Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Digital Camera

Digital Camera

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by bdoor15

More info:

Published by: bdoor15 on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 

 

 

 

 

 
 
www.cb4a.com

 
#
 
$%&'
 
(
):
+,'-
 
./
(
12''
 
,
 
3,4-5667(12''
 

 
48
 
34-'56679,:;/2'/
 
($,<
).
=,>-
 
.,/
(
 ;?,@
 
AB,&
 
.,C/
 
D,E
Camtasia Studio 2
D,E
 
(.C/
Swishmax
.C/
 

 
PQ
 
RC
 
 '
3ds max 4
 TC
 
?U
 
(
JavaScript.
 
Digital Camera
:
apc1424@yahoo.com
 
ñbîy@kãaìu@Éî»@òîàÓ‹Ûa@ñŠìrÛa@oybnua@b߇äÇâì 
  
 îÛa@æb 
  
 ãg  íì— 
  
 nÛa@Þb 
  
 ª
 rn 
  
 nÛ@å 
  
 Øm@
'
L ‹  ‹íì— 
  
 nÛa@püe@òÇbä 
  
 – ò 
  
 ÔÛbàÇ@Lò 
  
 Üöb 
 0
a b 
  
 çbía
 2 
 · ñŠì 
  
 rÛa@ꉠ
  
 ç p
 6 
 uc@Ý 
  
 i Lï 
  
 àÜîÐÛa@Àa‹Ëì 
  
 mìÐÛa@æìãb 
  
 × Ý 
  
 rß@Lò 
  
 îàÜîÐÛa
Canon
æì 
  
 Øîãë
Nikon
¶g@Ý 
  
 i L ò 
  
 îàÓŠ@‹íì— 
  
 m püe@xb 
  
 nãg@¶g@Á 
  
 ÔÏ@
 î 
  
 Û
  
 ènÓa‹Ç@o 
  
 äi@
F
Êaì 
  
 ãc@xb 
  
 nãg@å 
  
 Ç ï 
  
 ÜƒnÛaÝ 
  
 « |j 
  
 –c@
 L 
 Ûaë@Lb 
  
 èîÜÇ@bèm‹è 
  
 ’ë@
  
 èäß@á퇠
  
 ÔÛa@Ñ 
  
 ÏŠc@ n¾aòbnÛa@Ñyb 
R
ÝÈÐÛbi
R
pb 
  
 ßìÜȾa@ñŠìq@Éß@b 
U
 äßa
 2 
 m L
'
bÈÛa@Þìy@‘bäÛa@
 íýß@âbànça@óÜÇ@Œì±@ïàÓ‹Ûa@‹íì—nÛbÏ@‡ 
  
 ía
 2 
 m É 
  
 ß bçŠbÈ 
 \
c ï㇠
  
 më@‹íì— 
  
 nÛa@püeë@kî 
 \
aì¨a@paŠ‡ 
  
 Ó À ì 
  
 àäÛa@ÊŠb 
  
 më@püb— 
  
 müaë
 0
‘bäÛa@pbubînyaë@bèmbÔîj 
 ^ 
 mNbía
 2 
 ß óÜÇ@õì›Ûa@ïÔÛd 
 \
Lk 
c
 înØÛa@a‰ç@Þý‚ñ
 2 
 îß@Ý 
  
 × ó 
  
 äÈß@Ò‹ 
  
 Èm@s 
  
 î¢@Lò 
  
 îàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@òÛe@ ãýÇg@À@bça‹mõa‹ 
  
 ’ À ò 
  
 jË‹Ûa@‡ 
  
 äÇ@pbР
  
 –aìß@åß@éubn¥@bß@†‡¥ë@LòîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püe@pb bèäß@
k
ñ‡yaëN
c
 înØÛa@a‰ç@À@òîÛbnÛa@ÂbÔäÛa@Þìy@t‡¥d 
 \
Z
òîàÜîÐÛa@‹íì—nÛa@òÛe@
 i Ö‹ÐÛa@bßIòí‡îÜÔnÛaHòîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@òÛeëNN
_òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@òÛe@⇃n 
 \
a aˆ
ñ
 2 
 uìß@ñ‹ÄãòîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püe@Êaìãc@óÜÇNN
 Àa‹ËìmìÐÛa@‹íì—nÛa@À@òßbÇ@áîçbÐßNN
òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püe@pbЖaìßNN
 ‹íì—nÛa@pbzÜ 
 ^ 
 —ß@
 ÈjÛ@ávÈß ïàÓ‹Ûa@NN
 ïàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@paŠbèß@Þìy@pübÔßNN
     d    p    r    e    v     i    e    w .    c    o    m
 
