Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmrazené zvyšky a plesne: Takmer tretina školských jedální má problémy s hygienou

Zmrazené zvyšky a plesne: Takmer tretina školských jedální má problémy s hygienou

Ratings: (0)|Views: 663|Likes:
Published by onlinepluska
Takmer tretina kontrolovaných školských jedální má problémy s hygienou. Najčastejším porušením predpisov je zamrazovanie zvyškov mäsa.
Takmer tretina kontrolovaných školských jedální má problémy s hygienou. Najčastejším porušením predpisov je zamrazovanie zvyškov mäsa.

More info:

Published by: onlinepluska on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
Príloha 1 Zoznam zariadení so zistenými nedostatkami vyplývajúcimi z výkonu zvýšeného ŠZD v zariadeniach školského stravovaniaKraj Názov a adresa zariadenia Zistené nedostatky Opatrenia na odstránenie nedostatkov Iné sankcie
BA ŠJ pri Tabaková10,Bratislava I- kríženie prevádzky -v jednom dreze sa umýva mäso,ovocie, zelenina, biely a
č
ierny riad,- nedostatky následkom dispozi
č
ných zmien :-1 WC na 11 pracovníkov MŠ,- dovoz surovín do skladu ŠJ cez šat
ň
u a jedále
ň
detí,- z dôvodu vlhnutia suterénnych priestorov skladovaniea
č
istenie zemiakov a kore
ň
ovej zeleniny riešenév komunika
č
nej chodbe- odstráni
ť
kríženie
č
istej a ne
č
istej prevádzky následkom nedostatku drezova nepovolených dispozi
č
ných zmien- rieši
ť
poddimenzovanos
ť
zariadení preosobnú hygienu personálu MŠ a ŠJvýzvaBA ŠJ pri Bieloruská 1,Bratislava II- nesplnené 2 zo 6 opatrení z predchádzajúcej hygienickejkontroly- zabezpe
č
i
ť
vyhovujúce umeléosvetlenie varne- zabezpe
č
i
ť
dostatok pracovných plôchs nepoškodeným povrchomrokovanieBA ŠJ pri Ružová dolina 29,Bratislava II- nedostato
č
né strojno-technologické vybavenie varne(nefunk 
č
né 2 ve
ľ
kokapacitné roboty, 2 kotly,1 panvica,chýba chladni
č
ka,opotrebovaný povrch 5 pracovných stolova drezu)- kríženie prevádzky -zmena dispozície -donáška suchých potravín cez var 
ň
u- vzh
ľ
adom na po
č
et pripravovaných pokrmov zabezpe
č
i
ť
funk 
č
nos
ť
strojno -technikého zariadenia a vybavenia varne- odstráni
ť
kríženie
č
istej a ne
č
istej prevádzkyvýzvaBA ŠJ pri Žitavská1, -nedostato
č
strojno-technologické vybavenie varne -vzh
ľ
adom na po
č
et pripravovaných pokrmov zabezpe
č
i
ť
funk 
č
nos
ť
strojno -výzva
 
Bratislava II (nefunk 
č
né 2 kotly a šporák),- nedostatok drezov a pracovných plôch na diferencovanú prípravu pokrmov- opotrebovaný povrch výdajných okienok technologického zariadenia a vybaveniavarne- odstráni
ť
kríženie
č
istej a ne
č
istej prevádzkyBA ŠJ pri Riazanská 75,Bratislava III- nesplnené opatrenia z externého auditu (nedostato
č
strojno-technologické vybavenie varne -nefunk 
č
ný kotol,zvýšená poruchovos
ť
panvíc a rúr, nefunk 
č
vzduchotechnické zariadenie)- vykona
ť
také opatrenia, aby sazabezpe
č
ila plynulos
ť
prevádzkya výroba pokrmov v zmysle zásadsprávnej výrobnej praxerokovanieBA ŠJ pri s Cádrova 23,Bratislava III- morálne opotrebované termoporty- hyg. nevyhovujúce skladovanie kuchynského odpadu- zabezpe
č
i
ť
hygienicky vyhovujúce podmienky na prevoz pokrmov do MŠa skladovanie biolog. odpaduvýzvaBA ŠJ pri Tbiliská 4,Bratislava III- nesprávne vedený monitoring a dokumentácia správnejvýrobnej praxe- zabezpe
č
i
ť
vedenie monitoringua dokumentácie správnej výrobnej praxev zmysle PK SR BA ŠJ pri Sibírska,Bratislava III- nedostato
č
né vybavenie pre diferencovanú prípravu pokrmov (chýba drez a pracovná plocha na spracovaniezeleniny)- nevyhovujúci tech. stav suterénnych priestorov (šatnea zariadenia pre osobnú hygienu kuch. personálu),nevyhovujúci tech. stav okien v celom SZ, plese
ň
na stropevarni)- opotrebované termoporty a nesprávne ich skladovanie- vykona
ť
také opatrenia, aby sazabezpe
č
ila plynulos
ť
prevádzkya výroba pokrmov v zmysle zásadsprávnej výrobnej praxe,- zabezpe
č
i
ť
hygienicky vyhovujúce podmienky na prevoz pokrmov do MŠvýzva
 
BA ŠJ pri s Hubeného25, Bratislavanesplnené opatrenia z externého auditu:- masívny výskyt plesni vo varni (neú
č
inná vzduchotechnikaa nevyhovujúci stav okien)- kríženie prevádzky nevhodným rozmiestneníma nedostatkom pracovných plôch a drezov- nedostato
č
ná intenzita umelého osvetlenia vo varni- morálne opotrebované povrchy podláh, obkladov vo varnia poškodená povrchová úprave tech. vybavenia (robota,váhy, chladni
č
ky a vý
ť
ahu)- zabezpe
č
i
ť
hygienický vyhovujúci stavstien, podláh, obkladov a poškodených povrchov tech. vybavenia varne- odstráni
ť
kríženie
č
istej a ne
č
istej prevádzky vhodným umiestneníma dostato
č
ným po
č
tom pracovných plôcha drezov- zabezpe
č
i
ť
vyhovujúce umeleosvetlenie vo varnirokovanieBA ŠJ pri Be
ň
ovského 1,Bratislava IV- nediferencované skladovanie zeleniny a mäsa (chladni
č
kamimo prevádzky)- zabezpe
č
i
ť
diferencované skladovaniemäsa a zeleninyvýzvaBA ŠJ pri Peknikova 4,Bratislava IV- neozna
č
ené pracovné plochy- nefunk 
č
né odsávacie zariadenie- zrážanie pár - zabezpe
č
i
ť
ozna
č
enie pracovných plôchv zmysle zásad správnej výrobnej praxe- odstráni
ť
prí
č
inu zrážania sa vodných pár na odsávacom zariadenívýzvaBA ŠJ pri Röntgenova 16,Bratislava V- nedostato
č
né strojno-technologické vybavenie varne(nefunk 
č
ná pec a smažiaca panvica)- opotrebovaný povrch 5 pracovných stolov a drezu- zabezpe
č
i
ť
funk 
č
nos
ť
strojno -technologického zariadenia varne- zabezpe
č
i
ť
dostatok pracovných plôch adrezov s nepoškodeným povrchomvýzva

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->