Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bizánci selyemruha töredéke egy fonyódi X. századi sírból

Bizánci selyemruha töredéke egy fonyódi X. századi sírból

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by szubotaj

More info:

Published by: szubotaj on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
11
E. NAGY KATALIN – BÍRÓ ÁDÁM – BOLLÓK ÁDÁM – KÖLTÔ LÁSZLÓ – LANGÓ PÉTER –TÜRK ATTILA ANTAL
Bizánci selyemruha töredéke egy fonyódi 10. századi sírból
Újabb adatok a Kárpát-medence 10. századi viselettörténetéhez
 A tanulmány az OTKA No. NK.72636 támogatásával készült
 Munkánkat László Emôkének ajánljuk, aki  négy évtizeden át kutatta, tanította a textiltör- ténetet. Kiváló szakmai tudásán túl emberi tu- lajdonságaival is példát mutatott a következô  nemzedék számára. Külön köszönettel tarto- zunk a mûvészi szövetek történetére, techniká- jára vonatkozó széles körû ismereteinek át- adásáért. Úgy véljük, nem is köszönthetnénkÔt méltóbb módon, mint a Kárpát-medence  eddigi legértékesebb 10. századi selyemleleté- nek bemutatásával.
Két évvel ezelôtt munkacsoportunk ar-ra a kérdésre kezdett el választ keresni,hogy vajon a Kárpát-medence 10–11.századi sírjaiban feltárt, korábban márvizsgált és publikált, illetve újabb, mégközöletlen textilleletek bevonásával mi-lyen kép alkotható a magyar honfoglaláskori nôi és férfi viselet egyes elemeirôl.Fôként e viselet azon részeirôl, amelye-ket a Kárpát-medence talajtani adottsá-gai miatt csak igen ritkán nyílik lehetô-ségünk a régészet eszközeivel vizsgálni. A munkánkat összegzô elsô tanulmány annak a Bálint Csanádnak a tiszteletéreszületett Festschrift számára készült,aki a 10. századi Kárpát-medence textil-leleteinek kutatását kezdeményezte, saki máig meghatározó érvénnyel muta-tott rá a Kárpát-medencei régészeti tex-tilleletek által hordozott gazdasági éstársadalomtörténeti kérdések fontos-ságára.
1
 A közös munka eddigi eredménye-it összefoglaló említett tanulmány nemrég jelent meg nyomtatásban: azott közzétett adatbázis 92 textiltöre-dék anyag- és készítéstechnikai vizsgá-latát tartalmazza.
2
 A textilleletek vizs-gálata alapján a különbözô finomságúvászonszövetek mellett számos se-lyemszövetet, a kérdéses korszakra jel-lemzô ún. samitot is sikerült elkülöní-teni.
3
S bár a Kárpát-medence talajtaniadottságai mellett sajnos nem várha-tunk olyan kiváló állapotban megmara-dó textil- és ruhaleleteket, mint ami-lyeneket például a méltán világhírûvévált észak-kaukázusi (Ciscaucasus)Mošcevaja Balka lelôhelyrôl ismerünk,a kutatást abban a reményben folytat-tuk, hogy a gondos ásatási megfigyelé-sekkel a jövôben sokszorosára bôvíthe-tô lesz a közzétett adatbázis. Már azelsô adatbázis lezárásakor s az elôzeteseredmények közzétételekor abban areményben tettük le a tollat, hogy azadatok jövôbeni gyarapodásával – azazújabb szerencsés leletek napfényre ke-rülésével és kellô alaposságú dokumen-tációjával – késôbb jelentôsen árnyal-hatjuk a 10–11. századi magyarság vise-letérôl, temetkezési szokásairól, társa-dalmi berendezésérôl, kulturális kap-csolatairól kialakított képünket. Azt azonban mi sem sejtettük, hogy erre milyen rövid idô leforgása alatt fogsor kerülni. A fent idézett tanulmány számára készült adatbázis lezárása ótaugyanis két újabb jelentôs textilleleltrôlis tudomást szereztünk. Az egyiket még Jósa András mentette meg 1913-ban akenézlôi I. temetô 14. sírjából,
4
míg amásik Költô László feltárásának köszön-hetôen látott napvilágot 1988-ban Fo-nyódon, a Magyar Bálint Általános Isko-la bôvítése során elôkerült honfoglaláskori temetkezés leletei között.
5
 Jelen tanulmányban a fonyódi sírtextilleletei közül egy nagyobb töredék bemutatására vállalkozunk (15. kép).Döntésünket vélhetôen kellôképp indo-kolja, hogy bár a fonyódi sír jelenleg ren-delkezésre álló 16 db kisebb-nagyobbtextiltöredéke még koránt sincs teljesmértékben feldolgozva, az alább közlés-re kerülô, négy töredékbôl álló, egykorösszefüggô ruhadarab részeit képezô se-lyemmaradványok azonban már önma-gukban is jelentôs adalékkal szolgálnak a10. századi viseleti elemek megismeré-séhez.
 A fonyódi honfoglalás kori sír
1988-ban Fonyódon, a Magyar Bálint Ál-talános Iskola épületének bôvítésekor,csapadékvíz elvezetô csatorna építéseközben honfoglalás kori temetkezésrebukkantak. A munkások elsôként ló-csontokra akadtak, amelyek az emberiváz felett helyezkedtek el. Így a munká-latok azonnali leállítása után kiérkezôKöltô László az emberi vázat bolygatat-lan állapotában tárhatta fel, a leletmen-tést azonban az iskola beépítettségemiatt nagyobb területre nem tudta ki-terjeszteni. Ennek ellenére az ásató úgy vélte, hogy a sír magányos temetkezésvolt, mert az iskola építése kapcsán vég-zett korábbi munkálatok alatt elôkerültleletekrôl nincs tudomásunk.
6
ˆ
 
