Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
159Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGURUSAN PERUBAHAN

PENGURUSAN PERUBAHAN

Ratings:

4.53

(1)
|Views: 15,476|Likes:
Published by deqda

More info:

Published by: deqda on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

 
OLEH :AIDA ADLINA BINTI MAT YASIN2008
BINCANGKAN BAGAIMANA KUMPULAN-KUMPULANDALAM ORGANISASI DAPAT MENGAMBIL PELUANGDARIPADA PENGURUSAN PERUBAHAN YANG DILAKUKANOLEH ORGANISASI UNTUK MENCAPAI MATLAMATKUMPULAN
1.0 PENGENALAN
Organisasi sentiasa berhadapan dengan keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan perubahan dilakukan demi kemajuan organisasi dan sumber tenaga manusia yang menggerakkanorganisasi tersebut. Dalam usaha meningkatkan kemajuan organisasi, aspek perubahan perludilakukan daripada pelbagai segi bagi memastikan sesebuah organisasi dapat berdiri kukuh bersama organisasi maju yang lain di masa hadapan. Perubahan sentiasa berlaku walau di manasahaja, malah dapat dikatakan tiada organisasi yang berbentuk statik dalam pasaran. Reaksiterhadap perubahan adalah berbeza-beza. Perubahan dalam organisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari di mana setiap organisasi sudah tentu ingin sentiasa mencuba melakukan yangterbaik bagi mempertingkatkan lagi kualiti dan mutu yang sedia ada dalam organisasi. Perubahanmembawa maksud proses penukaran daripada apa yang sedia ada ke arah kebaikan ataupunsebaliknya secara berterusan. Ini bemakna organisasi akan menukar apa saja yang dirasakan perlu bagi mencipta sesuatu yang lebih baik untuk organisasi ataupun ianya mungkin bolehterjadi sebaliknya. C. D. Ino Yuwono dan M.G. Bagus Ani Putra (2005) menyatakan seperti berikut :Perubahan organisasi selalu bersifat menyeluruh (
organization-wide
)sehingga perubahan tersebut bukan merupakan suatu perubahan yang bersifat
 piece meal 
namun mengarah pada penggunaan cara maupunsistem (termasuk struktur organisasi) yang lebih efisien dalammenjalankan organisasi agar dapat bertahan dan berkembang sejalandengan perubahan dan perkembangan lingkungan (hlmn. 251).Apabila perubahan dilakukan, organisasi akan berdepan dengan pelbagai ragam kumpulan yangmungkin menyetujui perubahan dilaksanakan ataupun menentang perubahan berkenaan. Adalahmenjadi tanggungjawab organisasi untuk menerangkan secara terperinci sebab-sebab mengapa
1
 
 perubahan perlu dilakukan agar ianya mendapat sambutan dan sokongan daripada semua pihak.Menurut Philip Sadler (1995)
“… most organizations the strongest forces for change are those stemming from immense and rapid changes to several aspects of their business environment”(pg. 14).
Disamping itu, kumpulan juga boleh bersedia untuk menghadapi risiko akibat perubahan yang dilakukan dan mengatasi halangan-halangan tertentu secara bersama. Kumpulandalam organisasi perlu sentiasa bersedia dari segi minda dan fizikal dalam menanggani perubahan yang berlaku sama ada secara terancang ataupun tidak terancang. Mereka perlu bijak mengambil peluang daripada pengurusan perubahan tersebut untuk mencapai matlamatorganisasi. Kepekaan terhadap isu-isu semasa dan trend terkini amat penting bagi mengelakkanorganisasi tertinggal di belakang berbanding organisasi pesaing. Keterbukaan masyarakatterhadap perkara-perkara baru dalam pasaran telah mempercepatkan proses pembaharuan dalam pasaran. Masyarakat sentiasa menginginkan sesuatu yang baru dalam pasaran terutamanya bagimereka yang mempunyai kuasa dan amat mementingkan status dalam kehidupan. Apabilamatlamat dapat dicapai, ianya memberikan kepuasan yang berbeza kepada setiap orang. MenurutMargaret Dale (1993
 ) “on the positive side, change can be exciting, stretching and rewarding”(pg.145).
2.0 PROSES PERUBAHAN
Terdapat lima langkah dalam menjana perubahan organisasi. Organisasi perlu terlebihdahulu mengiktiraf keperluan untuk perubahan. Terpulang kepada organisasi sama ada mahumenjalankannya secara formal atau tidak formal. Maklumat formal boleh diperolehi melalui kajiselidik, manakala maklumat tidak formal pula bergantung kepada situasi-situasi tertentu seperti produktiviti, ketidakhadiran dan sebagainya. Apabila terdapat penentangan terhadap perubahan,ianya mungkin ditonjolkan melalui perlakuan seperti produktiviti menurun, malas bekerja, dansebagainya. Persetujuan daripada kumpulan-kumpulan dalam organisasi perlu diambil agar tidak akan ada pihak yang tidak berpuas hati terhadap pembaharuan yang cuba dilakukan. Kumpulan juga perlu diberi kebebasan untuk menyatakan ketidakpuasan hati sekiranya perubahandijalankan agar ianya boleh diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Apabila maklumattersebut diperolehi, organisasi perlu diagnosis masalah iaitu menganalisis simpton-simpton yangdiperolehi dengan cara mencari jawapan kepada setiap persoalan yang dikaji. Organisasi perlumencari punca masalah, sebab-sebab perubahan diperlukan, dan matlamat yang dijangkakanterhadap perubahan. Proses ini boleh dilakukan melalui beberapa kaedah seperti soal selidik,temubual, pemerhatian langsung, dan buku rekod pekerja. Seterusnya, organisasi perlu membinaalternatif perubahan. Pembentukan alternatif perlu berdasarkan kepada masalah yang dihadapidan keadaan semasa seperti mengikut budaya, kepimpinan, dan struktur organisasi. Pada tahapini, adalah penting bagi organisasi untuk menyelidik dan mengkaji sedalam-dalamnya sesuatumasalah sebelum pembentukan alternatif dibuat. Seterusnya, organisasi perlu membuat pilihanstrategi perubahan. Dalam usaha memilih alternatif-alternatif tersebut, terdapat tiga pendekataniaitu satu pihak, berkongsi keputusan, dan menurunkan kuasa. Kaedah satu pihak di manaorganisasi membuat keputusan berdasarkan kepada pertimbangan sendiri dan keputusan yangdibuat tidak melibatkan pihak lain. Kaedah kongsi keputusan pula, organisasi akan membuatkeputusan dengan meminta pendapat dan persetujuan daripada pihak lain dalam organisasi.Manakala, kaedah penurunan kuasa pula di mana pemimpin akan menurunkan kuasa kepadaorang bawahan untuk membuat keputusan bagi organisasi. Proses perlaksanaan dan penilaian
2
 
