Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alroya Newspaper 02-02-2013

Alroya Newspaper 02-02-2013

Ratings: (0)|Views: 467|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 02-02-2013
Alroya Newspaper 02-02-2013

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
3
 h
2
......................................................
Ió```jóL á````©aO è````jôîàH
 
 ````Øà zá````ë°üdG{IQGR`` 
  
 d á```©HÉàdG ó```gÉ©G äÉ```ÑdÉWh ÜÓ``W ø``e
www.alroya.info
info@alroya.info
»FÉ£dG ÉM
 ôjôëàdG ¢ù«FQ
É©dG ôjóG
ǀƉƸŮ
 
ȉȇȇ
ájD       hQ ..IÉ« 
 ¹
G
áëØ°U 24
 ô°ûædGh áaÉë°ü 
  
 d ÉjD hôdG á°ù°SD e øY Qó°üJ á 
  
 eÉ°T ájOÉ°üàbG á«ej
:»`fhÎ``µdGó``jÈ`dG
»à¶aÉ 
 
AGó°TQh ñ«°ûd -G
s õYCG- ó«©°S øH ¢SHÉb ¿É£ 
  
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U åjóM ø s ª°J»àdG ÇOÉÑGh º«gÉØG øe káeõM ,
 ô°üæ  o G ´Ñ°SCG ,Ó¡H ájh  äÉ 
 
É°ûdG í«°ùH
¢ 
 £°SdGh á s « 
  
 NGódG,äÉj uóëàdG ¢ü«î°ûJ
¢ 
 Y á 
  
 ªà°û  o e äAÉL É¡fµd ;á s « 
  
 Ñ
  
 à°ùG á s jOÉ°üàbG Éæà°¡æd G k õµJô  o eh É  k °SÉ°SCG í 
  
 °üJ.É¡d ó°üà
  
 d ¬JÉ«dhD °ùe
ÉeCG ªàéG °Vh
ÓN øe ;
 
 ²
G ìGÎbGhAÉL ¬fCG EG ,á s jOÉ°üàbG äÉ¡  u LGh äÉe
  
 ©G øe m
 
 aO
¢ 
 Y ¬FGàMG ºZQh ,»eÉ°ùdG åjó 
 ²
G .. 
¢ 
 Y É 
  
 ædG ¬àdÓL ¬«a °Vh , líjô°Uh lí°VGh låjóM ..¬Ñ©°T Òª°V ¤EG óFÉ 
  
 dG ¿GóLh øeh ,G k ô°TÉÑeó¨dG AÉæH
 
 «Ñ°S  É¡à¡LGe »¨Ñæj äÉj uó
 
 ãh ,ªàéG
ÉH
 
 ¨°ûJ »àdG ÉjÉ° 
  
 dG øe ójó©dG ±hôM.dG Ö©°ûdGh OÓÑdG
 
 Ñ
  
 à°ùeh ô°VÉM
¢ 
 Y ¬àdÓL ¢UôM øe lHÉf
 
 dP
 
 ch ,¥ô°ûGá 
  
 MôG ¿µàd ;É  k HÉ©«à°SGh É  k ª¡a o
 
  
 ©dG ¬àØ 
  
 àa ;áØ  u ¡ 
  
 àG Ü
  
 dG ±É¨°T ¤EG ¬àdÓL oåjóMnò n Ø n f ó 
  
 d ..ôgG¶dG áHQÉ 
 
 Éæe
 
 c QhóH
 
 ©àj ɪ«a ,᪠ u « 
  
 dG á«eÉ°ùdG äÉ¡«Là
  
 d u » 
  
 ©ØdG ò«ØæàdG á 
  
 Môe á 
  
 Ñ
  
 G.¢UÉÿG ´É£ 
  
 dG äÉ°ù°SD e ÈY ºgQhóH
É« 
  
 dG øe ÜÉÑ°ûdG Úµh ,á s «Ñ
  
 °ùdG á s jOÉ°üàbG(ágGô°Th mº¡æH) º¡à
  
 J »àdGh- IÎà°ùG IQÉéàdG áaBG ¬ 
  
 u µ°ûJ Ée
 M káë°VGh âfÉc á«eÉ°ùdG ádÉ°SôdG 
ò¡H ¤hCG ¬fCG ºZQ ,Éfó 
  
 H É¡æenó«Øà°ùj ¿CG ¿hO ,Ohóë
  
 d kIôHÉY íÑ°üàd -»æWdG ÉfOÉ°üàbG äGQó 
  
 e  káë°Uh É  k ª« 
  
 ©J ¬fÉ°ùfEÉH » 
  
 JôJh ,¬à«ªæJ Rõ©àd øWdG ¿É°MCG  äGhÌdG
òg
¢ 
 ÑJ ¿CÉH QóLCGh ,
GeCG. káÁôc kIÉ«Mh±õæà°ù  o j »æWdG ÉfOÉ°üàbG øe
ÉjQ QÉ« 
  
 e 2^5 ëf ¿CG É檠
  
 Y GPEG ,áKQɵdG áMGóa
 
s «îàf ¿CG ÉædhÉfe É¡Ø°Uh ɪch ,ÉfOÉ°üàbG ¬LGJ »àdG äÉjóëàdG Ö©°UCG øe ó©  o J »àdG IÎà°ùG IQÉéàdG ÖÑ°ùH ;É v jæ°SÖ°SÉæ  o G
 
 ª©dG OÉéjEG  ÉæJÉæHh ÉæFÉæHC áMÉàG ¢UôØdG
 
 Jh ,Êɪ  o ©dG OÉ°üàbG º¶Y  ôîæJ
»¡a.
 kÓ«°üØJh á 
  
 ªL
 Ñ
  
 e ÒZ
  kÓªY É¡æe
 
 ©éj É ;
º¡dÒZ á°ùaÉæG ±hô¶d á°UÉÿG º¡JÉcô°T ¢ù«°SCÉJ øe º¡©æh ,ÜÉÑ°ûdG IÎà°ùG IQÉéàdG
 
 «©  o J ..AD g É¡ 
  
 u µ°ûj »àdG zäÉ«H
  
 dGh{ äGÈÿG ºcGôJ ÖÑ°ùH ;óaG
  
 d ¿Gõ«G á s Ø  p c É¡«a
 
 « »àdGh ,áÄaɵàG.¬fhôµàëj òdG É°ûædG ¿Gó«e ¤EG ºgÒZ ¢üî°T uCG
 NO æ ¿hóaGdGäÉØàdG ÖLà«a ,á s °UÉÿG ¬dɪYCG ¢ù«°SCÉJh ,
ɪYCG IOÉjQ
É  íéæj ¿CG ÉæHÉÑ°ûd ÉfOQCG GPEGh IQÉéàdG ÜQÉ ¿CG ÉgóMh áeµë
  
 d øµÁ  ¬fCh ,»æWdG ÉfOÉ°üàbG  
ÓàNG Gòg í«ë°üJ ¤EG khCGGPEG
 
 «ëà°ùÃ ¢ù«d Gògh ,áaBG
ò¡d ó°üàdG  ¢SÉ°SCG
 QÉÑàYÉH øWGG o QhO Éæg RÈ«a ,IÎà°ùG.á«fBGh á 
  
 u «°dG ídÉ°üG
¢ 
 Y áeÉ©dG áë
  
 °üG Ö« 
  
 ¨J
¢ 
 Y Éæ 
  
 ªYh ,IOGQEGh »YdÉH ÚæWGªc Éæ s °üá«eÉ°ùdG IYódG e ÜhÉéàf ¿CGh ,zIÎà°ùG IQÉéàdG çÉãàL º©f{ : m
ÉY mä°üH
 
  
 æd âbdG ¿ÉM ó 
  
 a.zÉæJÉæHh ÉæFÉæHCG ¢Uôa
 
 Jh ,ÉfOÉ°üàbG
ó¡J É¡fC ;IÎà°ùG IQÉéàdG Qhô°T øY OÉ©àHGz`H,zÉgÉë°Vh á 
  
 «d{ ÚH É¡« 
  
 Y oAÉ° 
  
 dG Ö©°üj Gòd ,á«°VÉG á©HQCG O
  
 ©dG
GW âªcGôJ á 
  
 µ°ûG ¿Chô¶f pó  r ©  o Hh á s jhQ ¤EG êÉà É¡à÷É©e ¿EG å«M ;ôNBG ó©H É   k ej É¡« 
  
 Y
 
 ««°àdG  øjOÉL CGóÑf ¿CGsº¡  o Gsøµdh.OÉ°üàbG Éæ©bGh øe IôgɶdG
òg åàh ,á s jQòL ¿µJ
¢ 
 àMá s «é¡æe á 
  
 ªM ÈY ÉgôWÉîÃ
É©dG iCGôdG á«YàH CGóÑJ á 
  
 µ°ûª 
  
 d á s jQò÷G á÷É©G ¿CG ô¶f á¡Lh øeh;
OÉ°üàbGh ó 
  
 ÑdG
¢ 
 Yh ªàéGh OôØdG
¢ 
 Y Ég u QÉ°Ã
 
 jô©à
  
 d
ÓYEG
 
 FÉ°Sh
 
 à
 
ÈY á°ShQóehÖéj Éæg øeh .»æWdG øeCG äÉ s jdhCG øe ó©  o j òdGh ,OÉ°üàbG øeCG äGO uó¡e RôHCG øe ÉgQÉÑàYÉH.¬HÉ«Z øY ºéæJ »àdG ôWÉîG ójóh ,á«Yà
  
 d OÉ°üàbG øeCG
 ¡Øe
 
 jô©J ó«©  o f ¿CG Éæ« 
  
 Y º¡b
  
 M øY ¿dRÉæàj -äÉjôdG øe máæØM
 
 «Ñ°S h- É s æe ¢©ÑdG ó ¿CG ÜGô¨à°SÓd ÒãG øeh 
 
 Ñ
  
 à°ùÃh ,ó«©ÑdG ióG
¢ 
 Y º¡°ùØfCÉHh ,øWdG OÉ°üàbÉH Qô°dG Ú  p
  
 ë
  
 e ,øjóaG
  
 d º¡JÉ°ù°SD e IQGOEG!..á¶ë
  
 dG øe ó©HCG ¿hôj  º¡ 
  
 ©éj »Yh Q°üb Gògh ..º¡JÉæHh º¡FÉæHCG 
 
 « 
  
 
 
 «Ñ°S É  k fÉ«MCG á s jQhô°V ¿µJ ,OGôaCÉc á 
  
 u «°dGh á«fBG á s jOÉG Éæ 
 ²
É°üà á«ë°àdÉaídÉ°U e ÜQÉ°àJ »àdG á s «°üî°ûdG ídÉ°üG øe IóFÉa ÌcCG »gh ,»©ª÷G ÉgQÉWEG  Éæ 
 ²
