Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ὁ Σταυρός • Ἰανουάριος 2013, τ. 585

Ὁ Σταυρός • Ἰανουάριος 2013, τ. 585

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
-
-

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Ταχυδρ. Διεύθυνσι: Τ.Θ. 3415, (Κ.Τ.Α.) 102 10 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
«Έμοί μή γένοίτο
 
χαυχασβαι εί μή έν
 
τώ σταυρφ τού Κυ-χόσμος έσταύρωται
 
χάγώ τώ χύσμφ»
 
(Γαλ. β. 14).
ΕΟΝ ΕΤΟΣ
Ο
"τον,
αγαπητοί μου αναγνώστες, κατά την
 
τελευταία ήμερα τοϋ
’τους
οΐ δύο δείκτες
 
τοϋ ρολογιού θα συμπέσουν καί θά δείχνουν
 
την 12η νυχτερινή ώρα, ένα έτος θά σβήση και
 
ένα νέο θά προβάλη στον ορίζοντα της ανθρω-πότητας,Τό τέλος ένός έτους και ή αρχή άλλου δεν α-φήνουν αδιάφορο τον άνθρωπο. Όσον έπιπό
 
λαιος και άν είνε, έρχονται στιγμές, που τον
 
κάνουν ν’ άφήνη τήν επιπολαιότητα καί μέ σο-βαρότητα νά σκέπτεται επάνω στο πρόβλημα
 
τής ζωής. Τό παρελθόν τον ταράσσει. 'Υπενθυ-μίζει σαυτόν τήν αθλιότητα. Τό μέλλον τόν ά
 
νησυχεϊ. Τί άράγε θά συμβή; Τό παρόν φεύγει
 
μέ τέτοια ταχύτητα, ώστε ό άνθρωπος δεν προλαβαίνει ν’ άπολαύση τις η-δονές τής εφήμερης ζωής. Ιδού τό παρόν γίνεται παρελθόν. Μία μελαγχο-λία καταλαμβάνει τόν άνθρωπο, πού βρίσκεται μεταξύ παρελθόντος και
 
μέλλοντος.Τί είνε ένα έτος; Μία περιστροφή τοϋ πλανήτη μας γύρω άπό τόν ήλιο
 
μεταξύ άναριθμήτων περιστροφών, θά μάς πουν οΐ φυσικοί. Ασήμαντη
 
μονάδα τοϋ χρόνου, θά μάς ποϋν
οΐ
μαθηματικοί. Σέ συγκρισι μέ τήν αι-ωνιότητα όχι ένα ετος, άλλά χίλια έτη μαζί, κατά τόν Ψαλμωδό, είνε ώσάν
 
τή χθεσινή ήμέρα (Ψαλμ. 89, 4).Παρόλη τήν χρονική του σμικρότητα τό έτος έχει μεγάλη σημασία γιά
 
τή ζωή τοϋ άνθρώπου. Κατά τή διάρκεια τών 365 ήμερών, πού διαρκεΐ,
 
πόσα γεγονότα δεν συμβαίνουν επάνω στον πλανήτη μας! "Ενας π.χ. σει-σμός, πού διαρκεΐ ολίγα δευτερόλεπτα, μπορεΐ νά θάψη κάτω άπό ερείπι-α μία ολόκληρη πόλι, τήν
οποία
έπΐ αιώνες κοπίαζαν οί άνθρωποι νά χτί-σουν. Και ένας πόλεμος, μάλιστα πυρηνικός, μπορεΐ σέ λίγα λεπτά νά κα
ΕΤΟΣ ΞΑ' ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙ0, ΤΕΙΧΟΥΣ 585
Ν
 
τερειπώση πόλεις μεγάλες, για τις
 
όποιες καυχάται ή ανθρωπότητα.
 