 
Digital Camera
apc1424@yahoo.com
 Z[
 
$[
 
\
 
 Z/
 ...
 ‹ 
  
 Ï üñŠì— 
  
 Ûbi@Ãb 
  
 Ðnyüaë@LÞbjÔn 
 \
a ò 
  
 Ôí‹ 
 y
À ôì 
   \
@ð‹çì 
  
 u Öò 
 ^ 
 Ônܾaõì› 
  
 Ûa@ò› 
  
 ßë@å 
    
 ß ò 
  
 ã
c
 ìØn¾a@ñŠì— 
    
 Ûa@É 
  
 j 
 ^ 
 äm@LáÜî 
  
 ÐÛa@ï 
  
 ÐÏ@L@pa
 | 
 ã b 
  
 èàçc@ò 
  
 îöbîàî×@†aì 
  
 ·
c
 ï 
  
 Ü 
 ^ 
 ß Áí‹ 
  
 ’ ó 
  
 ÜÇ@ò 
 \
‡ÈÛbi@ñŠb 
  
 ¾a@õì› 
  
 ÜÛ@ò 
 \
c  
 ¨a@ò›ÐÛa†aì 
  
 ß À b 
  
 èÈÔäi@Ù 
  
 Ûˆ@‡ 
  
 Èi@b 
  
 ç
 ~ 
 èÄm@án 
  
 í L ‹íì— 
  
 nÛa@ÖŠë@ó 
  
 ÜÇ@b 
  
 ènÇbj 
 y
á 
  
 q ò 
  
 îöbîàî×Nꉠ
  
 è×@ò 
  
 îÜàÇ@å 
  
 Øm@
'
 ‹è×@òÓb 
 ^ 
 Û xbn¥ i À òîöb å 
  
 Ç ñŠb 
  
 jÇ@ò 
  
 îÜàÈÛa@æc@æˆg@L‹íì— 
  
 nÛa@òÛe@@ò 
  
 îÛbnÛa@ò 
 ^ 
 ÔÜÛa@ÞbjÔn 
 \
ü áÜî 
    
 ÐÛa@‹í뇠
  
 m án 
  
 í æb 
  
 ×ë@Lïöb 
  
 îàî×@Ý 
  
 ÇbÐm ïØîãbØîß@ÊaŠˆ@ò 
 ^\
aìiNLò 
  
 îöbi‹è×@ò 
  
 Ób 
 y
æë†@Ý 
  
 àÈm@ü@
 L 
 Ûa@Lò 
  
 îàÓ‹Ûa@‹íì— 
  
 nÛa@ò 
  
 Ûe@b 
  
 ßc@õì 
  
 š ‘b 
c  
 y Þý 
  
 ‚ å 
  
 ß ñŠì— 
  
 Ûa@ÝjÔn 
  
 Ï
Light Sensor
  
 îy@L@@òîöì› 
  
 Ûa@pýjÔn 
  
 ¾a@
W 
 íýß@âìÔmIpý 
  
 ØjÛa
Pixels
HÞbjÔn 
 \
bi@@Lb 
 U
 îãë
 | 
 ØÛg@b 
  
 èn§bÈß@áq@åßë@Lõì›Ûa@pbãìmìÏ Û a
U
‡ 
  
 î踠À b 
  
 èäí
 2 
 ƒn a
 ~ 
 ßbØÛa@Ý‚a†@ñ‹×aˆN
 ~ 
 rØÛb 
  
 i âb 
  
 îÔÛa@ò 
  
 îãbØßg@La
 ~ 
 ßbØÛa@Ý‚a†@ïãë
 | 
 ØÛg@
bÈß@†ìuë@
ƒ 
bmc@ Ûb×@ò 
 ^ 
 Ônܾa@ñŠì— 
  
 Ûa@ó 
  
 ÜÇ@pb 
  
 îÜàÈÛa@åßå 
 „
 Øß@b 
  
 à×@LÒ‰ 
  
 ¨aë@‹í뇠
  
 n pì— 
  
 Ûaë@ñ
 ~ 
 — 
  
 ÔÛa@ì퇠
  
 îÐÛa@É 
 y
  
 Ôß@Ýîv 
  
 m å 
  
 ßNÙ 
  
 äغ@b 
U
 › 
  
 íc†ì 
 \
þaë@
 îiþbi@‹íì—nÛb×@L‹íì—nÛa@ÝjÓ@pa‹qû¾a@
 Èi@Õîj 
 ^ 
 mN
 ..
 ëc@LÝ 
  
 jÓ@å 
  
 ß ‹íì— 
  
 nÛa@‘Šb 
  
 ¸ o 
  
 ä×@
U
õaì 
 \
ò 
  
 íaì 
 0
a ꉠ
  
 ç pc‡ 
  
 i ï 
  
 ç ò 
  
 îàÓ‹Ûa@‹íì— 
  
 nÛa@ò 
  
 Ûe@æh 
  
 Ï LÙíìèn 
  
 m
k
lbj 
 \
þ Ý› 
  
 Ïþa@Šb 
  
 î©a@bèäß@Lñ‡í‡ÇZ
òÇ‹ 
Œ  
 ÛaòÇ‹ 
Œ  
 ÛaòÇ‹ 
Œ  
 ÛaòÇ‹ 
Œ  
 ÛaÞb 
  
 àÇþa@á 
  
 ÄÈß@
ƒ 
 •
@æc@ˆg@LÝ 
  
 ßbÇ@á 
  
 çc@ìç@a‰ç@ÝÈÛë@L@Lï 
  
 àÓ‹Ûa@‹íì— 
  
 nÛa@É 
  
 àÏ@LòÇ‹ 
  
 Ûa@ó 
  
 ÜÇ@áöb 
  
 Ó ‹ 
  
 šb¨a@‹— 
  
 ÈÛa@À@å 
  
 ß Ý 
  
 Óc@À@Ùiì 
 \
by@ó 
  
 ÜÇ@b 
  
 èäí
 2 
 ¦ë@ñŠì— 
  
 Ûa@Âb 
  
 ÔnÛa@Ù 
  
 äغ@À ð‡ 
  
 îÜÔnÛa@ò 
  
 Çbj 
 ^ 
 Ûa@ÖŠë@ñ†ì 
  
 u
 Ðäi@bènÇbj 
 y
Ùäغë@LòÔîÓ†
  
 ß Ý 
  
 Óc ëc@Lo 
  
 ã
 | 
 ã
a ó 
  
 ÜÇ@bç‹“ 
  
 ã Ù 
  
 äغ@b 
  
 à×@LÕöb 
  
