Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6602cir v m Mujovic

6602cir v m Mujovic

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

More info:

Published by: Драженка Борић on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

 
138
Мујовић
 
В
.
и
 
 Чубрило
 
Д
,
Лекарски
 
преглед
 
пре
 
почетка
 
бављења
...
ФИЗИЧКА
 
КУЛТУРА
2012; 66 (2): 139-146
особа
 
које
 
се
 
баве
 
спортом
 
поставља
 
се
 
питање
 
финансијске
 
оправданости
 
спровођења
 
лекар
-
ског
 
прегледа
 
пре
 
почетка
 
бављења
 
спортским
 
активностима
.
Ипак
,
благовремено
 
откривање
 
ма
 
кар
 
само
 
 једног
 
таквог
 
случаја
 
даје
 
морално
 
оправдање
 
за
 
уложена
 
средства
.
У
 
оквиру
 
прегледа
 
посебну
 
пажњу
 
треба
 
обратити
 
на
 
стање
 
кардиоваскуларног
,
нервног
,
мишићног
 
и
 
скелетног
 
система
.
Два
 
су
 
начина
 
за
 
извођење
 
прегледа
:
ин
-
дивидуални
 
прегледи
 
у
 
ординацији
 
или
 
прегле
-
ди
 
у
 
специјализованим
 
здравственим
 
установа
-
ма
.
Друга
 
поменута
 
метода
 
подразумева
 
да
 
осо
-
бу
 
прегледа
 
више
 
лекара
 
специјалиста
 
у
 
 разли
-
читим
 
здравственим
 
установама
.
Она
 
се
 
често
 
примењује
 
за
 
групе
 
спортиста
 
школског
 
узраста
 
НАУЧНИ
 
ОСВРТИ
Вујадин
 
М
.
Мујовић
796:61
Дејан
 
Г
.
 Чубрило
 
Научни
 
осврт
Америчка
 
школа
 
медицине
 
Београд
ЛЕКАРСКИ
 
ПРЕГЛЕД
 
ПРЕ
 
ПОЧЕТКА
 
БАВЉЕЊА
 
СПОРТСКИМ
 
АКТИВНОСТИМА
Сажетак
У
 
 раду
 
су
 
описани
 
најважнији
 
циљеви
 
лекарског
 
прегледа
 
пре
 
почетка
 
бављења
 
спортом
,
фактори
 
за
 
индивидуално
 
прилагођавање
 
прегледа
 
и
 
значајни
 
фактори
 
који
 
омогућавају
 
да
 
се
 
свака
 
особа
 
безбедно
 
бави
 
физичким
 
активностима
.
У
 
односу
 
на
 
старост
,
посебна
 
пажња
 
у
 
смислу
 
додатних
 
дијагностичких
 
процедура
 
се
 
посвећије
 
предпубертетском
,
пубертетском
 
узрасту
 
и
 
старијим
 
особама
.
Поремећаји
 
менструалног
 
циклуса
 
се
 
често
 
 јављају
 
код
 
активних
 
спортисткиња
 
и
 
захтевају
 
 рану
 
процену
 
нутритивног
 
и
 
хормоналног
 
статуса
.
При
 
процени
 
стања
 
кардиоваскуларног
 
система
 
посебно
 
 је
 
важно
 
проценити
 
 ризик
 
од
 
изненадне
 
смрти
 
због
 
срчаног
 
удара
(eng. sudden cardiac death).
Према
 
Мароновој
 
студији
(Maron et al, 1996)
узроци
 
изненадне
 
срчане
 
смрти
 
су
 
хипертрофична
 
кардиомиопатија
,
аномалије
 
извора
 
леве
 
коронарне
 
артерије
,
атеросклероза
 
и
 
 руптура
 
аорте
.
Физикални
 
преглед
 
кардиоваскуларног
 
система
 
подразумева
 
добро
 
познавање
 
суптилних
 
промена
 
електрокардиографских
 
и
 
ехокардиографских
 
параметара
,
при
 
чему
 
се
 
посебна
 
пажња
 
треба
 
усмерити
 
на
 
електрокардиографске
 
промене
 
које
 
се
 
мењају
 
са
 
годинама
 
и
 
промене
 
које
 
су
 
под
 
утицајем
 
тренажног
 
оптерећења
,
посебно
 
са
 
аспекта
 
поремећаја
 
 редокс
 
 равнотеже
 
и
 
нутритивног
 
статуса
.
Кључне
 
речи
:
ЛЕКАРСКИ
 
ПРЕГЛЕД
/
УЗРАСТ
/
ПОЛ
/
ИЗНЕНАДНА
 
СРЧАНА
 
СМРТ
/
ЕКГ
 
 
Коресподенција
 
са
:
Дејан
 
 Чубрило
,
Америчка
 
школа
 
медицине
 
Београд
,
Таковска
46,
Београд
,
Србија
.
Тел
: +381 60 322 6324; e-mail:dejancubrilo@yahoo.com
УВОД
Пре
 
