Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 6

Curs 6

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Eugenia Maria Berbec on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2015

pdf

text

original

 
CURS 6.Factorii de producţie1. Sistemul factorilor de producţie. Caracterizare generală
Factorii de producţie pot fi definiţi drept ansamblul condiţiilor necesare şi suficiente pentru ca orice proces de producţie să se poată desfăşura conform scopului sau predeterminat.- Totalitatea elementelor de intrare în procesul de producţie-input.- Delimitare conceptuală între noţiunile <F.P.> şi <resurse><
Resurse
exprimă în esenţă starea de disponibilitate a unor bunuri (corporale, dar şiincorporale), fără a le asocia în mod univoc o anumită destinaţie de utilizare, cum ar fi producţiasau consumul> au în raport cu procesul de producţie, caracterul unui potenţial productiv.- Resursele activate şi atrase într-o utilizare concretă devin factori de producţie.Funcţie de specificul fiecărei categorii de resurse s-a stabilit tipologia reprezentativă aacestor factori ( care sunt într-o continuă extindere şi diversificare constituind o preocupare pentru ştiinţa economică; W. Petty - precursor al economiei politice clasice engleze, afirma<<munca este tatăl, iar pământul este mama avuţiei>>. J.B. Say a elaborat "formula trinitară"devenită celebră, care definea, drept factori de producţie: munca, pământul şi capitalul.Explozia industrială postbelică a evidenţiat faptul performanţele de piaţă alefirmelor producătoare au fost influenţate de factorii netradiţionali. Aceşti factori au ajuns  polarizeze eforturi de investiţii tot mai însemnate, cum ar fi cele în cercetarea şi dezvoltareatehnologică, în informatizarea activităţii firmelor şi în ameliorarea managementului lor.Factorii de producţie clasici pot fi cuantificaţi şi gestionaţi sub formele lor de stocurişi de fluxuri potrivit concepţiei lui Nicholas Georgescu-Roengen cuprinsă în lucrarea "Legeaentropiei şi procesului economic" E.P., Bucureşti, 1979, p.368-374.Neo-factorii şi abilitatea întreprinzătorului, tehnologiile, informaţia etc., îşi au originea,în general, în resurse intangibile (invizibile ).Exercitarea proprietăţii şi a gestiunii implică modalităţi net deosebite de cele valabile încazul factorilor clasici.< caracterizrea generală a factorilor de producţie ><<
munca
>> - orice activitate este de neconceput fară prezenţa si intervenţia omului care este purtător al unor nevoi de consum tot mai complexe dar şi posesor al unor abilităţi ce-i permit acţioneze în scopul satisfacerii acelor nevoi.Munca-factor originar, primar, de producţie reprezintă activitatea specific umadesfăşurată în scopul obţinerii de bunuri economiceÎmbrao formă procesuală, şi nu forma unei resurse stocabile, este un factor de producţie în stare activă. Resursa care generează acest flux se referă la ansamblul de abilităţifizice şi intelectuale care fac posibilă prestarea unei anumite munci.Este un factor de producţie originar, este intrinsec asociată personalităţii prestatoruluiei, neputând fi creata sau reprodusă artificial şi nici disociată de persoana prestatorului.Reprezintă un factor de producţie activ şi dinamizator, deţine în mod exclusivcapacitatea de a pune în funcţiune ceilalti factori de producţie şi de a determina transformarea lor în bunuri economice.Dimensiunea cantitativă a factorului “muncă” se referă la volumul de muncă de oanumită natură prestat într-un proces de producţie dat.Dimensiunea calitativă a factorului “muncă” abordată la nivel individual, se referă laspecializarea profesională proprie a fiecarui prestator de munca, la gradul de calificare şi deexperienţa de producţie.. . la niv. sau de W(productivitate).Progresul calitativ al factorului muncă se caracterizează, în principal prin :
26
 
