Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mladi Muslimani (Susret sa Miss Irby)

Mladi Muslimani (Susret sa Miss Irby)

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by Josh Irby
14. poglavlja knjige Susret sa Miss Irby. Autor: Josh Irby. Izdavač: TKD Šahinpašić.

www.missirby.com
14. poglavlja knjige Susret sa Miss Irby. Autor: Josh Irby. Izdavač: TKD Šahinpašić.

www.missirby.com

More info:

Published by: Josh Irby on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
Poglavlje 14 
Mladi musliman
 Ko se jednom napije vode s Ba
 šč 
ar 
 š 
ije...
J
ednog dana,
š
etaju
ć
i gradom, iz glave mi nisu izlazili komentari kojesam
č
uo od sve
š
tenika. Njegove rije
č
i su mi odjekivale u u
š
ima: uSarajevu je sve podijeljeno,
č
ak 
š
izofreno; ljudi izbjegavaju da govoreo bilo
č
emu
š
to je povezano s jednom nacionalno
šć
u; sve se mo
ž
e izo-krenuti. Posebno me kosnulo njegovo proro
č
anstvo kako
ć
e muslimanizaklju
č
iti da me pla
ć
aju Srbi samo zato
š
to pi
š
em o Adelini. Moraosam se uvjeriti da li je to ta
č
no.Ba
š
sam prolazio pored hotela
 Evropa
kad mi je sinulo
š
ta dauradim. Presjekao sam na Ferhadiju, glavnu pje
š
a
č
ku zonu, i zaputiose prema Ba
šč
ar 
š
iji. Dok sam prolazio pored jedne od najstarijihgradskih d
ž
amija – Gazi Husrev-begove d
ž
amije – primijetio samnekoliko mu
š
karaca okupljenih u dvori
š
tu iza kamene kapije. Biosam u isku
š
enju da u
đ
em, naka
š
ljem se i upitam: „Izvinite, da livam li
č
im na nekog koga pla
ć
aju Srbi?“ Umjesto toga sam nastavioFerhadijom, ne ometaju
ć
i ljude u njihovom prigu
š
enom razgovorui molitvama. Nakon tridesetak metara na
š
ao sam ono
š
to sam tra
ž
io. S mojelijeve strane bio je mali prolaz – otvor koji
ć
ete lako previdjeti unizu radnji sa izlozima i robom namijenjenom turistima. Pro
š
ao samkroz nadsvo
đ
en ulaz i tamni trijem koji vodi u unutra
š
nje dvori
š
te. Na kaldrmi su bili razmje
š
teni stolovi i stolice za kojima su sjedili i
113
 
Susret sa 
Mis Irby
114
lokalci i turisti, ispijaju
ć
i bosansku kafu i u
ž
ivaju
ć
i u suncu koje se probijalo kroz granje. Mu
š
terije su, naravno, bile u savremenojodje
ć
i, a ja sam se vratio u vrijeme od prije stotinu pedeset godina.Da bi scena bila potpunija, oko cijelog dvori
š
ta bili su prodajni
š
tandovigdje su se nudili ru
ž
i
č
asti i narand
ž
asti pa
š
mina
š
alovi, umjetnineod bakra, izrezbareni drveni namje
š
taj, gomile i gomile orijentalnihtepiha.Popeo sam se uz basamake, a staro drvo mi je
š
kripalo pod nogama.Bio je ovo najstariji preostali han u Sarajevu, prvobitno sagra
đ
en kra- jem
š
esnaestog, po
č
etkom sedamnaestog vijeka. Gornji katovi, koji sui
š
li oko dvori
š
ta bili su pretvoreni u kancelarije. Na prvom spratu samna
š
ao udru
ž
enje koje sam tra
ž
io:
 Mladi muslimani
.Stoje
ć
i na hodniku ispred vrata na kojima je bila oznaka
 Mladimuslimani
srce mi je po
č
elo ubrzano kucati. Nikog nisam poznavao;
č
uo sam za njih prilikom jednog od obilazaka grada. Zidovi u hodniku bili su na
č
i
č
kani fotografijama biv
š
ih
č
lanova, uklju
č
uju
ć
i i velikidio posve
ć
en Aliji Izetbegovi
ć
u, lideru bosanskih muslimana u vrijemeraspada Jugoslavije. A moj plan – u
ć
i u kancelariju i nekog zamolitida sa mnom porazgovara – izgledao mi je vi
š
e nego naivan. Pokucaosam. Kako nisam dobio odgovor, gurnuo sam vrata i ona su se
š
iromotvorila.Iza vrata nalazila se omanja kafana, prazna, samo s dvojicommomaka koji su bili pored
š
anka. Onaj bli
ž
i meni je stajao. Imao jesvijetlu kratku kosu i na sebi narand
ž
astu majicu. Drugi koji je sjediona
š
anku, bio je tamnoput i imao bradu, ali ne i brkove. Brzo sam pre
š
ao preko prostorije,
č
udno se osje
ć
aju
ć
i pred njihovim ispitiva
č
kim pogledom.„Zdravo“, pozdravio sam ih. A onda sam, nastavljaju
ć
i na en-gleskom, dodao: „Mogu li razgovarati s nekim od
č
lanova
 Mladihmuslimana
?“Momak u narand
ž
astoj majici pokazao mi je na svog prijatelja,koji, je,
č
inilo mi se, bio u dvadesetim. „On je taj. S njim treba da porazgovara
š
.“Okrenuv
š
i se njegovom prijatelju, koji ba
š
nije izgledao raspolo
ž
enza pri
č
u, upitao sam: „Da li bi bio ljubazan da mi odgovori
š
na nekoliko
 
