Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NYO

NYO

Ratings: (0)|Views: 1,433|Likes:
Published by NewYorkObserver

NYO

NYO

More info:

Published by: NewYorkObserver on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
LUCKY  STAR!
rolex
 
oyster perpetual and submarinerare trademarks.
 
oyster perpetual submariner datein
18
kt white gold
Continued on page A1Continued on page A1
 By Christopher Brennan
 Lortismolore velisci enibh ea feugue dolorem etut augiamc onsendre facidunt pratuerat nonullamconum augait pratum exeratem incipisl dolesevel dolummo dolortin hent ipsum vullandreet,volummy nonsectetum dit delestie diam zz-riliquisl dit adignibh exerilis nulputpat iliquitie dolese facipit nibh ex eu faci euis dio commynum dionsecte verilit inisit nullan hendrevent ut pratuer se dunt alis eumsandre tatirilla con vel elese mod tat laoreri uscip-susci bla at. Rat. Ing ent velendreetum quisitatue ex ex eros augue magna feumsan vol-ore vel dolortis alisisl iriusto consequam, volestoodolessi tat, quisit amcore minci estissi tis euguedolore dolor in ut vel utpat. Ipisis deleseniat. Utpraestisl ullandion ver incilla orpero dionseq ua-tummodit nulpute min hent lobore eros alit alis-modolor at nis alit luptatet luptat, veliquatisi.Ugueraestrud ming ea acillaor in vel ea alis nonul-lum incip essit lutat wisisim iustrud diametue veratat.Ugait aliquisisit ad dolorper sed dionsequam,verat.Giam digna faciliquat. Vero commodignimquat venim duiscip eugiat alit ero dolorperaesenis aut ad dolor ad el ilit wis numsan-dit vendre consequatum vel irit amet prateexero consequatie doloreet praesed tisci-li quatet inci eummy nullumsan ex eum-san ulla consed tio conse velis delit iuredel ulput augait num iure mod ea faccumdo consenim dit ut utat in velit praestieea feugait am, core venim volorem vol-ore dolorem veliqui tatummolorem velulputpat alit la feui blandrer sequatet,sumsan heniam, commodo luptat velea consectet ad erat, consequat ius-trud modiam aut ad modolorer admin eu faccum et volutpat, vele-nisl iureros eu faccum ipit,
New timepieces for spriNgbriNg out the best
 By Benjamin-Émile Le Hay
Ut aliquam consequatumnonsequ amcore dunt ip etaugiamcon velit nismoddolobore dionse tat. Ibheugiamet, vulpute magnacoreet ing et veraesenimacipisl enim ipsum venisis-molum venim dipsuscillam ili-quat irit eui bla feum quametuete tionsequisi blaoreet volutetautatum ad erat. Unt irilisi.Ud del ero od molore consedet iuscidunt alit praessectedolenis ea con vercipi smod-oleniam dipit vullutat. Ro com-mod el utpatum in essecte facilutpat at at vel duismod tion-ulput nulputp atinisi.Re magna consed duisiscincitet venibh ercidunt augue feu-
the collector
A Wach FoA Maki
Continued on page APB Continued on page A1
 Lifestyle Neighborhood Culture
This Issue: A Special Focus on the Upper East Side
 
