Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva

Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva

Ratings: (0)|Views: 99 |Likes:
Published by Mladen Vukmir
This is an article published in the Croatian Copyright Society Yearbook, Vol. 2, 2001, pp 9-37. It is an early attempt to read into the future of IP law by looking into its past and is, thus, an important precursor to my Abundance of Sources article. Ultimately, once expanded I will merge it into it. It will be further researched and enhanced beforehand. I plan to do this over the course of 2013.
This is an article published in the Croatian Copyright Society Yearbook, Vol. 2, 2001, pp 9-37. It is an early attempt to read into the future of IP law by looking into its past and is, thus, an important precursor to my Abundance of Sources article. Ultimately, once expanded I will merge it into it. It will be further researched and enhanced beforehand. I plan to do this over the course of 2013.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Mladen Vukmir on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
Utjecajrazvojatehnologijanaautorskopravoipravnaprirodapredmetazaštiteintelektualnogvlasništva
Autor:mr.sc.MladenVukmir,MIP
1
UVOD
Ovajčlanakrazraďujedvijepostavkeopravuintelektualnogvlasništva.Prvapostavkatvrdidajerazvojautorskogpravaubitnomeodreďensvojstvimatehnologijakojestvarateljikoristeustvaranjuautorskihdjela.Drugimriječima,institutiautorskogpravaoblikovanisuinastajukaoodgovorinavrsteautorskihdjelakojanastajupodutjecajemodreďenihtehnologija,teodnosekojinastajupovodomiskorištavanjatakvihdjela.Tojelakopokazatipovijesnomanalizomizkojejevidljivodarazvojautorskogpravapratirazvojstvarateljstva,pritomeuvijekkasnećiuzakonodavnimrješenjimaupravotolikokolikojepotrebnodaserazvijudruštveniodnosioblikovaniinastaliiskorištavanjemautorskihdjelanastalihodreďenimtehnologijamakorištenimustvaralačkompostupku.Drugapostavkaneštojesloženijazadokazivanjejertvrdidajepravointelektualnogvlasništvauslijedsvojihsvojstvenostinedovoljnoistraženousvojojbiti.Iakoseovajčlanaknećebavitiargumentacijomotomezaštojepostojećadoktrinarnapodvojenostautorskogisrodnihpravauodnosunapravaindustrijskogvlasništvazapravoneodrživausvjetlupotrebedasepravointelektualnogvlasništvasmatrajedinstvenomgranomprava,ipakćemoseusvrhuboljeilustracijeargumenataukoristprvetvrdnjepozabavitiiodreďenimpitanjimabitipredmetazaštitepravaintelektualnogvlasništva.Naime,akoseprihvatigledanjepokojemjepravointelektualnogvlasništvabitnoodreďenotemeljnimsvojstvomsvojegpredmetazaštite,otvarajusebrojnapitanjaodanašnjojulozipravaintelektualnogvlasništvaumodernim
1
MladenVukmirjeodvjetnikuZagrebu.AutorzahvaljujekolegiAndrejuMatijevićunapomoćiupripremiovogteksta.
 
društvenimsustavima.Akospecificiramoosnovnosvojstvopredmetaintelektualnopravnezaštitekaonematerijalnostsamogpredmetazaštite,dobivamojasnorazlikovanjeintelektualnogvlasništvakaogranepravakoja,zarazlikuodpravavlasništvasvojuzaštituproteženanematerijalneobjekte,kojidodoreďenogstupnjacivilizacijskograzvojanaprostonisubilipercipiranikaozaštitivi.Dakle,akoseporastvažnostiimjestaintelektualnogvlasništvaunutarpravnogsustavaposebno,idruštvenihsustavaopćenitotijekomzadnjadvastoljećaocijenistvarnimipostojanimtrendom,tesekreneuocijenjivanjerazlogatakvoguspona,kaojedanododgovoranamećesedubokapromjenaupercepcijivlastitestvarnostipredmodernih,modernihipost-modernihdruštava.Toznačidasudruštvenisustavitijekomzadnjadvastoljećapostepenodolazilidospoznajaopovećanojvažnostizaštitenematerijalnevrijednostiutjelovljeneurezultatimaljudskekreativnosti.Tasvijestdovodilaje,idovodi,dopovećavanjarazinepravnezaštiterezultatimaljudskekreativnostikaoodgovoranapovišenuspoznajuogospodarskojvrijednostiiskorištavanjatakvihrezultata.Drugimriječimamodernasu,apogotovopostindustrijskadruštvapočelasmatrativrijednostiostvareneiskorištavanjemintelektualnogvlasništvajednimodtemeljastvaranjadruštvenogblagostanja.Postepeno,ovajjeprocesdoveodoparadigmatskedruštvenepromjeneukojojsusesuvremenapostindustrijskadruštvaprestrojilananačindasevelikiudiodruštvenedobitiostvarujeputemiskorištvanjanematerijalnihdobarazaštićenihpravimaintelektualnogvlasništva.Istovremenopostajalajesvesnažnijasvijestdaseljudskomkreativnošćuresursidruštveneekspanzijepovećavaju,tedadruštvenirastzasnovannapovećanjuraspoloživihresursaotvaramogućnostikojesuvrloznačajnezadruštvakojaovakavsustavprihvate.Prihvatimoliovetezeiželimoliupotpunostirazumjetipravnuprirodupravaintelektualnogvlasništva,moramoizvršitiponovljenoistraživanjepravneprirodeintelektualnogvlasništvakaograneprava,tenjezinihosnovnihinstituta.Kaonedostatakdanašnjegstanjapravneznanostiutomepodručjuukazujesenedovoljnistupanjistraženostiprirodepravaintelektualnogvlasništva,pravneprirodepojedinihsvojstvenihpravnihinstitutapravaintelektualnogvlasništva,aosobitoneistraženostiprirodesamogpredmetazaštite.Iakosmotakvaistraživanjazapočeli,njihovoprovoďenjedalekonadilaziokvireovogčlanka.Utolikoćeseovajčlanakposvetitisamopovršnomispitivanjuprirodeobjektazaštiteipredložitidasetaprirodazapotrebeosnovnogispitivanjaodredikaojedanrelativnonoviterminfizike.Iakosmosvjesnidajepovezivanjeprirodnihidruštvenihznanostiuistraživačkesvrhesasvimneortodoksno,teuklasičnomznanstvenomsmisluineprihvatljivo,smatramodauslijedpromjenaizazvanihistomparadigmatskomsmjenomkojajeizazvalagorespomenutirastdruštvenogznačaja
 
