P. 1
Tietokonegrafiikan ja -animaation osaamisesta uutta kasvua Suomelle

Tietokonegrafiikan ja -animaation osaamisesta uutta kasvua Suomelle

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Lari Lohikoski
Esiselvitys toimialan kehityshankkeelle
Esiselvitys toimialan kehityshankkeelle

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Lari Lohikoski on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
Tietokonegrafikan ja-animaation osaamisestauutta kasvua Suomelle
Esiselvitys toimialan kehityshankkeelle
Sppo Kalli, Jari Muikku ja Timotus Tuovi
Digital Media Finland 2012
 
2
 
3
CGI-toimialaselvitys
Tiivistelmä
Tietokonegrafiikassa ja –animaatiossa visualisoin- tiin, vaikuttavuuteen ja viihdyttämiseen tähtääväosaaminen on peli- ja viihdeteollisuuden ohellamerkittävässä roolissa myös monella muulla toimialalla: rakennussuunnittelu, kone- ja metalli- teollisuus, lääketiede, puolustusteollisuus ja mo-net muut alat käyttävät tietokoneen avulla tehtyjämalleja ja visualisointeja.CGI (engl. Computer Generated Imaging) on laaja tietokonegrafiikan ja –animaation käyttösovellus-alue, jossa käsitellään digitaalisessa muodossaolevaa visuaalista materiaalia hyvin erilaisiinkäyttötarkoituksiin. Sen kokonaisvaltainen osaami-nen on entistä keskeisemmässä roolissa kilpailu-kykyisten tuotteiden, palveluiden, prosessien sekäliiketoiminnan kehittämisessä.CGI:n kansantaloudellinen merkitys on tällä het-kellä suurta. Sen suora liiketaloudellinen merkityskotimaisille yrityksille tulee olemaan tänä vuonnanoin 400 miljoonan euron suuruinen ja välillinenliikevaihdollinen merkitys yli 4,5 miljardia euroa.Alan huikean potentiaalin ja nopean kehittymisen vuoksi talousvaikutus kasvaa lähivuosina monin-kertaiseksi.Osaaminen on CGI:n eri osa-alueilla kansainväli-sestikin verrattuna Suomessa huipputasolla. Alaon kuitenkin pirstoutunut, eikä synergiaetuja oleosattu täysin hyödyntää. Alan kansallista ja kan-sainvälistä liiketoiminta- ja verkostoitumispoten- tiaalia Suomessa ei ole ennen selvitetty.Selvityksessä laaditaan kokonaiskuva sekä koti-maisen että kansainvälisen CGI-markkinan tilan- teesta ja tunnistetaan alan haasteet, uhkakuvat jamahdollisuudet. Konkreettisena tuloksena laadi- taan ehdotus toimenpiteistä, joilla voidaan edistääalan kehittymistä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja tunnetuksi osaamis- ja liiketoiminta-alueeksi.Selvityksessä ehdotetaan, että käynnistetäänkansallinen kehitysohjelma, jonka avulla oikeinkohdistetuin toimenpitein voidaan CGI-ala nostaa yhdeksi uudeksi kotimaisen teollisuuden tukijalak-si. Keskeiset toimenpideteemat ovat:
1)
Alan kehittäminen: Käynnistetään toimenpi- teet kotimaisten jo nyt kansainvälistä kärkeäolevien viihde- ja peliteollisuuden CGI-ratkaisu- jen hyödyntämiseksi muilla teollisuuden aloilla.Lisäksi käynnistetään kehittämistoimenpiteetalan tulevaisuuden sisältötuotannon ja tekno-logioiden kehittämiseksi.
2)
Osaaminen ja koulutus: Kotimaista osaamistakehitetään koulutusjärjestelmää uudistamalla ja soveltamalla oppisopimuskoulutusta var-sinaista koulutusjärjestelmää täydentävänä vaihtoehtona. Tavoitteena on, että opetus-suunnitelmat pystyisivät reagoimaan nopeam-min työelämän muutoksiin sekä toimijoidenliiketoimintaosaamisen kehittämisen tarpei-siin. Tämän lisäksi panostetaan korkeakouluis-sa ja yliopistoissa tapahtuvaan alan perus- jasoveltavaan tutkimustoimintaan.
3)
Kansainvälistyminen ja vienti: Alan kansain- välistymistä ja vientitoimintaa tuetaan mark-kinoinnin yhteistoimilla sekä Suomen markki-nointina laadukkaana CGI-tuotantokeskuksena.
4)
Verkostot: Lisätään alan toimijoiden verkos- toitumista järjestämällä Suomessa kansain- välisiä seminaareja ja tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä hyödyntäen sosiaalistamediaa.
5)
Rahoitus: Alan liiketoiminnan kiihdyttämiseksi ja investointien tukemiseksi nykyisiä ja tulevia tuki- ja kannustinjärjestelmiä tarkistetaan ja varmistetaan niiden soveltuvuus myös CGI-alan tarpeisiin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->