активног
 
учешћа
 
у
 
организованим
 
спортским
 
активностима
 
млади
 
спортисти
 
се
 
морају
 
подвргнути
 
лекарском
 
прегледу
.
Посеб
-
но
 
старије
 
особе
,
пре
 
почетка
 
бављења
 
спортом
,
треба
 
детаљно
 
прегледати
 
у
 
складу
 
са
 
познатим
 
упозорењем
:
Потребно
 
 је
 
консултовати
 
лекара
 
пре
 
почетка
 
физичких
 
вежби
”.
У
 
овом
 
 раду
 
биће
 
описани
 
најважнији
 
циљеви
 
лекарског
 
прегле
-
да
 
пре
 
почетка
 
бављења
 
спортом
,
фактори
 
за
 
ин
-
дивидуално
 
прилагођавање
 
прегледа
 
и
 
значајни
 
фактори
 
који
 
омогућавају
 
да
 
се
 
свака
 
особа
 
без
-
бедно
 
бави
 
физичким
 
активностима
.
Због
 
незадовољавајућег
 
здравственог
 
ста
-
ња
,
дисквалификује
 
се
 
или
 
ограничи
 
учешће
 
у
 
спортским
 
активностима
 
свега
1,0
до
2,0%
спор
-
тиста
.
Због
 
овако
 
мале
 
преваленце
 
међу
 
хиљадама
 
 
139
Мујовић
 
В
.
и
 
 Чубрило
 
Д
,
Лекарски
 
преглед
 
пре
 
почетка
 
бављења
...
ФИЗИЧКА
 
КУЛТУРА
2012; 66 (2): 139-146
пре
 
учешћа
 
у
 
организованим
 
спортским
 
активно
-
стима
 
на
 
нивоу
 
школе
.
Постоји
 
седам
 
основних
 
циљева
 
лекарског
 
прегледа
 
пред
 
бављење
 
спортским
 
активностима
:
да
 
се
 
открије
 
евентуално
 
постојање
 
стања
 
које
 
би
 
могло
 
угрозити
 
здравље
 
особе
 
или
 
довести
 
до
 
повреде
 
уколико
 
би
 
се
 
особа
 
бавила
 
спортом
,
да
 
се
 
процени
 
опште
 
здравствено
 
стање
 
особе
,
да
 
се
 
обезбеди
 
очување
 
доброг
 
здравља
,
да
 
се
 
испоштују
 
законски
 
прописи
 
и
 
услови
 
за
 
добијање
 
осигурања
 
за
 
учешће
 
у
 
организованим
 
спортским
 
активностима
,
и
да
 
се
 
процени
 
степен
 
телесне
 
 развијености
 
и
 
зрелости
 
младих
 
спортиста
.
Поред
 
тога
,
за
 
многе
 
особе
 
овај
 
преглед
 
представља
 
први
 
сусрет
 
са
 
здравстевном
 
служ
-
бом
 
и
 
прилику
 
да
 
се
 
здравствено
 
едукују
.
То
 
 је
 
вероватно
 
и
 
најважнији
 
циљ
 
 јер
 
се
 
на
 
тај
 
на
-
чин
 
успоставља
 
добар
 
однос
 
између
 
лекара
 
и
 
пацијента
 
чиме
 
се
 
дугорочно
 
обезбеђује
 
боља
 
здравствена
 
заштита
.
Иако
 
 је
 
испуњење
 
неких
 
од
 
ових
 
циљева
 
значајније
 
за
 
млађе
 
особе
,