É°üe.»æWdG OÉ°üàbGø ÚæWGG øe ÒãµdG
 
 Ñb øe áYÉé°ûdG øe É  k Ä«°T á s «°üî°ûdG áë
  
 °üG øY » 
  
 îàdG Ö
  
 £àj óbh!!áLGò°ùH
ÉjCG äÉàa ¿©ªéjh ,»©jôdG íHôdG ¤EG Gfɵà°SGøeh .. khCG øWdG áë
  
 °üe ¿EG ,(
CG GfÉc G k QÉÑc) IÎà°ùG IQÉéàdG øKGôH  § 
  
 °S øe u
 
 µd
 
  
 f ...ÉfÉ°VôH øjôNBÓd IQOÉÑG
ÉeR º  u
  
 °ùf  »µd ;
 
 ª©dG áaÉ 
  
 Kh º«b ï«°SôJ Öéj ;ÉægOÉ°üàbG äÉ«fɵeEGh ¢Uôa
¢ 
 Y õ«cÎdG :»eÉ°ùdG åjó 
 ²
G É¡H
 
 ØM »àdG á s ª¡G ÚeÉ°G øehº¡cGôM  ÜÉÑ°û 
  
 d áÑ
  
 °üdG á s «°VQCG Å  u «¡J ¿CG
¢ 
 Y IQOÉb ,IójóY Is b É 
  
 f øe ¬H àªàj Éeh ,Êɪ  o ©dG.AÉæÑdGh
ó 
  
 àdG IÒ°ùe  GªgÉ°ù«d OÉ°üàbG,ÜÉÑ°ûdG
 
  
 Yh ¢SØf  áæeɵdG
ɪYCG IOÉjQ ábÉW
 
 «©Øàd º« 
  
 °ùdG
 
 NóG ¿C ¬àdÓL
GQOEhIóYGdG ¢UôØdG øe ÒãµdG øªµj É¡«a »àdGh ,Is ô 
 ²
G
ɪYCG ¥ÉaBG ¤EG
 
 £æàd É¡d äÓ«¡°ùàdG ÒaJ g¬fEG å«M ,QÉ° 
 ²
G AÉæÑdG º«YóJ øª°j Éà ,¬Mhô°U á« 
  
 ©Jh OÉ°üàbG ¿É«æÑdG áj
  
 J  º¡°ù  o J »àdG.í«ë°U ¢ùµ©dGh ,ªàéG
¢ 
 JQG ,AÉjbCG ¬FÉæHCG óYG°S
 
 °ØH É v jb OÉ°üàbG ¿Éc ɪ 
  
 ch-ªà
 
 N
 
 Øµj
 
 dP ¿C ;¬æ«µh Êɪ  o ©dG OÉ°üàbG Ib
¢ 
 Y »eÉ°ùdG
 
 £ædG õ«côJ ¿Éc ,Éæg øeh.
ó 
  
 àdGh AɪædG-¬àdÓL ócCG ɪch- á棠
  
 °ùdGh ,á s «°SÉ°SCG
¢ 
 æ  o ÑdGh ¥ô£dG áµÑ°T :ó 
  
 H CG  OÉ°üàbG Is b ôgɶe øeh 
 
 °UGàdG º«YóJ å«M øe ;ó°ù÷G  ÚjGô°ûdG
É 
  
 e
 
  
 J ¿Éª  o Y  ¥ô£dÉa ;z»gÉ°J  ¥ôW áµÑ°T{ É¡HÒãµdG ádhódG áfGõN âØ 
  
 c »àdGh ,á©HQCG O
  
 ©dG
ÓN äGRÉEG ºgCG øe Èà©J Gòd ;øWdG AGõLCG ÚH ¥ô£dG   t °SàdG ¿hO
 ëj
 
 
 dPs
 
 c øµdh ,(á©°SÉ°T m QÉë°Uh ájOhCGh
ÉÑL øe) ¢ùjQÉ°àdG áH©°üd.OÉ°üàbG ªædG ºYOh ᫪æàdG ±óg
 
 « 
  
 ëàd (᫪æàdG ÚjGô°T)Ö
  
 ¨àdG ºàj ød òdGh ,᫪æàdG áeGóà°SGh OÉ°üàbG jæàdG  
 
s ãªàGh ,¢ù«FôdG óëàdG ¤EG IOYh.¬LàdG Gòg O
  
 àd ;ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G øe á 
  
 YÉa äÉfÉ«c
 
 îH EG ¬« 
  
 Y 
 
 jªàd zóaôdG{ ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH á«eÉ°ùdG ôeGhCG äAÉL ,´É£ 
  
 dG Gò¡d á s « 
  
 Ñ
  
 à°ùG á s «ªgCÉH G k QÉ©°ûà°SGhäGQGô 
  
 dG áeõ 
 ²
»eÉ°ùdG OɪàYG ¤EG áaÉ°VEG ,ᣰSàGh IÒ¨°üdG jQÉ°ûG øe ÜÉÑ°ûdG äÉYhô°ûe 
 
 ã »àdGh ,Ó¡H  äÉ 
 
É°ûdG í«°ùH ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G ᫪æJ Ihóf É¡æY äôØ°SCG »àdGÊɪ  o ©dG ¢UÉÿG ´É£ 
  
 dG ¿fµj Oó  o L
ɪYCG OGs hQ OÓ« áÑ°SÉæG ±hô¶dG áÄ«¡J  á s «Yf á 
  
 f É¡ 
  
 ª.Iójó÷G ¬àj u ¡HôaJ
óY e
 
 jªàdG{ :g ,º¡JGhP AÉæH ¤EG Ú 
 
É£dG ÜÉÑ°ûdG AD g
ÉeCG »°ù«FôdG
 
 FÉ©dG ¿Chºé
 ²
G Gò¡H ¥hóæ°U OLh ¿EÉa ,zá°UÉÿG º¡dɪYCG GhCGóÑ«d á  s jQÉéàdG
 æÑ
  
 d É¡Áó 
  
 àd º¡jód äÉfɪ°V¤EG Ú 
 
É£dG ÜÉÑ°ûdG øe ÒãµdG
ÉeCG
 
 jªàdG ó
 
 «dòJ
¢ 
 Y
 
 ª©«°S (
ÉjQ ¿« 
  
 e 70) ÒѵdG.
ɪYCG
ÉY  
 NódG  mäO ᪠
  
 µ 
  
 d ¿EG å«M ;zóaôdG ¥hóæ°U{ º°SG ¥hóæ°üdG
¢ 
 Y ¬àdÓL
 
 £  o j ¿CG áaó°üdG
 
 «Ñb øe ¢ù«dhóaôdÉa ;º¡dɪYCG AóH
¢ 
 Y º¡æ«©  o j Éà ÜÉÑ°ûdG óaQ  ¥hóæ°üdG ádÉ°SQ -AÓéH- ¢ùµ©Jh ,á 
  
 eÉ°Th I u È©eAÉL ¥hóæ°üdG º°SÉa -Qó°üªc É¡ëàah AGôdG ô°ùµH
 
 £æJh- óæ°ùdGh ºYódGh ,á 
  
 °üdGh AÉ£©dG »æ©j á¨d º¶©Jh ,á°UÉÿG º¡JÉ°ù°SD eh º¡JGhP øjµàd ÜÉÑ°ûdG ÚH á 
  
 °üdG AÉæHh AÉ£©dG  ¬aGógCG øe É  k
  
 à°ûe,É¡bØJh É¡àjQGôªà°S É  k Wô°T
 
 ãÁ ɪc ,äGQÉ° 
 ²
G
 
  
 J ¬« 
  
 Yh ,á s jQÉ°M ᪫ 
  
 c
 
 ª©dG á s «ªgCG º¡ 
  
 NGhOIs b ó©J º 
  
 a ,¥ØàdGh I
  
 dG
 ¡Øe  É  k HÓ 
  
 fG ó¡°T òdG ô°ü©dG Gòg  á°UÉN ,I
  
 d É  k ÑÑ°S ó©  o j ¬fCG ɪc,á s «©jôdG
GeCÉH
 
 dòc ¢SÉ 
  
 o J h ,á s «HôM
 
 «WÉ°SCG hCG á s jôµ°ùY äÉ«fɵeEG øe ¬µ 
  
  ÉÃ ¢SÉ 
  
 o J ¿Gó 
  
 ÑdG 
tó 
  
 àdGh åjóëà
  
 d áeRÓdG äÉe u 
  
 G
 
 N
¢ 
 Y IQOÉ 
  
 dG äÉ©ªà骠
  
 d
 «dG
ÉY  áÑ
  
 ¨dGh ¥ØàdG øµdh;º« 
  
 ©àdGh áaô©G
¢ 
 Y õµJôG
 
 ª©dG CGóÑe ¢ùjó 
  
 Jh ,ábÓÿG á s jOÉ°üàbG ᣰûfCG
ÓN øe
ÉeCG ¤EGIôWÉb
¢ 
 Y IQ£àG ¿Gó 
  
 ÑdG øe ójó©dG  óªà©j òdG ,
ó 
  
 à
  
 d á s «°SÉ°SCG äÉeÉYódG øe ɪgQÉÑàYÉH.ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉYhô°ûGOÉ°üàbG ªæd á©aGO IôWÉb ¿µj ¿CG
¢ 
 Y m QOÉb , x »æWh ¢UÉN ´É£b ¤EG ¿µf Ée oêMCG ÉæfEG .. íHGôdG OG÷G É¡fµd ;ᣰSàGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SD G :É¡fGæY ;¬« 
  
 Y IójóL á s j o g AÉØ°VEGh ,Êɪ  o ©dG.
Góà°ùG OÉ°üàbG ªædG ¿Ég p Q
±hô 
 ¹
G
§ 
 Y É 
 
 ædG °æd
 »FÉ``£dG É``M
ƒ``«dG ájDhô`dG
hatim@alroya.net
06
âÑ°ùdG
2013 ôjGÈa 2
 
 aGG `g 1434
 hCG «HQ øe 21
(914) Oó©dG
S
aturday
 
2
-
February 2013
issue No
(
914
)
04
 RÎjhQ -IôgÉ 
  
 dG
»°VQÉ©e ø``e ±```dCG â`  `ª`  `¡`  `JG óª 
 
ô`````°`````ü`````G ¢````ù````«````Fô````dG 
 ```  `ª````°````SCG É`````Ã ¢`````ù`````eCG »````°````Sô```  `e ójJ ` `e ,
IQãdG áfÉ«N
á°VQÉ©G äÉ```LÉ``  `é```à``  `MG Ió````M¿G```````NEG á```YÉ```ª```L äÉ``°``SÉ``«``°``ù``dá°VQÉ©G É¡Ø°üJ »àdG ,Úª 
  
