Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23750, 24.1.2013]

Oslobođenje [broj 23750, 24.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 24. 1. 2013.
Godina LXIX 
Broj 23.750Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Foto: Damir ]UMUROVI]
DANAS PRILOG
UKOPANAKADEMIKSULEJMANRED@I]
Na sarajevskomgroblju Bare
4. strana
Val {trajkovaprijeti Hercegovini
NEMA PARA
2. strana
OD KOM[I]AAUTOMOBIL ISAVJETNIK, ODVLADE FBiH NOVAC
Logisti~ka potporaSavezu logora{a BiHna su|enju u Beogradu
8.strana
DNZBiH isklju~io 16 ~lanova
ISPISNICA FIKRETUABDI]U I NJEGOVIMSARADNICIMA
6. strana
NI OHR NE MO@E POMO]I
O MOSTARU U SARAJEVU
3. strana
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
24.
 januar/sije~anj2013.
2
U @I@I
VIJESTI
ZASJEDALO PREDSJEDNI[TVO BiH
Jele~ umjesto Miloj~i}a
Predsjedni{tvo BiH ju~er je doni jelo odluku o u~e{}u delegaci je BiH sa predsjedava ju}im Predsjedni{tva BiH na ~elu na 18. samitu predsjednika dr`ava srednje Evro- pe, od 12. do 13. juna 2013. u Bratislavi. Na sjednici je prihva}en poziv predsjednika Rumu- ni je o uzvratnoj posjeti Predsjedni{tva BiH toj zemlji, te poziv generalnog sekretara OIC-a za u~e{}e na 12. samitu OIC-a 6. i 7. februara 2013. u Kairu. Delegaci-  ju BiH na samitu u Egiptu prevodit }e ~lan Predsjedni- {tva BiH Bakir Izetbegovi}. Predsjedni{tvo BiH doni jelo je odluku o razrje{enju general-pukovnika Miladina Miloj~i}a sa du`nosti na- ~elnika Za jedni~kog {taba OSBiH i odluku o odre|iva- nju general-ma jora Ante Jele~a za vr{ioca du`nosti na- ~elnika Za jedni~kog {taba OSBiH, te odluke o razrje- {enjima i postavljen jima na generalskim pozici jama u OSBiH. Predsjedni{tvo BiH je primilo k znanju informa- ci ju o Godi{njem planu obuke i vje`bi pripadnika i je- dinica OSBiH u inostranstvu za 2013. Tako|er, Predsjedni{tvo BiH je primilo k znanju informa- ci ju o zahtjevima NA TO-a za budu}e anga`ovanje OSBiH u misi ji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u  Afganistanu i u misi ji ko ja }e nasli jediti misi ju ISAF u pe- riodu nakon 2014, sa procjenom mogu}eg doprinosa OSBiH.Predsjedni{tvo BiH je zadu`ilo Vi je}e ministara BiH da po- krene proceduru u skladu sa zakonom o ocjeni opravda- nosti budu}eg u~e{}a sastava OSBiH. Donesena je odluka i o prihvatanju sporazuma izm- e|u Vi je}a ministara BiH i vlade Savezne Republike Nje- ma~ke o finansijskoj saradnji u 2010. u vri jednosti od 98 miliona eura, odluku o prihvatanju sporazuma o finan- siranju i pro jekta Prikupljan je i tretman otpadnih voda izme|u Njema~ke razvojne banke KfW i BiH u vrijednos-ti od 2.940.000 eura i odluku o prihvatanju ugovora izme|uBiH i Republike Albani je o saradnji u podru~ju veterinar- stva, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH.
Pri jedlog o izglasa vanju ne- po vjerenja Vladi Federaci je BiH uvr{ten je kao druga ta~ka u pri- jedlog dne vnog reda dana{nje sjednice Vlade FBiH u Mostaru. No, da li }e Vlada danas uop{te rasprav ljati i izja{nja vati se o tom pri jedlogu, za visit }e od to- ga da li }e potrebna ve}ina mi- nistara izglasati tako predlo`eni dne vni red. A od ishoda dana- {nje sjednice Vlade za visit }e da li }e se o po vjerenju njoj glasati u Parlamentu FBiH po~etkom idu}e sedmice.
