Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. dn. reda

10. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJAPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, lipanj 2009.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O OSIGURANJUI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona oosiguranju (dalje u tekstu: Zakon) sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavak 4. alineja 1.Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 41/01- pro
č
ć
eni tekst i 55/01-ispravak).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
 Đ
UJU ZAKONOM, TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Pravni okvir sustava osiguranja u Republici Hrvatskoj
č
ini Zakon o osiguranju(Narodne novine, broj 151/05 i 87/08) te podzakonski akti doneseni temeljem Zakonao osiguranju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, broj151/05 i 36/09), podzakonski akti doneseni temeljem tih Zakona te Zakon o Hrvatskojagenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05).Razlog donošenja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju je uskla
đ
ivanje hrvatskogzakonodavstva iz podru
č
 ja osiguranja s pravnom ste
č
evinom Europske unije,odnosno Direktivama Europske unije i to s Direktivom 2005/68/EZ Europskogparlamenta i Vije
ć
a od 16. studenoga 2005. o reosiguranju kojom se izmjenjuju idopunjuju Direktive Vije
ć
a 73/239/EEZ, 92/49/EEZ, Direktivom 2002/83/EZEuropskog parlamenta i Vije
ć
a od 5. studenog 2002. o životnom osiguranju kao iDirektivom 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 27. listopada 1998. ododatnom nadzoru osiguravaju
ć
ih i reosiguravaju
ć
ih poduze
ć
a u osiguravateljskoj ilireosiguravateljskoj grupi. Isto tako, ispravljaju se i nomotehni
č
ki dora
đ
uju pojedineodredbe važe
ć
eg Zakona radi jasno
ć
e izri
č
aja, lakše primjene normi i pravnesigurnosti.Predloženim se izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju uskla
đ
uju odredbe kojeure
đ
uju društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje uosiguranju odnosno u reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, zastupnike uosiguranju odnosno posrednike u osiguranju i reosiguranju zatim nadzor nad grupomte se preciznije, sukladno Direktivi 98/78/EZ, ure
đ
uje nadležnost nadzornih tijeladržava
č
lanica kao i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u obavljanjunadzora grupe te razmjena informacija i podataka izme
đ
u nadzornih tijela.Ovim izmjenama i dopunama važe
ć
ega Zakona u potpunosti se uskla
đ
ujezakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom ste
č
evinom Europske unije
č
ime seispunjava jedno od mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 9. - Financijskeusluge.
 
 3
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
 Đ
ENJE ZAKONA
Za provo
đ
enje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstava iz državnogprora
č
una.
IV.
 
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOMPOSTUPKU
Sukladno
č
lanku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovogaZakona po hitnom postupku, jer se Zakon donosi radi uskla
đ
ivanja zakonodavstvaRepublike Hrvatske s pravnom ste
č
evinom Europske unije a što predstavlja jedno odmjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 9. - Financijske usluge.
V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA
 Tekst prijedloga ovoga Zakona dostavlja se u obliku Kona
č
nog prijedloga zakonasukladno prijedlogu za provedbu hitnog postupka u postupku njegovog donošenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->