Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
رياض الصالحين ދިވެހި ބަހުން

رياض الصالحين ދިވެހި ބަހުން

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

رياض الصالحين

ދިވެހި ބަހުން

رياض الصالحين

ދިވެހި ބަހުން

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Islamic-invitation.com on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
ް  ނު ހަ ބ ި ހެވި  ދ
 
 
 
ް އެސާ މިތ ލިއ
 
 ށ ނ  ނު ތު ޚު އްިއާ  ނ  ނު ޚއްިތެ ވު ބޮ   ލ
 
.ެ ވެމ ވ ނ  ނ ދްު ހ ފ ށމާ ލސ  ނު  ދެ ވްްްްްްްްްްް ށ ނ  ނީ ހެ ވި ދްީ އިމ ެގު މު  ނ ި ދްިއ ނ  ނގު އް ށޮ   ކ .ެ ވެކ ެތޮ    ފްާ  ވިއ ފް ށޮ   ކ ާ މޖު  ރތްިއގް  ނެހިނެހެއްިއާ ށމު ތގެ ނ ދްާ  ދޯހް އތ ށު ކްެ ނާ  ދެ ރު ހްިއގާ މޖު  ރތްިމްިއގީ  ރު ކްެގު މު  ރު ކ   ޕާ ޗްާ މޖު  ރތ ިމ  ނި ރެ ވެގްެގު މު  ދޯހީކ ހެ ރ ޑެއްެގ ޓިއސ ބެ ވް.ެ ވެއިއ ފި ވެ ރު ކ  ޫ ދް ށޓެ ންީނ ވިމް ތޮ    ފިމްިއގ
 ި ވެ ނ  ނެ ދްެ ވ ސިއް ސެ ވީ ކ އީ  ޕޮ   ކ ްިލެ ދިމްެގު ތޮ    ފެއްްި ދއް.ެ ވެއ ިއކ ޓ ށއްެކ ެއީ  ޕޮ   ކ  ިލެ ދްާ  ވިއ ފި ވެ ރު ކ ު  ރާ  ޔ އތ ށހެ ރ ޑެއްާ  ވ ނ  ނ ދިމްިއގީ  ރިތް އތު ހާ ލ ސިއްާ  ވ ނ  ނގިއޑ ވި ނެ ފްާ މީ  ވް.ެ ވ.ެ ވެމ ވ ނ  ނ ދްކ ހާ  ވްާ  ވިއ ފި ވެލާ  ވު ޅު ހްު ތސު  ރު  ފްެގު މު ޅެހށު ހް
 
 އތު ތު  ރޝްެގު މު ޅެހށު ހްު ޙާ ލ ސިއ1-  ނު  ވ ތޮ   ގް ނ  ނއްު ލ ދބް ށކ މު ކ ު ހްެގު  ނީ  ދް މާ ލ ސިއްް  ނިއާ މޖު  ރތްާ  ވިއ ފި ވެ ރު ކ ް2-ް  ނިއާ މޖު  ރތްާ  ވިއ ފި ވެ ރު ކ 
 
  ނު  ވ ތޮ   ގް ނ  ނއްު ލ ދބް ށކ މ ޫހ  ފމްެގް3-
 
ެގ ިއާ އ  ނު  ވިއ ފި ވެ ރު ކް އެއާ މޖު  ރތް4- އތ ށު ކްާ ލ މިއްެގު ހބްިހެ ވި ދ
 
ްް.ެ ވެމެ ދެއް  ނު  ވ އެ ރު ކ ު ލ ޫބޤް މާ  ރިތ ހިއ
 
ު  ދ ބއ ޤޫ ރާ  ފ މިހާ  ރ ބިއ
 
__________________________________________________________
ް ޫ ދތ ިހ.ސް/ް ލިޒ   ނމާ  ދިއ ފު  ރ
 
ު  ނޯ ފ
:
6887867: ސ ކ ެ ފ6888032: ސެއ. މެއ. ސެއ9966330: ލިއެމީ އ