Άλλα και δταν δεν συμβαίνουν τέ-τοια γεγονότα, συμβαίνει ένα άλλο
 
γεγονός, τό όποιον έπαναλαμβάνε
 
ται κατά τη διάρκεια τοϋ έτους ε-κατομμύρια φορές, δημιουργεί, δ-ταν γίνεται, ψυχική δόνησι, προκα
 
λεϊ συγκίνησι και ταραχή, άλλεύ-κολα λησμονεΐται, εως δτου μέσω
 
νέας έμφανίσεώς του προκαλέση
 
νέα ταραχή και ανησυχία. Τό γεγο-νός αότό αποφεύγουν νά ενθυμούν-ται οί άνθρωποι, και εκείνος, πού
 
τολμά νά τό υπενθυμίση, και μάλι-στα κατά την έναρξι τού έτους, κιν-δυνεύει νάποδοκιμασθή, διότι δι
 
αταράσσει τη χαρά της ημέρας.Άλλοί χριστιανοί, που πιστεύ-ουν σΕκείνον πού είπε,
«έγώ είμι
 
ή άνάστασις καί ή ζωή»,
δεν φο-βούνται ν’ άκούσουν τη λέξι, ή ο-ποία τούς άλλους τρομοκρατεί και
 
παραλύει. Δεν φοβούνται τον θάνα-το. Αυτός είνε τό γεγονός, γιά τό ό-ποιο μιλούμε. Ό θάνατος! Είνε
ε-κείνος,
που τόσο συχνά κάνει την
 
έμφάνισί του στη ζωή τών ανθρώ-πων. Είνε έκεϊνος, πού κατά τό πε-ρασμένο ετος εμφανίσθηκε ξαφνι-κά και άρπαξε άπό την αγκαλιά
 
συζύγων, γονέων, τέκνων καί φίλων
 
προσφιλή πρόσωπα, καί έξ αιτίας
 
αύτού κάνει τήν άνάμνησι τού πα-ρελθόντος θλιβερή. Σύμφωνα με
 
κάποια στατιστική, κάθε ετος σό-λο τον πλανήτη μας πεθαίνουν γύ-ρω στά 70 εκατομμύρια άνθρωποι.
 
Συνεπώς κάθε μέρα πεθαίνουν 200
 
χιλιάδες περίπου άνθρωποι, κάθε
 
ώρα 8 χιλιάδες, κάθε λεπτό 135 πε-ρίπου άνθρωποι. Μέσα δηλαδή στά
 
8 λεπτά, πού θά διαρκέση ή άνά
 
γνωσι τού παρόντος άρθρου, θά έ-χουν άπέλθει 1.000 άνθρωποι!Ποιοί είνε εκείνοι, πού θά άπέλ
 
θουν κατά τό νέο έτος; ΤΩ 'ΎψιστεΘεέ! Σύ μόνο γνωρίζεις. Σύ κρατείς
 
τά κλειδιά τής ζωής καί τού θανά-του. Σύ ορίζεις τό χρόνο τής έπιγεί
 
ου ζωής μας. Έμεΐς, παρόλη τή σο-φία καί τήν επιστήμη μας, αγνοού-με τήν ώρα τού θανάτου. Εμφανί-ζεται αύτός πολλές φορές ξαφνικά,
 
χωρίς προειδοποίησι. 'Ομοιάζει μέ
 
γεράκι, τό όποιο άπό ψηλά βλέπει
 
τις όρνιθες, πού βόσκουν σέ χλοερό
 
λειβάδι, ζυγίζεται, έφορμά καί άρ
 
πάζει μέ τά γαμψά νύχια του μία
 
άπαύτές καί τή μεταφέρει στή φω-λιά του. Πάνω στο φρικτό θέαμα οί
 
άλλες ταράσσονται, κράζουν, πε
 
τούν καί κρύβονται, άλλύστερα ά-πό λίγο παίρνουν θάρρος καί επι-στρέφουν στή βοσκή, εως ότου καί
 