12
 A sír leleteit a textilek kivételével Költô László 1996-ban röviden ismer-tette,
7
a tárgyak és a sír részletes leírásaa Kárpát-medence 10. századi pénzek-kel keltezett sírjainak jelenleg készülôkatalógusában lát majd napvilágot.
8
 A fonyódi temetkezés az antropoló-giai meghatározás szerint egy kb. 20 évkörüli férfi maradványait rejtette.
9
 A fér-fival együtt temették el lovának kopo-nyáját és lábszárcsontjait (lábhoz tettrészleges lovas temetkezés). A ló szer-számzatához tartozott a sírból napvilá-got látott vas kengyelpár, a vas csikózab-la, illetve a szintén vasból kovácsolt he-vedercsat is. Az ásató megfigyelése sze-rint a lószerszám szíjazat valamely ele-mét díszíthették azok a vékony ezüst-szalagok, amelyek a lócsontok környéké-rôl kerültek elô. A halottra a temetéskoradott ruházatra utalnak az alábbiakbantárgyalandó selyemtöredékeken kívül akétféle alakú öntött aranyozott ezüst(öv)veretek, illetve két ezüstérme, ame-lyeket az (öv)veretek közé varrtak fel,
10
továbbá a sírban a halott csuklója és abokái körül talált vékony ezüstszalagok.Utóbbiak feltehetôleg a felsôruházat uj- jaira és a nadrág száraira voltak felvarrva.Ezen ezüstszalagokhoz hasonlóan való-színûleg a felsôruházatot díszíthették acsigolyák körül talált kis aranylemezkék.(Ezeknek a ruházat textilrészéhez törté-nô rögzítése nem tekinthetô egyértel-mûen megoldottnak.) Szintén a tágab-ban értelmezett viselet részét képezteaz a két nyitott drótkarika, amelyek azemberi koponya két oldalán kerültek elôa feltárás során, valamint a tarsoly,amelynek jelenlétére az egykori tarsoly zárószíját díszítô veretek utalnak. Kissészokatlan helyen, az elhunyt bordái fe-lett került elô egy vaskés maradványa. A sírba helyezett tárgyak közül egyedül afeltehetôleg egy teljes egészében szer-ves anyagból készült tegez egykori je-lenlétére is utaló hét darab vas nyílcsúcssorolható a mellékletek közé.
11
 A sírból ismertté vált tárgyak nemsokban különböznek egy szokványos 10.századi, gazdagabb mellékletû sír lele-teitôl. A temetkezés igazi különlegessé-gét a szerencsés körülmények közöttmegmaradt selyemmaradványok adják. A Kárpát-medence talajtani adottságai-nak következtében ugyanis csak ritkán,s akkor is többségében csak igen kisméretû textilleletek szoktak fennma-radni. Ráadásul ezeknek is csak egy ré-sze köthetô az egykori alsó- és felsôru-
1-2. kép: A bordán és a csigolyákon lévô szövettöredék (E. Nagy Katalin felvétele)
 