већина
 
 је
 
 релевантна
 
за
 
особе
 
свих
 
узраста
.
ВАЖНИ
 
ФАКТОРИ
Здравствени
 
преглед
 
пре
 
почетка
 
бављења
 
спортским
 
ативностима
 
мора
 
се
 
прилагодити
 
сва
-
ком
 
спортисти
 
понаособ
,
у
 
складу
 
са
 
старошћу
 
и
 
полом
,
постојећим
 
здравственим
 
стањем
,
спор
-
том
 
којим
 
намерава
 
да
 
се
 
бави
,
као
 
и
 
његовим
/
њеним
 
личним
 
циљевима
 
у
 
вези
 
са
 
тим
 
спортом
.
Иако
 
није
 
могуће
 
дати
 
 један
 
свеобухватан
 
обра
-
зац
 
за
 
преглед
 
који
 
би
 
задовољио
 
све
 
ове
 
усло
-
ве
,
описани
 
су
 
неки
 
могући
 
протоколи
.
Посебну
 
пажњу
 
треба
 
обратити
 
на
 
физиолошке
 
промене
 
у
 
вези
 
са
 
одрастањем
 
и
 
старењем
 
код
 
сваке
 
осо
-
бе
 
појединачно
 
како
 
би
 
преглед
 
био
 
потпунији
 
и
 
директнији
.
Узраст
У
 
складу
 
са
 
променама
 
организма
 
у
 
вези
 
са
 
одрастањем
 
и
 
старењем
 
може
 
се
 
применити
 
следећа
 
подела
:
предпубертетски
 
узраст
(6 - 10
година
)
пубертетски
 
узраст
(11 - 15
година
)
постпубертетски
 
узраст
/
младе
 
особе
(16 -30
година
)
одрасли
(31 - 65
година
)
и
старе
 
особе
(
више
 
од
65
година
).(
Приказане
 
године
 
су
 
узете
 
оквирно
 
и
 
тре
-
ба
 
их
 
схватити
 
само
 
као
 
помоћне
 
смернице
 
у
 
 раду
.
Неки
 
људи
 
не
старе
већ
 
постају
зрелији
и
 
све
 
бољи
.)
Деца
 
предпубертетског
 
 узраста
 
се
 
пос
-
ледњих
 
година
 
спортом
 
све
 
више
 
баве
 
у
 
обли
-
ку
 
организованих
 
спортских
 
активности
,
уме
-
сто
 
спонтане
 
физичке
 
активности
 
кроз
 
игру
.
Она
 
често
 
организовано
 
играју
 
фудбал
,
кошар
-
ку
,
хокеј
,
пливају
 
и
 
баве
 
се
 
другим
 
спортовима
.
Утврђено
 
 је
 
да
95%
деце
 
сматра
 
да
 
 је
 
најважнији
 
аспект
 
бављења
 
спортом
 
забава
,
а
 
не
 
победа
 
по
 
сваку
 
цену
.
При
 
лекарском
 
прегледу
 
ове
 
гру
-
пе
 
 један
 
од
 
најзначајнијих
 
фактора
 
на
 
који
 
тре
-
ба
 
обратити
 
пажњу
 
 је
 
искључивање
 
присуства
 
недијагностикованих
 
конгениталних
 
аномалија
.
Спортисти
 
пубертетског
 
 узраста
 
убрза
-
но
 
 расту
 
и
 
сазревају
 
и
 
у
 
физичком
 
и
 
у
 
сексуал
-
ном
 
смислу
.
Пубертет
 
 је
 
период
 
интензивног
 
социјалног
 
