Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Budhha dasa Bhikkhu
Hoang Phong chuyển sang tiếng Việt-2012
Budhha dasa Bhikkhu
Hoang Phong chuyển sang tiếng Việt-2012

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
1
C
T LÕI C
A C
I B
 
ĐỀ
 
Buddhadasa Bhikkhu
(Hoang Phong
chuy
n ng
)Nhà xu
t b
ản Phương Đông 2012
 
Bìa quy
n sách
"C 
ố 
 t lõi c
 a c
i B
-
đề
"
 
 
2
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
(c
ủa ngườ 
i d
ch)Vào nh
ng ngày cu
ối năm 1961 bước sang đầu năm 1962,
m
t nhóm tu h
c Ph
t Phápc
a nhân viên b
nh vi
n Siriraj
ở 
Bangkok có m
ờ 
i m
t nhà
sư Thái Lan là BuddhadasaBikkhu đế
n thuy
ế
t gi
ng trong ba ngày. N
i dung c
a ba bu
i thuy
ế
t gi
ảng đượ 
c ghi l
i và inthành m
t quy
n sách nh
. Mãi
đến năm 1983 tứ
c là 21
năm sau đó
thì quy
ển sách này đượ 
cd
ch sang ti
ế
ng Anh
 
v
ớ 
i t
ựa đề
"Heartwood of the Bodhi tree" 
 
(C 
ố 
t lõi c
a c
i B
-
đề 
)
.T
 
đó đế
n nay quy
n sách này
ngày càng đượ 
c nhi
ều ngườ 
i bi
ết đến và đ
ã
đượ 
c liênt
c tái b
n,
đồ
ng th
ờ 
i c
ũng đã đượ 
c d
ch ra nhi
u ngôn ng
khác. N
ăm
2011 quy
n sách này
đượ 
c bà Jeanne Schut m
ột đệ
t
 
ngườ 
i Pháp c
a v
 
đạ
i s
ư
Ajhan Chah d
ch sang ti
ế
ng Phápv
ớ 
i t
a
đề
 
"Le coeur du message du Bouddha" 
(
Tâm điểm thông điệ
 p c
ủa Đứ 
c Ph
) v
ớ 
i m
tv
ă
n phong sáng s
a và bóng b
y. B
n chuy
n ng
ti
ế
ng Vi
t
đượ 
c d
a vào c
hai b
n ti
ế
ngAnh và ti
ế
ng Pháp trên
đâ
y.
 
i đế
n n
ă
m 2006, t
c là b
ốn mươi bốn năm sau khi ấ
n b
n ti
ếng Thái đượ 
c pháthành và c
ũng
mười ba năm sau khi Buddhadasa qua đờ 
i thì quy
n sách này
đ
ã
đượ 
c
cơ 
quan UNESCO chính th
c
đưa vào danh sách các tác phẩ
m thu
ộc gia tài văn hóa củ
a nhânlo
i
. Đồ
ng th
ờ 
i c
ũng vào dị
p này UNESCO
đ
ã vinh danh và th
a nh
n Buddhadasa là m
tnhà t
ư
 
tưởng thượ 
ng th
ng và uyên bác v
Ph
t Giáo.Buddhadasa xu
ất gia năm 1926 khi vừa được hai mươi tuổi. Sau vài năm tu họ
c trongm
t ngôi chùa t
i Bangkok ông nh
n ra r
ng "s
tinh khi
ế
t không th
nào tìm th
y
ở 
nh
ngthành ph
l
ớ 
n", nên bèn r
ờ 
i chùa và tr
ở 
v
quê ông
ở 
mi
n nam Thái Lan. Ông d
c lòng s
al
i m
t ngôi chùa hoang ph
ế
 
và đến năm 1932 th
 ì bi
ế
n ngôi chùa này thành m
t trung tâmgi
ng d
y Ph
t Pháp r
t n
i ti
ế
ng tên là
"Suan Mokkhabalarama" 
(có ngh
 ĩa
"Khu vườ 
nGiác Ng
thường đượ 
c g
i t
t
"Suan Mokkh" 
), m
t trong nh
ững nơi đầ
u tiên t
i TháiLan gi
ng d
y v
thi
n Minh Sát (Vipassana).Buddhadasa r
t nhi
t tâm và b
n chí trong vi
c nghiên c
u Tam T
ng Kinh và các t
psách bình gi
i b
ng ti
ế
ng Pa-li. Ông ch
 
trương phả
i tìm l
i s
tinh khi
ế
t nguyên th
y choPh
t Giáo. Tuy nhiên ông c
ũng nghiên c
u và tìm hi
u các tôn giáo khác và gi
m
t m
i banggiao r
t c
ở 
i m
ở 
v
ớ 
i các tôn giáo này.Trên
 phương diệ
n thuy
ế
t gi
ng và qu
ảng bá Đạ
o Pháp thì Buddhadasa ch
 
trương chỉ
 nêu lên nh
ững điề
u ch
y
ế
u, thi
ế
t th
c và th
t c
n thi
ế
t nh
ằm giúp ngườ 
i tu t
p lo
i b
 
đượ 
ckh
 
đau và đạt đượ 
c giác ng
m
t cách tr
c ti
ế
p và nhanh chóng. Ông không nêu lên các kháini
m mang tính cách tri
ế
t h
c hay
đơn thuần tín ngưỡ 
ng, vì theo ông
đ
y là nh
ng gì khôngthi
ế
t th
c. Chính vì
điể
m này mà nhi
ều người thườ 
ng hi
u l
m và xem Buddhadasa thu
c vàonhóm các h
c gi
và các
ngườ 
i tu t
ập Tây Phương chủ
 
trương "duy l
ý hóa" và "khoa h
c hóa"Ph
ật Giáo, mà người đầu đàn của khuynh hướ 
ng này là m
t thi
ền sư ngườ 
i Anh tên là StephenBachelor.
 