 Ó†@
D 
 ½ å ñ†ë‡Èß@ÕöbÓ†@À@ïãë
 | 
 ØÛ
a ‡í
 6 
 Ûbi@b 
 0
 \
 Šg N
ò 
  
 ÐÜØnÛa@ò 
 „
 ÜÓò 
  
 ÐÜØnÛa@ò 
 „
 ÜÓò 
  
 ÐÜØnÛa@ò 
 „
 ÜÓò 
  
 ÐÜØnÛa@ò 
 „
 ÜÓò 
  
 Ûe@õa‹ 
  
 ’ ò 
  
 ÐÜ×@æc@ˆg@L
 Èj 
    
 Ûa@l‹Ìn 
  
 í ‡ 
  
 Ó b 
  
 ·Šë@L@ò 
  
 Û
a ‹È 
 \
@ÒbÈ 
  
 šc@ò 
  
 qýq@ëc@
c
 ïÐÈ 
  
 š ðëb 
  
 í ‡ 
  
 Ó ò 
  
 îàÓŠ@‹íì— 
  
 mò 
  
 îàÜîÐÛaIò 
  
 í‡îÜÔnÛaNHò 
  
 Û
a É 
  
 àÏ@L|îz— 
  
 Ûa@ì 
  
 ç
D 
 ØÈÛa@æc@üg a ‹àn 
  
 më@ÑîÛb 
  
 ØnÛa@c‡jm@LòîàÜîÐÛ
R
NNLâý 
  
 ÏÿÛ@
c
 ‹àn 
  
 ß õa‹ 
  
 ’ å 
  
 ß
 ~ 
 èÄn 
  
 Û ÑîÛb 
  
 ØmëI
 î 
  
 à¥H
  
 í†Œa@É 
  
 ß LáÜî 
  
 Ï Ý 
  
 ×
U
õì 
 \
@É 
  
 šìÛa@@ëc@‹íì—nÛa@õbäqc@Ý×b“ß@ëc@õb 
 ^ 
 ‚þ@bßg@[Šì—Ûa@
 Èi@†b 
  
 Ï ‡äÇ
 ~ 
 èÄn 
  
 Ûa@ò 
  
 îÜàÇ@õb 
  
 äqc@ëc@áÜî 
  
 ÐÛa@ÀNÙ 
  
 äØàîÏ@Lò 
  
 îàÓ‹Ûa@ò 
  
 Û
a b 
  
 ßc@ Øºë@LŠŒ@ò 
 ^ 
 Ì› 
  
 i Šì— 
  
 Ûa@| 
  
 ß b 
  
 èîÏñ‹×a‰ 
  
 Ûa@âa‡ƒn 
 \
a Ù 
  
 ä I Šì— 
  
 Ûa@åí
 2 
 ¦ ñ‹ 
  
 ×aˆHæd 
  
 i
  
 àÜÇ@LÝ×b“ 
  
 ß æë†@pa
c
 ‹ 
  
 ¾a@Òüe@pa‹×a‰ 
  
 Ûa@ꉠ
  
 ç ŠbÈ 
 \
c Šì— 
  
 Ûa@pb 
  
 ÷ß@åí
 2 
 ¦ b 
  
 èäغë@ò› 
  
 Ðƒäß@áÜî 
  
 ÐÛa@À@b 
  
 à×@†ë‡ 
  
 « †‡ 
  
 ÈÛ@
 î 
  
 Ûë@Lñ†ì 
  
 §a@ò 
  
 îÛbÇNü b߇ 
  
 äÇë
 
... 
 ‹íì— 
  
 nÛa@ò 
  
 Ûe@Ý 
  
 àÇ@c‡jß@†ìÈíI Ûaa
 ~ 
 ßb 
  
 Ø Hò 
  
 º‡ÔÛa@ò 
  
 îãbßë‹Ûa@ñŠb› 
  
 ¨a@‡ 
  
 èÇ@¶g ISXTMSRR†ýî 
  
 ¾a@Ý 
  
 jÓ@Hbè 
  
 ÜàÇ@c‡ 
  
 jß@Îb 
  
 – ‡ 
  
 Ó ì 
 ^\
 Šc@æc@‡ 
  
 ÔnÈí@s 
  
 îyNæc üg @ï“ 
  
 äîÏa†@놊b 
  
 ãìîÛ@
'
  
 ÈÜÛ@†ì 
  
 Èí@a
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@Ý 
  
 àÇ@c‡ 
  
 jß@| 
  
 šìí@lì 
  
 nØß@Ýv 
 \
@⇠
  
 ÓcIQTURMQUQYâHN ÀëRT ‹íbäí@QUTT
  
 àîu@Še@ïãb 
  
 ¾þa@pbî 
  
 šbí‹Ûa@
'
bÇ@â‡Ó@â@@
 ¡
 Š ‘ìî 
  
 í‹ÏéÜîv 
  
 ni@âbÓ@L
 à“Ûa@Òì 
  
 ØÛ@ñŠì–@Ýîv 
  
 m òÔí‹ 
 ^ 
 Û
bîzîšìm@
  
 i ‡Èi@bàîÏ@oÏ‹Ç@òÔí‹ 
 ^ 
 iI‘ìi‡Ûa@kÔq@a
 ~ 
 ßb×NH ïÛëþa@c‡j¾aëMá 
 \
 Š k 
  
 ¢ ïãb¾þa@
'
bÈÛaMÞý 
  
 ‚ å 
  
 ß òàÜÄß@òÏ‹ÌÛ@õì›Ûa@Þ삆@óÜÇ@âìÔí@La
 ~ 
 ßbØÛa@ÝàÈÛ@@ïuŠb 
  
 ©a@‡è“ 
  
 ¾a@å 
  
 ß ñŠì 
  
 –
 ØÈä 
  
 m s 
    
 î¢@LbèãaŠ‡ 
  
 u ‡ 
  
 yc@À@
 ~ 
 Ì 
  
 – k 
  
 Ôqó 
  
 ÜÇ@
  
 ÔrÛa@a‰ 
 0
@Ý 
  
 ibÔ¾a@Ša‡ 
  
 §aN
  
 Ôq@a
 ~ 
 ßb 
  
 × Šì 
  
 èÃ@¶g@c‡ 
  
 j¾a@a‰ 
  
 ç Òb“ 
  
 n×a@ô†céjãaìu@‡yc@À@kÔq@éi@†ì 
 \
c Öë‡ä–@åÇ@ñŠbjÇ@ïçë@L‘ìi‡ÛaNNNòàÜ×@Ý–cIa
 ~ 
 ßb×NNHò 
  
