Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 7

Curs 7

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Eugenia Maria Berbec on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

 
CURS 7.Costul de producţie 1. Conţinutul costului. Mărimea şi tipologia costurilor.
Consumul de factori de producţie pentru realizarea de bunuri şi servicii se regăseşte în preţul acestora. Calculul costului de producţie componentă a preţului se impune deoarece:resursele sunt limitate; un cost de producţie mai mic permite obţinerea unui profit mai mare;asigură menţinerea clienţilor şi dă satisfacţie acţionarilor, consiliului de administraţie şi salariaţilor.Oricare producător îşi pune întrebarea: cât costă producerea bunului asupra căruia s-aorientat să-l realizeze.
Costul de producţie
reprezintă totalitatea cheltuielilor, corespunzătoare consumuluide factori de producţie, pe care agentul economic le efectuează pentru producerea şi vânzareade bunuri materiale sau prestatoare de servicii. De aici rezultă următoarele:- costul de producţie este forma bănească de exprimare a consumului de factorimateriali şi umani în producţia de bunuri;- costul de producţie include în sine tot ceea ce înseamnă cheltuială (consum defactori de producţie) suportată de către producţie, atât pentru producerea cât şi pentru desfacerealor;- costul de producţie asigură exprimarea bănească a cheltuielilor, independent demărimea şi importanţa lor, permite aducerea la un numitor comun a consumurilor de factori de producţie diferiţi şi pe această bază, devin posibile măsurarea şi compararea lor.Profundele mutaţii care au loc în gândirea economică contemporană teoriile privindcostul de producţie se îmbogăţesc continuu:- au loc importante deplasări în structura problematicii costului, astfel înlucrările de microeconomie se acordă atenţie sporită mărimii şi dinamicii costurilor, minimizăriişi economisirii resurselor din ce în ce mai scumpe;- se manifestă tendinţa de evidenţiere distinctă a mai multor feluri de costuri,ca părţi componente ale cheltuielilor de producţie: costul informaţiei, costul salarial, mărimeatimpului;- se analizează şi se urmăreşte în contextul dinamic al interdependenţelor dintre ramuri,subramuri, dintre agenţii economici, încât ceea ce într-un loc constituie preţ de nzare al producţiei respective, în altul, ele reprezintă costul factorilor achiziţionaţi;- teoria actuala a costului factorilor de producţie ia în considerare rolul relaţiiloeconomice dintre ţări, astfel ca se apropie în ce priveşte gradul înzestrării lor cu factori;Costul de producţie este privit şi ca şansa sacrificată, ca un cost al renunţării la producţiesau alegerea a altceva. Costul şansei alternative este costul real al oricărei acţiuni în vedereaîntreprinderi unui demers.Costul de producţie necesită luarea în considerare şi a relaţiei dintre acesta şi preţul devânzare ca relaţie de la parte la întreg.P = C + pr şi C = P pr Costul de producţie este un indicator economic cu o largă sferă de utilizare; calcularea sa seface la nivelul tuturor agenţilor economici.Costul de producţie este un indicator economic cu o mare forţă de oglindire a calităţiiactivităţii. Serveşte drept criteriu de fundamentare a opţiunilor şi deciziilor fiecărui producător;criteriu de alegere a variantei optime îl reprezintă nivelul mai scăzut al costului.
Mărimea şi tipologia costurilor
31
 
