Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Niebla o el laberinto de la realidad

Niebla o el laberinto de la realidad

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Carlos Vidales

Breve ensayo sobre la novela Niebla y el concepto unamuniano de nivola.

Breve ensayo sobre la novela Niebla y el concepto unamuniano de nivola.

More info:

Published by: Carlos Vidales on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
 Kcamdhf ad dhma}ckwf ga dh }ahdcghg
Dh ecrwf}ch p}ckbcphd
Dh p}afbqphbcòk ga gfk Jcnqad ga Qkhjqkf pf} ad arwqgcfga dhr }adhbcfkar akw}a ad hqwf} s rqr pa}rfkhiar$ avcgakbchgh akwfgh rq fm}h s aupdêbcwhjakwa w}hwhgh ak rq
_cgh ga Gfk Xqcifwa sRhkbef
%8301#$ eqmf ga bfkgqbc} p}fkwf h fw}h jèr efkgh a ck*xqcawhkwa9 dh gad bfkfbcjcakwf ga dhr }adhbcfkar akw}a dfr akwar gadh -}ahdcghg- s dfr ga dh -ohkwhrêh-$ akw}a ad jqkgf ga df }ahd s adga df cjhnckh}cf+ Ga arwh ckxqcawqg khbcò
Kcamdh$
ecrwf}ch w}crwa$wca}kh s b}qad ga hjf} s garaknhøf+Hqnqrwf Pã}ay$ ifvak$ }cbf$ rfdwa}f s eqã}ohkf$ rhda h dh bhdda sgabcga %pf} pq}h s h}mcw}h}ch fbq}}akbch ga Qkhjqkf# ranqc} hdp}cja} pa}}f xqa phra+ Pa}f$ gcrw}hêgf s akrcjcrjhgf bfjf arwè%bfjf
ar
#$ ra vh gaw}èr ga qkh -nh}}cgh jfyh- xqa hbca}wh h phrh}pf} hddê+ Arwf garakbhgakh qk hdqg ga bfkrabqakbchr$ rcwqhbcfkars hbfkwabcjcakwfr ak xqa ad p}fpcf hqwf} ra va ak}aghgf ehrwh ad
 
 Kcamdh$ f ad dhma}ckwf ga dh }ahdcghg=
pqkwf ga akbfkw}h}ra ak dh kabarcghg ga jhwh} hd pfm}aHqnqrwf+Ak aoabwf9 dh -nh}}cgh jfyh- akw}h ak ad agcocbcf gfkga vcva$ spqarwf xqa Hqnqrwf dh eh ranqcgf pf} ad eèmcwf p}fpcf ga dfr iòvakar rfdwa}fr s rck fbqphbcòk$ gama hef}h$ pf} oqa}yh ga dhw}hgcbcòk s ad qrf$ hva}cnqh} bfk dh pf}wa}h f Ba}ma}h %Badarwckhak bca}kar$ jèr mcak#$ rfm}a ad kfjm}a$ arwhgf s bfkgcbcòk ga dhjqbehbeh+ Ga hddê h akhjf}h}ra kf ehs jèr xqa ad phrfarwhmdabcgf pf} dhr kf}jhr gad ofddawêk s$ qkh vay akhjf}hgf$bf}}arpfkga xqa ckcbca dfr phrfr of}jhdar gad bfkwhbwf apcrwfdh}h w}hvãr ga dh Ba}ma}h&Badarwckh+Ra}è qk hjf} bfk p}fmdajhr+ Dh hjhgh$ Aqnakch$ ar qkhjqbehbeh ckgapakgcakwa$ ga bh}èbwa} oqa}wa a cjpawqfrf$f}nqddfrh ga rq bfkgcbcòk ga jqia} s bfkvakbcgh ga xqa wfgfrdfr efjm}ar rfjfr qkfr m}qwfr+ Bfjf ar akajcnh ga wfgfr dfrbfkvakbcfkhdcrjfr %hbhrf pf} ckodqakbch ga rq wêf$ gfk Oa}jêk$qk hkh}xqcrwh xqcifwarbf#$ vcva akhjf}hgh$ bdh}f arwè$ gad wcpfjèr m}qwf$ rc kf ga dh bcqghg$ pf} df jakfr ga dh kfvadh+ Qkeh}hnèk$ gãmcd ga bh}èbwa}$ vcvcgf}$ bfk hdjh ga beqdf s ph}hbfdjf mfkcwf$ bqhdcghgar wfghr xqa da fwf}nhk ad akbhkwfc}}arcrwcmda gad Gfk Iqhk9 dhr jqia}ar df bfkxqcrwhk s ãd ra gaihbfkxqcrwh} ak vay ga w}hmhih} bfjf ehbajfr dfr gajèr m}qwfr+Bfkjfvcgf pf} dhr gcocbqdwhgar abfkòjcbhr ga rq hjhgh$Hqnqrwf gabcga ehba}ra bh}nf ga qkh ecpfwabh xqa n}hvh hdùkcbf phw}cjfkcf ga Aqnakch+ Df ehba bfk bèkgcgh naka}frcghg$pqar ãd ar ckaupa}wf ak hrqkwfr ga jqia}ar s ga hjf}+ Rq narwf$khwq}hdjakwa$ ar ckwa}p}awhgf ga dh paf} jhka}h pf} Aqnakch9addh$ bfjf bhrc wfgfr dfr gajèr pa}rfkhiar ga dh ecrwf}ch$akwcakga xqa ad hjf} ar qk rakwcjcakwf ddakf ga ckwa}arar sbèdbqdfr jqs p}èbwcbfr+ Kf pqaga cjhnckh}ra xqa ad -phkfdcgarhmf}cgf- ga Hqnqrwf xqca}h ehba}da qk mcak rck arpa}h}}aw}cmqbcòk hdnqkh+Garpqãr ga pa}cpabchr$ ckwakwfr ga bfkxqcrwh$ garp}abcfr sgqghr$ Aqnakch hbapwh bhrh}ra bfk Hqnqrwf+ Pa}f ak vêrpa}hr ga
 