intelektualnogvlasništvadolazivrijemeizanadilaženjeukorijenjenihdvojnostikaoštojetodihotomijaprirodnihidruštvenihznanosti.Takvarazmišljanjadanassejavljajusvečešće.
2
PRVAPOSTAVKA
 
Povijestutjecajatehnologijanarazvojautorskogprava
Tijekomdvadesetogstoljećaneuobičajenoubrzanjerazvojatehnologijauodnosunabrzinurazvojatehnologijaubilokojemranijemsegmentuljudskepovijestidovelojedomnoženjanovihtehnološkihrješenjazaobavljanjerazličitihljudskihdjelatnosti.
3
Takavrazvojnesamodajeizložiopojedinceosobnimnaporimakakobisavladaliproduktivnokorištenjenovihtehnologijausvakodenvnomživotu,negojeipreddruštvenezajednicepostaviozadatakubrzanepercepcijetakvihodnosakaoiproblemepravneregulacijeponašanjautakvimnovonastalimodnosima.Drugimriječima,pojavilasepotrebadaseprocesidavanjadruštvenih“odgovora”na“pitanja”kojapostavljajunedoumiceizazvaneodnosimanovonastalimauslijedkorištenjaprethodnonepoznatihtehnologijatakodjerubrzajudobrzinaneslućenihudruštvimaranijihgeneracija.Jedanodmogućihnačinapoimanjapovijesnogtijekajekrozmjerudoslovnegeneracijskeodredniceljudskihživota.Želimotimeupozoritinačinjenicudadokjetijekomsrednjegvijekairenesansenekolikoljudskihgeneracijaživjelounutarjednogobrascaregulacijedruštvenihodnosa,dotletijekomdrugepolovicedvadesetogstoljećagotovodabisemogloutvrditidasetehnološkiizazvanistruktureljudskihodnosamijenjajutijekomjednegeneracije,satrendomubrzanja.Drugimriječima,društvenastanjapercepcijevlastitestvarnostiuvjetovanaodnosimabaziranimanaodreďenimtehnologijama,kojenekiautorinazivajuparadigmamadanasse
2
VidiStephenWolfram,“TheNewKindofScience”,WolframMedia,2002.
3
DouglasS.Robertson,TheNewRenaissance,OxfordUniversityPress,1998,Poglavlje1,“TheInformationRevolution”,str.27-28.“Naravno,malojeprejednostavnorećidajecivilizacijaograničenainformacijama,iliopćenitije,rećidacivilizacija
 jest 
informacija.Nosvakaizjavakojasemožedatiocivilizacijijeunekurukupojednostavljena.Ključnonijejelionapojednostavljuje,negojeliovaidejadovoljnotočnainovadanampružavažnenoveuvide,kaoštotočini.Izmeďuostalog,onapružajednostavnoiprirodnoobjašnjenjeproblematičnihpitanjakaoštosu,zaštosuseprvaindustrijskaiznanstvenarevolucijadogodileuzapadnojEuropiane,naprimjer,uarapskimcivilizacijama.(UKini,gdjejeprvoizumljenstrojzatiskanje,popratnuinformacijskueksplozijuspriječilojenekolikofaktora,najočiglednijenedostatakalfabetskogpisma).”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->