 °ùGáfNCG
¤EG ±ó````¡````J É````¡```q fCÉ````H  
¢ 
 Y Iô```£```«```°```ù```dGh ,
ádhódG.OÓÑdG
 
 °UÉØeáªî°V äGÒ``°``ù``e â`` 
  
 `` 
  
 ``£``fGhÉ¡« 
  
 Y
 
 WCG äGôgɶJ  ¢ùeCGócCG ɪ«a ,
¢UÓÿG ᩪL
G 
  
 dCG Úéà 
 
q¿CG ¿É«Y O¡°Tô°ü 
  
 dG
¢ 
 Y ábQÉM øjõæH
 
 HÉæb.äGôgɶàdG
Ó```N »``°``SÉ``Fô``dG 
É«G aGóÃ øeCG äGb äOQhÚéàëG
¢ 
 `` 
  
 ``Y É``¡``à`
  
 `` 
  
 ``WCG »``à``dGq¿CG O¡°ûdG ôcPh .ô°ü 
  
 dG êQÉN 
¢ 
 Y â`  `«`` 
  
 `  `dCG á``bQÉ``M á``LÉ``LR 15.
 
 bCG
¢ 
 Y ô°ü 
  
 dG
 »Ñjô 
 º
G É°üdG âæH ¿ÉÁEG
ájD hôdG
,âÑ°ùdG
 «dG AÉ°ùe ájD hôdG IójôL
 
 ØàájOÉ°üàbG ájD hôdG IõFÉéH øjõFÉØdG ËôµàHQàcódG É``©``e á``jÉ``Yô``H ,á``«``fÉ``ã``dG É```¡``  `JQhO  áÄ«¡dG ¢``ù``«``FQ »``°``UGô`` 
 ²
G ô``°``UÉ``f ø``H Gó``Ñ``YOóY Q°ëHh ,¿jõØ« 
  
 àdGh á`  `YGPEÓ`  `d áeÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH Úªà¡Gh IOÉ©°ùdGh É©G ÜÉë°UCG øeá```jD hô```dG Iõ```FÉ```L  Ú``  `cQÉ```°```û``  `Gh OÉ``  `°``  `ü``  `à``  `bG .
2012 ájOÉ°üàbGøY ¿Ó````````YEG
 
 ```Ø``` 
 ²
G
Ó`````N º``à``«``°``S É```ª```c»àdGh ,á``°``UÉ``ÿG á```jD hô```dG Iõ``FÉ``é``H ø``jõ``FÉ``Ø``dGäÉ°ù°SD ª 
  
 d Gk ôjó 
  
 Jh É k ÁôµJ Iójô÷G É¡eó 
  
 J.IóFGôdG jQÉ°ûGhôjô ¢ù«FQ »FÉ£dG óªM øH ÉM í°VhCGh,IõFÉ÷G º«µ áæ÷ °Yh á``jD hô``dG IójôLjQÉ°ûÉH
 
 ``jô``©``à``dG ¤EG ±ó``¡``J Iõ```FÉ```÷Gq¿CG,
ɪYCG OGhQ RGô````HEGh áØ 
  
 àîG á``jOÉ``°``ü``à``bG.ᣰSàGh IÒ``¨``°``ü``dG ``jQÉ``°``û``G ÜÉ```ë```°```UCGhåjóëà 
  
 d ``°````î``J Iõ```FÉ```÷Gq¿CG ¤EG GÒ``°``û``e§HG°V øe áæé 
  
 dG
Oó Ée
 
 ah ôj£àdGh.É¡aGógCGh IõFÉ÷G ájD hQ
 
 É¡àî°ùf  Iõ`  `FÉ`  `÷G
¢ 
 Y ¢ùaÉæJ ¬``fCG OÉ``aCGh É``  ` k Yhô``  `°``  `û``  `e 42 ,¢``  `ù``  `ª``  `ÿG É``¡``JÉ``Ä``Ø``H á``«``fÉ``ã``dG ÒjÉ©G Ú``H ø``eq¿CG Éæ«Ñe ,äÉ``é``G
 
 à 
 
´hô°ûG ±Gó`````gCG á```eAÓ```e Iõ``FÉ``é`` 
  
 ``d IOó```ë```GªæàdGh OÉ``  `°``  `ü``  `à``  `bG ô``````KCGh ,É``¡``Y``°``V`` .Êɪ©dG ªà骠
  
 d ´hô°ûª 
  
 d
Iõ`FÉL{`H ø`jõFÉØdG è``jàJ ..
 ``«dGá«fÉãdG É¡JQhO  zájOÉ°üàbG
zIQãdG áfÉ«N{`H »°Sôe º¡àJ h ó°ûà ájô°üG á°VQÉ©G
GóZh
 «dG ìÉjQh QÉ£eC    Gh ..¢ù 
 
 £dG QGô 
 
 à°SG
óY QGôªà°SG
zô 
 ¹
G{
ó 
 
 J øezó©Jôj{
ɶædGh..
 
 °ûeO QÉ£eø°üëj ó°SC    G:ÉjQ°S
ájD hôdG
§ 
  
 °ùe
 
ÉÑ 
  
 à°SG
 ```«```dG á`` 
  
 ``eÉ``©``dG i``` 
  
 ```dG IQGRh
 
 `  `ª`  `µ`  `à`  `°`  `ù`  `J á©Ñ°ùdG
 
 ``«``¨``°``û``à``dG õ```cGô```e  
 
 ``ª``©``dG ø```Y Ú``ã``MÉ``Ñ``dGGkò«ØæJ
 
 ```````dPh ,á```æ```£``` 
  
 ```°```ù```dG äÉ````¶````aÉ```  ` 
 
 
 
 ``` 
  
 ``  `à``  `î```à
 
 ªY øY åMÉH
 
 dCG 20
 
 «¨°ûàH á«eÉ°ùdG äÉ¡«Là 
  
 d 
É©dG
  
  
 HódG ¥ah
  
  
 HódG á 
  
 ª 
 ²
¢UÉÿG ´É£ 
  
 dG   »æ¡G
 `  ` 
  
 ``Hó``dGh äÉ`  `«``fhÎ`  `µ`  `dEG á°Sóæg ¢ü°üîJ    
É©dG º« 
  
 ©àdG
  
  
 HódGh äGQÉ«°ùdG ɵ«fɵ«e ¢ü°üîJ 
 «dG IQGR``dG
 
 Ñ 
  
 à°ùJh .
É©dG º« 
  
 ©àdG
  
  
 HO ¿hO Éeh 
 
 «¨°ûàdG õ``cGô``e
¢ 
 `` 
  
 ``Y Ú``YR``e
 
 ``ª``Y ø``Y É``ã`  `MÉ``H 283.á©Ñ°ùdGõcGôÃ â 
  
 Ñ 
  
 à°SG ó`  `b á 
  
 eÉ©dG i`  ` 
  
 ``dG IQGRh â`  `fÉ``chøe IÎØdG
ÓN ¢UÉÿG ´É£ 
  
 dG  
 
 ª© 
  
 d
 
 «¨°ûàdG 
 
 ªY øY É k ãMÉH 5676 ,
2013 ôjÉæj 29 ájɨdh ôjÉæj 5.
 
