Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de thi thu mon toan 2013

de thi thu mon toan 2013

Ratings: (0)|Views: 255|Likes:
Published by trinhthangtvt
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012­2013  Môn: Toán 12. Khối A.  Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Đề chính thức  (Đề thi gồm 01 trang)

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)  Câu I (2,5 điểm) Cho hàm số :  y = x3  - 3mx + 2  (1  , m  lµ tham sè thùc.  ) 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi  m = 1  2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1)  cã tiếp tuyến tạo với đường thẳng  d : x + y + 7 = 0  góc a ,biết  cos 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012­2013  Môn: Toán 12. Khối A.  Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Đề chính thức  (Đề thi gồm 01 trang)

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)  Câu I (2,5 điểm) Cho hàm số :  y = x3  - 3mx + 2  (1  , m  lµ tham sè thùc.  ) 
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi  m = 1  2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1)  cã tiếp tuyến tạo với đường thẳng  d : x + y + 7 = 0  góc a ,biết  cos 

More info:

Published by: trinhthangtvt on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013Môn: Toán 12. Khối A.
 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
 
A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0
điểm
)Câu I
 
(2,5 điểm) Cho hàm số :
3
3 2
  y x mx
 =-+
( )
 
1
,
m
l
µ tham sè thùc.
 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 
( )
 
1
 
khi
 
1
 m
=
 
2)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña
m
®Ó ®å thÞ hµm sè 
 
( )
 
1
 
tiếp tuyến tạo với đường thẳng : 7 0
 d x y
 ++=
góc
 a
,biết1cos26
 a=
 .
 
Câu II
 
(2,5 điểm) 1) Giải phương trình :
4
3 4cos2 8sin 1sin2 cos2 sin2
  x x x x x
 --=+
 2) Giải hệ phương trình:
 
( )
 
3 32 2
4 161 5 1
  x y y x y x
 ì+=+ïí+=+ïî
 
( , )
  x y
Î
R
.
 
Câu III
 
(1,0 điểm) Tính giới hạn :
3 222
6 4lim4
 
 x
 x x L x
 
®
--+=-
 
Câu IV
. (1,0 điểm) Cho hình lập phương
1 1 1 1
.
  ABCD ABC D
độ dài cạnh bằng
3
và điểm
 
 M 
 
thuộc cạnh
1
 
CC 
sao cho
2
 CM 
=
 
.Mặt phẳng
 
( )
a
 
đi qua ,
  A
và song somg với
 
 BD
 
chia khối lập phương thành haikhối đa diện. Tính thể tích hai khối đa diện đó.
 
Câu V
. (1,0 điểm) Cho các số thực
, ,
  x y z
 
thoả mãn
2 2 2
3
  x y z
 ++=
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
2 2
3 7 5 5 7 3
  F x y y z z x
 =+++++
 
B. PHẦN RIÊNG (2,0
điểm
).
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần
1
hoặc
2
 )
 1.Theo chương trình ChuẩnCâu VIa.
 
( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
Oxy
cho
hai ®iÓm
 
( ) ( )
 
2;1 , 1; 3
  A B
--
 
vµ hai ®-êngth¼ng
 
1 2
: 3 0; : 5 16 0.
 d x y d x y
 ++=--=
T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm
,
 C D
lÇn l-ît thuéc
 
1 2
,
 d
sao cho tø gi¸c
 
 ABCD
 
lµ h×nh b×nh hµnh.
 
Câu VIIa.
 
( 1,0 điểm) Tính tổng :
2 1 2 2 2 3 2 20122012 2012 2012 2012
1 2 3 2012
 S C C C
 =++++
L
 
2. Theo chương trình Nâng caoCâu VIb.
 
( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng hệ toạ độ
Oxy
cho e líp
 
( )
 
2 2
: 19 4
  x y E 
+=
vµ c¸c ®iÓm
 
( )
 
3;0
  A
-
 
;
 
( )
 
1;0
  I 
-
 
.T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm
,
  B
thuéc
 
( )
 
 E 
 
sao cho
 I 
 
lµ t©m ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c
 
 ABC 
 
Câu VII B
:(
1,0 điểm): Tính tổng:
0 1 2 20122012 2012 2012 2012
1 2 3 2013
 C C C
=++++
L
 -----------------------------------------------------------
HẾT
------------------------------------------------------
 Ghi chú
: -
Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì!- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
 Cảm ơn thầy Nguyễn Duy Liên (
 
lientoancvp@vinhphuc.edu.vn)
gửi tới
 
http://www.laisac.page.tl/
 
 
Đề chính thức
 (Đề thi gồm 01 trang)
 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 – LẦN 1
MÔN TOÁN
 – KHỐI A
 
(Đáp án gồm 5 trang)
 
Câu Nội dung trình bày ĐiểmI(2,0đ) 1. (1,50 điểm)
 