 îäîmýÛa@ò 
    
 ÌÜÛbi@
 # 
 Èm@
 L   
 Ûaë@Lò 
  
 àÜľa@ò 
  
 Ï‹ÌÛa
Camera
 
Obscura
}@é 
  
 îÏë
Camera
 # 
 Èm@Iò 
  
 Ï‹ËH ë L
Obscura
 # 
 Èmë@Iò 
  
 àÜÄß{Hò 
  
 àÜ×@Ý 
  
 –c@ì 
  
 ç a‰ 
  
 çë À âìîÛa@ò߇ƒn 
  
 ¾a@a
 ~ 
 ßb×pbÌÜÛa@áÄÈßIòîi‹ÈÛa@bèäîi@åßëNH òàÜÄß@‘ìi‡Ûa@kÔq@a
 ~ 
 ßb×@åß@ò¤bäÛa@Šì—Ûa@oãb×Iòä×a†H Àë L ÙÛ‰ 
  
 Û L
a‡ 
  
 u
 L 
 Ûa@ò 
  
 îubu
 2 
 Ûa@ò 
 \
‡ÈÛa@o 
  
 Ç
 | 
 ‚a@ð†ýî 
  
 ¾a@‹“ 
  
 Ç ‘†b 
  
 Ûa@æ‹ 
  
 ÔÛa@å 
  
 ß b 
  
 ß o 
  
 Óë@
byìšë@‹r×c@Šì—Ûa@åß@oÜÈuN|îz—m@pbîÜàÇ@‡Èiá 
  
 u Þì 
 ^ 
 Ûë@ò 
 \
‡ÈÜÛ@ò 
  
 Üíì 
 y
  
 ßg@Lò 
 \
‡ÈÛa@å 
  
 ß ïmd 
  
 m
L 
 Ûa@Šì— 
  
 Ûa@o 
  
 îjrm@åß@‡i@ü@æb×@[ÙÛˆ@¶g@bßë@a
 ~ 
 ßbØÛa@
bîöbîàî×@ëc@
bîØîãbØîßN À ï 
  
 ã‹Ï@Ý 
  
 uŠ@Ý 
  
 jÓ@å 
  
 ß o 
  
 ãb×@Šì— 
  
 Ûa@oîjrnÛ@òÛëb«@Þëc@âbÈÛaQXRV
  
 i oÏ‹Ç@òÔí‹ 
 y
âa‡ƒn 
 \
bi@âI Àa‹ËìÛìîçH ëcI
 à“ 
  
 Ûa@ñŠì–H‡ 
  
 Óë@
  
 îjrm@ò 
  
 îÜàÇ@oÓ‹Ìn 
 \
añŠì— 
  
 Ûa@X
 ~ 
 Ëë@
a‡ 
  
 u ò 
  
 ÷톊@ñŠì— 
  
 Ûa@o 
  
 ãb×ë@pbÇb 
 \
@òîÜàÇNNå 
  
 ß ò 
  
 îöbîàîà×@†aì 
  
 · ò 
  
 îÜ 
 ^ 
 ß òîØîn 
 \
ýi@ò 
 y
 ‹ 
  
 ’c@ï 
  
 çë@Lâý 
  
 Ïþa@‡ 
  
 Èi@bàîÏ@p‹èÃ@
ƒ 
ý 
  
 ßc@ñ†b 
  
 ß b 
  
 èäîiIpa
 | 
 ãHpŠì 
 ^ 
 më@Lõì› 
  
 ÜÛ@bènî 
 \
  
 ¢
 2 
 îànm@
 L 
 Ûa@ò› 
  
 ÐÛa@La
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@á 
  
 uë@Lpb 
 \
‡ÈÛa@òÇbä 
  
 – ñ†ì 
  
 u À Šì 
 ^ 
 m Ù 
  
 Ûˆ@Õ 
  
 ÏaŠë@La
 ~ 
 r 
  
 × âýÏþa ëÕÛb 
  
 Ë òÇ‹ 
 \
IÊa‹— 
  
 ßHò 
  
 îubu
 2 
 Ûa@paŠì 
  
 ’ì¾aë@b 
  
 ía‹¾a@oÐî 
  
 šc@b 
  
 à×@La
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@LŠì— 
  
 ¾a@
W 
 Ç ¶g@‡è“ 
  
 àÜÛ@ñŠì 
  
 – Ý 
  
 ÔäÛ@Ù 
  
 Ûˆë@La
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@¶g@@Êý 
  
 šþa@ñ†‡ 
  
 Èn¾a@òîäÔnÛa@ê‰ç@oÏ‹Çë
  
 i
SLR
ò 
 \
‡ÈÛañ‡îyë@a
 ~ 
 ßbØÛa@ðc@LMò 
  
 ×bÈÛa
Single-LensReflex
Nþaë@
 î 
  
 iþa@
 ãìÜÛb 
  
 i ‹íì— 
  
 nÛbi@pa
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@pc‡ 
  
 i†ì 
 \
Ið†b 
  
 ß‹Ûa@pbuŠ‡ 
  
 më@
  
 àèäîiHæì 
  
 Ü¾a@‹íì— 
  
 nÛa@á 
  
 qNò 
  
 îÜàÈÏ@Lò 
  
 îöbi‹è×@ò 
  
 Ób 
 ^ 
 Û a
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@xb 
  
 n¥@å 
  
 Øm@
'
 ëò 
  
 îöbí
 2 
 îÏ@ò 
  
 îÜàÇ@ï 
  
 ç LŠì—Ûa@Ýîv 
  
 mM¶g áÜî 
  
 ÐÛa@‹í뇠
  
 m ò 
  
 îÜàÇë@Lò 
  
 n¢@ò 
  
 îöbîàî×@•ý 
  
 ÐÛa@ó 
  
 nyë@[ò 
  
 îØîãbØîß@ò 
  
 îÜàÇ@ï 
  
 ç ñŠì— 
  
 Ûa@Ýîv 
  
 më@LòîÛbnÛa@ò 
 ^ 
 ÔÜÛaIõì› 
  
 ÛaÉßýÛaH
  
 i å 
  
 Ç ñŠbjÇ@æb×õï› 
  
 í É 
 y
 \
@õì 
  
 š s 
  
 ÈjäîÛ@b 
  
 ç
 ~ 
 vÐm@án 
  
 í õb› 
  
 îi@ñŠ†ì @æbØß ‹íì—nÛaNÝ 
  
 × É 
  
 ß Lò 
 \
bÈnÛaë@
ƒ 
 ‹ÐÛa@pbĨ@òÜv 
  
 ß LbèÜ×@áèmbîy@À@‘bäÛa@a
 ~ 
 ßbØÛa@oÔÏaŠ@õb 
  
 àÜÈÛa@a
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@o 
  
 ÔÏaŠ@‡ 
  
 ÔÏ@Láèjî— 
  
 m ò 
  
 qŠb×@Ý 
  
 × É 
  
 ßë@Lé 
  
 ãìÔÔ±@Œb 
 •
 ì— 
  
 ß
  
 ²Šbm@ò 
  
 ãìØß@Lá 
  
 ç
 ~ 
 Ëë@
 ryb 
  
 jÛaë@
 ãb 
  
 äÐÛaë@†ì 
  
 ä§aë@
 î 
  
 šbí‹ÛaëÝ 
  
 ØÛ@
ÞbîuþaNpaë†þa@á 
  
 ÄÈß@Þì 
  
 ‚†ë@Llì 
 \
b¨a@ñŠìq@‹vÐm@Éßë@åß
 2 
 Ûa@åß@åí‡ÔÇ@ÝjÓë@éãc@üg @æc@åß@a
 ~ 
 ßbØÜÛ@‹Ðß@ü@æb×@Læë
 | 
 ØÛ
a ‹—Ç@bäÛìy@åß@ñ
 2 
 èuþaëIå 
§
 àÓ‹ 
¨
 m
R
NNNH|Ü 
 ^ 
 — 
  
 ß ‹ 
    
 èÃIò 
  
 îàÓ‹Ûa@a
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa
Digital Camera
HNNN@Ý 
  