 ªY øY ÉãMÉH 3151 º¡æe ô°Mi 
  
 dG IQGRh â``Yó`  `à`  `°``SG
 ô``°`  `ü`  `æ`  `G ´``Ñ``°``SCG
Ó```Nh 
  
  
 HódG á 
  
 ª 
 ²
 
 
 ªY øY áãMÉHhkÉãMÉH 975 á 
  
 eÉ©dG,äGQÉ«°ùdG ɵ«fɵ«eh AÉHô¡µdG äÉ°ü°üîJ »æ¡G 
  
  
 HódG ¿hO Ée ià°ùeh
É©dG º« 
  
 ©àdG
  
  
 HO á 
  
 ªMh576ô°ëj
 h áãMÉHh ÉãMÉH 399 º¡æe ô°Mh ,
É©dG 
 
 ``ª``©``dG G`  ` 
  
 ``Ñ`  `b ø``jò``dG É``ª``LEG É```` q eCG. á``ã``MÉ``Hh É`  `ã``MÉ`  `H ¿Î 
  
 G ÖjQóàdGh ¢UÉÿG ´É£ 
  
 dG äÉ°ù°SD eh äÉcô°Tó 
  
 a »JGòdG
 
 «¨°ûàdG èeÉfôH øe IOÉØà°SGh
 
 «¨°ûàdÉH.áãMÉHhkÉãMÉH 70 ¿Éc
5676 AÉYóà°SG :zá 
  
 eÉ©dG i 
 
 dG { ô``jÉæj
Ó``N
 
 ```ªY ø``Y É``ãMÉH
á«fɪ©dG -ájD hôdG -§ 
  
 °ùe
 
¢ 
 Y É k «FõL ºFÉZ ¢ù
  
 W O°ùj ¬ q fCG ¤EG OÉ°UQCG äÉ©bJ Ò°ûJ ábôØàe QÉ£eCG
 £g
ɪàMG e á棠
  
 °ù
  
 d á«dɪ°ûdG AGõLCGë°Uh ,IQhÉéG
 
 WÉæGh ôé 
 ²
G
ÉÑLh
óæ°ùe á¶aÉ 
 
 
¢ 
 Y¿µJ
ɪàMG e ;á棠
  
 °ùdG äɶaÉ 
 
á« 
  
 H
¢ 
 Y
É`  `Y ¬LHâÑ°ùdG
 «dG ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG  ÜÉÑ°dG hCG á°ØîæG Öë°ùdG.QÉØX á¶aÉë á«dɪ°ûdG AGõLCGh
¢ 
 £°SdG á¶aÉ 
 
 
¢ 
 Yá棠
  
 °ùdG
ɪ°T AGLCG ôKCÉJ ¤EG ¢ù
  
 £dG §FGôN ôNBG Ò°ûJhAGLCG
 ëàJ ¿CG bàG øe å«M ;QGô 
  
 à°SG
óY øe ádÉëHäɶaÉ 
 
º¶©e
¢ 
 Y É k «éjQóJ áªFÉZ ¤EG É k «FõL áªFÉZ øeIQGõ¨dG áJhÉØàe QÉ`  `£`  `eCG
 £g
ɪàMG e ,á棠
  
 °ùdG
ɪ°TÉ k «éjQóJ QÉ````£```  `eCG ó``à`` ¿CG
¢ 
 `` 
  
 ``Y ,
ó``æ``°``ù``e á``¶``aÉ`` 
 
 
¢ 
 `` 
  
 ``Y»ÁÈdGh áæWÉÑdG ÜæLh ,áæWÉÑdG
ɪ°T äɶaÉ 
 
 
 
 ª°ûàdÜæLh á``«``bô``°``û``dG
É``ª``°``Th §`` 
  
 ``°``ù``eh á``«`` 
  
 ``NGó``dGh Iô```gÉ```¶``  `dGhÜÑg CGóÑj ¿CG bàG øeh .óMCG G kóZh âÑ°ùdG
 «dG á«bô°ûdG¤EG OD à°S »àdGh ,âÑ°ùdG
 «dG AÉ°ùe á«Hô¨dG á«dɪ°ûdG êÉjôdG.äɶaÉëG º¶©e
¢ 
 Y IQGô`` 
 ²
G äÉ``LQO  ®ë 
  
 e ¢VÉØîfG¬«a âë°üf ,ÉfÉ«H Êó``G ¿GÒ£ 
  
 d áeÉ©dG áÄ«¡dG äQó``°``UCGhøe Gk QÉ``Ñ`  `à`  `YG ,ôëÑdG OÉ``«``JQG
ó©H ôëÑdG OÉ``Jô``eh øjOÉ«°üdG q¿EG äÉ©bàdG
  
  
 Jh .ÚæKEG óZ ó©H ¤EGh âÑ°ùdG
 «dG AÉ°ùe,¿ÉªY ôëH
 
 MG°S
¢ 
 Y É k £°Sàe É k Le ó¡°ûà°S ôëÑdG ádÉMá« 
  
 H
¢ 
 Y ê``  `G CGó``¡``j ɪ«a ,ø``jÎ``e ¬``d ´É``Ø``JQG
¢ 
 `  `°`  `ü`  `bCG
 
 °üjh.ÎG HQh GÎe ¬d ´ÉØJQG
¢ 
 °übCG
 
 °üjh á棠
  
 °ùdG
 
 MG°S
äÉcdG -º°UGY
äG 
  
 dGq¿CÉ````  `H Iô``JG``à``e ô``jQÉ`` 
  
 ``J äOÉ`````aCGQÉ°ûH Q°ùdG ¢ù«Fô 
  
 d á©HÉàdG á«eɶædGQG°SCG
 ```M ¥ó``æ``N ô``Ø`  `ë``H â``eÉ``b ó```°```SCGæ á```dhÉ``` 
 
 hó``````dG
 
 ``  `°``  `û``  `eO QÉ```£```e ,¬«dEG
 °UdG øe ô`` 
 ²
G ¢û«÷G ô°UÉæY»µdÉG »M  äGQÉéØfG 3 ´bh ó©H
 
 dPhÉe ,
 
 ``°``û``eO  Q``¡``ª``÷G ô``°``ü`` 
  
 ``dG Üô```b 
ɶædG ¢üFGôa OÉ©JQG ¤EG hóÑj ɪ«a Ò°ûjäQÉ°TCGh .ô 
 ²
G Q°ùdG ¢û«÷G
ó 
  
 J AGREGô 
 ²
G ¢``û``«``÷Gq¿CG ¤EG á``°``VQÉ``©``G QOÉ``°``ü``eáãdÉK Ö``£``YCG ɪ«a ,Ú``à`  `HÉ``HO ÒeóàH
É``bó«©°SQH á 
  
 £æe  ó`  `°``SCG äG`  ` 
  
 ``d á©HÉJá 
  
 °TÉa ádhÉ 
 
ó©H
 
 °ûeO  
ó 
  
 dG »ëHá«eɶædG äG 
  
 dG â 
  
 °UGhh .» 
 ²
G
Éëàbójó°ûàH âeÉbh ,
 
 WÉæG øe Oó©d É¡Ø°üb.
 
 °ûeO
 
 jQ  ÉjQGO áæjóe
¢ 
 Y ÉgQÉ°üMøe RQÉ``H »`  `°`  `ShQ
 hD °ùe
 
 b ,É«°SÉe 
  
 HOá«LQÉÿG ô````jRhq¿CG äô```  `cP ô``jQÉ`` 
  
 ``J ¿CÉ``°``T´ÉªàLG  
 QÉ``°``û``«``°``S ±hô`````a »``LÒ``°``Sº°jh ,â``Ñ``°``ù``dG
 ``«``dG ï``«``f``«``e  ó`` 
  
 ``©`  `jÉ«µjôeCG hD °ùeh ájQ°ùdG á°VQÉ©G º«YRâdÉb ,É¡à¡L øe .IóëàG ·CG ç©ÑehÚÄLÓdG ¿hD °ûd IóëàG ·CG á«°VØeá 
  
 £æe ¤EG ¤hCG Iô``ª`` 
  
 ``d â`` 
  
 ``°``Uh É```¡``` q fEGÉ¡« 
  
 Y ô£«°ùJ »àdG ÉjQ°S
ɪ°ûH RGõ```YCG45 ëæH Qó 
  
 j É`  `e äó``Lh å«M á°VQÉ©G 
áYhôe
±hôX  ¿°û«©j ìRÉf
 
 dCG.áàbD e äɪ q « 
 
ÜQÉ 
 
 àdG´Ñ°SC    G¥Ó£fG»```fÉ°ùfE     G
É```FdGh
 ```«dG..»````fÉãdG
á«fɪ©dG - § 
  
 °ùe
á«eÉ°ùdG á```jD hô```dG ø```e É`` k bÓ``£``fG¿É£ 
  
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô° 
 ²
G ¬¶ØM -º¶©G ó«©°S øH ¢SHÉbºgÉØàdG á``eó``N ¥É`  `«`  `°``S h -
É````YQh kAÉæHh QÉ``°```` 
 ²
Gh »`  `æ`  `jó`  `dG
É``F``dGh¬àdÓ÷ á``«``eÉ``°``ù``dG ô````````eGhCG
¢ 
 `` 
  
 ``YÉ©dG ¢SHÉb ¿É£ 
  
 °ùdG õcôe º¶æj´Ñ°SCG âÑ°ùdG
 «dG
  
  
 ©dGh áaÉ 
  
 ã 
  
 dÊÉãdG ÊÉ``°``ù``fEG
É``F``dGh ÜQÉ`` 
  
 ``à``dG.
ÉjCG á°ùªN Ió ôªà°ùj òdGh
øe Oó```Y ´``  `Ñ``  `°```SCG  
 QÉ``°``û``jhÚãMÉÑdGh Ú```Ø``
  
 ``  `ã``  `Gh ø```jô```µ``  `Ø``  `G á棠
  
 °ùdG
 
 ``NGO ø``e Ú``«``ÁOÉ``cCGh 
 
 LCG øe QhÉëà 
  
 d
 
 ``dPh ,É¡LQÉNhäÉMΠ
  
 eh QÉ``µ``aCGh iD hô```H êhô```ÿG 
¢ 
 Y õ``µ``Jô``Jh ,
É```  `F```  `dG CGó```Ñ```e Rõ``©``J ,áeÉ©dG º« 
  
 dG  ÊÉ°ùfEG
 Î°ûG 
¢ 
 à 
  
 G
Ó`````N ø```  `e
 
 ````  `dP º``à``«``°``ShAÉKÓãdG
 ``j
É 
  
 «°S ò``dG »ª 
  
 ©dG¥óæØH ø````jÈ````L á```YÉ``` 
  
 ```H
OÉ````` 
  
 `````dGájÉYQ â
Éàææàfc ÎfG § 
  
 °ùeóª 
 
øH GóÑY QàcódG É©e.á«ffÉ 
  
 dG ¿hD °ûdG ôjRh ó«©°ùdG 
ÉFdGh ÜQÉ 
  
 àdG ´Ñ°SCG øª°àjhèeÉfôH ´``Ñ`  `°`  `SCG ÊÉ`  `ã`  `dG ÊÉ`  `°`  `ù``fEG ±«°dG
 `` 
  
 ``«``°``S å``«``M ,äGQÉ```````jR»à¶aÉ 
 
¤EG IQÉjõH ¬«a ¿cQÉ°ûG 
 
 dPh ,á`  `æ``WÉ`  `Ñ`  `dG
É`  `ª`  `°`  `Th á`  `«`  ` 
  
 `  `NGó`  `dG¿ÉJÉg ¬H ô¡à°ûJ Ée
¢ 
 Y ´ÓWÓdá```  `jô```  `KCG
É````©```  `e ø````e ¿É```à```¶```aÉ```ë```GÉ¡H ô```Nõ```J á``jQÉ``°````Mh á``«``î``jQÉ``Jh¤EG á``aÉ``°``VEG
É```Y
 
 ``µ`  `°``û`  `H á`  `æ`  `£`  ` 
  
 ``°`  `ù``dG á棠
  
 °ùdG á``Hô``
¢ 
 `  ` 
  
 `  `Y ´Ó````WEGº````YOh QÉ```°`````` 
 ²
G QG``````  ` 
 ²
G
É````  `.ÊÉ°ùfEG
ÉFdGh ¢ûjÉ©àdG
»```a ±B     G äGô``°ûY:¥Gô```©dG
zá`L 
  
 ØdG AGó¡°ûd AÉ``adG á``©ªL{
 RÎjhQ -(¥Gô©dG) áL 
  
 ØdG
IÓ°U ó©H ´QG°ûdG  ¥Gô©dG  áæ°ùdG ÚéàëG øe ±BG äGô°ûY ó°ûàMG,
áL 
  
 ØdG AGó¡°ûd AÉadG ᩪL
É¡« 
  
 Y
 
 WCG ,áªî°V äGÒ°ùe  ¢ùeCG ᩪ÷Gøe äɪàMG §°Sh ,»µdÉG Q`  `f »©«°ûdG AGQR``dG ¢ù«FQ
¢ 
 Y É k °VGÎYG
 
 ``dPhÖÑ°ùH Ȫ°ùjO ô``NGhCG  áæ°ùdG Ö°Z èLCÉJh .OÓÑdG  »ØFÉ£dG ôJàdG Oó¢ù«FôdG  
  
 °S òæe ¥Gô©dG  á«æ°ùdG á« 
  
 bCG ó°V Gk õ««h äÉcÉ¡àfG ¬fhôj Ée¿hôgɶàG aQh .ᣠ
  
 °ùdG ¤EG á«©«°ûdG á«Ñ 
  
 ZCG O©°Uh ,Ú°ùM
Gó°U
 
 MGôdGìÓ°UEG ¤EG ¿ÉÑ°T ¿éà 
 
 h
 
 FÉÑb ñ«°Th áæ°S øjO
ÉLQ ÉYOh ,»bGô©dG º 
  
 ©dGáæ°ùdG ±Gó¡à°S É¡ 
  
 ¨à°ùJ øeCG äGbq¿EG ¿d 
  
 j »àdG ,ÜÉgQEG áëaɵe ÚfGbøµd AÉæé°ùdG äÉÄe øY êôaCGh äRÉæJ »µdÉG ¢VôYh .
 