πάλι τό γεράκι έμφανισθή καί άρ
 
πάξη νέο θύμα... Καί οί άνθρωποι,
 
προσηλωμένοι στά ύλικά αγαθά,
 
βόσκουν στο λειβάδι, χωρίς νά σκέ
 
πτωνται, ότι έπάνω άπαυτούς ύ
 
περίπταται ώς γεράκι ό θάνατος, έ-τοιμος νά τους άρπάξη καί μεταφέ
 
ρη σάλλο κόσμο. Ταλαίπωροι άν-θρωποι!
«'Έως πότε,
φωνάζει ό
 
Ψαλμωδός,
εως πότε βαροκάρδιοι;
 
Ίνα τί αγαπάτε ματαιότητα καί ζη-τείτε ψεύδος;»
(Ψαλμ. 4, 3).Ό θάνατος είνε μία πραγματικό-τητα. Πολύ συνηθισμένο γεγονός
 
στή ζωή τών ανθρώπων. Γεγονός,
 
τό όποιο, όπως είπαμε, πρόκειται
 
κατά τό νέο έτος νά έπαναληφθή
 
70 εκατομμύρια φορές. Ώ, πόσοι
 
νέοι τάφοι! Πόσοι σπαραξικάρδιοι
 
άποχαιρετισμοί! Πόσα δάκρυα!
 
Πόσες ελπίδες καί όνειρα θά συν
 
τριβούν καί θά διαλυθούν! Αληθώς
 
«πάντα ματαιότης τά άνθρώπινα».
 
Άλλ’ εύθύς αμέσως παρατηρεί ό
 
εμπνευσμένος ποιητής τής νεκρώ-σιμης άκολουθίας«όσα ούχ υπάρ-χει μετά θάνατον». Άρα ύπάρχουν
 
καί πράγματα, τά όποια ό θάνατος
 
δεν μπορεΐ ν’ άγγίξη. Είνε οί ιδέες.
0 ΣΤΑΥΡΟΣ
 
ι
Είνε τό πνεϋμα. Είνε ή αθάνατη
 
ψυχή. Είνε οί αγαθές σκέψεις και
 
πράξεις τοϋ ανθρώπου. Αύτά είνε
 
πού μένουν. Αυτά είνε εκείνα, τά ό-ποια ώς μάρτυρες ΰπερασπίσεως
 
συνοδεύουν τον άνθρωπο μπροστά
 
στο
φοβερό
βήμα τοϋ δικαίου Κρι-τή.
«Μακάριοι
λέγει ή
έξ
Ουρανού
 
φωνή
οί έν Κορίω άποθνήσκοντες
 
άπ άρτι. Ναι, λέγει τό Πνεϋμα, ϊνα
 
άναπαόσωνται έκ τών κόπων ασ-τών τά δέ έργα αυτών όκολουθεϊ
 
μετ’ αυτών» {Άποχ.
14, 13).Εάν ή ιδέα τοϋ θανάτου είνε γιά
 
τούς άνθρώπους, πού σκέπτονται
 
και ζοϋν υλιστικά, φοβερή καί τρο-μερή, και παραλύη όλες τις δυνά-μεις τους, και
σε μελαγχολία
άπε
 
ρίγραπτη βυθίζη αύτούς, γιά εκεί-νους, πού πιστεύουν στά αιώνια
 
λόγια
τοϋ Κυρίου, είνε άντιθέτως ι-σχυρό κίνητρο γιά έντονώτερη α-γαθοεργία. Όπως εκείνος, ό όποιος
 
πρόκειται νά μετανάστευση
σε
ξέ-νη χώρα, δεν περιμένει τήν τελευ-ταία ήμερα γιά νά έντείνη τήν προ-ετοιμασία, γιά νά είνε σέ όλα έτοι-μος, γιά νά Ιχη εντάξει τό διαβατή-ριό του, θεωρημένο όπως πρέπει,
 
ετσι καί ό χριστιανός, ό όποιος
 
πρόκειται νά μετανάστευση στην
 
χώρα της αιωνιότητας, δέν περιμέ-νει τήν τελευταία ώρα τοϋ θανάτου
 
γιά νά έτοιμασθή ψυχικώς, άλλά δι
 
αρκώς προετοιμάζεται γιά τό ταξί-δι του. Ζή μέ τη σκέψι της αιωνιό-τητας. Τό βλέμμα του έχει στραμ-μένο πρός τούς Ουρανούς. Κάθε ή-μερα είνε καί μιά προετοιμασία.
 