 àÇ@c‡ 
  
 jß@
 ~ 
 Ìn 
  
 í
'
 ní@
'
bèÜØ’@æc@bà×@La
 ~ 
 ßbØÛaÒ‡èn 
  
 í æb×@
 ~ 
 îÌnÛa@åØÛ@L
a
 ~ 
 r×@
 ~ 
 Ì NNNIáÜîÐÛa
RR
HÞý 
  
 ‚ å 
  
 ß üg@‡ 
  
 í
 2 
 ¾a@‹íì—m@åغ@üë@LŠì—Ûa@åß@†‡«@†‡Ç@óÜÇ@áÜîÐÛa@ðìn±@¶g@xb 
  
 n±@áÜî 
  
 ÐÛa@Šì 
  
 –
~ 
 èÄmë@L‡ 
  
 í‡u@áÜî 
  
 Ï k 
  
 î׋m†aì¾b 
  
 i
 2 
 èª@Ý 
  
 àÈß@‡ 
  
 nº@ð‰ 
  
 Ûa@Lo 
  
 ÓìÛa@
 Èj 
  
 Û xb 
  
 n¥@
 ~ 
 èÄn 
  
 Ûa@ò 
  
 îÜàÇ@æc@b 
  
 à×@Lò 
  
 ßŒýÛa@ò 
  
 îöbîàîØÛabÇb 
  
 Û Šì— 
  
 Ûa@Þb 
  
 ‚†g@ò 
  
 îÜàÇ@æc@b 
  
 à×@Lp Œb 
  
 è§@xb 
  
 n¥@lì 
 \
b¨a@¶g@ò 
  
 Çìj 
 ^ 
 ¾a ïöì›Ûa@| 
 \
b¾aNò±‹ 
  
 ’ å 
  
 Ç ñŠb 
  
 jÇ@ì 
  
 çë@LáÜî 
  
 ÐÛa@Ý 
  
 « Ý 
  
 zîÛ@Lï 
  
 ãë
 | 
 ØÛ
a õì› 
  
 Ûa@‘b 
  
 y Ê 
 | 
 ‚a@
bjí‹Ôm@ò–ìi@ÉiŠ@bènyb 
  
 ß ÍÜjm@òîãë
 | 
 ØÛg Iò 
  
 ÐÜn¬@âbvyc@ÚbäçëHꉠ
  
 ç æì 
  
 Ønmë@Lòîöì› 
  
 Ûa@Âb 
  
 ÔäÛa@
W 
 íýß@¶g@Òüe@å 
  
 ß ò±‹“ 
  
 ÛaÝ 
  
 Øîi@b 
  
 èäß@ñ‡ 
  
 yaìÛa@óà 
  
 m
Pixel
ò 
  
 Ó†@p†aŒ@b熇 
  
 Ç †aŒ@b 
  
 ß Ý 
  
 ×ë@Lõì› 
  
 ÜÛ@òî 
 \
 \
þa@pýjÔn 
  
 ¾a@ï 
  
 çë@L@ñŠì—ÛaNæ
c
 ì 
  
 Øí@Ý 
  
 Øîi@æì 
  
 îÜß@Ý 
  
 × æg QÝ 
  
 šbÐnm@‘b 
 \
þa@a‰ 
  
 ç ó 
  
 ÜÇë@LÝ 
  
 ØîibÌîß@@å 
  
 ß ÝÓc@òÓ‡i@pa
 ~ 
 ßb×@Úbäçë@LòîàÓ‹Ûa@pa
 ~ 
 ßbØÛaQpa
 ~ 
 ßb 
  
 × b 
  
 äçë@Ý 
  
 ØîibÌîß@@bènÓ†@ÖìÐmRPÝ 
  
 ØîibÌîß@N ª æg 
  
 Ü 
 ^ 
 m a
 ~ 
 ßbØÜÛ@òîãë
 | 
 ØÛ
a |öa‹“Ûa@Þ삆@†‹ @åí
 2 
 ¦ Ý 
  
 uc@å 
  
 ß
b› 
  
 íc@ïöb 
  
 i‹èØÛa@Šb 
  
 înÜÛ@xb 
  
 n¥ë@Lpb 
  
 íŠb 
 ^ 
 jÛbi@b燠
  
 íë
 2 
 m ‹ 
  
 ßþa@Šì—Ûaæg [a
 ~ 
 ßbØÛa@Ý‚a†@ònîjß@ñ‹×aˆ@À@ò 
 ^ 
 ÔnܾaÝ 
  
 ‚a†@òîiì 
 \
by@ñ‹ 
  
 ×aˆ@†ìuë@pb 
  
 ÐÜà×@LŠì— 
  
 Ûa@
 ~ 
 Ë pb 
  
 ãbîjÛa@å 
  
 ß ô‹ 
  
 ‚c@Êaì 
  
 ãc@åí
 2 