Khi
1
 m
=
 
hàm số (1) có dạng
3
3 2
  y x x
 =-+
 a) Tập xác định
 
 D
=
¡
 
 b) Sự biến thiên+) Chiều biến thiên:
2
' 3 3
  y x
 =-
,
' 0 1
  y x
 =Û=±
 
. Khi đó xét dấu của
'
  y
 
:
++-001-1 +
¥
-
¥
yx
 
hàm số đồng biến trên khoảng
 
( ) ( )
 
; 1 , 1;
 -¥-+¥
 
và nghịch biến trên khoảng
 
( )
 
1;1
 -
 
.
0,50
+) Cực trị: m số đạt cực đại tại 1, 4
 
CD
 x y
 =-=
 m số đạt cực tiểu tại 1, 0
 
CT 
 x y
 ==
 +) Giới hạn:
3 32 3 2 3
3 2 3 2lim lim 1 ; lim lim 1
 
 x x x x
 y x y x x x x x
 
®-¥®-¥®+¥®+¥
æöæö=-+=-¥=-+=+¥ç÷ç÷èøèø
 
0,25
+) Bảng biến thiên::
  x
 
-1 1
  y' 
 +
0
 
-
 
0
+
 
 y
 
4
0
0,25
c) Đồ thị:
3
0 3 2 0 1, 2
  y x x x x
 =Û-+=Û==-
, suy ra đồ thị hàm số cắt trục Ox tại Oxtại các điểm
 
( ) ( )
 
1;0 , 2;0
 -
 '' 0 6 0 0
  y x x
 =Û=Û=Þ
 
đồ thị hàm số nhận điểm
 
( )
 
2
làm điểm uốn.
0,50
 
1-14
x
0
y
 
2. (1,0 điểm)
 Gọi
 
 
là hệ số góc của tiếp tuyến
 Þ
 tiếp tuyến có VTPT
 
( )
 
1
; 1
 n
 =-
r
 
Đưng thng : 7 0
 d x y
 ++=
tiếp tuyến có VTPT
 
( )
 
2
1;1
 n
=
r
 
0,25
Ta có
 
( )
 
1 21 221 2
11cos cos ,262 1
 n n n nn n
 ×-a==Û=+
r rr rr r
 
2
3 212 26 12 02 3
 k k k
 Û-+=Û=Ú=
 
0,25
YCBT thoả mãn
 
Û
ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm:
, 2 2, 2 2
3 3 2 1 2 13 3 02 2 2 22 2 9 2 9 23 3 03 3 9 9
 m m y x m xm m y x m x
 ++éééé=-==³êêêêÛÛÛêêêê++êêêê=-==³êêêêëëëë
 1229
 mm
 é³-êêê³-êë
 
12
 m
 Û³-
 
0,25
Vậy để đồ thị có tiếp tuyến tạo với đường thẳng
: 7 0
 d x y
 ++=
góc
a
,có1cos26
 a=
 .thì
12
 m
³-
 
0,25
 II(2,5đ)
1.(1,25 điểm).
 
Giải phương trình :
4
3 4cos2 8sin 1sin2 cos2 sin2
  x x x x x
 --=+
 §/k
 
( )
 
sin2 cos2 08 2sin2 02
  x  x x x x
 p
 ì¹-+ï+¹ìïÛÎíí¹îï¹ïî
Z
 
0,25
 
ta cã:
 
24
1 cos28sin 8 3 4cos2 cos42
  x x x x
 -æö===-+ç÷èø
L
 
Ph-¬ng tr×nh
 
( )
 
3 4cos2 3 4cos2 cos41sin2 cos2 sin2
  x x x x x x
 ---+Û=+
( )
 
cos4 1sin2 cos2 0,sin2 0sin2 cos2 sin2
  xdo x x x x x x
 -Û=+¹¹+
 
0,50
 
( ) ( )
 
1cos2 sin2 cos2 sin2 cos2 0sin2
  x x x x x x
 Û--=Û+=
( )( )
 
cos2 0 sin2 cos2 0 224 2
  x x x loai x  x k
 p
 Û=Ú+=Û=+Û=+Î
¢
 
0,25
 
VËy ph-¬ng tr×nh cã mét hä nghiÖm
 
( )
 
4 2
  x k
 p
 =+Î
Z
 
0,25
 
2.(1,25điểm).
Giải hệ phương trình:
 
( )
 
3 32 2
4 161 5 1
  x y y x y x
 ì+=+ïí+=+ïî
 
( , )
  x y
Î
R
.Viết lại hệ phương trình:
 
( )
 
3 32 2
4 4 0(*)5 4(**)
  x y x y y x
 ì+--=ïí-=ïî
 Thay
 
( )
 
**
vào
 
( )
 
*
ta được:
 
( )
( )
 
3 2 2 3 3 2 2
5 4 0 21 5 4 0
  x y x y x y x x y xy
 +---=Û--=
 
0,25

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->