Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Přímá volba poslanců

Přímá volba poslanců

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Ivana Levá
P a n a š o v á n í = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran. /Praktikujeme při volbě zástupců obcí./
Rozdělení mandátů však po sečtení by bylo způsobem poměrným
P a n a š o v á n í = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran. /Praktikujeme při volbě zástupců obcí./
Rozdělení mandátů však po sečtení by bylo způsobem poměrným

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ivana Levá on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

 
PI 1.2231
PANAŠOVÁNÍ JAKO ZP
Ů
SOBPERSONALIZOVANÉ VOLBY V RÁMCIPOM
Ě
RNÉHO VOLEBNÍHO SYSTÉMU
Mgr. Št
ě
 pán Pechá
č
ek, Ph.D.Studie
č
. 1.223leden 2013
 
PI 1.2232
 ______________________________________________________________________________________ Práce slouží výhradn
ě
pro poslance a senátory Parlamentu
Č
eské republiky. Zve
ř 
ej
ň
ování je možné jen sesouhlasem Parlamentního institutu a autora.
Obsah:Konceptualizace panašování......................................................................................................2Užití panašování v
Č
eské republice...........................................................................................3P
ř 
íklady vybraných zemí............................................................................................................6Slovensko...............................................................................................................................6Švýcarsko...............................................................................................................................6Lucembursko..........................................................................................................................7Francie....................................................................................................................................7 Návrh na zm
ě
nu volebních zákon
ů
(senátní tisk 
č
. 404, deváté volební období)......................8Shrnutí........................................................................................................................................8
Konceptualizace panašování 
Panašování je zp
ů
sob voleb, p
ř 
i n
ě
mž m
ů
že voli
č
ve vícemandátových obvodech hlasovat prokandidáty nap
ř 
í
č
kandidátními listinami. Každý voli
č
disponuje tolika (preferen
č
ními) hlasy,kolik 
č
len
ů
zastupitelského sboru je voleno. Voli
č
tak nemusí hlasovat p
ř 
ímo a pouze pro jednu politickou stranu, p
ř 
ípadn
ě
vyjad
ř 
ovat preference konkrétním kandidát
ů
m pouzev rámci jedné kandidátní listiny, ale sv
ů
 j hlas odevzdává jednotlivým kandidát
ů
m nakandidátních listinách r 
ů
zných politických stran. Voli
č
tedy sestavuje sv
ů
 j vlastnízastupitelský sbor bez ohledu na stranickou p
ř 
íslušnost kandidát
ů
.Pojmov
ě
odpovídá panašování hlasování v rámci systému volné kandidátní listiny,
1
kdy voli
č
disponuje tolika preferen
č
ními hlasy, kolik je volených
č
len
ů
zastupitelstva.V p
ř 
ípad
ě
 
č
istého užití metody panašování je s výsledky hlasování naloženo tak, že jednotlivým kandidát
ů
m jsou zapo
č
teny získané platné hlasy a podle získaných hlas
ů
jsoukandidát
ů
m p
ř 
id
ě
lovány mandáty v zastupitelském sboru, a to bez ohledu na jejich stranickou p
ř 
íslušnost. P
ř 
i tomto zp
ů
sobu využití metody panašování tak není politická strana v procesurozd
ě
lování mandát
ů
rozhodujícím aktérem, rozhodujícími aktéry jsou voli
č
i. Hlasy jsou p
ř 
id
ě
lovány jednotlivým kandidát
ů
m, zvoleni jsou ti kandidáti, kte
ř 
í získávají nejvyšší po
č
ethlas
ů
.V takovéto podob
ě
není tento systém v evropských zemích využíván u voleb prvního
ř 
ádu.
2
U voleb druhého
ř 
ádu je tato forma panašování využívána na Slovensku p
ř 
i volbách dozastupitelstev kraj
ů
a zastupitelstev obcí.V ostatních systémech se používá panašování pouze v užším pojetí, tedy jako formaud
ě
lování preferen
č
ních hlas
ů
v rámci pom
ě
rného volebního systému s využitím volnékandidátní listiny. V p
ř 
ípad
ě
využití panašování jako metody preferen
č
ního hlasování je t
ř 
ebasledovat dodate
č
né podmínky pro postoupení kandidáta na kandidátní listin
ě
. P
ř 
íkladem m
ů
že být volební systém užívaný pro komunální volby v
Č
eské republice. 
1
Pro pot
ř 
eby této studie budeme rozlišovat kandidátní listiny na p
ř 
ísn
ě
vázané, vázané a volné podlenásledujících kritérií: U volné kandidátní listiny voli
č
m
ů
že preferovat kandidáty nap
ř 
í
č
kandidátními listinami politických stran. U vázané kandidátní listiny m
ů
že vyjad
ř 
ovat preference pouze v rámci kandidátní listiny jednéstrany, u p
ř 
ísn
ě
vázané kandidátní listiny není možné preferen
č
ní hlasování použít v
ů
 bec.
2
Teorie voleb prvního a druhého
ř 
ádu se snaží popsat vztah mezi volebním chováním v závislosti na d
ů
ležitosti,kterou voli
č
i p
ř 
ikládají volenému zastupitelskému sboru,
č
asto ve spojitosti s dopadem jejich výsledku nacentrální vládu.
 