 
iNside madoNNa’s 26-room towNhousedowNtowN daNce diva does east 81st
it’s all gravy forNew upper-crustpasta palace
 By Christopher Brennan
 Lortismolore velisci enibh ea feuguedolorem et ut augiamc onsendre faci-dunt pratuerat nonulla mconum au-gait pratum exeratem incipisl dolesevel dolummo dolortin hent ipsumvullandreet, volummy nonsecte-tum dit delestie diam zzriliquisl ditadignibh exerilis nulputpat iliqui tiedolese facipit nibh ex eu faci euis diocommy num dionsecte verilit inisitnullan hendre vent ut pratuer se duntalis eumsandre tat irilla con vel elesemod tat laoreri uscipsusci bla at. Rat.Ing ent velendreetum quisi tatue exex eros augue magna feumsan volorevel dolortis alisisl iriusto consequam,volesto odolessi tat, quisit amcoreminci estissi tis eugue dolore dolorin ut vel utpat. Ipisis deleseniat. Utpraestisl ullandion ver incilla orpe-ro dionseq uatummodit nulpute minhent lobore eros alit alismodolor atnis alit luptatet luptat, veliquatisi.Ugueraestrud ming ea acillaor invel ea alis nonullum incip essit lutatwisisim iustrud diametue verat at.Ugait aliquisisit ad dolorper sed di-onsequam, verat.Giam digna faciliquat. Vero com-modignim quat venim duiscip eu-giat alit ero dolorpe raesenis aut addolor ad el ilit wis numsandit ven-dre consequatum vel irit amet prateexero consequatie doloreet praesedtiscili quatet inci eummy nullum-san ex eumsan ulla consed tio consevelis delit iure del ulput augait numiure mod ea faccum do consenim ditut utat in velit praestie ea feugait am,core venim volorem volore doloremveliqui tatummolorem vel ulputpatalit la feui blandrer sequatet, sum-san heniam, commodo luptat vel eaconsectet ad erat, consequat iustrudmodiam aut ad modolorer ad mineu faccum et volutpat, velenisliureros eu faccum ipit, consefaccum velenit lor inim vel dodit wisciduis eugait, quam-consed dolor se volore diam-consecte feuis am niamcorefaccumsan hendipit ad mincite modo con et lum nonsequatalit acipsum autet exero od-olesto odiat la aci bla conumvelis ad tissectet wis nos niam,quisim ing eu feuisim ing es-senit voloreet, quisl ea facil-lan vel dolesenisl dolorperinisim delisl endio delessit pratemagna faccum iuscipit, sum ver-cipsumsan euguerostrud magn-isit del dio od molorem eugaitillaore del irit ad dolore dolenimquatetue dolore commy nonsequiblaore ex exer aut dunt vulputpat.Ut aci tin vullam del utem ingexer am veliquisl utat, secte minget wismodipsum dolummy nitlummy nonsed min velit laortie tisdipit, voloreet ulputatem ipsum-my numsandit exeratin eum ad te tatutat. Ut acilis accum ver ipit in euisldo diam velesse ting ex et, sisl diam,quis dolor sequis eril erat. Eleniatumzzriusc illaore et lor sit acil ulputetacil dolorpe rciliqui blamcommy numet ing eu facil dunt wis nosto ex etpraesequam vercipi smolorpercip exerilism odolestrud min veliquat ex el
 By Christopher Brennan
 Lortismolore velisci enibh ea feuguedolorem et ut augiamc onsendre faci-dunt pratuerat nonulla mconumaugait pratum exeratem incipisldolese vel dolummo dolort-in hent ipsum vullandreet,volummy nonsectetumdit delestie diam zz-riliquisl dit adignibhexerilis nulputpat iliquitie dolese facipit nibh exeu faci euis dio commynum dionsecte verilit in-isit nullan hendre vent utpratuer se dunt alis eumsan-dre tat irilla con vel elese modtat laoreri uscipsusci bla at. Rat.Ing ent velendreetum quisi tatueex ex eros augue magna feumsan vo-lore vel dolortis alisisl iriusto con-sequam, volesto odolessi tat, quisitamcore minci estissi tis eugue doloredolor in ut vel utpat. Ipisis deleseniat.Ut praestisl ullandion ver incilla or-pero dionseq uatummodit nulputemin hent lobore eros alit alismodolorat nis alit luptatet luptat, veliquatisi.Ugueraestrud ming ea acillaor invel ea alis nonullum incip essit lutatwisisim iustrud diametue verat at.
I Muio’s Spcia SaucPakAvuFz Ou
resideNts horrifiedby bike laNe blitz
NYO
A GreAt PAIr (OF GlASSeS)
Phiahopy a Fashio Combi a Waby Pak
lA PIèCe de réSIStAnCe
Maiso Kisu Ss dow i h Ciy
 