 развоја
 
личности
 
када
 
млади
 
постају
 
свесни
 
своје
 
сексуалности
 
и
 
спољашњег
 
изгледа
,
а
 
 јавља
 
се
 
опасност
 
од
 
злоупотребе
 
дрога
.
Мла
-
ди
 
спортисти
 
из
 
ове
 
групе
 
по
 
правилу
 
имају
 
до
-
ста
 
школских
 
обавеза
 
те
 
 је
 
важно
 
да
 
се
 
 редовна
 
физичка
 
активност
 
уведе
 
 ради
 
стимулисања
 
здра
-
вог
 
начина
 
живота
 
који
 
ће
 
се
 
усвојити
 
као
 
живот
-
на
 
навика
.
За
 
децу
 
предпубертетског
 
и
 
пубертет
-
ског
 
узраста
 
такмичарског
 
 ранга
 
или
 
децу
 
млађег
 
узраста
 
која
 
се
 
такмиче
 
у
 
старијим
 
категоријама
,
поред
 
утврђивања
 
опште
 
здравствене
 
способно
-
сти
 
предвиђено
 
 је
 
и
 
утврђивање
 
посебне
 
здрав
-
ствене
 
способности
 
што
 
 је
 
и
 
законски
 
 регулисано
 
Правилником
 
о
 
прегледу
 
спортиста
(
Правилник
 
 је
 
објављен
 
у
 
Службеном
 
гласнику
 
РС
,
бр
. 15/2012
од
02,03.2012)
.
Разлози
 
за
 
бављење
 
спортом
 
младих
 
особа
 
постпубертетског
 
 узраста
 
су
 
 разноврсни
,
као
 
и
 
њихове
 
склоности
 
и
 
способности
.
Здравстве
-
ни
 
преглед
 
пред
 
почетак
 
бављења
 
спортом
 
у
 
овој
 
групи
 
треба
 
прилагодити
 
свакоме
 
понаособ
,
како
 
би
 
се
 
одредио
 
одговарајући
 
интензитет
 
и
 
друге
 
специфичности
 
физичке
 
активности
 
којом
 
осо
-
ба
 
жели
 
да
 
се
 
бави
.
Посебну
 
пажњу
 
треба
 
обра
-
тити
 
на
 
 раније
 
повреде
,
лошу
 
 рехабилитацију
 
и
 
друга
 
стања
 
која
 
могу
 
бити
 
од
 
значаја
 
за
 
бављење
 
 
140
Мујовић
 
В
.
и
 
 Чубрило
 
Д
,
Лекарски
 
преглед
 
пре
 
почетка
 
бављења
...
ФИЗИЧКА
 
КУЛТУРА
2012; 66 (2): 139-146
одређеним
 
спортом
.
И
 
у
 
овој
 
групи
 
треба
 
обра
-
тити
 
пажњу
 
на
 
евентуалну
 
злоупотребу
 
опојних
 
средстава
.
Упутства
 
и
 
савете
 
треба
 
давати
 
за
 
сва
-
ки
 
спорт
 
посебно
.
Одрасле
 
особе
 
се
 
спортом
 
баве
 
углав
-
ном
 
 рекреативно
,
али
 
интензитет
 
и
 
учесталост
 
 рекреације
 
знатно
 
варира
.
Старе
 
особе
 
знају
 
да
 
бављење
 
физич
-
ком
 
активношћу
 
може
 
да
 
побољша
 
квалитет
 
жи
-
вота
 
али
 
и
 
да
 
пружи
 
прилику
 
за
 
дружење
.
Веж
-
бе
 
су
 
важан
 
део
 
многих
 