 M ¬Lh ¿hO º¡dÉ 
  
 àYGháæjóÃ IÒ°ùe  QÉædG OæL íàa Éeó©H á°UÉN CGó¡j
áæ°ùdG ÚéàëG Ö°Z᪰ù
  
 æe áæ°ùdG ±Ø°Uh .¢UÉî°TCG á°ùªN
 
 à 
  
 e øY ôØ°SCG É ´Ñ°SCG
 
 Ñb áL 
  
 ØdGá«æ°S á 
  
 £æe áeÉbEÉH áÑdÉ£ÉH ¥Gô©dG IóMh ¿hOó¡j ,øjOó°ûàeh Údóà©e ÚH.¿OQCGh ájO©°ùdGh ÉjQ°S e Ohó 
 ²
G
¢ 
 Y ¥Gô©dG ÜôZ  »JGòdG ºµ 
 ²
ÉH àªàJá°û¡dG ¬àeµMh »µdÉG
ÉeCG ¿BG
¢ 
 àM äGQÉÑàNG ô£NCG øe äÉLÉéàMG ó©Jh.OGôcCGh áæ°ùdGh á©«°ûdG e Ö°UÉæG º°SÉ 
  
ʈJ ȈdG
141414
 
øH OƒªM ÉgÉ 
 ≤ 
 dCG áë°üdG IQGRh ᪠
 ∏μ 
 H
π 
 Ø 
 ◊
G èeÉfôH CGóHháeÉ©dG ájôjóŸÉH
Ω
É©dG ôjóŸG
ɪYCÉH ºFÉ 
 ≤ 
 dG »°UhôÿG óª 
 fi
:É¡«a
Éb èjôîàdG
π 
 ØM
≈∏ 
 Y
Ω
É©dG ±ô°ûŸGh ÖjQóàdGh º« 
 ∏ 
 ©à 
 ∏ 
 d 
π 
 Øàëæd ¿É 
 μ 
 ŸG Gòg ‘  kÉ©«ªL » 
 ≤ 
 à 
 ∏ 
 f ¿CG ÉfQhô°S »YGhO øŸ ¬fEG{º°†J IójóL á©aO èjôîJ »gh ÉæHƒ 
 ∏ 
 b
≈∏ 
 Y Iõ`jõY áÑ°SÉæû°SÉ°SC’G
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 HódG iƒà°ùe
≈∏ 
 Y º`¡æe ,áéjôNh kÉéjôN 780,ádó«°üdG …óYÉ°ùe áÄa øe 39h ,¢†jôªàdG áÄa øe 367¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg ,iôNC’G IóYÉ°ùŸG á«Ñ£dG äÉÄØdG øe 116h .á«°ü°üîàdG ä’ÉéŸG ‘ 182h ,¢SƒjQƒdÉ 
 μ 
 ÑdG iƒà°ùe
≈∏ 
 Y 76ÚéjôÿG øe áÑîædG
òg
Ω
ɪ°†fÉH ôîØJ »gh áë°üdG IQGRhhQOGƒ 
 μ 
 dG
òg øe ójõŸG èjôîJ ‘ 
π 
 eCÉJ ,»ë°üdG É¡eɶf ¤EG 
Ω
É¡°SEÓd áeOÉ 
 ≤ 
 dG
Ω
Gƒ``YC’G õ«ªàŸG iƒà°ùŸG ¢ùØæH á«æØdG:»°UhôÿG ±É°VCGh .ÚæWGƒª 
 ∏ 
 d á«ë°üdG ájÉYôdG ÒaƒJ ‘ äÉ°ü°üîàdG
∞∏ 
 à 
 fl
‘ ,á«fɪ©dG á 
 ∏ 
 eÉ©dG iƒ 
 ≤ 
 dG ôjƒ£J Èà©j{äGRÉ``‚EG
Ω
É`  `Y
π 
 c
π 
 ªëjh ,᫪gC’G ájÉZ ‘ G k ô``eCG á«ë°üdGAGƒ°S ,É¡JÒJh ™jô°ùJh ,᫪æàdG OGô£°VG ¤EG …OD ƒ``J IójóLá«bôJ hCG ,᫪« 
 ∏ 
 ©àdG èeGÈdG hCG ,á«àëàdG á«æÑdG ó«©°U
≈∏ 
 YäGÒ¨àdG áÑcGƒe ᫨H áªFÉ 
 ≤ 
 dG ᫪« 
 ∏ 
 ©àdG äÓ«¡°ùàdG åjó–h 
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 ©dGh É«Lƒdƒæ 
 μ 
 àdG ó«©°U
≈∏ 
 Y ôªà°ùŸG Qƒ£àdG ÉgRôØj »àdGô°ûY á©HQCG kÉ«dÉM áë°üdG IQGRh ±Gô°TEG â– ™ 
 ≤ 
 jh .á«ë°üdGOQGƒŸG ôjƒ£J ‘ É¡©«ªL ºgÉ°ùJ kÉ›ÉfôH ô°ûY á«fɪ`Kh kGó¡©e™«°SƒJh ôjƒ£J ‘ É¡àÑZQh á« 
 ∏ 
 ©ØdG É¡JÉLÉ«àM’ kÉ 
 ≤ 
 ÑW ájô°ûÑdGâeÉb óbh .á棠
 ∏ 
 °ùdG AÉëfCG áaÉc ‘ Égô°ûfh á«ë°üdG É¡JÉeóN  kÉéjôN 13820 ¬Yƒª› Ée èjôîàH ¿B’G
≈ 
 àM ógÉ©ŸG
ògøe ÉgÒZh áë°üdG IQGRƒ``H
π 
 ª© 
 ∏ 
 d kÉ©«ªL Gƒª°†fG áéjôNh 
Ω
ɪàgG ô°üà 
 ≤ 
 j ’h ,á棠
 ∏ 
 °ùdG ‘ á«eƒ 
 μ◊
G á«ë°üdG äÉ°ù°SD ƒŸGøe á«æWƒdG á«ë°üdG QOGƒ 
 μ 
 dG ᫪æJ
É›
≈∏ 
 Y áë°üdG IQGRh  kÉ°†jCG
π 
 H ,Ö°ùëa »ª 
 μ 
 dG ™°SƒàdG
≈∏ 
 Y á«ë°üdG ÉgógÉ©e
ÓN 
Ω
ɪàg’G Qƒ 
 fi
ÖdÉ£dG ¿ƒ 
 μ 
 j å«ëH É¡d »YƒædG ôjƒ£àdG
≈∏ 
 Y᫪« 
 ∏ 
 ©àdG áÄ«ÑdG ÒaƒJ ™e ,á« 
 ∏ 
 ª©dGh ᫪ 
 ∏ 
 ©dG ᣰûfC’G ™«ªL ‘ ƒëf
≈∏ 
 Y
π 
 YÉØdG º« 
 ∏ 
 ©àdG
≥ 
 « 
 ≤ 
 –
≈∏ 
 Y óYÉ°ùJ »àdGh Ió«÷Gôªà°ùŸG º« 
 ∏ 
 ©àdG ᪫b ï°Sôjh á°SQɪŸÉH º« 
 ∏ 
 ©àdG ÇOÉÑe
π 
 °üj¥ÓWEGh ¬JGQób ᫪æJ øe ÖdÉ£dG ø 
 μ 
 Á ɪc ,IÉ« 
 ◊
G ió`  `e.zQÉ 
 μ 
 àH’Gh ´GóHE’G
≈∏ 
 Y kGQOÉb íÑ°ü«d áæeÉ 
 μ 
 dG ¬JÉbÉWègÉæŸG ôjƒ£J
≈∏ 
 Y IQGRƒdG ¢UôM ¤EG ¬JGP âbƒdG ‘ QÉ°TCGhGòg ‘ á«ŸÉ©dG ¢ù«jÉ 
 ≤ 
 ŸG ÖcGƒJ »c èeGÈdG
ò¡d ᫪« 
 ∏ 
 ©àdG‘ äGóéà°ùŸG áÑcGƒe
≈∏ 
 Y É¡°UôM
≥∏ 
 £æe øe
∂ 
 dPh ,Qɪ°†ŸG•GôîfÓd É¡«a Ú°SQGó 
 ∏ 
 d á°UôØdG ìÉàJ å«ëH ,º« 
 ∏ 
 ©àdG
É›. kÓÑ
 ≤ 
 à°ùe áeó 
 ≤ 
 àe äÉ°SGQO ‘ 
ájô°ûÑdG ᫪æàdG
 