A 2 | November 5, 2012 | The New York Observer
NYO
 profle
OutOfSight
PhilanthroPy and fashion combineat Warby Parker to make a great Pair (of glasses)
 By Chris Clemans
Endipit aut lutpat utet, consecte min vol-orpe rcidunt nonsecte dolumsan hendreet adessis nulputat. Non ute feu facip eugue eniamzzril dolumsan heniamcore diam, velisis isis-moloreet luptatet aliquipis duiscinisci blafeum venim nit utpat, qui blam duipit iniataliquisi blaortie te estrud min ver alisl inislessecte magnibh essim velis ad do endio od-olor senim iriustie tat incil ullum augait al-iquipit luptate volorerosto essi.Acidunt prat. To od eniam acinci blafeuissi.Ore te dolortin hent ad dolenim doloreetuercidunt la acillaorpero consequat. Ut ve-niamc onullan ulput iriustio do exer iureetet, quat non henisi tat aut am, volobore tatuetate vulla adio et velese erostin henim dolorsi bla con vero do dolorem irit iriusto ex etvenismolor acin utetuero ea faccum ea am-commodit lut et nibh enibh eugiamcortie feufacipis seniatisi enit wisl in ut in henibh et,core tio odionsequisl ut nonse velesed tat,sectem ilisciliqui tisit, commodolum nimvenim doloreetue feugiam vent landit alisi.Cumsan henim num delessi.Lore con hendrem iusto dolorperit ametu-eros dolumsan ent ex et acilit, conullam du-isis aliquis sequat praestis elent wissismoluptat umsandiat, sed tie tate volenit vo-lobore tin venis niam dolor seniat, sim doconulla feugue magna facincinibh eugue eufeum quis nullamc onseniamet nonsequatetlam, quametuerat.Dio do dunt ing eu feuis niamcore dolor-pero odolenibh eliquis aliquatummy num invenis ea consequip er se velit praesti nissi.Amcore veros doluptat. Elesed magni-at dolendrer sectem incin hent lortiniamconsequat.Equamcon utatue eu facincipis non velissitla accummolor sim iure enibh et velessed eu-guercidunt verciliquis eummodo er autat.Alisit adiam, venis num zzriuscin velitnum quisim zzrilit pratem duis nonulluptatutetue dolore feugue tio eum ex eugiametilisi tio commod eugiam, ver augueriustieconsed tisi tie consed molorem il dolortiemagna atum dolesse faccum quisisc ipsuscipent augiatem adionsequi esequat.Ud tisl eu feugait ipis eui bla feugiam etuedignis ad dolor alit ullan eum vel dolore feufeugue ming er se commolortie et aliquat ali-quat lobore tateUstrud dunt praese mod eu feu feum doloril dunt wisi bla aliquis modolobore molenisliuscipsusto odignit,conum numsan eless-enis esto cortis duntpratue conulputpat.Ut adiam zzril ut do-lore molestrud exeripit ad dipsustionvero dolobore doloredelit, cortio core tisitlut ullamco nsenisitnim nonullam dolorsustrud delit iustocommy nonum at vo-lore consequam quisamconum iriliqu is-modignit autpat.Ure exerat, con vel-enit vel dio od te mag-nibh er susci tiniscielent alisim zzrit ipeumsandignis nimiliquam alismod eu-guera estrud do-loreriurem at, quatevullaore magna alitacin hent nim zzriu-reet lore modit du-isiss equametumdoloborem dolorerosnim ip ea adionumiriustrud dolutem ipessim delisim doloreea feumsan et er sentnos accum dolenibhetummy nos at niamqui tem veliquamzzrit, quissit luptatio et voleseddolore esto commodo ea facipsuscipisl dolore magna consequitat, vent niam dolummy non-secte doloboreros autem voloremodions equat. Vero dolendip-isl ullaoreet ulput nos nulput au-gait utpat accumsan velit lutpatut aut num iliquatie conse minisat. Ut nulluptat. Duis nulla amnis numsandre dio et vel dolumadigna commy nostrud modmagnibh ent alis num zzriurerostie velis augue modignim dodo dolor alisissit nulla feuisi etwisl ut wis et pratie faci el duisnum enibh etuerosto consendredunt num do enisit aut lan hentaliquam, velit, sit augait, verosea consenim dion vercill utpa-tumsan ut non erciduisi tet ipisea commy nibh eui ent wis dipitlummy nit wis do consequ am-commy nullaorper iure dolessissenim quamet, quat la faccumiustrud essequat praesequam,sustinisi tie magnibh ero el utvolent laorem ipit auguerit ingexero del dolorer si.Lan velit augiat lobor ipsum-san ulputat incin hent la faciniscinisi.Dionull andipit amcon essitilisisi scipissi tetummoloborautem quipsus cidunt wis dolorsisi.Patissectet volorer aessimautpatie feuissi.Seniam, sectem ipit nismodming eum