Zahtjevi najprijeministrima
Nakon ju~era{njeg kolegi ja  Vlade, a uo~i dana{nje sjednice, dopremijer Jerko Ivankovi} Lija-no vi} je rekao da se razgo varalo o dva zahtje va pristigla u Vladu iz oba doma Parlamenta FBiH. - Ja zagovaram da se ti zahtje- vi upute ederalnim ministrima kako bi se oni izjasnili o njima, teda onda na jednoj od narednih sjednica, a u okviru roka od 30 dana koji nam dozvoljava Poslo- vnik Zastupni~kog doma Parla- menta FBiH, i kao Vlada se izja-snimo Parlamentu o tome da li posto je razlozi za izglasa vanje o nepo vjerenju ili ne, kazao je Li-  jano vi} ju~er nakon Kolegi ja. Podsjetimo da je no va parla- mentarna ve}ina - SDP, SBB i dvaHDZ-a - ormirana polo vinom pro{le godine kad je SDP na- pustio rani ju koalici ju sa SDA, HSP-om i NS Radom za boljitak,zvani~no zatra`ila izglasa vanje nepo vjerenja sada{njem sazi vu sa 56 zastupnika i 35 delegata. U svojim zahtjevima, kao ra-zloge za smjenu Vlade, predstavni-ci nove ve}ine navode da sada{njisaziv ne odgovara parlamentarnoj ve}ini, da ne odra`a va volju gra|ana izra`enu na op{tim izbo-rima 2010. godine, ali i da minis-tri nisu prisustvovali sjednicamaParlamenta, kao i da osam minis-tara iz SDA, HSP-a i NS Radom zaboljitak opstrui{u rad Vlade ne do-laze}i na sjednice.Lijanovi} tvrdi da su ovi razlo-zi neistine i pau{alne procjene, ukazuju}i da sada{nja Vlada ima ve}inu u ~etiri stranke u Parla- mentu, te da je druga stvar {toneki pojedinci i neke od tih stra-naka ne `ele da podr`a va ju ovu  vladu.Ju~er je zasjedao i Kolegij Pred-sta vni~kog doma Parlamenta Federaci je BiH, ~i ji su ~lano vi, kako pi{e Fena, saglasni da je ini-ci jati va o izglasa vanju nepo vje- renja Vladi FBiH proceduralno uredu i da nema smetnji za odr`a vanje sjednice. Prema izja vi predsjeda va ju- }eg Predsta vni~kog doma Fehi- ma [kalji}a datoj za Fenu, Pred-sta vni~ki dom Parlamenta FBiH mogao bi vanredno zasjedati idu}e sedmice, najranije u pone-djeljak, ako se Vlada FBiH danasizjasni o inicijativi za izglasavanjenepovjerenja.
Kolegij Doma naroda
Kako nam je re~eno u Domunaroda Parlamenta FBiH, ukolikobi se Vlada danas u Mostaru izjasni-la o prijedlogu za izglasavanje ne-povjerenja, nakon sjednice Predsta- vni~kog doma Parlamenta FBiHtrebao bi zasjedati i Dom naroda.Kolegij Doma naroda trebao bi seodr`ati sutra.Prema va`e}im propisima, Vla-da Federacije ima rok od 30 dana zaizja{njenje o prijedlogu iz Parla-menta. S obzirom na to da je prviprijedlog iz Predstavni~kog doma u Vladu stigao 10. januara, rok za Vladino izja{njavanje je 8. ebruar.Prema proceduri, Vlada se mo`eizjasniti pozitivno, negativno, alimo`e i da se ne izjasni. U tom slu-~aju se, po isteku pomenutih 30 da-na, saziva sjednica Doma na kojojse izglasavanje o nepovjerenju stav-lja na dnevni red. Takav zahtjev obrazla`e {e ili predstavnik klubaposlanika stranke koja je zahtijeva-la izglasavanje nepovjerenja, a e-deralnom premijeru daje mogu-}nost da se u ime Vlade pred Do-mom izjasni o ovakvom zahtjevu.