 Kcamdh$ f ad dhma}ckwf ga dh }ahdcghg2
dh mfgh ra arbhph bfk rq hjhkwa$ Jhq}cbcf$ h nfyh} bfk ãd ga dfr makaocbcfr abfkòjcbfr xqa dh cknakqh naka}frcghg ga Hqnqrwfeh ghgf h hjmfr+ Dh mq}dh ar hùk jèr wa}}cmda9 Jhq}cbcf ra ehddavhgf whjmcãk h ]frh}cf$ dh jqbehbeh gad pdhkbehgf$ h xqcakHqnqrwf eh b}aêgf hjh} ak rq ef}hr ga gqghr s ga hknqrwchr+Ad rakwcjcakwf gad arbh}kcf cjpqdrh h Hqnqrwf ehbch adrqcbcgcf$ hbhrf pf}xqa kf xqca}a va}ra h rê jcrjf hva}nfkyhgf sarbh}kabcgf$ pf}xqa kf pqaga hbapwh}ra h rê jcrjf$ f whd vaypf}xqa kabarcwh garhefnh}ra jhwhkgf h hdnqcak s kf ra hw}ava hxqcwh}da dh vcgh h fw}f+ Hm}qjhgf$ ajp}akga ad vchia hRhdhjhkbh ph}h garpagc}ra ga rq b}ahgf}$ gfk Jcnqad gaQkhjqkf$ s pdhwcbh} bfk ãd qk }hwf hkwar ga rqcbcgh}ra+Pa}f gfk Jcnqad kf arwè gcrpqarwf h pa}jcwc} xqa rq pa}rfkhiagcrpfknh ga rq p}fpch vcgh+ Arwa ra}êh qk ckwfda}hmda hbwf gadcm}a hdmag}êf xqa Gcfr kf pa}jcwa h rqr b}chwq}hr$ s ad hqwf} ar adGcfr ga rqr pa}rfkhiar+ Dh gcrbqrcòk xqa ra p}fgqba akwfkbarakw}a gfk Jcnqad s Hqnqrwf$ bdcjèwcbh ajfbcfkhd socdfròocbhjakwa$ pfka ak avcgakbch xqa Hqnqrwf eh ddanhgf hpakrh} ak jhwh} h Qkhjqkf+ Dh bòda}h gad B}ahgf} hkwa arwhea}aiêh ar wa}}cmda9 -+++ ph}h bhrwcnh} wq frhgêh s arhr gfbw}ckhrgcrfdvakwar$ auw}hvhnhkwar$ hkè}xqcbhr$ bfk xqa wa ja ehrvakcgf$ }arqadvf s ohddf xqa wa jqa}hr+ Ak bqhkwf ddanqar h wqbhrh wa jf}c}èr+ ¨Wa jf}c}èr$ wa df gcnf$ wa jf}c}èr(-S ra jqa}a$ ak aoabwf$ bfjf ra jq}cò Gfk Xqcifwa$ f paf}+Pf}xqa Gfk Xqcifwa ra jq}cò hd gh}ra bqakwh ga xqa wfghr rqrajp}arhr$ ehyhøhr$ akajcnfr$ p}ckbarhr$ bhrwcddfr snfma}khgf}ar a}hk akwar ga ocbbcòk$ pq}hr cjhnckhbcfkar dfbhr garq ba}am}f oam}cd< s ad pfm}a Hqnqrwf ra jqa}a rhmcakgf xqa ãdjcrjf kf ar jèr xqa qkh cjhnckhbcòk gad ba}am}f %kf jakfroam}cd$ gcnhjfr# ga gfk Jcnqad ga Qkhjqkf+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->