Ω
ó 
 ≤ 
 àdG ‘ 
π 
 YÉØdG É``gQhOh ájô°ûÑdG ᫪æàdG ᫪gCG ø``YhÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ó«cCÉàd ¿Éc ó 
 ≤ 
 d{ :
É`  `b ,QÉ``gOR’G
≥ 
 « 
 ≤ 
 –hájô°ûÑdG ᫪æàdG ᫪gCG
≈∏ 
 Y ióØŸG OÓÑdG ¿É£ 
 ∏ 
 °S ádÓ÷Gº«¶Y á«eÉ°ùdG ¬JÉHÉ£N øe ójó©dG ‘ ¬àdÓL É¡¡Lh »àdG™°Vh
ÓN øe äÉ¡«LƒàdG
ò¡H áë°üdG IQGRh
Ω
GõàdG ‘ ôKC’G 
∞∏ 
 à 
 fl
øe É¡H Ú 
 ∏ 
 eÉ©dG äGQÉ¡eh äGQób ᫪æàd áMƒªW á£NäÉ°ù°SD ƒŸÉH AGOC’G ‘ á 
 ∏ 
 eÉ°ûdG IOƒ÷G
≥ 
 « 
 ≤ 
 ëàd á«Ø«XƒdG äÉÄØdG,äGõ 
 μ 
 Jôe áKÓK
ÓN øe
∂ 
 dPh É¡JÉjƒà°ùe
∞∏ 
 àîà á«ë°üdGÉ¡«fÉKh ,»°ü°üîàdGh »``°``SÉ``°`  `SC’G »ë°üdG º« 
 ∏ 
 ©àdG É``¡``dhCG»æ¡ŸG ôjƒ£àdG É¡ãdÉKh »LQÉÿGh » 
 ∏ 
 NGódG çÉ©àH’Gh ÖjQóàdG.ôªà°ùŸGÖ°ùà 
 μ 
 J ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ á« 
 ∏ 
 ªY ¿CG »°UhôÿG í°VhCGh 
≈∏ 
 Y IQGRƒ``dG ÉgÉæÑàJ »àdG äÉ«é«JGΰS’G á°UÉN ᫪gCGóªà©j »àdG á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG Èà©J á 
 ∏ 
 eÉ©dG iƒ 
 ≤ 
 dG ¿CG QÉÑàYG%70 ¤EG 60 …RGƒj Ée É¡àØ 
 ∏μ 
 J
π 
 ã“h ,»ë°U
Ω
ɶf …CG É¡« 
 ∏ 
 Y¿EÉa ,iô``NCG á¡L øeh .IQGRƒ 
 ∏ 
 d IQô 
 μ 
 àŸG áfRGƒŸG øe É  k Ñjô 
 ≤ 
 J᫪æàdG IÒ°ùe øe Rõ©J á«æWƒdG á 
 ∏ 
 eÉ©dG iƒ 
 ≤ 
 dG
π 
 «gCÉJh ᫪æJ™aO ‘  kÉ°†jCG º¡°ùJh ,áÑ«Ñ
 ◊
G ÉfOÓH Égó¡°ûJ »àdG á 
 ∏ 
 eÉ°ûdGÊɪ©dG ™ªà骠
 ∏ 
 d á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG á 
 ∏ 
 éY‘ ÚéjôÿG A’D ƒ¡d áfƒª°†e
π 
 ªY ¢Uôa ôaGƒJ ¤EG ô¶ædÉH᫪« 
 ∏ 
 bE’G ᫪æàdG Oƒ¡L ‘ 
 QhóH óYÉ°ùj ɇ º¡àeÉbEG
≥ 
 WÉæeIQÉ°† 
 ◊
G ¢SÉ°SCG ɪg
π 
 ª©dGh º 
 ∏ 
 ©dG ¿CG ¤EG âØdh .
≥ 
 WÉæŸG
∂∏ 
 àd 
Ω
ó 
 ≤ 
 à 
 ∏ 
 d kÉfɪ°V ¿É```eRC’G ÖbÉ©Jh Qƒ``gó``dG ô`  `e
≈∏ 
 Y ÉfÉc ó``bh¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG ÉfôeCG óbh .¿É°ùfE’G
ó°ûæj …òdG AÉ 
 ≤ 
 JQ’GhˆG iÒ°ùa Gƒ 
 ∏ 
 ªYG
π 
 bh{ ¤É©J
Éb ,á 
 ∏ 
 «°Sh º 
 ∏ 
 ©dG øe
π 
 ©‚ ¿CÉHºcó 
 ∏ 
 bh ᪩ædG º 
 μ 
 « 
 ∏ 
 Y ˆG ”CG ó 
 ≤ 
 dh .z¿ƒæeD ƒŸGh ¬dƒ°SQh º 
 μ∏ 
 ªYÖ 
 ∏ 
 £àJ É¡à°SGQóH ºàaô°ûJ »àdG áæ¡ŸG ¿CG ÒZ ,º 
 ∏ 
 ©dG ±ô°TIôªà°ùŸG á°SQɪŸG
ÓN øe Ö°ùà 
 μ 
 J á 
 ∏ 
 jƒW á« 
 ∏ 
 ªY IÈN kÉ°†jCG¤EG
 ƒ°UƒdGh äGQó 
 ≤ 
 dGh äGQÉ¡ŸG ᫪æàd ô°TÉÑŸG
É 
 μ 
 àM’Gh´ÓWE’G á 
 ∏ 
 °UGƒe ,º 
 μ 
 « 
 ∏ 
 Y ÖLƒàj ¬fEÉa Gòd .äÉjƒà°ùŸG ™``aQCGäÉ«dB’G øe °ü 
 ≤ 
 dG IOÉØà°S’Gh ,º 
 μ 
 °UÉ°üàNG §« 
 fi
‘ ,É¡H ¿ƒ 
 ∏ 
 ª©J »àdG á«ë°üdG äÉ°ù°SD ƒŸG ,IôaƒàŸG á«ÑjQóàdGº 
 μ 
 à 
 ∏ 
 °U
≥ 
 «KƒJh ,º 
 μ 
 JGÈNh º 
 μ 
 JÉeƒ 
 ∏ 
 ©e AGôKEG ,É¡fCÉ°T øe »àdGh.º 
 μ 
 àæ¡Ã Iôªà°ùŸG ᫪ 
 ∏ 
 ©dG
ìÉéædGh
≥ 
 «aƒàdG
º¡FÉæHCG êôîJ º¡« 
 ∏ 
 gCGh áÑ
 ∏ 
 £dG Qƒ``eCG AÉ«dhC
 QÉ``H ɪ«ahº¡æWh á``eó``N ‘ ìÉ``é``æ``dGh
≥ 
 `  `«``aƒ``à`  `dG kÉ`  `©`  `«`  `ª`  `L º``¡``d  kÉ«æªàe¬«a ÊÉØàdGh
π 
 ª©dG ÖM
≈∏ 
 Y AÉæHC’G A’D ƒgqåM ,º¡©ªà›h§« 
 fi
‘ ´Ó```WE’G á 
 ∏ 
 °UGƒeh AÉ``aƒ``dGh ¥Ó```NC’G º«b
π 
 `` q ã``“há«ÑjQóàdG äÉ«dB’G øe °ü 
 ≤ 
 dG IOÉØà°S’Gh ,º¡JÉ°UÉ°üàNGAGô```KEG É¡fCÉ°T ø``e »``à``dG ,á«ë°üdG ÉæJÉ°ù°SD ƒe Iô``aƒ``à``ŸG Iôªà°ùŸG ᫪ 
 ∏ 
 ©dG º¡à 
 ∏ 
 °U
≥ 
 `  `«`  `Kƒ`  `Jh ,º``¡``JGÈ``Nh º¡JÉeƒ 
 ∏ 
 ©e.º¡àæ¡Ãáë°üdG IQGRh øY áHÉ«f »°UhôÿG ¬ q LƒJ ᪠
 ∏μ 
 dG
Ω
ÉàN ‘h¿Éaô©dGh ô 
 μ 
 °ûdG
π 
 jõéH
Ω
ó`` 
 ≤ 
 ``JCG ¿CG ’EG »æ©°ùj ’
:¬dƒ 
 ≤ 
 H 
Ω
ÉY ÚeCG …Qõ©dG ¿ƒgôe øH óª 
 fi
øH ódÉN QƒàcódG IOÉ©°ùd¿CG »æJƒØj ’h .Gòg Éæ 
 ∏ 
 ØM ájÉYôH ¬ 
 ∏ 
 °†ØJ