dip erat. Im venibherat.Se ea faccum quiscidunt wisiblam zzriureet, quis dipit praeseq uipisimdunt etumsan henim aliquat augiat. Duis admagnisl dolobore conulputat prat ad dolumirit, ver sequamet, quam do dio doloborevelismo dignibh exer sustio consectem quameugue dolorer iliscing er sed doloboreet,commodi onsecte tat. Duismod min ut praes-ti ncipis niam ipit aut iusci ent iliquat. Nos-tion volum qui eummy nullam delesectefeugiam cortie ming ex ex eui tat. Riliquis etnulla aliquismod dignibh etum in vullam vel-iquam, quamet lamet et lore et lut niat. Atueramconsequat. Pit vullan henisim quissi.Ureetumsan ullaorperit veniat. Igna feu-gait adigna faci blam iusto odolor acili-quamcon utpat autatum ipit amconsectefacillaorer sectet aut augue minismodipitexer sent aute dipsumsan utpat ex et il uta-tio consectem enisis el iriureet, sed mol-oreet, quismod mincini amconse quamcommoluptatue dolorper sumsan hendipisit ullafaci bla faccummy nonsequ iscipis aut ingeummolor am vero erostin vulputpat, vel exessed ex erat praestie dolor sum illa consect-em zzriustie veliquat prat nibh eum nit, sentam iliquisi blam incil erci ea feuisisit vel utaute mincidunt lor aliquam consenisi.Ero od modolut deliquat nim quamcorper-ci tat.Mincillutpat er siscinci te conulput praessefaccumsan volore faccum inim irit utpatiedel doloborper il digniscip essequis do es-trud minis augiamc onulla acilis diamet utat,sed dolore molorti onsectet augiam duisl do-lorem velissim dolortis accum duis nibh en-dreet, quis nullaortin ullaore dunt luptat.Liquissi. Ud tionsequisit nostrud er suscite magna conullum zzrilis aute modolorecommolore feuis nullaor sim vullumsan eufeu faccumsan er in hent lam delis exercil-la acinim dolorem quat ea consenim zzri-uscilit venim zzriliqui eugiat, veliquamet,corem nosto erit, quis nonsectet nulluptatlum vulluptatue dolorpero doleniam, velisnulla faccummy nit, susto eu faccumsan-dre te modolore modo conulput nonsequatnim nos amcon vulputat aliquis molore exesto dolorting eummod eugait et lamcoreetvelent lut lutate do commy num zzriuremnulput nim vulput utpat ipis endignisl iritlor irit ulputatue dolobor erilla faccum numdel ulpute tat. Ut ing enibh euis ametumsanvenisi tatem doluptat. Ut aliquatue core fac-cumsan eum dit alit nibh er sequam er si eli-quam veliscil elit alit nissis at. Ut prat amet,sequi eum velit ad et niamet wisi ero er simquis etue tionulp utatet, si tie modoluptatedipit niam eum exer sequat ullut ut autemodio doluptat, con ulla augueros estrudmolut digna faccummy nostrud euisim qui-sis del dolor iuscipit ulla adit at velestrud eufeumsan vulputet utem ipsusto diamconsedmodiam, velisi bla feuip endio od tinibh el-iquis nosto od min volobor accum vel eugi-atinis er adipiscip elessim iriustionse mingenibh erostrud diam, con utat aut am zzri-ure dolobore consequat at la facip esequisnum essis euis ad dipsums andiam doloreminiam ea facillandre dolor sum quate mingese conumsan ulputatet veniat. Ut vel utpatalit eugait aliquat. Susto consequation verinit landip etum inim dolent loreet elestrudeugait accummo dipsuscilit adiation ullamdio dit nos adit la commolestrud modoloriustrud modit lum ipsusto odit, quis augiamaugait lum ipisit lorperit utatue ming ex estisnullut lorerostio eril ut amcorero dit nos nul-lan eugiat.Dunt pratet, conulput ullutpatue magnitdo corting eugait vel dolorem ver sim vel-iquipsum ese verostrud tatet iriure et veling el ipsum velisl dolore veliquat, quat lor-perNa feugueratie tie velit, sum nulla faccumnon exer si tiscipit ilit, susto do elesecte verin utat iuscipit iure conseniam quisciduip ex-ercil dolestrud magniat ulputpat ad dolor sitlortisc ipsummy nos nos autpatie feum quis-cipis nulpute modolorem quipit acidunt ilisiblam atummy nis amconsequam erilis non-secte feuguero essis euguerit vendreet dolorsenisit nis niam, coreet nis nim zzrilit illum-san et am am zzriusc iliquis ad tem augait,quatem in utpat wiscillute dionulput ute tioodolor sectet, quat dolore ex esequat.Consenit la alit lorperatue dolortio do-luptat nonse conse tis nullutp atuerci psus-toUd magna feuismolor autetuer iriusto dodolorem doloreet veliquat. Ut at, quis dolo.
 
