Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kvarenje Demijurga

Kvarenje Demijurga

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by jedna_natasha
Autor: montalk

Izvor: www.montalk.net

Prijevod: B.P.
Autor: montalk

Izvor: www.montalk.net

Prijevod: B.P.

More info:

Published by: jedna_natasha on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
galaksija.com
Kvarenje Demijurga
 
Autor: montalkIzvor: www.montalk.netPrijevod: B.P.
 
Uvod
Ono što Grci i Gnostici nazivaju "Demijurg-om" je jedna univerzalna inteligencija kojakroji naš svijet.Smatra se da Demijurg pretvara apstraktne metafizi
č
ke arhetipe (više misli/ideje) ufizi
č
ke pojavne oblike, sli
č
no kao što vaš internet-pregleda
č
(‘browser’, prim. prev.)pretvara izvorni kod (‘source code’, prim. prev.) u sliku neke web-stranice na vašemmonitoru. Isto kao što ‘browser’ poslušno prikazuje ono što mu je zadano, Demijurgprojicira, oblikuje i održava fizikalnost u skladu s arhetipskim mislima kojim gasnabdijeva Stvoritelj. Arhetipi su gra
ñ
evinski blokovi zna
č
enja, temeljni alfabetegzistencije, apstraktne misli božanskog od kojih su sve stvari samo posebni izražaji.Zašto je taj pojam Demijurg uopšte potreban? Pa dobro, znamo na osnovu fenomena"stvaranja realnosti" da naši umovi mogu oblikovati realnost uz pomo
ć
direktnogmijenjanja vjerovatno
ć
e nekih doga
ñ
aja. Zbog ovisnosti realnosti od uma,
č
inilo bi seda realnost biva projicirana od strane naših umova. Me
ñ
utim, realnost
ć
e nastaviti dapostoji
č
ak i kad smo mi odsutni. Kad prestanemo poklanjati pažnju ne
č
emu što imafizi
č
ku prirodu, ono ne prestaje da egzistira. Dakle, tu mora da imamo na djelu i neštodrugo osim naše vlastite svijesti, nešto što je uvijek tu, nešto što samo po sebiproizvodi i održava fizikalnost. To bi bio Demijurg.Zašto da ne pridamo tu ulogu Beskona
č
nom Stvoritelju i tako odbacimo ovaj dodatnipojam Demijurga? Zato, kao što
ć
ete vidjeti, karakteristike Demijurga ukazuju na jednu vješta
č
ku inteligenciju koja je više slijepa, nego što bi ona bila neko beskrajno isamosvjesno bi
ć
e. Odatle, njeno ponašanje nije toliko karakteristi
č
no za Stvoriteljakoliko je svojstveno njoj samoj.
Demijurg, Logos i Nous
Ovisno od izvora, pojmovi "Nous" i "Logos" koriste se nezavisno ili se me
ñ
usobnomiješaju s pojmom "Demijurg." Ponekad se pojam Nous poistovje
ć
uje s pojmom
kvarenje_demijurga http://www.galaksija.com/metafizika/kvarenje_demijurga.ht1 of 19 1/30/2013 3:33 AM
 
