Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
74. - 7

74. - 7

Ratings: (0)|Views: 1,147 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
1
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA___________________________________________________________________________N A C R T
PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI,
 
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
______________________________________________________________________Zagreb,
siječanj
2013. godine
 
2
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona
sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4.,a u vezi s odredbom članka 56. Ustava Republike H
rvatske („Narodne novine", broj 85/2010
 pročišćeni tekst).
 
II.
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TEPOSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
U Republici Hrvatskoj je institut minimalne odnosno najniže plaće trenutno uređen sdva pravna izvora, odnosno Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine“ broj 67/08) iKolektivnim ugovorom o visini najniže plaće
 
("Narodne novine", broj 37/98), kojeg su 06.
ožujka 1998. godine na neodređeno vrijeme zaključili Vlada Republike Hrvats
ke, Udrugaposlodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, štedno kreditnih zadruga i stranihpredstavništava Hrvatske te Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskihsindikata javnih službi. Temeljem
 
Odluke ministra rada i socijalne skrbi o proširenju
Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće iz 1998. godine
("Narodne novine", broj 37/98),primjena tog Kolektivnog ugovora proširena je na sve poslodavce i radnike u RepubliciHrvatskoj.
 Navedenim Kolektivnim ugovorom utvrđeno je da visina najniže bruto plaće ne može biti niža od najniže osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja,
koja temeljem
 Naredbe ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za
obvezna osiguranja za 2013. godinu
 
("Narodne novine", broj 132/12
) čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi
2.753,45
kuna. Udio najniže plaće u prosječnoj plaći u
Republici Hrvatskoj temeljem ovog pravnog izvora iznosio bi 35 posto.
Zakon o minimalnoj plaći propisao je visinu minimalne plać
e od 01. srpnja 2008.
godine na način da je minimalna plaća utvrđena na razini 39 posto prosječne plaće za 2007.godinu te je na taj način minimalna odnosno najniža plaća s dotadašnjih 2.441,00 kuna u bruto
iznosu porasla na 2.747,00 kuna odnosno za oko 300,00 kuna po radniku. Postupni udio
minimalne plaće u prosječnoj plaći za prethodnu godinu za svako sljedeće obračunskorazdoblje obračunavalo se nakon što je Državni zavod za statistiku objavio podatke o realnom
rastu BDP-
a za prethodnu godinu i to na način, da se udio minimalne plaće u prosječnoj plaći prethodne godine trebao uvećati za postotak realnog rasta BDP
-a u prethodnoj godini. Ovakav
način utvrđivanja minimalne plaće primjenjivao se od 01. lipnja naredne godine te je stoga, uz
primjenu postotka r
ealnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini od 2,4%, iznosminimalne plaće od lipnja 2009. godine do kraja svibnja 2010. godine utvrđen s 2.814,00
kuna, a na kojoj razini je zadržan do sada.Naime, nakon višegodišnjeg uzastopnog gospodarskog rasta, jak utjecaj globalne
gospodarske i financijske krize tijekom proteklih četiri godine, preokrenuo je trendmakroekonomskih kretanja. Pad bruto domaćeg proizvoda utjecao je i na smanjivanjeisplaćenih bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj, a što je
uz naprijed opisanu formulu
usklađivanja visine minimalne plaće već u 2010. godini otvorilo pitanje smanjenja iznosaminimalne plaće kako je utvrđena za prethodno razdoblje. Obzirom da Zakon nije predvidioniti omogućio utjecaj negativnih kretanja bruto domaćeg proizvoda na izračun i visinuminimalne plaće, a osobito stoga što je institut minimalne plaće socijalno zaštitni instrumentodržavanja egzistencijalnog minimuma, visina minimalne plaće od 2.814,00 kuna
brutoodržana je do danas. Neto iznos minimalne
 plaće trenutno čini oko 42
%
 prosječn
e
neto plać
e
 