-creşterea proporţiei abilităţilor intelectuale în raport cu cele fizice;-tendinţa de creştere continuă a W , pe baza căreia are loc reducerea treptată a timpului delucru şi cresterea timpului liber;-creşterea duratei de pregătire şcolară şi profesională instituţionalizată, a nivelului şicomplexităţii acesteia.-amplificarea dimensiunii creative a proceselor de muncă.<<
natura
>> al doilea factor de producţie originar (primar) care se referă la toate resursele brute din natură care sunt folosite la producerea bunurilor economice;Factorul natural este regăsibil preponderent în sfera sectorului primar al economiei: minerit,agricultură, silvicultură, piscicultură, economia apelor etc.Are un caracter primar, originar, sunt nereproductibile în mod artificial, dar intrate în sfera productivă se transformăForma de existenţă a factorului natural al producţiei este una materială, de tipul substanţeişi al energiei (are o anumită disponibilitate)Factorul natural necesar producţiei este cel mai pregnant pus în evidenţă de raritatearesurselor, care în cea mai mare parte sunt epuizabile sau foarte greu regenerabile.Dimensiunea cantitativă a factorului natural al producţiei se referă, în general, la volumulîn care o resursă este atrasă efectiv în circuitul economic (suprafaţa cultivată, cantitatea,substanţa utilă extrasă, debitul captat etc. )Dimensiunea calitativă a factorului natatural vizează atributele intrinseci ale uneiresurse primare: recolta la ha., producţia pe cap de animal, puterea calorica/t..etc.)- <
capitalul
> reprezintă categoria de bunuri şi produse utilizate în scopul producerii altor  bunuri economice.În această categorie intră capitalul <real>, denumit şi <tehnic>, în unele lucrări: bunuri de capital sau bunuri-capital, bunuri-instrumentale, echipament capital.Bunurile-capital sunt un factor derivat...Capitalul real nu se confundă cu capitalul bănesc şi nici cu cel fictiv (titluri de valoare) şicuprinde: întreaga varietate de bunuri reproductibile; instalaţiile şi infrastructura firmelor dinindustrie, agricultură, transporturi, comunicaţii şi comerţ, stocurile de materii prime, materiale,combustibili, semifabricate, producţie neterminată.Capitalul real: fix şi circulant.Capitalul fix reprezintă acea parte a capitalului real formată din ehipamente de producţie:utilaje şi maşini-unelte, calculatoare şi roboţi industriali, agregate şi instalaţii de lucru, mecanismeşi dispozitive de reglare, mijloace de transport etc.)Capitalul circulant reprezintă acea parte a capitalului real care se consumă în întregimeîn decursul unui singur ciclu de producţie şi care trebuie înlocuit cu fiecare ciclu.- cuprinde: materiile prime, materiile de bază şi auxiliare, energia, combustibilii,semifabricatele, etc.Capitalul real apare ca o parte a capitalului în funcţiune care participă la un circuit specificactivităţii agenţilor economici:-stadiul întâi al circulaţiei capitalului în funcţiune îl constituie procesul prin carecapitalul lichid se transormă în capital real productiv; la fel face şi pentru forţa de muncă.-stadiul 2 utilizarea productivă a capitalului real în combinaţie cu ceilalti factori de producţie pentru obţinerea de bunuri destinate vânzării ca marfuri pe piată.-stadiul 3 - al circulaţiei capitalului în funcţiune al firmei constă în trecerea acestuia dinforma marfă în forma bănească prin vânzarea...Capitalul firmei îmbracă 3 forme: bani, bunuri-capital şi marfă.Reluarea parcurgerii celor 3 stadii ale circulaţiei reprezintă <rotatia capitalului>, iar timpul pentru parcurgerea unui circuit complet reprezintă viteza de rotaţie a capitalului.
27
 
Dinamica factorilor de producţie poate fi explicată prin procesul de formare brută acapitalului real, care cuprinde : a) formarea bruta de capital fix şi b) variatia stocurilor.Formarea capitalului fix are loc prin intermediul investiţiilor 
Neofactorii de producţie
Tehnologiile
” reprezintă, în esentă, cunoaştere aplicabilă în mod curent în activitatea de producţie.Tehnologiile ca factori de producţie definesc, în mod riguros şi explicit, natura şisuccesiunea fazelor a căror parcurgere asigură transformarea elementelor de intrare înelemente de ieşire ale proceselor de producţie.Tehnologiile disponibile la un moment dat formează "stocul de tehnologii", concretizat în brevete de invenţii, licenţe, atestând dreptul de a aplica anumite tehnologii, proiecte de produse şiinstalaţii, machete şi prototipuri, diagrame de flux, specificaţii de execuţie a unor operaţii,sisteme de asigurare a calităţii, programe informatice pentru asistarea producţiei pe calculator etc.Tehnologiile sunt procedee de combinare şi transformare a factorilor de producţie înrezultate ale producţiei, prin aplicarea unor reguli riguros definite.Progresul tehnologic are drept esenţă ameliorarea performanţelor proceselor de producţie, prin gestionarea cu eficienţă sporită a factorilor de producţie, paralel cuîmbunătăţirea caracteristicilor funcţionale şi calitative ale bunurilor obţinute.
Informaţia
este un semnal rezultat din reprezentarea realităţii prin cunoaştere şicăruia atât emitentul, cât şi destinatarul îi asociază aceeaşi semnificaţie. Face parte din categoriaactivelor intangibile ale firmelor, cu roluri multiple în functionarea acestora.Calitatea de factor de producţie revine informaţiei faptice sau documentare stocate pesuporţi materiali (hârtie, film, discuri, benzi magnetice, diskete, circuite integrate etc.) şiintroduse ca atare în procesul de producţie.Structura informaţiei care intră în procesul de producţie: fişe tehnice, desene de execuţie,standarde, norme de consum şi de producţie, instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii,documentaţii de invenţii, inovaţii şi raţionalizări, proiecte de sisteme de organizare şi managenent,know-how.Trecerea de la societatea industială la societatea informaţionaevidenţiazărecunoaşterea informaţiei ca suport al raţionalităţii superioare a acţiunii umane, întemeiată pe primatul efortului de conceptie şi al creativităţii. (J. Naisbit, Megatendinţe, E.P.`89) "
Abilitatea întreprinzătorului
"Este un nou factor de producţie propriu sistemelor economice bazate pe concurenţă şiliberă iniţiativă.Abilitatea de a crea produse şi procese şi de a organiza crearea de produse şi serviciiÎntreprinzătorul potrivit abilităţii sale gestionează ansamblul sistemelor de factori de producţie; efectuează alegerea factorilor în raport cu scopul pe care si-l propune; atrage aceştifactori şi îi aduce în stare activă, pentru a-i utiliza şi combina în procesul de producţie aflat subcontrolul său.Reprezintă un element decisiv de progres, în măsura în care economia contemporană este bazată prin excelenţă pe inovarea tehnologică şi pe dinamica schimbărilor calitative.
2. Combinarea factorilor de producţie.
 Reprezintă un mod specific de unire a factorilor de producţie atât sub aspect cantitativ câtşi din punct de vedere structural-calitativ.
28

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->