≈∏ 
 Y - º« 
 ∏ 
 ©àdG ¢ù 
 ∏ 
 ›ógÉ©ŸG AGóªY
π 
 °VÉaC’G ¬H
Ω
Éb …òdG õ«ªàŸG ó¡÷G
≈∏ 
 Y »æKCGOGóYEG ƒëf ógÉ©ŸÉH ¿ƒ````jQGOE’Gh ¢ùjQóàdG äÉÄ«g AÉ°†YCGh Oƒ¡éH ó«°TCGh
q ƒfCG ɪc .ÚéjôÿG øe áYƒªéŸG
òg
π 
 «gCÉJh¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG á©eÉLh áë°üdG IQGRh äÉ«Ø°ûà°ùà ڠ
 ∏ 
 eÉ©dGá«fÉ£ 
 ∏ 
 °ùdG ¿ÉªY áWô°T
≈ 
 Ø°ûà°ùeh áë 
 ∏ 
 °ùŸG äGƒ 
 ≤ 
 dG
≈ 
 Ø°ûà°ùehÉæFÉæHCÖ``jQó``à``dGh ¢ùjQóàdG º¡àcQÉ°ûeh º¡ªYO
≈∏ 
 Y.¥ƒØàdG Gòg RGô`  `MEG º¡d kÉæ 
 μ 
 ‡ ¿Éc Ée É¡fhóH »àdGh áÑ
 ∏ 
 £dG¿Éæàe’Gh ôjó 
 ≤ 
 àdGh ô 
 μ 
 °ûdG
π 
 jõéH ÉæHƒ 
 ∏ 
 b ¥ÉªYCG øe
Ω
ó 
 ≤ 
 àf ɪcøH óª 
 fi
øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e É¡°SCGQ
≈∏ 
 Yh áë°üdG IQGRƒdIÒ°ùŸ ¬eɪàgG
π 
 L
≈ 
 £YCG …òdG áë°üdG ôjRh …ó«©°ùdG ó«ÑYá« 
 ∏ 
 ª© 
 ∏ 
 d äÓ«¡°ùàdGh ºYódG
π 
 c
Ω
qóbh á«ë°üdG ógÉ©ŸÉH º« 
 ∏ 
 ©àdGô 
 μ 
 °TCG ¿CG »æJƒØj ɪc,á«æWƒdG QOGƒ 
 μ 
 dG
π 
 «gCÉJh ᫪« 
 ∏ 
 ©àdG 
π 
 Ø 
 ◊
G Gòg êGôNEGh OGóYEG
≈∏ 
 Y áaô°ûŸG áæé 
 ∏ 
 dG AÉ°†YCG IƒNE’GËô 
 μ 
 dG
π 
 Ø 
 ◊
G  `g ™FÉbh ÉæàcQÉ°ûe
≈∏ 
 Y kÉ©«ªL ºcô 
 μ 
 °TCGhøWƒdG Gòg áeóÿ kÉ©«ªL Éæ 
 ≤ 
 aƒj ¿CG ôjó 
 ≤ 
 dG » 
 ∏ 
 ©dG ¤ƒŸG kÓFÉ°SádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒŸ Ió«°TôdG IOÉ« 
 ≤ 
 dG
π 
 X ‘ õjõ©dG.z
ÉYQh ¤É©J ˆG ¬¶ØM º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG
ÚéjôÿG ᪠
 ∏ 
 c
᪠
 ∏ 
 c á«Ñjô©dG ó«©°S âæH ËQ áéjôÿG â
 ≤ 
 dCG
∂ 
 ``dP ó©HáMôØdG Êôª¨àd ¬fEG{ :É¡«a âdÉb ÚéjôÿG É¡FÓeR øY áHÉ«fáHÉ«fh »°ùØf øY ádÉ°UCG ,
Ω
 ƒ«dG º 
 μ 
 eÉeCG
∞ 
 bCG É`  `fCGh ,Qhô°ùdGh  
∞∏ 
 àîà á«ë°üdG ógÉ©ŸG äÉéjôNh »éjôN »FÓeR øYIó«©°ùdG áÑ°SÉæŸG
òg ‘ º 
 μ 
 H Ö``MQC,á棠
 ∏ 
 °ùdG äɶaÉ 
 fi
᫪gCG
≈∏ 
 Y G kó«cCÉJ è«¡ÑdG
π 
 Ø 
 ◊
G Gò``gh , kÉ©«ªL ÉæHƒ 
 ∏ 
 b
≈∏ 
 YÉ  k éjƒàJh ä’É``é``ŸG
≈ 
 à°T º« 
 ∏ 
 ©àdG äÉ``Lô`
 fl
ájQGôªà°SGÉ  k aGô°ûà°SGh áÑbÉK Iô¶fh áÁõYh …CGQ OGó°Sh ᪠
 μ◊
É  k î«°SôJhádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒe óFÉ 
 ≤ 
 dG á``jGQ â–
π 
 Ñ
 ≤ 
 à°ùª 
 ∏ 
 dº 
 μ 
 a ,
É``YQh ˆG ¬¶ØM ,º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdGôNGõdG ó¡©dG Gòg ‘ 
π 
 °UGƒàJ »àdG äÉeô 
 μ 
 ŸGh äGRÉ‚E’G »gOó°Sh º«¶©dG óFÉ 
 ≤ 
 dG Gò¡H ¿ÉªY óeCG …òdG ˆ óª 
 ◊
Gh ,¿ƒª«ŸGó 
 ≤ 
 d{ :âaÉ°VCGh .z
É£N äÉeô 
 μ 
 ŸGh RÉ‚E’Gh ÒÿG
≥ 
 jôW
≈∏ 
 Y- áãjó 
 ◊
G á«fɪ©dG á°†¡ædG ôéa Æhõ``H òæe ¬àdÓL ¢UôM» 
 μ 
 d á«fɪ©dG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ ᫪gCG ó«cCÉJ
≈∏ 
 Y - kɪFGOhäÉeóÿG iƒà°ùÃ
Ó``NEG ¿hO øWƒdG AÉæH ‘ ÉgQhóH
Ω
 ƒ 
 ≤ 
 JÉ¡JQÉ°†Mh ·C’G »bQ ¢SÉ°SCG ƒg …òdG
π 
 ª©dG IOƒLh áeó 
 ≤ 
 ŸGâ
 ≤≤ 
 – ób ¬àdÓL äɪ 
 ∏ 
 c øe ¢†©H ¢SÉÑàbÉH Éæg ±ô°ûJCGh,IójóY äGõéæe ‘ äó°ùŒ ,IÒãc
ÉeBG á«°VÉŸG á 
 ∏ 
 MôŸG ‘ á¡LGƒŸ ¬JCÉ«gh ,øjô°û©dG ¿ô 
 ≤ 
 dG ¤EG Êɪ©dG ™ªàéŸG â
 ∏≤ 
 fGòg ¿CG øe á 
 ≤ 
 ãdG
Ω
É“ ¿ƒ 
 ≤ 
 KGh øëfh ,
Ω
OÉ 
 ≤ 
 dG ¿ô 
 ≤ 
 dG äÉjó–äÉYɪLh G kOGôaCG ,QOÉb ¬HôH øeD ƒŸG ,¢†gÉædG »àØdG ™ªàéŸG,¬ 
 ≤ 
 «aƒJh ¤É©J ¬fƒ©Hh ,
π 
 ª©dGh º 
 ∏ 
 ©dGh ó÷Gh ,IôHÉãŸGh
Ω
 õ©dÉH 
É©dG Égó¡°ûj »àdG á 
 ≤ 
 MÓàŸG á©jô°ùdG äGQƒ£àdG áÑcGƒe
≈∏ 
 Y.zIÉ« 
 ◊
G ä’É›
≈ 
 à°T ‘ º¡fƒ 
 μ 
 H RGõàY’Gh ôîØdG øY ɡઠ
 ∏ 
 c á«Ñjô©dG âHôYCGhógÉ©ŸG ¬ 
 ∏ 
 ã“ …òdG ïeÉ°ûdG »ª 
 ∏ 
 ©dG ìô°üdG Gòg »éjôN øe:âdÉbh .á棠
 ∏ 
 °ùdG
≥ 
 WÉæeh äɶaÉ 
 fi
 
