Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ἐφημέριος • Ἰανουάριος 2013, τ. 1

Ἐφημέριος • Ἰανουάριος 2013, τ. 1

Ratings: (0)|Views: 236|Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
\π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013
ò∂ÙÔ˜ 62
ΔÂܯԘ 1
ª∏¡π∞π√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ IEƒ∞™ ™À¡√¢√À ∂∫∫§∏™π∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™
 
∂∫¢π¢∂Δ∞𠶃√¡√πˇA ÙÔÜ ª·Î. \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \AıËÓáÓ Î·› ¿Û˘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ Î. I∂ƒø¡Àª√À π¢π√∫Δ∏™π∞: ∫Ï¿‰Ô˘ \∂ΉfiÛÂˆÓ Ùɘ \∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îɘ η› ªÔÚʈÙÈÎɘ^ÀËÚÂÛ›·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜
EK¢OTH™: ^O ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫ËÊÈÛ›·˜ Î. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜¢π∂À£À¡Δ∏™ ™À¡Δ∞•∏™: \∞ϤͷӉÚÔ˜ \π. ∫·ÙÛÈ¿Ú·˜
™À¡Δ∞∫Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ 2011 ª∂ ∂¡π∞À™π∞ £∏Δ∂π∞:
\∞Ú¯ÈÌ. ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ™ÎÚ¤ÙÙ·˜, \∞Ú¯ÈÌ. ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜, \∞Ú-¯ÈÌ. \∞Á·ı¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫fiÎÏ·˜, \∞Ú¯ÈÌ. \∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ °ÎÔ˘Ú‚¤ÏÔ˜, ¶ÚˆÙ. £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ∫·ıËÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÚÓ·Ú¿-΢ – 
À¶∂À£À¡∏ À§∏™
: §›ÙÛ· \I. X·Ù˙ËÊÒÙË. – ∫∞§§πΔ∂áπ∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞: ÷ڿϷÌÔ˜ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ – 
¢π√ƒ£ø-™∂π™ ∫∂πª∂¡ø¡:
§›ÙÛ· \I. X·Ù˙ËÊÒÙË, ∫ˆÓ. ÃÔϤ‚·˜ η› μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ˙¤ÚÔ˜. – ™
Δ√πÃ∂π√£∂™π∞
- E
∫ΔÀ¶ø™∏
- B
πμ§π√¢∂™π∞
:\∞ÔÛÙÔÏÈ΋ ¢È·ÎÔÓ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜. ^À‡ı˘ÓÔ˜ Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: Ã. ∫ˆ‚·ÖÔ˜, \I·Û›Ô˘ 1 – 11521 \Aı‹Ó·, TËÏ.:210-7272.356 – 
Fax
210-7272.380.
ΔÈÌ‹ Ù‡¯Ô˘˜ 1
ú
(
ÁÈ¿ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó Ùfi ‰ÈηÈÔÜÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó)
.
¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπ√¢π∫√À:\Iˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 14, 115 21, ∞£∏¡∞ TËÏ: 210 72.72.253, 
Fax
: 210 72.72.251
e-mail: efimerios@ecclesia.gr
\∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: «¶ÚfiÛÊÔÚÔ», ÃÚ. °·ÚÔ˘Ê·Ïɘ.Δe ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «\∂ÊË̤ÚÈÔ˜» ‰bÓ Âéı‡ÓÂÙ·È ÁÈa Ùe ÁψÛÛÈÎe 剛ˆÌ· ÙáÓ àÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘.
 
òÙÔ˜ 62\π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013ΔÂܯԘ 1
¶∂ƒπ√¢π∫√ °π∞ Δ√À™ π∂ƒ∂π™
¶ÂÚȯfiÌÂÓ· 
∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞Δ™π∞ƒ∞
∂åÛÔ‰ÈÎfiÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ã∏™Δ√À ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏
^∏ îÂÚ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË àÓıÚÒÔ˘ η› Ê˘ÛÈÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ã) . . . . . .4
¶ƒøΔ. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À 
¶ÔÈ¿ Â·È ì ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙáÓ ·Ú·‚ÔÏáÓ; . . . . . . . . . .7
¶∞¡∞°πøΔ∏ π. ™∫∞§Δ™∏
^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ \∞Ó·ÊÔÚĘ ÛÙ‹ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . .8
∞§∂•∞¡¢ƒ√À ™. ∫∞ƒπøΔ√°§√À 
^√ £Âfi˜ ¶·Ù‹Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
∞ƒÃπª. ∫À¶ƒπ∞¡√À °§∞ƒ√À¢∏
∫˘Úȷ΋ π∂ã ª·Ùı·›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
¶ƒøΔ. μ∞™π§∂π√À ∞. °∂øƒ°√¶√À§√À 
√î ÂÚ› ÙÔÜ £ÂÔÜ Ï¿Ó˜ ÙáÓ ªÔÚÌfiÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ¶∞¡øΔ∏
^∏ îÛÙÔÚÈ΋ âͤÏÈÍË ÙáÓ àÌÊ›ˆÓ ã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
¶ƒøΔ.∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫∞§§π∞¡√À 
^∞ÁÈ·Ṳ̂Ó˜ ªÔÚʤ˜ ÛÙ¿ ÓËÛÈ¿ ÙáÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (·ã) . . . . . . .21
™À¡∞•∞ƒπ√¡
^√ ±ÁÈÔ˜ ∑·¯·Ú›·˜ àfi Ù‹Ó ò∞ÚÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23\∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25^∏ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ \∂ÊËÌÂÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27ªËÓÔÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29\∂ÊËÌÂÚȷο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
geom21 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->