3Quy
n sách g
m ba ph
n, ghi l
i n
i dung c
a ba bu
i thuy
ế
t gi
ng
như sau
:
Ph
n I:
 Nh
ững điể 
 m chính y
ế 
u nh
ấ 
 t trong giáo hu
ấ 
 n c
ủa Đứ 
 c Ph
 t
Ph
n II:
Tánh không là gì
Ph
n III:
 Ph
i luy
 n t
ập như thế 
 
nào để 
 
thườ 
 ng trú trong tánh không
.
Trong ph
n th
nh
t Buddhadasa nêu lên m
ục đích chủ
y
ế
u nh
t c
a
Đạ
o Pháp là giúp
con ngườ 
i lo
i b
kh
 
đau
. Th
ế
nh
ư
ng t
ại sao con ngườ 
i l
i kh
 
đau?
Ch
ng qua b
ở 
i vì con
ngườ 
i luôn tìm cách n
m b
t và bám víu vào "cái tôi" và cái "c
a tôi", và s
n
m b
t và bámvíu sai l
m
đó đ
ã làm phát sinh ra m
ột căn bệ
nh tr
m kha mang tính cách b
ản năng
và n
i t
i
nơi
m
i
con ngườ 
i. Buddhadasa g
ọi căn bệ
nh
ấy là "căn
b
nh tâm linh" và p
hương thuố
c ch
atr
là cách luy
n t
p nh
m giúp m
ỗi ngườ 
i th
c hi
n
đượ 
c b
n ch
t vô ngã c
a chính mình vàc
a m
i s
v
t.Vì th
ế
, theo m
t cách nhìn nào
đó
n
ế
u chúng ta m
t m
t thì tu t
p
Đạ
o Pháp và m
tm
t thì l
i c
kh
ư
kh
ư
bám víu vào "cái tôi" và cái "c
a tôi" hay b
t c
m
t th
gì khác - dù
đấ
y là ni
ế
t-bàn, s
giác ng
hay s
gi
i thoát - thì
đấ
y c
ũng chỉ
là cách t
t
o ra cho mình m
ttình tr
ng mâu thu
n v
ớ 
i chính mình
để
r
i l
ại đưa đế
n m
i th
kh
 
đau
khác mà thôi. Nh
ngth
kh
 
đau ấ
y
đôi khi
r
t tinh t
ế
kín đáo
khi
ế
n chúng ta không ý th
ức đượ 
c s
hi
n di
n vàcác
tác độ
ng do chúng gây ra mà c
 
tưở 
ng r
ằng đấy là con đườ 
ng
đích thậ
t giúp th
c hi
n
đượ 
c nh
ng
ướ 
c v
ng tâm linh c
a mình. Chúng ta mong c
ầu đạ
t
đượ 
c m
t s
gi
i thoát nào
đó
, th
ế
nh
ư
ng th
t ra thì
đấ
y c
ũ
ng ch
là m
t s
l
a ph
nh, b
ở 
i vì s
mong c
u
y c
ũ
ng ch
 
đơ 
ngi
n là m
t hình th
c bám víu vào cái ngã c
a mình.Ph
n th
hai c
a quy
n sách gi
i thích v
tánh không, là khái ni
m ch
y
ế
u và
căn bả
nnh
t c
ủa Đạ
o Pháp. Dù r
ng có ít nhi
u khác bi
t trong cách hi
u và cách gi
i thích v
tánhkhông gi
a các tông phái và h
c phái, th
ế
 
nhưng tấ
t c
 
đề
u nh
t lo
t ch
p nh
n và nêu caokhái ni
m c
t lõi này trong
Đạ
o Pháp. C
ũng nên hiể
u r
ng b
t c
m
t hình th
c tu t
p nào
không căn cứ
vào khái ni
m này
đề
u có th
 
xem như không
ph
i là chính Pháp.Không có m
t n
ền văn minh nào, mộ
t h
th
ống tư tưở 
ng nào, m
t tri
ế
t h
c nào, m
ttôn giáo nào, m
t khoa h
c nào nêu lên khái ni
m này ngoài
Đạ
o Pháp c
ủa Đứ
c Ph
t. Th
tv
y khái ni
m v
tánh không do Ngài
đưa ra vượ 
t lên trên t
t c
các tôn giáo, k
c
"Ph
t
Giáo" dướ 
i các hình th
ức "tín ngưỡng" mang tính cách đạ
i chúng. Tánh không hay vô ngã dùthu
c lãnh v
c cá th
 
con ngườ 
i hay bao g
m t
t c
m
i hi
ện tượ 
ng trong v
ũ trụ
, và dù mangtính cách tâm th
n hay ngo
i c
nh thì c
ũng đề
u bi
ểu trưng cho
m
t s
"hi
u bi
ế
t" siêu vi
ttrong lãnh v
c tri
ế
t h
c và m
ột "phương tiệ
n" th
c d
ng góp ph
n vào vi
c "
điề
u ch
ế
"
 phương thuố
c công hi
u nh
t nh
m ch
a tr
 
"căn bệ
nh tâm linh", là nguyên nhân mang l
inh
ng th
"kh
 
đau
" dai d
ng và sâu kín nh
t c
a
con ngườ 
i.Ph
n th
ba c
a quy
n sách trình bày rõ ràng và c
th
các phép luy
n t
p giúp ch
atr
 
căn bệ
nh tâm linh, hay nói cách khác là giúp chúng ta
đ
 ình ch
m
i s
n
m b
t và bám víu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->