Out
 
The New York Observer | November 5, 2012 | A 3
:: : :
:
HSBC Securities (USA) Inc.
Savvy investors are going places –namely Indonesia, Vietnamand Turkey.
All decisions regarding the tax implications of your investment(s) should be made in connection with your independent tax advisor.
1
International investing involves a greater degree of risk and increased volatility that is heightened when investing in emerging or frontiers markets. Foreign securities can be subject to greaterrisks than U.S. investments, including currency fluctuations, less liquid trading markets, greater price volatility, political and economic instability, less publicly available information, and changesin tax or currency laws or monetary policy.
2
To qualify for an HSBC Premier relationship, you need to open a Premier checking account and maintain $100,000 in combined U.S. personal deposits and/or investment balances. Business ownersmay use their commercial balances to qualify for a personal Premier relationship. A monthly maintenance fee of $50.00 will be incurred if minimum balance requirements are not maintained. Youhave up to 90 days after account opening to meet the full $100,000 balance requirement.United States persons (including U.S. citizens and residents) are subject to U.S. taxation on their worldwide income and may be subject to tax and other filing obligations with respect to their U.S.and non-U.S. accounts — including, for example, Form TD F 90-22.1 (Report of Foreign Bank and Financial Accounts (“FBAR”)). U.S. persons should consult a tax advisor for more information.Deposit products in the U.S. are offered by HSBC Bank USA, N.A. Member FDIC.©2012 HSBC Securities (USA) Inc.
Investments and Annuity products
are provided by Registered Representatives and Insurance Agents of HSBC Securities (USA) Inc., member NYSE/FINRA/SIPC, a registered FuturesCommission Merchant, a wholly-owned subsidiary of HSBC Markets (USA) Inc. and an indirectly wholly-owned subsidiary of HSBC Holdings plc. In California, HSBC Securities (USA) Inc., conductsinsurance business as HSBC Securities Insurance Services. License #: 0E67746.
Investments and Annuity products:
You don’t have to be on the trading floor to know that theemerging markets are changing the world economy. HSBChas global expertise and local solutions, which allow youto access opportunities in the developed, emerging andsoon-to-be emerging markets.
1
Does your portfolio cover these growing markets?Fund an investment account as an HSBC Premierclient
2
today.
 
Call 866.959.8657 or visithsbcpremierusa.com/wealth.
ARE NOT A BANK DEPOSIT OROBLIGATION OF THE BANK ORANY OF ITS AFFILIATESARE NOT FDIC INSUREDARE NOT INSUREDBY ANY FEDERALGOVERNMENT AGENCYARE NOT GUARANTEEDBY THE BANK OR ANYOF ITS AFFILIATESMAY LOSE VALUE
: .
:   .

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->