M. \UROVI] RUKAVINA
Danas onepovjerenju?
Vlada FBiH
Iako se Vlada jo{ nije izjasnila o prijedloguza izglasavanje nepovjerenja, KolegijPredstavni~kog doma Parlamenta FBiHnajavio sjednicu
Da li }e biti usvojen predlo`eni dnevni red
 Val {trajkova i prosvjeda prijeti da}e preplaviti cijelu Hercegovinu.Nakon {to su prosvjetari u Zapa-dnohercegova~koj `upaniji (ZH@)po~etkom mjeseca stupili u {trajk,~ime je odgo|en po~etak drugogpolugodi{ta u svim {kolama ove `u-panije, ju~er su i iz Saveza samos-talnih sindikata (SSS) Hercegova-~ko-neretvanske `upanije zapri- jetili {trajkom i prosvjedima.Naime, predstavnici SSS-a po-zvali su ju~er u Mostaru predsjedni-ka Vlade HN@-a Denisa Lasi}a dasazove sjednicu Socijalno-eko-nomskog vije}a HN@-a i to zbog,naveli su, katastroalnog stanja uovoj `upaniji. Predsjednik SSS-aHN@-a Husein [pago izjavio je ka-ko sindikati kroz naredni mjesecnamjeravaju odr`ati masovne pros- vjede ispred zgrade Vlade HN@-a.
Nemarna Vlada
- Oni koji trebaju rje{avati proble-me u @upaniji i za to primaju pla-}e, ne `ele da razgovaraju s namakako bismo zajedni~ki krenuli u ra-zvoj. Posljednjih pola godine nijeodr`ana niti jedna sjednica SEV-aHN@-a. Problemi se gomilaju, ra-dnici i gra|ani svakog dana `ive svete`e, izjavio je [pago.Nezadovoljstvo radom VladeHN@-a iskazali su sindikati Univer-ziteta “D`emal Bijedi}” u Mostaru.Ka`u kako je Vlada nemarna pre-ma ovoj visoko{kolskoj ustanovi, tekako je na udaru budu}nost Uni- verziteta. Predsjednik sindikalneorganizacije Univerziteta Saet Isi}izjavio je kako neupla}ivanjemprora~unom zajam~enih sredsta- va, aktualna Vlada HN@-a nas-tavlja tradiciju pro{le, te dodatnoprodubljuje ionako te{ke fnancij-ske probleme. Istaknuo je i kako suuposlenici Univerziteta posljednjupla}u dobili u kolovozu pro{le go-dine. Tako|er, sindikati Univerzi-teta su pozvali studente i njihoveroditelje da dignu glas protiv neko-rektnog tro{enja javnih sredstavaza visoko obrazovanje i prebaciva-nja fnanciranja na njihova le|a.Tako je zbog nedostatka novcapro{le godine {kolarina studenti-ma Univerziteta pove}ana za 30posto, a pla}e radnicima smanje-ne za 22 posto.Istovremeno, u ZH@-u traje bor-ba prosvjetara i Vlade oko legalnos-ti {trajka u koji su prosvjetni djela-tnici ove `upanije stupili jo{ po~et-kom sije~nja. Naime, Op}inski sudu [irokom Brijegu njihov {trajk jeproglasio nelegalnim te je nalo`ioprosvjetarima da se vrate na posao.[trajk je nelegalan, utvr|eno je, jer su ga sindikati pokrenuli iakoodluke zbog kojih su {trajkali jo{ ni-su stupile na snagu. Radi se, nara- vno, o namjeri Vlade ZH@-a daprosvjetarima, ali i ostalim korisni-cima prora~una, smanji pla}e za 10posto. Sindikati su, pak, ignoriralipresudu te je {trajk i dalje na sna-zi, no od ju~er se redovito odvija inastava.