 рехабилитационих
 
про
-
грама
 
за
 
старе
 
особе
,
посебно
 
у
 
терапији
 
хронич
-
них
 
обољења
,
на
 
пример
 
диабетес
 
 меллитус
-
а
,
депресије
,
цереброваскуларних
 
обољења
 
и
 
инфар
-
кта
 
миокарда
(
Мујовић
,
и
 
 Чубрило
, 2012).
У
 
овој
 
старосној
 
категорији
 
поред
 
утврђивања
 
опшет
 
здравственог
 
стања
 
и
 
тестирања
 
функционалних
 
 резерви
 
за
 
специфична
 
физичка
 
оптерећења
,
неоп
-
ходно
 
 је
 
утврђивање
 
специфичних
 
биохемијских
 
параметара
,
хормоналног
 
статуса
,
као
 
и
 
нивоа
 
 ре
-
докс
 
 равнотеже
 
са
 
циљем
 
адекватне
 
подршке
 
у
 
смислу
 
прављења
 
индивидуалног
 
програма
 
ис
-
хране
,
суплементације
 
и
 
хормонске
 
супституције
.
Све
 
ово
 
 је
 
неопходно
 
у
 
циљу
 
одржавања
 
витал
-
ности
 
у
 
склопу
антејџинг
стратегије
 
која
 
има
 
за
 
циљ
 
очување
 
когнитивних
 
функција
,
очување
 
вида
 
и
 
мобилности
.
Неадекватно
 
дозирана
 
и
 
не
-
стручно
 
вођена
 
физичка
 
активност
,
без
 
горе
 
поме
-
нутог
 
здравственог
 
скрининга
,
може
 
бити
 
штетна
 
по
 
опште
 
здравствено
 
стање
 
старих
 
људи
 
и
 
после
-
дично
 
убрзати
 
процес
 
старења
(Gaman, Stoian, &Atanasiu, 2011; Burks, & Cohn, 2011).
Пол
Други
 
важан
 
фактор
 
који
 
треба
 
узети
 
у
 
об
-
зир
 
при
 
прегледу
 
 је
 
пол
 
особе
.
У
 
скорије
 
време
 
 је
 
уведен
 
појам
 
такозване
 
женске
 
тријаде
,
коју
 
чине
 
поремећаји
 
исхране
,
аменореја
 
и
 
остеопоро
-
 за
,
код
 
жена
 
које
 
се
 
баве
 
спортом
(Schtscherbyna,Soares, de Oliviera, & Ribeiro,, 2009; Thompson,2007) 
Иако
 
се
 
поремећаји
 
начина
 
исхране
 
могу
 
 јавити
 
код
 
свих
 
спортиста
,
посебно
 
су
 
чести
 
код
 
жена
(Barone Gibbs, Kinzel, Pettee Gabriel, Chang,& Kuller, 2012)
Поремећаји
 
 менструалног
 
циклуса
 
се
 
често
 
 јављају
 
код
 
активних
 
спортисткиња
 
и
 
захтевају
 
 рану
 
процену
.
У 
 
новијим
 
студијама
 
 разматра
 
се
 
повезаност
 
између
 
 менструалног
 
циклуса
 ,
теле
-
сне
 
 масе
 ,
интензитета
 
физичке
 
активности
 
и
 
исхране
.
 При
 
процени
 
 здравственог
 
стања
 
жена
 
које
 
се
 
баве
 
спортом
 
треба
 
 узети
 
 у
 
обзир
 
све
 
ове
 
факторе
.
 