3
isplaćen
e
zaposlenima u Republici Hrvatskoj u 2011. godini (koja je prema priopćenju
Državnog zavoda za statistiku broj 9.1.1/12. iznosila 5.441,00 kuna).
Važnost instituta minimalne plaće kao socijalno z
aštitnog instrumenta naglasio je iOdbor Europskog parlamenta za socijalna pitanja, koji je još 1993. godine predložio
državama članicama Europske unije, da uvedu mehanizme za određivanje minimalne plaće uodnosu na nacionalnu prosječnu plaću (Europski par 
lament, 1993. godine). U provedbi
navedene preporuke različita je praksa u državama članicama Europske unije obzirom da senegdje minimalna plaća uređuje zakonom, a negdje kolektivnim ugovorima, različit je opseg
primjene u odnosu na zaposlene, negdje se m
inimalna plaća utvrđuje sektorski, a ponegdje se prilagođava regionalnim potrebama, a što sve ukazuje na potrebu da se taj instrument
socijalne politike prilagodi kako društvu u cjelini, tako i posebnostima sektora ili djelatnosti,regionalnim razlikama i
drugim značajkama koje utječu na ovaj zaštitni institut.
 
Postojeći Zakon o minimalnoj plaći ukazuje na određenu rigidnost u uređivanjuinstituta minimalne plaće, usprkos činjenici da je uvažio okolnost da postoje industrijske
grane koje ne bi mogle izdrža
ti određenu visinu minimalne plaće, odnosno obzirom na stanje
u pojedinim radno-intenzivnim industrijskim granama, prije svega u tekstilnoj, drvo-
 prerađivačkoj i kožarsko
-
obućarskoj industriji, zbog čega je za te grane propisan umanjenikoeficijent usklađivanja visine minimalne plaće. Uvažavajući pri tom i činjenicu da do primjene usklađivanja visine minimalne plaće u odnosu na prosječnu plaću i njenog rasta,kako je to propisano, u protekle tri godine uopće nije došlo zbog uvodno opisanih razloga,
ovim se
Zakonom predlaže da se visina minimalne plaće za 2013. godinu propiše temeljem
kriterija koji su usuglašeni sa socijalnim partnerima.
Obzirom da je institut minimalne plaće socijalno zaštitni instrument, ovim se predlaže propisati na temelju kojih će se službeno objavljenih statističkih podataka utvrditi početnarazina minimalne plaće, a to su podaci o mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlanokućanstvo u 2011. godini, broju članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, omjeru
ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u RepubliciHrvatskoj te promjeni
 prosječnog indeksa potrošačkih cijena
dobara u 2012. u odnosu na2011. godinu
. Osnovica za izračun minimalne plaće utvrđivala bi se kao bruto iznos umnoška
mj
esečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnogkućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u
Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacimaDržavnog zavoda za statistiku.
Iznos minimalne plaće utvrdio bi se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za
doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, p
orez na dohodak i prosječnu stopu prireza od
10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu. Uz primjenu opisanih
kriterija i načina izračuna, a prema raspoloživim podacima iznos minimalne plaće
zarazdoblje od stupanja na snagu Uredbe iz
čl. 6. Zakona do 31. prosinca 2013. godine
iznosiobi 2.984,78 kuna.
Iznos minimalne plaće u 2014. i svakoj narednoj godini Uredbom utvrđuje Vlada
Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad, najkasnije do donošenja
Državnog proračuna za narednu godinu. Ministar nadležan za rad prijedlog će dati nakonkonzultacija sa socijalnim partnerima, imajući u vidu preporuke Europske socijalne povelje o
postepenom
uvećanju iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, s ciljem da udio neto

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
JozoJuric added this note
na dobrobit svih: Simulacija obračuna (minimalne) plaće po kvadratnoj jednadžbi: Simulacija obračuna plaće po kvadratnoj jednadžbi
JozoJuric added this note
jer danas nikom ništa ne mogu prodati pa kriza i njih nesmiljeno vuče u propast. Po meni je svaka dosadašnja vlast prije svega bila dužna štititi narod koji ju je izabrao, a ne dodvoravati se krupnom kapitalu. Zbog toga je po meni "minimalna plaća" kao najefikasnije sredstvo za očuvanje blagostanja nacije, bila namjerno zaboravljena. Pa evo moga prijedloga kao bih ja uredio obračun minimalne plaće
JozoJuric added this note
Zanimljivo da na ovaj prijedlog zakona na ovom mjestu nema ni jednog komentara. Moje mišljenje je da je ekonomsku krizu u Hrvatskoj izazvala 20-godišnja potplaćenost radnika koja je nekom osigurala extra profite a nekom "crkavicu". Rezultat takve politike je da u Hrvatskoj danas sve možemo kupiti ali kupaca nema ni zašto. Čak se može reći i da je "krupni kapital" takvom politikom sebi zabio autog

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->