกุล’
พิธกรรายการขาวชื  ดง ซ งในอดตไมเคยสนใจการวิ งเ
แตเมื อมาแสดงภาพยนตรเรื องน และม โอกาสไดวิ ก็รู สกชอ
และต งใจจะวิ งตอไปแมภาพยนตรจะจบ
 
ท สำคญคือตวผู กำก
คุณ
‘เกง-จิร
มะลิกุล’
ท ไดแรงบนดาลใจของหนงเรื องน มาจากการท ตวเองวิ งจนเอาชนะ ความเจ็บป่วย จนกระท งสามารถวิ งมาราธอนไดและจาก การไปวิ งท สวนลุมพินทุกเชเขาสงเกตวามแตคนอา
 ุ40
ข นไปท ออกกำลงกา
ไมคอยเห็นวยรุ นและคนทำงาน ขณะท ขอมูลของ สสส. พบวาคนไทยยงออกกำลงกายนอย เพยง 15 ลานคนจากท งหมด 67 ลานคน จงหวงวาหนงเรื องน จะเปนจุดสำคญ ชวยสรางแรงบนดาลใจใหคนหนมาวิ ง เพราะการวิ งเปนการออกกำล กายท งายท สุด ประหยดท สุด ใครๆ ก็ทำได และทำรวม กนไดท งครอบครว นอกจากจะป้องกนตวเองจากโรคไมติดต เรื อรง ยงจะลดภาระคาใชจายดานการรกษาพยาบาลของประเทศท ตองสูญเสยไปถง 2 แสนลานบาทตอปีเลยทเดยว
มาร่วมกนเริ มตนทำสิ งดๆ และลด ละ เลิกสิ งทำลาย สุขภาพ นบต งแต่วนเขาพรรษาน เลยนะครบ
นับจากวันท  3 สิงหาคม ต่อเนื องไปเป็นเวลา 3 เดือนจะ เป็นช่วงเวลาของเทศกาลเข้าพรรษา ซึ งปีน นับเป็นปีท  10 หรือ 1 ทศวรรษพอดของการรณรงค์‘งดเหล้าเข้าพรรษา’
 
ครอบคร
‘มุ ่งธิสาร’
ม 
‘เฉลิมชย’
เปนหวหนาครอบครว และม 
‘สุมาล
เปนภรรยา และมลูกท นารกอก 2 คน สอง สามภรรยาเขามาทำงานหนกในกรุงเทพฯต งแตปี2529 โดยสามทำงานโรงงานและภรรยาเย็บผา จนถงปี2548 ท  สองตดใจหนหลงใหกรุงเทพ พากนกลบบานเกิดเพื อทำนา และไมนานก็ตองหนหลงใหทองนาอก เพื อเปล ยนมาทำงาน รบจาง และขายน ำเตาห ู 
เพราะเหตุ ใด...ครอบครวน จึงไม่เคยมรายไดเพยงพอแมจะทำงานหน
เฉลิมช
เกิดมาในรานขายของชำ ท มเหลาขาวไวแบงขายใหนกดื มประจำหมู บ
เขาจงเริ มดื มต งแตอายุ ประมาณ 16 ปีและดื มหนกมาตลอด โดยเฉพาะชวงท ทำงานอยู กรุงเทพฯ เนื องจากสภาพแวดลอมสงคมเพื อนฝู ท มการสงสรรคกนหลงเลิกงานแทบทุกว
น เองเปนเหตุ ใหครอบครวไมมเงินเก็บ และตองไปเปนหน สินในเดือนท  เงินไม
แถมยงมปัญหาภายในครอบคร
มปากเสยง มเรื องท ตองทะเลาะกนเสมอ
 
กระท งครอบครวน  ไดรู จกแกนนำประชาคมงดเหลาจงหวดอุบลราชธานซ งชกชวนใหสองสามภรรยามารวม กิจกรรม ทำใหเฉลิมชย และสุมาลไดพูดคุยกนตอปัญหาสภาวะเศรษฐกิจของครอบครว จนคุณเฉลิมชยตดสินใจ เลิกดื ม ปฎิญาณวาเขาจะไมแตะตองสุราอกตอไป และเงินท หาไดจะนำมาจุนเจือครอบครวทุกบาททุกสตางค  การดื มเหลาไมเพยงสงผลกระทบแกตวเอแตยงสงผลตอองคกร ดงเชนธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)ซ งมลูกคาเปนกลุ มเกษตรกรจำนวนมาก ทางธนาคารมองวา หากลูกคาของธนาคาร เลิกหรือลดการดื มสุรา ก็จะ ประกอบอาชพไดดข 
มเงินใชจายและสามารถชำระหน 
 
