Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Latina.

Latina.

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by motan_vyl

More info:

Published by: motan_vyl on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
DIREC
Ţ
IA GENERAL
Ă
PENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT PREUNIVERSITAR 
 
CONCURSUL NA
Ţ
IONAL UNIC PENTRU OCUPAREAPOSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA
PENTRU
LIMBA
Ş
I LITERATURA LATIN
Ă
 
- profesori -
Aprobat
ă
prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004- Bucure
ş
ti -2004
 
LIMBA LATIN
Ă
 NOT
Ă
DE PREZENTARE
Prezentele propuneri privind evaluarea etapelor de formare continu
ă
a personaluluididactic se adreseaz
ă
profesorilor de limba latina din gimnaziu, clasa a VIII-a,
ş
i din liceu,clasele IX-XII
ş
i XIII.Elementul de noutate se refer 
ă
la exigen
ţ
ele reformei fa
ţă
de preg
ă
tirea profesorilor, potrivit standardelor societ
ăţ
ii contemporane de eficien
ţă
 
ş
i de eficacitate a sistemului deînv
ăţă
mânt; dincolo de o solid
ă
preg
ă
tire de specialitate, profesorului i se cere desf 
ăş
urareaeficient
ă
a unui demers formativ referitor la deprinderi
ş
i abilit
ăţ
i specifice disciplinei, precum
ş
i utilizarea metodelor moderne de înv
ăţ
are.Se recomand
ă
abordarea temelor teoretice de metodic
ă
, limba
ş
i literatura cuaplicabilitate cât mai larg
ă
în procesul instructiv-educativ.
I. Competen
ţ
e disciplinare evaluate1. Limba
ş
i literatura
Domenii de competen
ţă
 
Unit
ăţ
i de competen
ţă
 
Comunicare
 
Comunicarea în rela
ţ
ia profesor-elev
 
Curriculum
 
Elaborarea proiectului didactic
 
Evaluare
 
Evaluarea cuno
ş
tin
ţ
elor elevului
 
2. Metodica
Comunicare Con
ş
tientizarea exigen
ţ
elor rela
ţ
iei decomunicare a profesorului: elevii, familia,comunitatea, colectivul didactic
ş
imanagerialCurriculum Proiectarea parcursului disciplinar:obiective cadru
ş
i obiective de referin
ţă
 ale disciplinei; modele ale activit
ăţ
ii deînv
ăţ
are; con
ţ
inuturi
ş
i concepteopera
ţ
ionale ale acestora.Evaluare Tipuri de evaluare; momentele evalu
ă
riicontinue.Formarea elevilor Modelul disciplinei ca exerci
ţ
iu delectura, reflec
ţ
ie
ş
i transfer interdisciplinar în stilul personal demunc
ă
intelectual
ă
.
 
II. Con
ţ
inuturi1. Teme de limb
ă
 
1
Sistemul fonologic al limbii latine
a vocalismul: clasificarea vocalelor, apofonia vocalic
ă
; modific
ă
ri cantitative
ş
icalitative; diftongii; b accentul; regulile de accentuare;c pronun
ţ
ia.2
Structura morfo-sintactic
ă
a limbii latine
a 1 morfologia numelui: categoriile gramaticale nominale; flexiunea substantivului,adjectivului
ş
i numeralului; tipuri de flexiune; paradigme;2 flexiunea pronominal
ă
; clasificare; b morfologia verbului: categoriile gramaticale; tipuri flexionare, particularit
ăţ
i (verbecare nu se încadreaz
ă
într-un tip flexionar anume);c p
ă
ţ
ile de vorbire invariabile: adverbul, prepozi
ţ
ia, conjunc
ţ
ia, interjec
ţ
ia.3
Sintaxa propozi
 ţ 
iei
 a subiect, predicat, atribut, apozi
ţ
ie, numele predicativ, complementul; b func
ţ
iile sintactice ale cazurilor în propozi
ţ
ie;c acordul p
ă
ţ
ilor de propozi
ţ
ie; topica p
ă
ţ
ilor de propozi
ţ
ie.4
Sintaxa frazei
 a coordonarea
ş
i subordonarea; propozi
ţ
iile principale; propozi
ţ
ii subordonate; b modurile
ş
i conjunc
ţ
iile introductive; sintaxa modurilor nepersonale;c concordan
ţ
a timpurilor în fraza latin
ă
 
ş
i cazul particular al consecu
ţ
iei timpurilor, cumodul conjunctiv obligat, în subordonate;d
oratio obliqua
.5
 Lexicul limbii latine
 a componen
ţ
a lexicului; b reparti
ţ
ia lui tematic
ă
 
ş
i stilistic
ă
;c mijloace de îmbog
ăţ
ire a lexicului: derivarea
ş
i compunerea;d privire comparativ
ă
cu lexicul limbii romane6.
Caracterul latin al limbii latine
 
2. Teme de literatur
ă
 
1
 Literatura latin
ă
în secolul I a. Ch..
a Gaius Iulius Caesar 1 via
ţ
a
ş
i opera (
 De bello Gallico
);2 activitatea politic
ă
;3 valoarea documentar 
ă
a comentariilor;4 contribu
ţ
ii la dezvoltarea limbii latine literare. b Gaius Sallustius Crispus1 via
ţ
a
ş
i opera (
 De coniuratione Catilinae
);2 concep
ţ
iile istorice
ş
i politice;3 originalitatea stilistic
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->