13
házat különbözô elemeihez.
12
 A fonyódisírban ránk maradt és feltárásra kerültselyemdarabok a Kárpát-medencébôleddig közölt legnagyobb méretû textil-leletek közé tartoznak (18. kép), míg aselyemleletek közül kétség kívül a leg-nagyobb összefüggô leletrôl van szó.
 A textiltöredékek restaurálása 
 A sír feltárása után 1988-ban a textilma-radványokat a csontokkal és az ezeketborító homokos talajdarabokkal együttszállították a kaposvári Rippl Rónai Mú-zeumba. 2009 tavaszán a múzeum raktá-rából 3 nagyobb és több kisebb összefüg-gô maradvány került a budapesti Ipar-mûvészeti Múzeumba újabb restaurálás-ra és tudományos feldolgozásra. Az ösz-szes textiltöredék a sírból történt kieme-lést követô elôzetes konzerválás utáni ál-lapotban, azaz kisebb-nagyobb földlab-dákkal és az emberi váz különbözô része-ivel együtt került E. Nagy Katalin resta-urátorhoz. A 3 nagyobb darab közül ket-tôt csigolyákkal, míg a harmadikat egy bordával együtt emelték ki. (1-4. kép)E leletek közül E. Nagy Katalin anégy csigolyával összetapadt textildarabkibontásával kezdte meg a munkát. (3-4.kép) A földszennyezôdéssel borítottnégy gerinccsigolyára tapadt, több ré-tegben felgyûrôdött selyemszövetenmár az elsô szemrevételezésnél jól lát-ható volt, hogy szövéstechnikája a samitszövetcsoportba tartozik. Az összegyû-rôdött lelet méreteit látva abban a re-ményben kezdôdött a feltáró munka,hogy sikerülhet egy olyan nagyobb tex-tilleletet leválasztani a földdel szennye-zet csigolyákról, amely esetleg több in-formációt is hordozhat, mint az addig is-mert kisméretû leletek. A lelet mûanyag szitára került, ahol anagy mennyiségû felületi földszennye-zôdést (5-6. kép) ionmentes víz tampo-nálásával – a mûveletet többször ismé-telve – lehetett kíméletesen eltávolíta-ni. Az oldatba nem ivódott földszennye-zôdést mechanikusan kellett fellazítani. Az egymáson lévô szövetréteget növényiindák és gyökerek hálózták be és fúrták 
5-6. kép:A szitára helyezett lelet, nedvesítéselôtt (E. Nagy Katalin felvétele)3-4. kép:A lelet mindkét oldala a vizsgálat megkezdése elôtt (E. Nagy Katalin felvétele)7. kép: A növényi indával és gyökerekkel átszôtt szövet-töredék nedvesítés közben(E. Nagy Katalin felvétele)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->