 pitanja?“Slegnuo je ramenima. „Za
š
to ne?“ Onda me je poveo do stola poredotvorenog prozora koji je gledao na dvori
š
te.
Č
im smo sjeli, nastavili smo mje
š
avinom bosanskog i engleskog, anijedan se nije ba
š
najbolje snalazio s jezicima.„Ja sam Josh. Interesovalo bi me tvoje mi
š
ljenje o knjizi koju pi
š
em.“„Nema problema. Ja sam Aziz.“„Otkad si
č
lan
 Mladih muslimana
?“„Od prije sedam-osam godina.“„Jesi li student?“„Bio sam, ali trenutno nemam dovoljno novaca da zavr 
š
im fakultet.Te
š
ko je ovih dana na
ć
i posao. Tri godine sam radio u Zavodu zatransfuziju, ali tu nema neke plate. Mo
ž
da
ć
u jednog dana i dobitidiplomu.“„Pa,
ž
ena o kojoj pi
š
em radila je na obrazovanju Bosanaca koji tosebi nisu mogli priu
š
titi. Zna
š
li onu ulicu iza BBI-a? Mis Irbinuulicu?“„Naravno da znam.“„Pi
š
em knjigu o njoj. O Miss Irby.“„Je li?“, primijetio je, odjednom zainteresovaniji za na
š
razgovor.
Č
uo sam za nju.“Ukratko sam mu ispri
č
ao o
ž
ivotu Miss Irby, nagla
š
avaju
ć
i njenrad na pobolj
š
anju obrazovanja siroma
š
ne
ž
enske djece i koliko se
ž
rtvovala da pomogne izbjeglicama. Objasnio sam da je pru
ž
ala pomo
ć
svima koji bi je prihvatili, ali da je ponajvi
š
e radila sa srpskimstanovni
š
tvom. „U okviru istra
ž
ivanja za knjigu, razgovaram s raznimljudima u Sarajevu. Pravoslavni sve
š
tenik s kojim sam se nedavnosreo rekao mi je da muslimane ne
ć
e interesovati njena pri
č
a jer je bila povezana sa Srbima.
Š
ta ti misli
š
o tome?“„Ne sla
ž
em se s njim. Mislim da sve zavisi od toga kako na togledate. Ja vidim Sarajevo kao jedan grad, kao neko bi
ć
e napravljenoiz razli
č
itih dijelova. Imate Ba
šč
ar 
š
iju, koju su izgradili Otomani. Toti je kao jedna ruka.“ Ispru
ž
io je desnu ruku da bi to potkrijepio. „Zatim je tu austro-ugarski dio grada. To je kao druga ruka.“ Mahnuo je lijevom
Mladi musliman
115

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->