Blokade prometnica
 Vlada ZH@-a, pored prosvjetara,namjerava za 10 posto smanjiti pla-}e i za ostalih 2.200 korisnika `upa-nijskoga prora~una. Ministar fnan-cija ZH@-a Radoslav Luburi} izjavio je kako je osnovni razlog zbog kojeg je Vlada donijela privremene mje-re {tednje pad prihoda u 2012, uodnosu na 2011, u iznosu od 4 pos-to, iako je prora~unom bio planiranporast prihoda za 10 posto.I radnici Tvornice gra|evinskiharmatura Stolac, skupa sa svojimkolegama koji su ve} dobili otkaz, ju~er su najavili {trajk i mogu}eblokade prometnica. Od nadle-`nih institucija su zatra`ili i pokre-tanje revizije privatizacije te tvor-nice. Sindikati su istaknuli kako ra-dnici u ovoj stola~koj tvornici ne-maju nikakva prava, da im zdrav-stveno osiguranje i ostali doprino-si nisu upla}eni desetak godina teda je sada{nji vlasnik tvornice Ivi-ca @ulj i njih i njihove obitelji akti-~ki bacio na ulicu.
J. GUDELJ
Val {trajkovaprijeti Hercegovini
Nema para
Ljudi koji sjede u vlasti ni{ta ne poduzimaju i pona{aju se kaoda su Vlada i Skup{tina njihove privatne institucije, ka`e [pago
Upozorenja iz Saveza samostalnih sindikata HN@-a
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
24.
 januar/sije~anj2013.
3
POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE
[trajk u mirovanju
[trajk u policiji Republike Srpske, koji je prvi putorganiziran od njenog posto janja, uspio je bez ob- zira na tvrdnje suprotne strane, konstatirao je pred- sjednik sindikata radnika unutra{njih poslova RS- a Du{ko Jandri}, ali i na javio da se {trajk stavlja u stanje mirovanja. Jandri} je na javio da kre}u u pravnu bitku, odnosno upravni spor da bi se oborila uredba resor-nog ministra Stanislava ^a|e o minimumu proce- su rada ko ja ih, kako ka`e, spre~ava da {trajku ju. [trajk se mo`e aktivirati kada nadle`ni u sindikatu to odrede, kazao je Jandri} i najavio da }e podnijeti tu-`be protiv svih star je{ina ko je su izdavale nezakonita rje{enja policajcima o minimumu procesa rada. Potvrdio je da je ponudio ostavku na mjesto sindikalnog pred- sjednika radnika unutra{njih poslova kao moralni ~in, ali da je ona odbijena i svakako }e se, ka`e, u narednatri mjeseca vr{iti ponovni izbor u ovom sindikatu. Jandri} je na ju~era{njoj pres-konferenci ji u Ba- njoj Luci ustvrdio i da je {trajk uspio, bez obzira nato koliko je polica jaca u njemu u~estvovalo, jer je poslodavac, u ovom slu~a ju resorni ministar, neza- konitom uredbom spri je~io mnoge stvari ko je su se trebale desiti.  A Sindikat uprave Republike Srpske donio je odlu- ku o moratori ju na {trajk te na javlju je dalju pravnu borbu. Predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrho- vac prenio je na pres-konferenciji u Banjoj Luci osu-du pritisaka ko je je, kako ka`e, Vlada vr{ila na nji- hovo ~lanstvo.- Nastavljamo pravnu borbu jer nas Vlada ni je pre- pla{ila pritiscima, kazao je Vrhovac i na javio da }e se pokrenuti inici jativa za ocjenu ustavnosti i zakonitos- ti odredaba Zakona o zaposlenim u javnim slu`bama RS-a i podzakonskih akata, a ko je se odnose na pla- te dr`avnih slu`benika i minimum procesa rada.