 ¦ å 
  
 ß b 
  
 èäغ@a
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛapì—Ûa
 ~ 
 Ëë@Lìí‡îÐÛa@É 
 y
bÔßë@LNa
 ~ 
 ßb 
  
 ØÛa@Ý‚a†@ïiì 
 \
by@wßbã‹i@†ìuë@æg@bà×@ò 
 ^ 
 Ônܾa@Šì—Ûa@ñŠa†hi@âìÔíÒ‰ 
  
 z×@LpaŠbî©a@åß@ñ
 ~ 
 j×@òÐöb 
 y
áí‡Ôm@åß@å 
 Øß@ŠŒ@ò 
 ^ 
 Ì› 
  
 jÏ@Lb 
  
 èîÜÇ@ò 
  
 ÐÜnƒ¾a@pa‹qû 
  
 ¾a@
 Èi@Õîj 
 ^ 
 m ëc@Lbèßbvyc@
 ~ 
 îÌm@ëc@Šì—Ûa ‹íì—nÛa@ëc@†ì 
 \
þa@ë@
 îiþbi@‹íì—nÛa@Ùäغ@ñ‡yaëLæìܾa@ñ†‡Èn¾a@paŠbî©a@åß@ÙÛˆ@
 ~ 
 ËëN
òã
c
 ë‡ß@åßIñŠì–H
www.enashir.com/blogs/photoimage
 
 
Digital Camera
apc1424@yahoo.com
òîÛb‚@ñ‹×a‰Ûa@‡îÈm@ñ‡yaë@ŠŒ@ò 
 ^ 
 Ì›Ï@Šì—Ûa@åß@òÇìàª@óny@ëc@ñŠì–@ðc@ÙjvÈmN
c
‡Èm
c
‡Èm
c
‡Èm
c
‡ÈmpaŠbî©a@paŠbî©a@paŠbî©a@paŠbî©a@L
  
 îöbèäÛa@ñŠì— 
  
 Ûa@ò 
  
 íúŠ@Ù 
  
 äغ@Âb 
  
 ÔnÛüa@Ý 
  
 jÔÏ@Lꇠ
  
 Èi@ëc@ñŠì— 
  
 Ûa@Âb 
  
 ÔnÛa@ÝjÓ@õaì 
 \
  
 î¢@Lò @†ì 
 \
þaë@
 îiþbi@‹íì—nÛb×@pa
 ~ 
 qdm@Õîj 
 ^ 
 m ëc@
ýrß@
 í‹ÈnÛa@Ýí‡Èm@ÙäغNò 
  
 äíbÈß@Ù 
  
 äغ@Âb 
  
 ÔnÛüa@‡Èië@bèωy@óny@ëc@L
 ØÈÛaë@‹íë‡nÛb×@LbèîÜÇ@pa‹qû¾a@
 Èi@Õîj 
 ^ 
 më@LñŠì—ÛaNbßcÚb 
  
 äèÏ@Llì 
 \
bzÜÛ@bèÜÔã@‡äÇ ïènäm@üë@paŠbî©a@c‡jm
R
NNN
òîàÓ‹Ûa@pü
a Éîä—m@À@‹àn 
  
 ¾a@Šì 
 ^ 
 nÛaòîàÓ‹Ûa@pü
a Éîä—m@À@‹àn 
  
 ¾a@Šì 
 ^ 
 nÛaòîàÓ‹Ûa@pü
a Éîä—m@À@‹àn 
  
 ¾a@Šì 
 ^ 
 nÛaòîàÓ‹Ûa@pü
a Éîä—m@À@‹àn 
  
 ¾a@Šì 
 ^ 
 nÛapb 
  
 îäÔm@ÙÛ‰ 
  
 ×ë@Lõì› 
  
 Ûa@pb 
 \
c  
 y pb 
  
 îäÔm@‹íì 
 ^ 
 nÛa@a‰ç@Ýà“íë@L@Ù 
  
 Ûˆ@Ý 
  
 × Õ 
  
 Ïa
 | 
 íë@Lô‹ 
  
 ‚þa@pb 
  
 îäÔnÛa@å 
  
 ß ‡ 
  
 í‡ÈÛa@ÙÛ‰ 
  
 ×ë@L‹íì—nÛa@òÛe@Œa
 2 
 nçü@òvînã@LñŠì—Ûa@Œa
 2 
 nça@Éäß ŠbÈ 
 \
c À ïã‡m@ÉßòîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püe@N
âa‡ƒn 
 \
üa@òÛìè 
 \
âa‡ƒn 
 \
üa@òÛìè 
 \
âa‡ƒn 
 \
üa@òÛìè 
 \
âa‡ƒn 
 \
üa@òÛìè 
 \
püe@á 
  