PI 1.2233
 ______________________________________________________________________________________ Práce slouží výhradn
ě
pro poslance a senátory Parlamentu
Č
eské republiky. Zve
ř 
ej
ň
ování je možné jen sesouhlasem Parlamentního institutu a autora.
Jak lze hlasovat u systému využívajícího panašování p
ř
i volbách do obecníchzastupitelstev v
Č
První
 
možností volby je volba, kterou lze ozna
č
it za volbu stranickou. Voli
č
m
ů
že odevzdatvšechny hlasy pouze jedné kandidující stran
ě
, kterou ozna
č
í. To znamená, že všemnominovaným kandidát
ů
m dá jeden hlas. O personalizaci se tak p
ř 
i tomto zp
ů
sobu hlasovánínedá hovo
ř 
it. Pokud má kandidující strana na kandidátní listin
ě
mén
ě
kandidát
ů
než je po
č
etvolených zastupitel
ů
, nevyužije voli
č
všechny hlasy, které má k dispozici.Druhým
 
možným zp
ů
sobem volby je volba personalizovaná, ve které voli
č
ozna
č
ení pouzekandidáty nap
ř 
í
č
všemi kandidátními listinami a vytvo
ř 
í tak svoji vlastní kandidátní listinu preferovaných kandidát
ů
. Takováto volba je siln
ě
personalizována, voli
č
nebere v úvahustranické preference. I u této volby nemusí dojít využití všech hlas
ů
, které má voli
č
k dispozici.T
ř 
etí zp
ů
sob volby je kombinací volby stranické a personalizované. Voli
č
ozna
č
í jednukandidující stranu a sou
č
asn
ě
ur 
č
itý po
č
et kandidát
ů
nap
ř 
í
č
ostatními kandidátními listinami.Hlas obdrží jednotliví ozna
č
ení kandidáti a takový po
č
et kandidát
ů
shora vybrané kandidujícístrany až do po
č
tu hlas
ů
, které voli
č
celkov
ě
má.
Užití panašování v
Č
eské republice
Pro volby do zastupitelstev obcí v
Č
eské republice se používá pom
ě
rný volební systéms využitím metody D’Hondtova d
ě
litele pro rozd
ě
lování mandát
ů
mezi kandidující subjekty.Panašování je tak využíváno omezen
ě
coby metoda pro p
ř 
id
ě
lování preferen
č
ních hlas
ů
v rámci kandidátních listin.Pokud panašování slouží pouze jako metoda preferen
č
ního hlasování, jsou významnýmfaktorem ovliv
ň
ujícím možnost personalizované volby podmínky ur 
č
ující možnost postoupeníkandidáta na kandidátní listin
ě
. Tyto podmínky jsou uvedeny v § 45 zákona
č
. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí:
Č 
eský statistický ú
ř 
ad vyd 
ě 
lí celkový po
č 
et hlas
ů
odevzdaných pro volební stranu po
č 
temkandidát 
ů
této volební strany. Má-li n
ě 
který z kandidát 
ů
nejmén
ě 
o 10 % více hlas
ů
 , než jetakto stanovený pr 
ů
m
ě 
r vyjád 
ř 
ený celým
č 
íslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listin
ě 
na první místo. Je-li takových kandidát 
ů
více, ur 
č 
í se jejich po
ř 
adí podle po
č 
tu hlas
ů
 ,které byly pro n
ě 
odevzdány; v p
ř 
ípad 
ě 
rovnosti hlas
ů
mezi postupujícími kandidáty jerozhodující p
ů
vodní po
ř 
adí kandidát 
ů
na kandidátní listin
ě 
.
První zákon upravující volby do obecních zastupitelstev p
ř 
ijatý po listopadu 1989, zákon
č
.368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích p
ř 
itom umož
ň
oval daleko siln
ě
 jší personalizaci volby. § 41 zákona stanovoval, že:
 Mandáty p
ř 
id 
ě 
lené kandidátní listin
ě 
p
ř 
ikáže na ní uvedeným kandidát 
ů
m podle po
ř 
adí ur 
č 
eného po
č 
ty hlas
ů
 , které byly pro n
ě 
odevzdány. V p
ř 
ípad 
ě 
rovnosti hlas
ů
je rozhodující  po
ř 
adí kandidáta na kandidátní listin
ě 
.
Pro p
ř 
id
ě
lování mandát
ů
jednotlivým stranám se používal d
ě
litel Saint-Laguë.
3
Tato metodavytvá
ř 
í nadreprezentaci malých politických stran (zvýhod
ň
uje jejich výsledek p
ř 
i 
3
Hlasy, které obdržela kandidátní listina se postupn
ě
d
ě
lí lichými
č
ísly po
č
ínaje jednou (tedy 1, 3, 5 atd.) tak,aby po
č
et d
ě
lících operací odpovídal po
č
tu kandidát
ů
, kte
ř 
í jsou na kandidátní listin
ě
. Podíly vypo
č
ítanéuvedeným zp
ů
sobem se se
ř 
adí podle jejich velikosti až do po
č
tu mandát
ů
, které mají být p
ř 
i volbách do

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->