ขณะเดยวกน หากพนกงานของธนาคารลดหรืองดดื มเหลา จะทำใหประสิทธิภาพในการทำงาน ดข 
ธนาคารจงไดเขารวมกิจกรรมรณรงคงดเหลาเขาพรรษากบ สสส. มาต งแตปี2549 และถงปี2555 น ทางธนาคารไดเชิญชวน  ใหบุคลากรและลูกคาเขารวมโครงการคนตนแบบเลิกเหลาตลอดชวิต โดยมแรงจูงใจเปนเงินรางวล พรอมประกาศนยบตร  ใหกบผู เปนคนตนแบบขององคกร  ไมตองแปลกใจหากเดินเขาไปในธนาคารแลวเห็นสื อรณรงคเชิญชวนใหงดเหลาเขาพรรษา  ในทุกสาขาท วประเทศ เปนเวลามากกวา 40 ปี ท 
‘คำพวง ทดเทยม’
วย 65 ปี มชวิตอยู กบขวดเหลา เขาเริ มดื มต งแตอายุ เพยง 17 ปีจนแตงงาน มลูก คาแรงวนละ 300 บาทก็หมดไปกบเหลาจนไมมเงินเก็บ หลายคร งหลายหน ท หาเรื องทะเลาะกบภรรยาดวยความเมา ก คร งท ลูกขอรองใหเลิกไมเคยเปนผล ลูกเล็กๆ ตองเปนคนวิ งออกไป ซื อกบแกลมเหลาใหพอยามพาเพื อนมาต งวงท บาน กระท งคืนหน ง คำพวงกลบมาถงบานในสภาพเมามา
และไปนอนหลบอยู หลงบ
ภรรยาตื นมาเห็นจเอายากนยุงไปจุดใหดวยความเปนหวง ทวาเมื อตื นข นมากลบโมโหทะเลาะกบภรรยาอยาง รุนแรง เพราะความเมาทำใหเขาใจผิดวาภรรยามองวาตวเองเสยชวิตแลวจงเอาธูปมาปักขางต
จนกระท งสรางเมา จงคอยคิดไดวาท แทเปนยากนยุงท เอามาจุดไว ให 
...น นคือจุดเปล ยนท คำพวงบอกตวเองว่า จะตองเลิกเหลาอย่างเด็ดขาดให ได 
4 นิตยสารสร้างสุนิตยสารสร้างสุข 5
4
‘สุข’ ประจำ �ฉบั
4
‘สุข’ ประจำ �ฉบั
แต่ละปี
เครื องดื มแอลกอฮอลเปนปัจจยหลกท  ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงคมกว่า156,105 ล้านบาท หรือคิดเปน 1.97% ของผลิตภณฑมวลรวมประชาชาติคนไทยเสยชวิตจากเครื องดื มแอลกอฮอลปีละกว่า 26,000 คน หรือช วโมงละ 3 คน ยงไม่นรวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท เกิดขึ นมหาศาลจากการดื มนำเมาของคนไทยกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษ 
รณรงคมาครบปีท  10 และกำลงเดินทางเข้าสู ่ปีท 11 ตลอดการเส้นทาง น  ได้สร้างความเปล ยนแปลง และปลุกกระแสสงคม  ให้หนมาลด ละ เลิพิสูจนตวเองว่าปลอดจาก น ำเมาได้
 
และปีน ...เราอยากชวนคุณมาเปนส่วนหนึ งของพวกเขาเหล่าน ...
ท คุณอานมา เปนเพยง
‘1’
ใน 2,600 องคกร ครอบครว และคนตนแบบ ท จะเขารวม
‘งดเหลาเขาพรรษา’
 ในปี2555 ในวาระเขาพรรษามหากุศล ซ งนบเปนการรณรงคตอเนื องเปนปีท  10 หรือหน งทศวรรษเต็ม!
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->