 ÄÈß@âì 
  
 Ôm@s 
  
 îy@L
 í†b 
  
 ÈÛa@
 ß‡ƒn 
  
 ¾aë@
 ö‡ 
  
 njàÜÛ@ò 
  
 àè¾a@Šì 
  
 ßþa@å 
  
 ß ꉠ
  
 çë@L@ñ‡ 
 c
 îu ñŠì 
  
 – Âb 
  
 ÔnÛü@ò 
  
 ßŒýÛa@pa†a‡ 
  
 Ç
a Ý 
  
 × Áj› 
  
 i ò 
  
 îàÓ‹Ûa@‹íì— 
  
 nÛaNò 
  
 îÛbÈÛaë@ò 
 ^\
 ìn¾a@pü
a À b 
  
 ßc@ñ†
c
‡Ènß@paŠbî‚@ÙÜnànÏ@Lôìn 
  
 ¾a ì— 
  
 m Âb 
  
 ¹c@á›m@bà×@Lò 
  
 ÷îi@k 
  
 ¢ b 
  
 èäîi@å 
  
 ß Šb 
  
 în‚üa@å 
  
 Øº@ñ
 2 
 çb 
  
 u ‹í ‹íì—nÛaN
ò 
  
 ÷îjÛa@ó 
  
 ÜÇ@Ãb 
  
 Ð¨aò 
  
 ÷îjÛa@ó 
  
 ÜÇ@Ãb 
  
 Ð¨aò 
  
 ÷îjÛa@ó 
  
 ÜÇ@Ãb 
  
 Ð¨aò 
  
 ÷îjÛa@ó 
  
 ÜÇ@Ãb 
  
 Ð¨a
R
NN
R
NN
R
NN
R
NN À †ì 
  
 uìß@ì 
  
 ç b 
  
 à×@Lò 
  
 ÷îjÛbi@ñ
c
 ‹› 
  
 ß ò 
  
 îöbîàî×@†aì 
  
 ß ¶g@xb 
  
 n¥@ü@b 
  
 èãþ@Ù 
  
 Ûˆë@Lá 
  
 Èã@ð‡îÜÔnÛa@‹íì—nÛaN
U
 îvîma
 |\
a a
U
 Šbî‚@ïàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@åß@ÝȤ@
 L 
 Ûa@ô‹‚þa@ÝßaìÈÛa@åß@‡í‡ÈÛa@¶g@òÏbš
biN
 
üg@L
W 
 Ï
 | 
 zàÜÛ@ò 
  
 rÛbqë@Låí†b 
  
 §a@ñaìè 
  
 ÜÛ@ô‹ 
  
 ‚cë@ñaìèÜÛ@püe@¶g@òχèn 
  
 ¾a@ò÷ÐÛa@k 
  
 ¢ ‹íì—nÛa@püe@á 
  
 Ôäm@
U
 jÈ 
  
 – a
U
 ‹ 
  
 ßc@áî 
  
 ÔnÛa@a‰ 
  
 ç Õ 
  
 îj 
 ^ 
 m å 
  
 ß Ý 
  
 È°@LÖì 
  
 Ûa@À@ñ‹Ïì 
  
 n¾a@pü
a Ê 
c
 ì 
  
 äm@æcNñŠ‡ 
  
 Ó k 
  
 ¢ áî 
  
 Ôm@Úb 
  
 äçòÛ
± 
 Û ⇃n 
  
 ¾a@á 
 Ø¥ÙÛˆ@k 
  
 ¢
 
á 
  
 Ômë@L
 à 
  
 Ó ¶g@
  
Z
 Š
c
 ì 
  
 –ë@l
c
 ì 
  
 – püe Š
c
 ì 
  
 –ë@l
c
 ì 
  
 – püe Š
c
 ì 
  
 –ë@l
c
 ì 
  
 – püe Š
c
 ì 
  
 –ë@l
c
 ì 
  
 – püe
PointPointPointPoint----andandandand----ShootShootShootShoot
òÛìè 
 \
 ë bç‹È 
 \
@˜‚‹ 
  
 Û a
U
 Šb“ 
  
 nãa@‹ 
  
 r×þa@ì 
  
 ç Êì 
  
 äÛa@a‰ 
  
 çë@Lbèßa‡ƒn 
 \
aNˆg L Âb 
  
 ÔnÛüa@ŠŒ@ó 
  
 ÜÇ@ÁÌ› 
  
 Ûaë@‹íì— 
  
 nÛa@Ò‡ç@ì®@òÛ
a éîuìm@ôì 
 \
â
 2 
 Ün 
  
 m ü ˆg @ñŠì—Ûa@ÂbÔnÛü@òߌýÛa@pa†a‡Ç
a òÏb×@òÛ
a †‡¥N À Êì 
  
 äÛa@a‰ 
  
 ç Ý 
  
 rß@ô‹ 
  
 ãLò 
  
 ×‹zn¾a@Ñ 
  
 maì 
 0
abà×
  
 ç
 2c
 îº@b 
  
 ß Œ‹ 
  
 icë@Lò 
  
 mëbÐnß@ŠbÈ 
 \
dië@Lò 
  
 ÷ÐÛa@ꉠ
  
 ç å 
  
 ß Êaì 
  
 ãþa@pb 
  
 ÷ß@pb׋“ 
  
 Ûa@åß@
 ~ 
 rØÛa@wnäm@‰ 
  
 Ðäß@†ì 
  
 uë ïub 
  
 uŒ@‹ 
  
 Äãò’b“ 
  
 Ûa@ó 
  
 ÜÇ@‹ 
  
 èÄm@ò 
  
 îöbèäÛa@ñŠì— 
  
 Ûa@æc@üg@Lò 
 \
‡ÈÛa@å 
  
 Ç Ý— 
  
 Ðäß@òîÐÜ©aNÊìäÛa@a‰ç@óÜÇ@ÕÜ 
 ^¨
 íI ‹íì—nÛa@òÛeòîàÓ‹Ûaòª‡¾a
Compact Digital Camera
HN
ò 
  