Καί όπως είπε χριστιανός φιλόσο-φος, όλόκληρη ή ζωή τοϋ χριστια-νού είνε μιά προετοιμασία γιά τό
 
θάνατο, γιά τήν αιωνιότητα. Τό
 
σάλπισμα τής αιωνιότητας ηχεί
 
πάντοτε στά αυτιά του*
«Γίνεσθεέτοιμοι, ότι ή ώρα ού δοκεϊτε ό Υι-ός τοϋ άνθρώπου έρχεται»
(Ματθ.
 
24, 44).Αύτά σκεπτόμενοι, άγαπητά
 
μου πνευματικά τέκνα, άς άναπτύ
 
ξωμε όλη μας τήν πνευματική δρα-στηριότητα γιά ένα εύτυχέστερο
 
μέλλον. Κάθε στιγμή τού χρόνου εί-νε άνυπολόγιστης άξίας, δέν πρέ-πει νά χαθή, δέν πρέπει νά μείνη α-νεκμετάλλευτη. Όπως οί χρυσοθή
 
ρες ερευνούν έπιμελώς τήν άμμο
 
τών ποταμών γιά νά βροϋν έλάχι
 
στα ψήγματα χρυσού, τά όποια, ό-ταν συσσωρευθοΰν, σχηματίζουν α-ξιόλογες ποσότητες χρυσού καί
 
πλουσίους άναδεικνύουν τούς κα-τόχους των, έτσι καί έμεΐς στήν ζω-ή, ή όποία τρέχει ώς ποταμός καί
 
κυλά χωρίς επιστροφή, άς άναζητή
 
σωμε τά ψήγματα, τις στιγμές δη-λαδή οί όποιες, όταν άξιοποιοϋν
 
ται, μπορούν νά άποβοϋν πηγές
 
πνευματικού θησαυρισμοϋ. Άς άγι
 
άσωμε τις στιγμές τής ζωής μας μέ
 
άγνές καί καθαρές σκέψεις, μέ λό-γους έποικοδομητικούς, μέ πράξεις
 
άγαθές. Όλα γράφονται καί μένουν
 
στά μαγνητόφωνα τοϋ Θεού. Άς ά
 
ποσπάσωμε τούς εαυτούς μας άπό
 
δ,τι είνε άμαρτωλό, καί άς προση
 
λώσωμε τους εαυτούς μας στά ύψη
 
λά καί μεγάλα. «Άνω σχώμεν τάς
 
καρδίας»!Είθε ό Κύριος, ό όποιος μάς άξί
 
ωσε, παρόλη τήν άμαρτωλότητά
 
μας, νά φθάσωμε στο τέλος τοϋ έ-τους καί νά χαιρετίσωμε τήν άνα
 
τολή τού νέου, εϊθε νά εύλογήση τό
 
νέο ετος, γιά νά είνε ετος ειλικρι-νούς μετανοίας, άγάπης καί ειρή-νης, γεμάτο άπό εργα άγαθά γιά τή
 
δόξα τού Θεού.
(Από τό βιβλίο τοΰ μακαριστοί) Μητροπολίτου Φλώρινάς Αυγουστίνου «Πρός χλήρον καί λαόν», σελ. 299-303).
0 ΣΤΑΥΡΟΣ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
orfeasfm liked this
orfeasfm liked this
geom21 liked this
orfeasfm liked this
mariakap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->