≈ 
 à°T ‘ Iô°ûàæŸG á«ë°üdG»Ñ£dG QOÉ 
 μ 
 dG ¤EG ÉfD hɪàfG ƒg ÉfRGõàYGh Éfôîa ójõj É`  `eh{ á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó 
 ≤ 
 J Gkó¡L GƒdCÉj ’ …ò``dG ,á棠
 ∏ 
 °ùdÉH’ƒd ìÉéædÉH
π∏μ 
 J ¿CG Oƒ¡÷G
ò¡d ¿Éc Éeh ,™ªà骠
 ∏ 
 d
≈∏ 
 ãŸG¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°† 
 ◊
á«eÉ°ùdG ájÉYôdGh ºYódGº« 
 ∏ 
 °ùdG §«£îàdGh ,
ÉYQh ˆG ¬¶ØM º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉbº¡°SCGQ
≈∏ 
 Yh áë°üdG IQGRƒH ÚdhD ƒ°ùŸG
π 
 Ñb øe ò«ØæàdG ø°ùMh
áë°üdG èjôîJ
2
Ω
2013 ôjGÈa 2
≥ 
 aGƒŸG `g 1434
 hC’G ™«HQ øe 21 âÑ°ùdG
 ``````ÑcGƒŸ èeGÈdG
∞∏ 
 àîŸ á«ª« 
 ∏ 
 ©àdG ègÉæŸG åjó–
 ````Wh ÜÓW øe IójóL á©aO èjôîàH
ÉØàM’G
````àg’G
≈ 
 ` 
 ∏ 
 Y ó«cC    ÉàdGh ..áë°üdG IQGRƒd á©HÉàdG
èjôîàH »°VÉŸG AÉ©HQC’G AÉ°ùe áë°üdG IQGRh â 
 ∏ 
 ØàMG᫪« 
 ∏ 
 ©àdG ógÉ©ŸG äÉÑdÉWh áÑ 
 ∏ 
 W øe Iójó÷G êGƒaC’G 
Ω
É©d á棠
 ∏ 
 °ùdG äɶaÉ 
 fi
 
∞∏ 
 àîà IQGRƒ 
 ∏ 
 d á©HÉàdGøe áéjôNh kÉéjôN 780 ºgOóY
≠ 
 dÉÑdGh ,
Ω
2012¿ÉªY ó¡©eh »°ü°üîàdG ¢†jôªà 
 ∏ 
 d ¿ÉªY ó¡©eá«ë°üdG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 ©dG ó¡©eh á«ë°üdG äÉeƒ 
 ∏ 
 ©ŸG IQGOE…óYÉ°ùŸ ¿ÉªY ó¡©eh áeÉ©dG áë°ü 
 ∏ 
 d ¿ÉªY ó¡©ehádÓ°U ó¡©eh ¢†jôªà 
 ∏ 
 d ¿ÉªY ó¡©eh ádó«°üdGó¡©eh ¢†jôªà 
 ∏ 
 d áæWÉÑdG
ɪ°T ó¡©eh ¢†jôªà 
 ∏ 
 dó¡©eh ¢†jôªà 
 ∏ 
 d Qƒ°U ó¡©eh ¢†jôªà 
 ∏ 
 d á« 
 ∏ 
 NGódGIôgɶdG …ó¡©e ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¢†jôªà 
 ∏ 
 d AGôHEG.¢†jôªà 
 ∏ 
 d ¥Éà°SôdGhIOÉ©°S QÉë°üH »°VÉjôdG ™ªéŸÉH
π 
 Ø 
 ◊
G
≈ 
 YQhÚeCG …Qõ©dG ¿ƒgôe øH óª 
 fi
øH ódÉN QƒàcódGøH » 
 ∏ 
 Y QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëH º« 
 ∏ 
 ©àdG ¢ù 
 ∏ 
 ›
Ω
ÉY§«£îàdG ¿hD ƒ°ûd áë°üdG IQGRh
π 
 «ch »FÉæ¡dG ÖdÉW 
π 
 «ch »HQÉëŸG
∞ 
 «°S øH ¢ûjhQO QƒàcódG IOÉ©°Shøe OóYh á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hD ƒ°û 
 ∏ 
 d áë°üdG IQGRhÜÉë°UCG øe OóYh ádhódG ¢ù 
 ∏ 
 › AÉ°†YCG Úeô 
 μ 
 ŸG¿ƒdhD ƒ°ùŸGh I’ƒdGh iQƒ°ûdG ¢ù 
 ∏ 
 › AÉ°†YCG IOÉ©°ùdGQƒeCG AÉ«dhCG øe ™ªLh á«eƒ 
 μ◊
G ôFGhódG
∞∏ 
 à 
 fl
øe.ÚéjôÿG áÑ 
 ∏ 
 £dG
 » 
 μ 
 ª 
 ∏ 
 dG
OÉY -§ 
 ≤ 
 °ùe…ó«©°ùdG ¢ù«ªN /ôjƒ°üJ
 
óæY ¿ƒ 
 μ 
 f ¿CG kɪFGO
≈ 
 æªàfh .ôbƒŸG áë°üdG ôjRh QƒàcódG ‹É©e»àdG áfÉeC’Gh Éæ«dEG â
 ∏ 
 chCG »àdG á«dhD ƒ°ùŸG Qób
≈∏ 
 Yh ø¶dG ø°ùM.zIQó 
 ≤ 
 eh ÖM øY É¡ 
 ∏ 
 ªëàæ°SAÉ«dhCGh ógÉ©ŸG AGóªY -áÑ
 ∏ 
 £dG É¡FÓeR øY áHÉ«f -âÑWÉNh¿hQƒîa øëf ºc{ :á 
 ∏ 
 FÉb ,¢ùjQóàdG äÉÄ«g AÉ°†YCGh Qƒ``eC’GÉæ©£à°SG ÉæfC
Ω
 ƒ«dG AGó©°S øëf º``ch ,º 
 μ 
 d ¿ƒæà‡h º 
 μ 
 HøY øjõLÉY Éæc ¿EGh ,º 
 μ 
 eÓMCGh º 
 μ 
 JÉ«æeCG ¢†©H
≥≤ 
 ëf ¿CGº 
 μ 
 àjÉYQh ºcô¡°S
º 
 μ≤∏ 
 b -º 
 μ 
 °UôM
 
π 
 «ª÷G ¢†©H OQÉgh
≈ 
 ¨àÑŸGh
π 
 eC’G
π 
 «æd kÉ©«ªL ˆG Éæ 
 ≤ 
 ah ˆ óª 
 ◊
Gh .º 
 μ 
 ªYOhˆG ºcGõL ïeÉ°ûdG øWƒdG Gòg ìô°U ‘ IójóL áæÑd øëf¬«a ÉŸ AÉ£©dGh º 
 ∏ 
 ©àdG ÜQO á 
 ∏ 
 °UGƒŸ ÉæfÉYCGh AGõ÷G ÒN É q æYióØŸG OÓÑdG óFÉb Éf’ƒe ÚY ¬H ô 
 ≤ 
 f Éeh áÑ«Ñ
 ◊
G ÉæfɪY á©aQ¤EG ¿Éaô©dGh ô 
 μ 
 °ûdG ¢üdÉîH á¡Lƒàe .z»``HC’G ¿ÉªY Ö©°ThìÉ‚EG ‘ ºgÉ°S øe ™«ªL ¤EGh
Ω
Gô 
 μ 
 dG ±ƒ«°†dGh
π 
 Ø 
 ◊
G »YGQÉ¡FÓeR º°SGh É¡ª°SÉH ɡઠ
 ∏ 
 c
Ω
ÉàN ‘ IógÉ©e .
π 
 Ø 
 ◊
G Gòg  kÓgCG ¿ƒ 
 μ 
 f ¿CGh AÉ£©dGh ó¡÷G øe ójõŸG
òH
≈∏ 
 Y É¡JÓ«eRhÉææWƒd ÉfÉaôYh kAÉ``ah ,Éæ 
 ≤ 
 JÉY
≈∏ 
 Y IÉ 
 ≤∏ 
 ŸG á«dhD ƒ°ùŸG
π 
 ªëàdIô°†M ióØŸG OÓÑdG
π 
 gÉ©d á«eÉ°ùdG ájÉYôdG
π 
 X ‘ õjõ©dGˆG ¬¶ØM º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£ 
 ∏ 
 °ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U¿ƒgôe øH óª 
 fi
øH ódÉN QƒàcódG IOÉ©°S
Ω
Éb
 QhóH .
ÉYQh 
π 
 Ø 
 ◊
G
Ω
ÉàN ‘ áÑ°SÉæŸG »YGQ º« 
 ∏ 
 ©àdG ¢ù 
 ∏ 
 ›
Ω
ÉY ÚeCG …Qõ©dGêôîàdG äGOÉ¡°T ™jRƒàH áÑ°SÉæŸÉH ájô©°T Ió«°üb ¬à 
 ∏∏ 
 îJ …òdGáÑ
 ∏ 
 £dGh äÉ©aódG
π 
 ``FGhCG Ëô 
 μ 
 J ÖfÉL ¤G ; ÚéjôÿG
≈∏ 
 Y.ájQÉcòàdG Qƒ°üdG øe OóY Úéjôî 
 ∏ 
 d òNCG ɪc ,Ú«dÉãŸG
Oƒ¡Lh 샪W
 
≈∏ 
 Y ¤hC’G ájóYÉ°ùdG óª 
 fi
øH ô°UÉf âæH á°ûFÉY âdÉbh¢SƒjQƒdÉ 
 μ 
 H »°ü°üîàdG ¢†jôªà 
 ∏ 
 d ¿ÉªY ó¡©e áéjôN á©aódGGòg
≈∏ 
 Y É¡dƒ°üëH
∞ 
 °Uƒj ÉgQƒ©°T ¿EG ,
Ω
É``©`  `dG ¢†jôªàdG¢ù«d ¢†jôªàdG
É› ‘ É¡MƒªW ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,±ô°ûŸG õcôŸG 
∂ 
 dPh É¡«a
òÑJ »àdG Oƒ¡÷G
≥ 
 ëà°ùJ ¢†jôªàdG áæ¡e ¿ƒc óM ¬døH º«gGôHEG âæH IQÉ°S âdÉbh .™ªàéŸG áë°Uh áeÓ°S
π 
 LCG øe 
ÉØWCÓd áLô 
 ◊
G ájÉæ©dG ¢†jô
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 HO áéjôN ájhó©dG
É°S 
π 
 ªLC’Gh Ió«©°ùdG äÉjÉ¡ædG
≥ 
 °û©J ¢SƒØædG
π 
 c ¿EG IO’ƒdG »ãjóMh¥ƒØàdG ƒëf »©°ùdGh OÉ¡àL’G øe Úæ°S OÉ°üM iô``f ¿CG øeQÉ©°TC’Gh ‘Gƒ 
 ≤ 
 dG ÉæH
π 
 Øàëj A»°T
π 
 c
Ω
 ƒ«dGh ìôah
≥ 
 dCÉàH »¡àæjh´hQCG Éæd ô£°ùàd ÉgÒÑY Éæjó¡Jh kÉMôa ™°ûJ ÊÉ©ŸGh äɪ 
 ∏μ 
 dGhGòg øeh ìÉéædGh ê q ôîàdG º 
 μ 
 d
 QÉÑJh Iô°ùŸGh IOÉ©°ùdG ´GƒfCGáÑZQ
π 
 ª©dG ƒëf Éæd ¤hC’G Iƒ£ÿG äCGóH ïeÉ°ûdG »ª 
 ∏ 
 ©dG ìô°üdGôîa
πμ 
 H áªMôdG á 
 μ 
 FÓe ¿ƒ 
 μ 
 æd øWGƒŸGh øWƒdG áeóN ‘ É q æe 
É› ‘ É« 
 ∏ 
 ©dG É¡JÉ°SGQO
ɪcEÉH É¡MƒªW ¤EG ágƒæe ,RGõàYGh 
π 
 ª©dG ä’É› ‘ 
≥ 
 «aƒàdG øjôNBÓdh É¡°ùØæd á«æªàe ,¢†jôªàdG.É« 
 ∏ 
 ©dG º¡JÉ°SGQO
ɪcEGhájó«©°ùdG ó«ªM ø``H
É`  `°`  `S âæH áÑg áéjôÿG â``ë``°``VhCGh ‘ ¬ q fCG ¢†jôªà 
 ∏ 
 d ¿ÉªY ó¡©e øe
Ω
É©dG ¢†jôªàdG
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 HO áéjôNó¡©ŸG Gòg ‘ á°SGQódG ‘ ÉæWGôîfG òæe Iô¶àæŸG á¶ë 
 ∏ 
 dG
ògAGƒ°S ÉæJÉjƒà°ùà AÉ 
 ≤ 
 JQÓd Éfó¡L iQÉ°üb ÉædòH ;AÉ£©ŸGøH º°SÉb ¬Lh ,¬ÑfÉL øe .»°SGQódG
π 
 «°üëàdG hCG ÖjQóàdG
É›áLô 
 ◊
G ájÉæ©dG ¢†jô“
Ω
 ƒ 
 ∏ 
 HO èjôN »ª°SÉ 
 ≤ 
 dG
∞ 
 «°S øH ܃ 
 ≤ 
 ©jäÉ°ü°üîàdG ™«ªL øe ÚLôÿG ¬FÓeR º°SÉHh ¬ª°SÉH ,QÉÑ
 μ∏ 
 dá```jQGOE’Gh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG øe
π 
 c ¤G ô 
 μ 
 °T ádÉ°SQ 
Ω
ó 
 ≤ 
 àdGh ìÉéædG øe kGójõe kÉ«æªàe ,á«ë°üdG ógÉ©ŸÉH Ú 
 ∏ 
 eÉ©dGhÚéjôÿG ™«ªL
≥ 
 aƒj ¿CG ¤É©J ¤ƒ``ŸG kÓFÉ°S
π 
 `  `°`  `†`  `aC’G ƒëf ¬ 
 ≤ 
 «Ñ£àd ó¡÷G øe ójõŸG
òHh
 ƒ°SQO ɇ iƒ°ü 
 ≤ 
 dG IOÉØà°SÓdájó«©°ùdG ó«ªM øH ó«©°S âæH ájBG âdÉb ɪ«a .
π 
 ª©dG
É› ‘ Gò¡H ¿hQƒ`  `î`  `a{ ÉæfEG :ádó«°üdG …óYÉ°ùŸ ¿ÉªY ó¡©e áéjôN  
Ω
ÓMCGh äÉ«æeCG ¢†©H
≥≤ 
 ëf ¿CG Éæ©£à°SG ÉæfCAGó©°Sh
Ω
 ƒ«dGº¡ 
 ≤∏ 
 bh º¡°Uô 
 ◊
 
π 
 «ª÷G ¢†©H OQ øY øjõLÉY É q æc ¿EGh Éæ 
 ∏ 
 gCGÉfójhõJh Ö°SÉæŸG ƒ÷G ÒaƒJ
≈∏ 
 Yh á°SGQódG
Ω
ÉjCG á 
 ∏ 
 «W ºgô¡°ShÒN º¡jõéj ¿CG ˆG á«YGO ,º¡d ˆG
 QÉH óbh ¬«dEG êÉàëf ÉÃ.zIôNB’Gh É«fódG ‘ AGõ÷G
3
áë°üdG èjôîJ
Ω
2013 ôjGÈa 2
≥ 
 aGƒŸG `g 1434
 hC’G ™«HQ øe 21 âÑ°ùdG
 á`«ŸÉ©dG ¢ù«jÉ 
 ≤ 
 ŸG á```````` 
á``«ª« 
 ∏ 
 ©àdG ó``gÉ``©ŸG äÉ``ÑdÉ```` 
ájô°ûÑdG OQGƒ`ŸG ô`jƒ£àH
Ω
ɪ``` 
áë°üdG IQGRh ᪠
 ∏ 
 c
≈≤∏ 
 j »°UhôÿG OƒªM
ÚéjôÿG ᪠
 ∏ 
 c » 
 ≤∏ 
 J á«Ñjô©dG ËQ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->