STRANKA DIJASPORE BiH
Podr{ka Koaliciji 1. mart
iPovodom napada na predstavnike Koalici je 1. mart, ko ji se desio 18. januara, Stranka di jaspore BiH ogla- sila se saop}enjem u kojem ka`e da lideri SDS-a Mla-den Bosi} i SNSD-a Milorad Dodik konstantno i neo-snovano napada ju Koalici ju. “Stranka di jaspore BiH prepozna je ri jetko vi|enu li- cemjernost i drskost ovih strana~kih lidera, njihovu opre-di jeljenost da onemogu}e povratak prognanih u njiho- ve pri jeratne domove, pa u medijskim izjavama optu`u-  ju Koalici ju 1. mart za ugro`avanje 'demokratskog po- retka i vladavine prava u RS-u’, te je izla`u ne~uvenimpoliti~kim represalijama i re`imskoj diktaturi”, stoji u sao-p}enju Stranke di jaspore BiH, javlja Fena. Dalje se na vo di da kontinuitet politi ke vlada ju}e gar- niture RS-a u odr`avanju rezultata etni~kog ~i{}enja i genocida napravljenog Karad`i}evom politikom SDS- a u periodu izme|u '92. i '95. je evidentan, ~ime se nas-tavlja i produblju je historijska nepravda prema progna- nim, protjeranim `rtvama genocida. Mi{ljen ja su da deklarativno iskazivanje “jedinstva ovih stranaka na entitetskom i dr`avnom nivou” po pi-tanju onemogu}avanja povratka izbjeglih i prognanih, te legalizaci je rezultata njihovih rani jih partijskih pro- grama, predstavlja dio plana gdje bi se u zavr{noj fa- zi njegovog provo|enja pri{lo disoluci ji dr`ave BiH. “Provo|enje istraga i podizanje tu`bi protiv predsta- vnika Koalici je 1. mart je nesumnjivo (ne)djelo Milora- da Dodika, koji se ovim ~inom svrstao u krug politi~kihdiktatora, ko ji zloupotrebom polo`a ja i pritiskom na rad tu`ila{tva ugro`ava ju osnovne demokratske principe. Stranka dijaspore BiH podr`ava napore Koalicije 1. marti spremna je da joj pru`i neophodnu infrastrukturu ka- ko bismo za jedni~ki stvarali dr`avu u ko joj }e biti mjes- ta za sve ljude dobre volje, bez obzira na njihovu etni- ~ku, vjersku i svaku drugu pripadnost, niti na njihovo politi~ko opredjel jen je”, sto ji u saop}enju.
Sastanak politi~kih stranaka iz Mostara sa predstavnicima OHR-a koji je odr`an ju~er u Sarajevu,nije donio ni{ta, osim izgubljenog vremena. Kompromisno rje{e- nje o pitanju izmjene Statuta Grada Mostara ni je prona|eno. SDA svo jim nedolaskom, a HDZ svojim dolaskom na prego- vore u OHR u su{tini imaju zaje-dni~ki cilj, da se u Mostaru ni{tane dogodi, kazao je nakon trosa-tnog sastanka o izmjeni Statuta Grada Mostara predsjednik Kan-tonalnog odbora SDP-a HNK-a  Aner @ulje vi}.
