Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
49457570 Curs Practic Engleza 2010

49457570 Curs Practic Engleza 2010

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Sorina

More info:

Published by: Sorina on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA BABE
Ş
-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITEREDEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE DE SPECIALITATE
CURS PRACTIC DE LIMBA ENGLEZA
ASISTENT drd. CAMELIA-DANIELA TEGLAS
2010
 
 
2
I. Informa
ţ
ii generale
1.1.Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:
Nume: Asit. drd. Tegla
ş
Camelia-DanielaBirou: Cab.10, Departamentul LSS, Horeanr.7Telefon: 0264/530724Fax:E-mail: cameliateglas@yahoo.comConsulta
ţ
ii: joi, 10-12
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
Numele cursului – Curs practic de limbaenglezaCodul cursului –Anul, Semestrul – anul 1, semestrele 1,2Tipul cursului - obligatoriuPagina web a cursuluiTutori:Adresa e-mail tutori:
1.2.Condi
ţ
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
ţ
e prerechizite
Cursul este conditionat de de
ţ
inerea de cuno
ş
tin
ţ
e de limba englez
ă
care situeaya studentul lanivel B1, conform grilei de autoevaluare a Cadrului comun european de referinta a limbilor:
Competen
ţ
e
 A1 A2 B1 B2 C1 C2În
ţ
elegere-ascultare
1 2 3 4 5 6
În
ţ
elegere-citire
1 2 3 4 5 6
 Vorbire-conversa 
ţ
ie
1 2 3 4 5 6
 Vorbire-exprimare
1 2 3 4 5 6
Scriere
1 2 3 4 5 6
Trebuie avut în vedere faptul c
ă
înscrierea la examenul de licen
ţ
a la finalul ciclului bacheloreste conditionat de sus
ţ
inerea
ş
i promovarea unui test de competen
ţ
e lingvistic
ă
într-o limbade circula
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
. Pentru aceasta, studen
ţ
ii au la îndemîn
ă
dou
ă
variante:a. Sus
ţ
inerea unui test în cadrul facult
ăţ
ii, care se finalizeaz
ă
, în caz de promovare, cuacceptul de înscriere la (
ş
i numai) la licen
ţă
;b. Sus
ţ
inerea Testului de competen
ţă
lingvistic
ă
ALPHA, la Centrul Alpha al UBB, care sesoldeaz
ă
cu ob
ţ
inerea unu certificat de competen
ţă
lingvistic
ă
ce atest
ă
nivelul de cuno
ş
tin
ţ
eal candidatului. Condi
ţ
ionarea înscrierii la licen
ţă
este ob
ţ
inerea a minimum 20 puncte dintotalul de 30 posibile.
1.3.Descrierea cursului
Este un curs cu obiective specifice care vizeaz
ă
achizi
ţ
ia de cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i dezvoltareadeprinderilor de limb
ă
str
ă
in
ă
ca instrument de
formare
ş
i informare academic
ă
 
ş
iprofesional
ă
.
Tipologia programului de înv
ăţ
are are în vedere
crearea unui profil deutilizator cu competen
ţ
e axate pe studiul limbajelor de specialitate.
În acest sens,studen
ţ
ii î 
ş
i vor dezvolta capacitatea de con
ş
tientizare a st
ă
rii actuale a cuno
ş
tin
ţ
elor
ş
ideprinderilor, se vor deprinde s
ă
-
ş
i fixeze obiective reale
ş
i realiste, s
ă
-
ş
i selecteze în modautonom materialele
ş
i s
ă
se autoevalueze. Pentru aceasta, catedra LSS a elaborat o program
ă
 care a utilizat ca documente de baz
ă
Cadrul European Comun de Referin
ţă
pentru limbi
ş
idocumentele referitoare la Politica lingvistic
ă
a UBB.http://lett.ubbcluj.ro/limbi_straine/limbi_straine.html 
1.4.Organizarea temelor în cadrul cursului
 
 
 
3Cursul este organizat în doua module, corespunzând celor doua semestre de studiu.Activit
ăţ
ile presupuse de acest curs vor consta în mare parte în studiu
ş
i exerci
ţ
ii individuale,la care se adaug
ă
întîlnirile semestriale cu profesorul.
1.5.Formatul
ş
i tipul activit
ăţ
ilor implicate de curs
Parcurgerea
ş
i promovarea cursului presupune completarea
ş
i rezolvareaexerci
ţ
iilor
ş
i temelor precizate în
 pachetul de studiu.
 
1.6.Materiale bibliografice obligatorii
1.
 
S
IDE
,
 
R
ICHARD
 
W
ELLMAN
,
 
G
UY
:
Grammar & Vocabulary For Cambridge Advanced and Proficiency
,Longman, 20012.
 
Camelia Tegla
ş
(coord.),
 
Cristina Felea, Vlad Mezei
English B2 – C1, Social Sciences and Sport, Seria Autodidact 
 
(coord. Liana Pop), Cluj, Ed. Echinox, 20093.
 
 Longman Dictionary of Contemporary English,
Longman, 2003Prodromou, L.,
Grammar and Vocabulary for First Certificate,
Longman, 20015.http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact 6.http://www.psychologyabout.com 
Lucr
ă
rile men
ţ
ionate la bibliografia obligatorie se g
ă
sesc
ş
i pot fi împrumutate de laBiblioteca British Council si Biblioteca Departamentului de LSS, sau pot fi accesate peinternet la adresele indicate.
1.7. Materiale
ş
i instrumente necesare pentru curs
 
Derularea activit
ăţ
ilor prev
ă
zute necesit
ă
accesul studen
ţ
ilor la urm
ă
toarele resurse:- calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date si resursele electronicesuplimentare dar
ş
i pentru a putea participa la secven
ţ
ele de formare interactiv
ă
on line)- imprimant
ă
(pentru tip
ă
rirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca British Council)- acces la echipamente de fotocopiere
1.8. Calendarul cursului
Pe parcursul semestrelor 1 si 2, în care se studiaz
ă
disciplina de fa
ţă
, sunt programatedou
ă
întâlniri/ semestru fa
ţă
în fa
ţă
(consulta
ţ
ii) cu to
ţ
i studen
ţ
ii; ele sunt destinatesolu
ţ
ion
ă
rii, nemediate, a oric
ă
ror nel
ă
muriri de con
ţ
inut sau a celor privind sarcinileindividuale.
1.9. Politica de evaluare
ş
i notare
Evaluarea final
ă
se va realiza pe baza unui examen scris desf 
ăş
urat în sesiunea de lafinele semestrului 1, respectiv 2. Nota final
ă
se compune din: a. punctajul ob
ţ
inut la acestexamen în propor
ţ
ie de 70% (7 puncte) b. evaluarea proiectului de semestru 30% (3 puncte).
1.10. Elemente de deontologie academic
ă
 
În caz de fraud
ă
sau plagiat, vezi
 
pozi
ţ
ia
 
UBB.
1.11. Studen
ţ
i cu dizabilit
ăţ
i:
Titularul cursului î 
ş
i exprima disponibilitatea, în limita constrângerilor tehnice si de timp, de aadapta con
ţ
inutul
ş
i metodelor de transmitere a informa
ţ
iilor precum
ş
i modalit
ăţ
ile deevaluare (examen oral, examen on line etc) în func
ţ
ie de tipul dizabilit
ăţ
ii cursantului. Altfelspus, avem în vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor cursan
ţ
ilor laactivit
ăţ
ile didactice si de evaluare.
1.12. Strategii de studiu recomandate:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->