Logos, dok se opet pojam Logos poredi s pojmom Demijurg, a u nekim slu
č
ajevima sepojam Logos koristi umjesto pojma Demijurg, dok se opet u drugim slu
č
ajevima svioni tretiraju kao zasebni koncepti koji se jedan prema drugom odnose na nekiposeban na
č
in. Platon je gledao na Demijurga kao na nešto suštinski dobro, dok suga gnostici smatrali prirodno zlim. U me
ñ
uvremenu, apostol Jovan je izjedna
č
avaoLogos sa Hristom
1
.Tako, ovdje imamo jednu prili
č
no komplikovanu situaciju. Tradicionalni pogledi seme
ñ
usobno ne slažu jedni s drugima, ni prema definicijama, niti prema terminologiji.Iz toga je proistekla jedna zabuna, tako da
ć
emo ovdje pokušati da ras
č
istimo testvari. Prou
č
avaju
ć
i sve ono što je re
č
eno u vezi s ovim pojmovima, postaje nam jasnoto da svaki od njih ima jednu grupu zna
č
enja koja mu se stalno pridaju."Demijurg" se tipi
č
no povezuje sa konceptima kao što je implementacija ili uvo
ñ
enje,manifestacija, gradnja, prevo
ñ
enje, projiciranje, oblikovanje i jedno stalno održavanje.Taj pojam ukazuje na jednog polu-boga sa slijepim nagonom za pretvaranjemnemanifestovanog u manifestovano."Logos" se povezuje sa razmišljanjem, rezonovanjem, zamišljanjem, mirenjem,uravnoteživanjem, planiranjem, projektovanjem i informisanjem. Taj pojam ukazuje naum ili intelekt, posebno na božanski um ili jedan viši intelekt. On vidi, zna, planira,projektuje i balansira jedna
č
ine."Nous" se veže s duhom. Na univerzalnom nivou on predstavlja beskona
č
nogStvoritelja.Na nivou li
č
nosti, to je centralno jezgro individualizirane svijesti, temelj osjetilnosti ili
č
uvstva, sjeme beskrajnog potencijala, božanska iskra, to je ono što pobu
ñ
ujesamo-transcedenciju, to je onaj dio koji je besmrtan i koji zadržava kontinuitet krozinkarnacije.U hermeti
č
kom smislu, ovi koncepti imaju svoje univerzalne i personalne izražaje. Nauniverzalnom nivou, Nous je duh Kreacije, Logos je um Kreacije a Demijurg je dušakreacije, dok je sam univerzum - tijelo Kreacije. Na li
č
nom nivou, Nous je naš duh,Logos je naš um (ta
č
nije re
č
eno, naš viši um), a Demijurg je naša duša. Mi smoogledala Kreacije; kako gore, tako dole. 
kvarenje_demijurga http://www.galaksija.com/metafizika/kvarenje_demijurga.ht2 of 19 1/30/2013 3:33 AM
 
 U ovom
č
lanku, koncentrisa
ć
emo se prvenstveno na Demijurga s obzirom da onpredstavlja podlogu koja prožima, proizvodi, oblikuje i na kraju kontroliše fizi
č
kurealnost. On je odatle primarna ili presjedavaju
ć
a sila nad našim vidljivim svijetom. Onpredstavlja glavnu strukturu ove realnosti matriksa, da tako kažemo. Njegovoporijeklo, priroda i sudbina, neraskidivo je povezana s našom vlastitom, te bi odatletrebali da se malo pobliže upoznamo s njim i tako nau
č
imo nešto više o našoj istoriji,ovome svijetu, kao i budu
ć
nosti.
Demijurg kao Duša
Najlakši na
č
in da razumijemo Demijurga je da na njega gledamo kao na Dušu Svijeta.Tradicija kaže da je Demijurg sazdan od duše. On je sagra
ñ
en od iste supstance kao inaša vlastita duša, osim što on funkcioniše u smislu duše ovog univerzuma kao jednecjeline. Ili suprotno, naše vlastite duše su mikrokosmi
č
ki djeli
ć
i Demijurga, upravo istokao što je kap vode jedan mikrokosmi
č
ki djeli
ć
“vode” uopšte.Duša je jedan ‘vezivni medijum’ koji se nalazi izmedju duha i tijela. Ona se prostirekao jedan sloj izme
ñ
u duha i tijela što njima omogu
ć
ava da uti
č
u jedno na drugo. Udrugom slu
č
aju, razmak izme
ñ
u ne-fizi
č
kog i fizi
č
kog bio bi prevelik. Duh je jezgroindividualnosti, slobodne volje i jedne duboke samo-svjesnosti. Bez duha,
č
ovjek nijeništa drugo do jedan automat ili robot programiran od strane vanjskih uticaja iz svijeta.Duša, koja se razlikuje od duha, ima dva primarna sloja: astralni i eteri
č
ki. Njenaastralna komponenta ili astralno tijelo, predstavlja sjedište trenutnih emocionalnihimpresija, subjektivnih predodžbi, strasti i snage volje. Bez astralnog tijela,
č
ovjek bibio slab i pasivan kao biljka zbog nedostatka unutrašnjih impresija, emocija i volje.Eteri
č
ka komponenta ili eteri
č
ko tijelo, sa
č
injena je od suptilinih energetskih struktura,uzoraka, ritmova, inercija, struja i oblika koji oživljavaju, oblikuju i regulišu fizi
č
ko tijelo.To možete zamišljati kao jednu energetsku skelu oko neke gra
ñ
evine a ta skela jesa
č
injena od životne-sile. Bez eteri
č
nog, fizi
č
ko tijelo bi izgledalo kao leš koji seraspada pod entropi
č
nim uticajima.
kvarenje_demijurga http://www.galaksija.com/metafizika/kvarenje_demijurga.ht3 of 19 1/30/2013 3:33 AM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->