Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. dn. reda

06. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
 1
P r i j e d l o g
VLADA
 
REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 10. i
č
lanka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________________donijela
O D L U K U
o osnivanju trgova
č
kog društvaZRAKOPLOVNO-TEHNI
Č
KI CENTAR d.d. 
I.
Osniva se dioni
č
ko društvo za obavljanje poslova održavanja, obnove, popravkazrakoplova i zrakoplovno tehni
č
kih materijalnih sredstava (u daljnjem tekstu: Društvo).Društvo
ć
e obavljati poslove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.Društvo
ć
e poslovati pod tvrtkom: ZRAKOPLOVNO-TEHNI
Č
KI CENTAR d.d. zaodržavanje, obnovu i popravak zrakoplova, a skra
ć
eni naziv tvrtke glasi:ZRAKOPLOVNO-TEHNI
Č
KI CENTAR d.d.Sjedište Društva bit
ć
e u Velikoj Gorici,
Č
i
č
ki gaj b.b.Društvo se osniva na neodre
đ
eno vrijeme.
II.
Djelatnosti Društva bit
ć
e:- remont zrakoplova radi održavanja i postizanja tehni
č
ke i funkcionalne ispravnostizrakoplova i zrakoplovnih ure
đ
aja,
-
preinaka zrakoplova i zrakoplovnih ure
đ
aja, tehni
č
ka kontrola održavanjazrakoplova i zrakoplovnih ure
đ
aja,
-
izrada tehni
č
ko-tehnološke dokumentacije i provo
đ
enje operativno-tehni
č
kihpostupaka te kontrola obavljenih radova,
-
ispitivanja zbog homologacije novog tipa zrakoplova, zrakoplovnih ure
đ
aja i pri
č
uvnihdijelova za zrakoplove,
-
poduka za zrakoplovno-tehni
č
ko osoblje za održavanje zrakoplova i zrakoplovnihure
đ
aja,
-
popravak i održavanje zrakoplova i helikoptera, njihove opreme i pri
č
uvnih dijelova,modernizacija, modifikacija te opremanje zrakoplova i helikoptera,
-
popravak i održavanje motora zrakoplova,
-
popravak i održavanje radarskih sustava,
-
popravak i održavanje raketnih sustava,
-
projektiranje, izrada i održavanje padobranske opreme,
-
projektiranje, izrada, montiranje i održavanje opreme za zaštitu i spašavanje tegašenje požara uporabom helikoptera,
 
 2-
projektiranje, izrada dijelova za zrakoplove, izrada specijalnih alata i ure
đ
ajazemaljske opreme za potrebe održavanja i remonta zrakoplova i zrakoplovnotehni
č
ke opreme,
-
projektiranje, razvoj i izrada nastavnih sredstava za obuku pilota te ultra lakih ibespilotnih letjelica te ispitne opreme,
-
standardizacija i homologija zrakoplova, opreme, pri
č
uvnih dijelova i agregata,
-
ispitivanje plovidbenosti zrakoplova (redoviti i izvanredni pregled),
-
pružanja usluga obnove i održavanja interijera zrakoplova,
-
pružanje usluga defektoskopskih ispitivanja bez razaranja materijala,
-
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
-
kupnja i prodaja robe,
-
pružanje usluga umjeravanja opreme i alata,
-
obavljanje trgova
č
kog posredovanja na doma
ć
em i inozemnom tržištu,
-
izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih zrakoplovno tehni
č
kih sredstava i opreme
-
pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene,
-
pružanje usluga uvoza i izvoza roba za zrakoplovno tehni
č
ka sredstva i opreme.
III.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
ć
e Društvo upisati u O
č
evidnikizvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.
IV.
Jedini dioni
č
ar Društva je Republika Hrvatska.Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 280.105.000,00 kuna i podijeljen je na280.105 dionica svaka nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.Temeljni kapital Društva
č
ine stvari – nekretnine procijenjene vrijednosti254.870.000,00 kuna koje se nalaze u popisu koji je u prilogu ove Odluke, a neobjavljuje se u "Narodnim novinama" i novac u iznosu od 25.235.000,00 kuna.
V.
Oprema, alati, vozila, zrakoplovi i ostala zrakoplovna-tehni
č
ka materijalnasredstva, pri
č
uvni dijelovi, potrošni materijal i druga materijalna sredstva, zrakoplovno-tehni
č
ka i radno tehnološka dokumentacija te dokumentacija potrebna za rad, a koja suu posjedu Zrakoplovno-tehni
č
kog zavoda bila na dan 31. prosinca 2008. godine dodijelit
ć
e se Društvu na daljnje upravljanje i korištenje na na
č
in koji
ć
e se propisati posebnimaktom.
VI.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Društva osiguravat
ć
e se prvenstveno izprihoda od cijene usluga pruženih Ministarstvu obrane i drugim državnim tijelima,doma
ć
im i stranim pravnim i fizi
č
kim osobama.Društvo
ć
e djelatnosti iz to
č
ke II. ove Odluke obavljati prvenstveno za potrebeMinistarstava obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Državne uprave za zaštitu ispašavanje.
 
 3
 VII.
 Predsjednik Skupštine Društva bit
ć
e ministar obrane.
Č
lanovi Skupštine Društva bit
ć
e ministar financija, ministar gospodarstva, rada ipoduzetništva, ministar unutarnjih poslova, ministar mora, prometa i infrastrukture ina
č
elnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.
VIII.
Društvo
ć
e imati Nadzorni odbor od sedam
č
lanova koje
ć
e birati i opozivatiSkupština Društva, s time da
ć
e jedan
č
lan Nadzornog odbora biti iz reda zaposlenikaDruštva.
IX.
Društvo
ć
e imati Upravu od tri
č
lana koju
č
ini predsjednik i
č
lanovi Uprave.Uprava Društva zastupat
ć
e Društvo u skladu s Izjavom o osnivanju Društva iStatutom Društva.
X.
Ministar obrane
ć
e u ime i za ra
č
un Republike Hrvatske, bez odgode, radiprovo
đ
enja ove Odluke i osnivanja Društva, provesti sve radnje potrebne za osnivanjeDruštva, pri
č
emu je u skladu s odredbama Zakona o trgova
č
kim društvima, posebnoovlašten dati kod javnog bilježnika Izjavu o osnivanju Društva, izjave o prihvatu Statuta,imenovanju prvog nadzornog odbora i o preuzimanju dionica.
XI.
Društvo
ć
e preuzeti državne službenike i namještenike raspore
đ
ene uZrakoplovno-tehni
č
kom zavodu dok
ć
e se djelatne vojne osobe iz Zrakoplovno-tehni
č
kog zavoda rasporediti na novu dužnost u ustrojstvenim jedinicama Oružanihsnaga Republike Hrvatske.Državni službenici i namještenici zate
č
eni na preuzetim poslovima ostvaruju svaprava i obveze ste
č
ene u Zrakoplovno-tehni
č
kom zavodu sukladno posebnomsporazumu.
XII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
P R E D S J E D N I KDr.sc. Ivo Sanader 
KLASA:URBROJ:Zagreb,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->