Да
 
би
 
се
 
нашао
 
узрок
 
аменореје
 
или
 
олигоменореје
 
потребно
 
 је
 
проценити
 
сваки
 
случај
 
понаособ
 
и
 
не
 
треба
 
увек
 
а
 
приори
 
прет
-
поставити
 
да
 
 је
 
физичка
 
активност
 
главни
 
узрок
 
ових
 
поремећаја
.
Веза
 
између
 
аменореје
,
количине
 
минерал
-
них
 
соли
 
у
 
костима
 
и
 
 ризика
 
настанка
 
остеопо
-
 розе
 
и
 
последичних
 
стрес
-
фрактура
 
испитива
-
на
 
 је
 
у
 
неколико
 
новијих
 
студија
(Veskovi, Jamal,& de Souza, 2008).
Здравствени
 
преглед
 
пре
 
по
-
четка
 
бављења
 
спортом
 
 је
 
прилика
 
да
 
се
 
спорти
-
ста
/
спортисткиња
 
едукује
 
о
 
одговарајућем
 
начи
-
ну
 
исхране
 
за
 
боље
 
очување
 
скелетног
 
система
 
и
 
постизање
 
што
 
бољих
 
 резултата
.
Спорт
 
којим
 
особа
 
намерава
 
да
 
се
 
бави
Трећи
 
фактор
 
који
 
одређује
 
начин
 
приступа
 
особи
 
при
 
прегледу
 
 је
 
врста
 
спортске
 
активности
 
којом
 
она
 
жели
 
да
 
се
 
бави
.
Захтеви
 
које
 
особа
 
тре
-
ба
 
да
 
испуни
 
да
 
би
 
се
 
бавила
 
дизањем
 
тегова
 
или
 
да
 
би
 
трчала
 
маратон
 
доста
 
се
 
 разликују
.
Постоје
 
три
 
основна
 
типа
 
вежби
: (1)
аеробне
, (2)
анаероб 
-
не
 
и
(3
 )
комбиноване
 
аеробно
-
анаеробне
.
При
 
ае
-
 робним
 
вежбама
,
које
 
дуго
 
трају
 
уз
 
мали
 
утро
-
шак
 
снаге
,
користи
 
се
 
енергија
 
добијена
 
проце
-
сом
 
оксидативне
 
фосфорилације
.
У
 
ове
 
вежбе
 
се
 
убрајају
 
активности
 
као
 
што
 
су
 
пливање
,
трчање
 
и
 
вожња
 
бицикла
.
 Анаеробне
 
вежбе
 
карактери
-
ше
 
краће
 
трајање
 
и
 
велика
 
потрошња
 
енергије
 
створене
 
гликолизом
.
У
 
ове
 
вежбе
 
спадају
 
спринт
 
трчање
 
и
 
дизање
 
тегова
.
У
 
аеробно
-
анаеробним
 
активностима
 
комбинују
 
се
 
оба
 
описана
 
механиз
-
ма
.
Примери
 
ових
 
активности
 
су
 
фудбал
 ,
кошар
-
ка
 ,
 хокеј
 
на
 
трави
 
и
 
 хокеј
 
на
 
 леду
.
Спортови
 
се
 
такође
 
могу
 
сврстати
 
према
 
обиму
 
контакта
 
са
 
другим
 
учесницима
.
Ову
 
по
-
делу
 
треба
 
имати
 
у
 
виду
 
ако
 
постоји
 
бојазан
 
да
 
би
 
здравствено
 
стање
 
спортисте
 
могло
 
бити
 
угроже
-
но
 
контактом
.
Тада
 
треба
 
проценити
 
сваки
 
случај
 
понаособ
 
и
 
дати
 
индивидуалан
 
савет
.
Мотивација
Последња
 
компонента
 
коју
 
треба
 
имати
 
у
 
виду
 
 ради
 
индивидуалног
 
прилагођавања
 
прегле
-
да
 
 је
 
дефинисање
 
 мотивације
 
и
 
циљева
 
које
 
осо
-
ба
 
има
 
и
 
жели
 
да
 
постигне
 
бављењем
 
избраним
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->