 ×bÈÛa@ò 
 \
‡ÈÛa@ñ‡îyë@òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püeò 
  
 ×bÈÛa@ò 
 \
‡ÈÛa@ñ‡îyë@òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püeò 
  
 ×bÈÛa@ò 
 \
‡ÈÛa@ñ‡îyë@òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püeò 
  
 ×bÈÛa@ò 
 \
‡ÈÛa@ñ‡îyë@òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@püe
DSLRDSLRDSLRDSLR
  
 îy@L
W 
 Ï
 | 
 zàÜÛ@k 
  
 ÛbÌÛa@À@òèuìß@ïçë@L@b 
 U
 àØ¥@‹Ïì 
  
 m ï 
  
 çë@Lõì› 
  
 Ûa@‘b 
c  
 y b 
  
 èÐÜ‚@Ñ 
  
 Ôí@
 L 
 Ûa@Lò 
 \
‡ÈÛa@Þý 
  
 ‚ å 
  
 ß ñŠì—Ûa@⇃n 
  
 ¾a@ô‹í
 6 
 ×ckÈ 
  
 –c@À@ó 
  
 ny@Šì— 
  
 Ûa@Ý› 
  
 Ïc@Âb 
  
 ÔnÛa@|î 
  
 nm@
 L 
 Ûa@paŠb 
  
 î©a@å 
  
 ß ñ
 ~ 
 j 
  
 × ò 
  
 Ðöb 
 y
Þý 
  
 ‚ å 
  
 ß ë‹ÄÛaÒNåßòÜrßc@ðg æìãb×@ÊìäÛa@a‰ç@N ëcN‘g SUPð†N ‡uìí@ˆg@L
 ÇìäÛa@
 i ÑÔí@sÛbq@Êìã@Úbäçëéi ï 
  
 ãë
 | 
 ØÛg@‹ 
  
 Äã@‰Ðäß
EVF
W 
 i ò 
 ^\
 ìnß@á 
  
 Ø¥@paŠb 
  
 î‚ë@pbЖaìß@‹Ïìmë@Lò 
 \
‡ÈÛbi@Ý–ìß
 Ôib 
  
 Ûa@
 ÇìäÛaN†Œ Òg@Ùîãì 
 \
bãbi@Ýrß@RPpüe@õbÔÛ@òÄçbi@ÍÛbjß@Éφ@kË‹í@ü@ð‰Ûa@L†b§a@ðëb 
 0
 ‹íì— 
  
 nÛa@@ò 
  
 ÷ÐÛa@å 
  
 ß
DSLR
Lé 
  
 níaìç@Éj“ 
  
 í b 
  
 ß Š
c
 ì 
  
 –ë@l
c
 ì 
  
 – püe@À@‡ 
  
 ° üë@L@@ó 
  
 ny@å 
  
 ØÛë@LáØzn 
  
 Ûa@paŠb 
  
 î‚ë@‹È 
  
 Ûa@s 
  
 îy@åß@k 
 \
bäß@
´
 Šbî‚@sÛbrÛa@ÊìäÛa@æhÏ@
ƒ 
 ‹“ 
  
 i ™b 
  
 ©a@õ
 2 
 §a@ñõa‹ 
  
 Ôi@Ù 
  
 îÜÇ@Lköb— 
  
 Ûa@õa‹“ 
  
 Ûa@Ša‹ 
  
 Ó ˆb 
  
 ¦a@åß@å 
 Øànm@
c
 înØÛa@a‰ç@À@
 Ôyü@òîàÓ‹Ûa@‹íì—nÛa@òÛe@pbЖaìßNIÅyü
R
b㇠
  
 Ç b 
  
 äãc@뇠
  
 jí Ûa@¶g òía‡jÛa@À@êbäÜçb¤@ð‰Ûa@Ñîä—n NH
  
 ¿Õzn 
  
 íê‹ 
  
 ×ˆ@
  
 äç@püe@ó 
  
 ÜÇ@ò 
  
 ª‡¾a@pü
a
2c
 î¸@ì 
  
 ç L
DSLR
ò 
  
 îãbØßhi@ mpb 
  
 ’b’@óÜÇ@bç‹íì—m@õbäqcë@ÝjÓ@Šì—Ûa@
¸
a‹Èn 
 \
a òîãbØßg@¶g@òÏbš
bi@Lìí‡îÐÛa@Ýîv 
  
LCD
 ‹Ì— 
  
 Û a
U
 ‹ 
  
 Äã@@püe@
D 
 ØÈi@bèîÏ@õì›Ûa@‘b 
c  
 y ávy
DSLR
Lpüe@æc@ü
DSLR
õì 
  
 š ‘b 
  
 yë@
 6 
 ×c@á 
 „
 Ø¥@paŠ‡ 
  
 Ôi@Öì 
  
 Ðnm@ ë
 ×còîÛbÇ@òÓ†@ëˆNb¿
 Ï
 |¹
a åß@
 ~ 
 rØÛa@ð‡íc@À@b 
U
 ßë†@bèÜÈ°@NI
U
 ›íc@‹ÄãcZÖì 
  
 Ûa@óÜÇ@ñ‹ÄãNH
†Œ@Òg@Ùîãì 
 \
bãbiRPðg@æìãb×N ëcN‘g SUPð† Þg@‘g@ð†@ïãì 
 \
Q
     d    p    r    e    v     i    e    w .    c    o    m
 
ò 
  
 ×bÈÛa@‹íì— 
  
 nÛa@ò 
  
 Ûe@Ý 
  
 àÇ@ò 
  
 îÛe
 \
‡ÈÛa@ñ‡îyëò 
SLR

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->