 pula perlu diteliti dua perkara iaitu skop-skala perubahan yang betul di mana perubahan yangdilakukan perlu mempunyai halatuju kearah matlamat yang ditetapkan, manakala masa dankeadaan yang sesuai amat penting dalam perubahan kerana ketidaksesuaian masa akanmembawa kesan buruk kepada perubahan.
3.0 FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN
Secara umumnya, terdapat banyak faktor yang boleh menyedarkan organisasi untuk melakukan perubahan sama ada faktor dari persekitaran luaran atau dalaman organisasi. Faktor-faktor ini berkemungkinan akan memberi masalah atau peluang untuk organisasi menjadi lebih produktif, cekap, berkesan dan berkualiti. Organisasi berubah disebabkan untuk memberi responkepada cabaran yang datang dari persekitaran luar organisasi seperti faktor pelanggan danstakeholder, politik dan perundangan, ekonomi, sosial, teknologi, dan alam sekitar. Namun begitu, perubahan juga mungkin berlaku disebabkan faktor dalaman organisasi seperti perubahankuasa dan pucuk pimpinan dalam organisasi, ketidakpuasan cara bekerja, keinginan untuk terusmeningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja, dan lain-lain lagi. Faktor-faktor sebegini dapatmengundang masalah kepada organisasi sekiranya tiada tindakan yang diambil. Mohd Yusof Othman (1998) mengatakan “… berbagai kemungkinan yang mungkin berlaku dalam organisasimereka kerana perubahan politik, sumber ekonomi, sumber tenaga manusia, cara hidup manusia, budaya, pasaran dan sebagainya” (hlmn. 148). Oleh itu, pemahaman mengenai proses perubahan,hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dalam proses perubahan, reaksi terhadap perubahan, dancara menguruskan reaksi tersebut perlu dilakukan secara efektif dan cermat terutama oleh pucuk  pimpinan organisasi.
3.1 Faktor luaran
Pada masa sekarang, masyarakat luar telah memahami dan mempunyai lebih pengetahuan dan maklumat terhadap perkembangan semasa. Mereka berminat untuk mengambiltahu akan perkembangan yang berlaku dalam kehidupan seharian serta menanamkan harapanyang lebih tinggi terhadap kualiti, kecekapan, dan keberkesanan khidmat yang ditawarkan olehorganisasi. Pelanggan dan stakeholder memainkan peranan penting dalam jatuh bangunnyasesebuah organisasi. Kehilangan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi akan melemahkanorganisasi berkenaan. Adalah menjadi tanggungjawab organisasi untuk sentiasa memberikanyang terbaik kepada pelanggannya agar dapat menarik pelanggan menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan secara berterusan. Kenyataan
“consumer always right”
melambangkan bahawa kedudukan pelanggan dalam organisasi amat penting dan segalakesilapan dalam organisasi adalah berpunca daripada kecuaian organisasi sendiri dan bukantanggungjawab pelanggan yang amat dihormati. Fendi Suhariadi (2007) menyatakan seperti berikut :Organisasi didesak untuk mengadopsi “paradigm baru” atau melihatdunia saat ini secara lebih sensitif, fleksibel, dan mudah menyesuaikandiri dengan tuntutan dan harapan para
 stakeholders
. Banyak sudahorganisasi yang telah melepaskan atau sedang melepaskan paradigmalama yang bersifat
top-down
, kaku, dan berstruktur hierarkis menuju pada bentuk-bentuk yang “organik” (
 fluid 
). Dengan perkataan lain,diperlukan
mind se
yang baru, baik dalam pemahaman maupun pengelolaan organisasi dan manusia yang ada di dalamnya (hlmn. 2).
3

Activity (159)

You've already reviewed this. Edit your review.
huhaida added this note
huhaida
1 thousand reads
1 hundred reads
Qistina Batrisyia added this note
blh d jadikan panduan
Mizahazmi Azmi liked this
PURNAMA MERINDU liked this
nisadali liked this
Siti Nabila Aishah liked this
Sharipah Noorizan liked this
Cik Su Iwah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->