Paralelni dogovori
- Nema apsolutno nikakvih za-klju~aka. Bilo ko ji poku{aj kom- promisnog pri jedloga kada je u pitanju decentralizacija i poku{ajpronalaska rje{enja koje }e razbi-ti straho ve u Mostaru, nailazi na  vrlo radikalan otpor od HDZ-a. Mi smo zaklju~ili da je o~iglednoda i SDA i HDZ, kao koalicija ko- ja je ve} 14 godina na vlasti u ovom gradu, ima ju za jedni~ki cilj, a to je opstruiranje ovog pro-cesa. Pretpostavka je da se negdje vjero vatno vode i neki paralelni dogovori izme|u ove dvije stran-ke, istakao je @ulje vi}, te dodao da ju~era{nji sastanak nije poma-kao stvari s mrtve ta~ke.Napomenuo je da je svaki pri- jedlog SDP-a nai{ao na otvorenoprotiv ljen je HDZ-a te da se tim pot vrdilo da ova stranka za je- dno sa SDA nosi odgo vornost za sve {to se de{a valo i de{a va u Mostaru.- OHR je bio medijator proce-sa, poku{ali su da nas dovedu dokompromisa i ni{ta vi{e oni i ne mogu da urade jer lokalni politi- ~ari mora ju ri je{iti pitanje Mos- tara. Ako se ovakvi sastanci nas-tave, onda do toga jo{ zadugo ne-}e do}i, kazao je @ulje vi}. Prema ri je~ima predsjednika Stranke za BiH Amera Jerlagi}a, tri sata su potro{ena kako bi se razgo varalo o ingerenci jama gradskih podru~ja. “Stav SBiH  je da se ide ka decentralizaci ji kompletnog stanja u Mostaru uz  ja~anje ingerenci ja gradskih po- dru~ja. Neke stranke imaju total-no suprotan stav, ali ovo osta je na{ stav”, naglasio je Jerlagi}. - Zavr{ena je jo{ jedna rundapregovora i mislim da se oni treba- ju nastaviti kako bi se {to je mogu-}e prije donijelo rje{enje koje }e ko-na~no Grad Mostar urediti kao jedan normalan grad i povesti gaka razvoju. Svaki pregovor je po-mak, smatramo da na{ prijedlog zaMostar u biti ovaj grad ~ini normal-nim. Spremni smo za kompromi-se i razgovore, ali isklju~ivo u ne-kim normalnim okvirima, kazao jepredsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Sla|an Be- vanda, napomenuv{i da je prije-dlog HDZ-a BiH da Grad Mostarsu{tinski treba urediti kao i sve os-tale jedinice u BiH.Glavni sekretar Hrvatske stran-ke prava Petar Mili} istakao je daOHR treba ri je{iti pitanje Mosta- ra kada je ve} sve zakuhao, ili oniko ji ima ju ve}inu u oba parla- menta i na dr`a vnom i na fede- ralnom ni vou, dok je sve ostalo gubljen je vremena, {to se uosta- lom i pokazalo.
Nova runda
- Razgo varalo se o bro ju grad- skih podru~ja i nadle`nostima i mi smo ostali kod na{eg pri ja- {njeg pri jedloga da imamo vi{e nacionalnih gradskih podru~ja. Pomaka ni je bilo, u narednih se- dam dana svi }emo dosta viti pi- sane pri jedloge nakon ko jih bi prego vori trebali biti nastav ljeni, istakao je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mla- den Ivanko vi} Li jano vi}.
L. RIZVANOVI]
Ni OHR ne mo`e pomo}i
Bez SDA
Mostarski Gradski odbor SDA pisano je pri je sastanka u Sara jevu obavi jes- tio visokog predstavnika Valentina Inzka da ne}e prisustvovati pregovorima. - Upoznav{i se s materi jalima ko ji su dostavljeni u obliku teza, Gradski odbor SDA konstatirao je da radni materi jali ne sadr`e ni jednu sugesti ju ili pri jedlog ko ji je Klub Bo{njaka Gradskog vi je}a Mostara dostavio OHR-u i ko ji su izne- seni u bilateralnim razgovorima iz prethodnog perioda, istaknuto je iz ove stran- ke. “Bez ravnopravnog tretiranja pri jedloga Kluba Bo{njaka u Gradskome vi-  je}u Mostara, nema u~e{}a ni SDA u tim pregovorima”, sto ji, izme|u osta- log, u pismu Gradskog odbora SDA visokom predstavniku.
Tri sata su potro{ena kako bi se razgovaralo o ingerencijama gradskih podru~ja, ali ni{ta nije dogovoreno
U SDP-u tvrde da HDZ i SDA vjerovatno vode paralelne dogovore oko Mostara pa opstruiraju sastanke
O Mostaru u Sarajevu
OHR je bio medi a or procesa
Foto: D`. KRIJE[TORAC
@ULJEVI] OPTU@UJE  Svaki pri jedlog SDP-a  je nai{ao na otvoreno pro tivljen je HDZ-a te se tim pot vrdilo daova stranka za jedno sa SDA nosiodgo vornost za sve {to se de{a valo i de{a va u Mos taru

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->