Costul contabil
reprezintă cheltuiala măsurabilă în bani, efectiv suportată de către agentuleconomic pentru: plata materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, salariilor,transporturilor, amortizarea capitalului fix, protecţia mediului.Potrivit economiştilor teoreticieni în costul de producţie se mai includ şi acele cheltuielicare nu presupun plăţi către terţi (consumul de muncă al patronului firmei, dobânzile cuvenitecapitalului propriu). Costul economic este mai mare decât costul contabil, include în structura sa şiceea ce constituie profit normal.In raport de nivelul la care se face analiza costului de producţie acesta poate fi global sauunitar.
Costul global
cuprinde ansamblul costurilor corespunzătoare unui volum de producţiedat, unde se disting ca elemente structurale costurile:a) costul fix (Cf) acele cheltuieli care, privite în totalitatea lor, sunt independente devolumul producţiei(chirii, asigurări, dobânzi, amortizarea capitalului fix, cheltuieli de întreţinere,salariile personalului administrativ etc.); b) costul variabil (Cv) cheltuieli care privite în totalitatea lor, sunt variabile, înfuncţie de cantitatea de produse obţinute. Cv este o funcţie crescătoare a volumului producţiei:Cv = Cv(Q);c) costul total (Ct
 )
suma costurilor fixe şi a celor variabile. Deci, Ct = Cf + Cv
.
Modificarea Ct este determinata numai de schimbările Cv. 
Costul marginal
(Cmg) reprezintă sporul de cost necesar pentru obţinerea unei unităţisuplimentare de produs; el măsoară variaţia Ct pentru o variaţie infinit de mică a cantităţii de produse. Cmg se determină raportând creşterea Ct la creşterea producţiei;QCtCmg
=
Are o mare importanţă în luarea deciziilor privind mărimea ofertei de bunuri; maximizarea profitului presupune ca realizarea fiecărei unităţi suplimentare de producţie să necesite un spor decost cât mai mic. În caz contrar, are loc creşterea costului marginal, adică a sporului de cost pecare-l reclama producţia (producţia adiţională) şi se diminuează eficienţa. Venitul suplimentar ce se obţine prin vânzarea sporului de producţie respectiv, trebuie să fie mai mare decât costulsuplimentar.
Costul mediu (unitar) CM
reprezintă costul pe unitatea de produse sau pe unitatea deefect util. Costul mediu poate fi: fix, variabil, total. Când se are în vedere CM, costul fix devineşi el variabil; acesta scade pe măsură creşterii cantităţii de produse, respectiv sporeşte atuncicând producţia obţinută se micşorează.Costurile medii (fix, variabil, total) se calculeaprin raportarea costurilor globalerespective la cantitatea de produse. Invers, mărimea costului pentru întreaga producţie (Ct), dintr-un domeniu sau altul, este în dependenţă de cantitatea de produse obţinută (
Q
) şi de costul unitar sau mediu (CM). Rezultă:Ct = f(Q,CM)Funcţia de cost leagă costul de producţie de cantitatea de produse în condiţii optimale.Mărimea CM sau pe unitatea de produs este diferită în timp şi spaţiu:- de la un produs la altul, în funcţie de specificul fiecăruia, de factorii consumaţi;- în cazul unuia şi aceluiaşi bun, de la un producător la altul;- la unul şi acelaşi producător de la o perioadă la alta, funcţie de dotarea tehnică existentă,nivelul de calificare a lucrătorilor, de organizare şi conducere etc.;tipurile de costuri diferă funcţie de mărimea volumului producţiei; în cazul creşteriivolumului producţiei, se pot înregistra următoarele evoluţii:- CF global rămâne constant, în timp ce CF mediu se micşorează;- CG variabil creşte, în timp ce CM variabil se poate reduce;
32
 
- CG total se măreşte, iar CM total se poate micşora.Cmg se determina prin diferenţa dintre CGT al producţiei curente şi cel al producţieianterioare, ce se raportează la sporul producţiei. 
Relaţia: cost mediu cost marginal
Se ia în considerare relaţia matematică dintre o valoare medie şi o valoare marginală.Costul mediu este dependent de costul marginal; dinamica acestuia din urmă se reflectă înevoluţia costului mediu.Costul mediu este descrescător atunci când costul marginal este în scădere; costul mediueste crescător atunci când costul marginal este în creştere; Cmg este egal cu CM când acesta dinurmă este la nivelul său minim.Cmg este egal cu CM numai atunci când acesta este minim; Cmg = CM minim. 
2. Problema minimizării costului. Pragul de rentabilitate.
Costul de producţie / unitatea de produs nu este o mărime constantă. Dinamica costuluide producţie / unitate depinde de:a) modificarea consumului de factori de producţie pe unitatea de produs;b) evoluţia preţului factorilor de producţie utilizaţi, preţ care se formează la piaţă;La un nivel dat al consumului de factori de producţie / unitatea de efect util, scăderea preţului de achiziţionare a factorilor duce la micşorarea costului, şi invers. Când preţul factorilor de producţie rămâne constant, iar consumul acestora / unitatea de produs se micşorează, are locşi micşorarea CM.Mărirea costului / unitate de efect util este influenţată şi de volumul producţiei, deschimbarea caracteristicilor produsului, de calitatea acestuia etc.Maximizarea profitului se poate realiza prin minimizarea costului de producţie, adică sporirearezultatelor pe seama a doi factori de producţie - muncă şi capital.Caracterul limitat al resurselor de materii prime şi energie impun sporirea cunoştinţelor ştiinţifice privitoare la ingineria valorii, care, în esenţa presupune realizarea unui cost minim fără a afectacalitatea, fiabilitatea şi performanta etc.Minimizarea costului de producţie are un rol determinant în maximizarea profitului în acestsens se pune accent pe relaţia dintre costul de producţie şi preţul competitiv ceea ce permitevalorificarea în mod corespunzător a factorilor de producţie de care se dispune la un moment dat. Nivelul mai redus al consumului de factori de producţie sporeşte posibilitatea încasărilor maimari şi constituie motivaţia transferului de resurse spre anumite ramuri, care duce la mărireaofertei.Costurile care influenţează oferta sunt costuri marginale, care călăuzesc reacţiile şideciziile producătorilor. Producătorul alege acel nivel al producţiei la care profiturile sunt celemai ridicate. Creşterea ofertei influenţează preţul concurenţial cu implicaţii asupra micşorării preţurilor şi tarifelor, şi respectiv, creşterea puterii de cumpărare a populaţiei.Minimizarea costurilor se reflectă şi în cadrul schimburilor economice externe care sematerializează în asigurarea competitivităţii produselor şi eficienţa schimburilor economiceinternaţionale.
Pragul de rentabilitate
sau punctul mort al întreprinderiiIndică volumul de producţie sau cifra de afaceri de la care, pornind, producătorul obţine profit.
33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->