Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Serpil Çakır - Feminizm (Ataerkil İktidarın Eleştirisi)

Serpil Çakır - Feminizm (Ataerkil İktidarın Eleştirisi)

Ratings:
(0)
|Views: 321|Likes:
Published by soyluu

More info:

Published by: soyluu on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

 
FEM‹N‹ZM
 Ataerkil ‹ktidar›n Elefltirisi
Serpil Çak›r
413
 
414
 
F
eminizm, ideolojik olarak özgül, politik olarak özerk bir harekettir.Kad›nlar›n erkeklere göre dezavantajl›, eflitsiz ve ikincil bir konum-da oldu¤u, ezildi¤i, sömürüldü¤ü noktas›ndan hareket eder. Daha ön-ceki ideolojilerden ve toplumsal hareketlerden farkl› olarak, temel birkategori olarak “toplumsal cinsiyet hiyerarflisi”ni
1
ortaya ç›kar›r. Bu hi-yerarflinin, s›n›f çeliflkisi gibi toplumlar› biçimlendiren temel bir ege-menlik/ iktidar iliflkisi yaratt›¤›n›, erkeklerin egemen, kad›nlar›n ba¤›m-
415
1
Toplumsal cinsiyet, toplumsallaflma süreci ve kültürün içinde edinilen kad›n ve erkek olma özel-liklerini anlatan bir kavramd›r. Kad›nlar›n ve erkeklerin toplumda üstlenmifl olduklar› ifllerin veyerine getirdikleri rollerin do¤al ve kendili¤inden bir iflbölümünün sonuçlar› olmaktan çok, kül-türel olarak belirlenmifl, ö¤renilmifl ve zaman içinde de¤iflebilir oldu¤unu gösterir. Cinsiyet rol-lerinin ve ona dayal› iflbölümünün yaratt›¤› iktidar ve otorite iliflkilerinin/ alanlar›n›n kurgulan-ma ve iflleyifl biçimlerinin ortaya ç›kard›¤› özgün bir toplumsal prati¤e iflaret eder. “Kim ne ya-p›yor? Kim neye, hangi kayna¤a sahip? Kim karar veriyor, nas›l?” türünden sorular bu prati¤isomutlaflt›rmaya yard›mc› olabilir. Kad›n Statüsü Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›r-lat›lan,
Toplumsal Cinsiyet E¤itimi El Kitab›
(Ankara, 1999) raporlaflt›r›lm›fl yay›n olarak, top-lumsal cinsiyet duyarl›l›¤› oluflturma konusunda iyi bir e¤itim arac›d›r. Ayr›ca bkz. Kamla Bha-sin,
Toplumsal Cinsiyet 
, çev. Kader Ay, Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› yay›nlar›, ‹stanbul, 2003.Küçük kitapç›klar olarak yay›nlanan seride, ayn› yazar taraf›ndan feminizm ve ataerkil sistemkonusu da ifllenmifltir.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
Aalfaa Beta liked this
edagült liked this
nuritok liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->