Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dobozi Hírmondó

Dobozi Hírmondó

Ratings: (0)|Views: 222 |Likes:
Published by polghiv_doboz
2013. február
2013. február

More info:

Published by: polghiv_doboz on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
D
OBOZI
Hírmondó 
 XIV.évfolyam2.szám2013.FEBRUÁRIngyenesközéleti,információséshirdetésilap    AMAGYARKULTÚRAJEGYÉBEN    
AzEgyhétaMagyarKul-  túraNapjatiszteletéreelne-   vezésűprogramsorozatota  DoboziKözösségiHázés  Könyvtárszerveztemeg   2013.január21.és25.kö-  zött,aDoboziNépművé-  szetiEgyesülettelésaDo-  boziÁltalánosIskolával  együttműködve. Azeseménysorozatnyitá-  nyanttfőnahagyo-  mányokhozven-esz  naposfelolvasástrendeztek, ezúttalWeöresSándoréle-  tétkörbejárva,megzené-  tettverseitbemutatva,éle-  tébebepillantástengedveElsőkéntHidvégiJuliannaa  DoboziKözösségiHázés  Könyvtárigazgatójakö-  sntötteaDoboziÁlta-  lánosIskolaazondiákjaitakikerendhagyóirodalom-  óránmegjelentek,majdaz  előadásbevezetőjébenÓré-  néSzabóErzsébet-az  összeállításszervezője,ren-  dezőjeelmondta,hogy  idénünnepeljükaköltő,író, műfortó,irodalomtudós  születésének100.évfordu-  lóját.Aversszletekkeltar-  tottelőadásmelyfel-  idézteWeöresSándorgyer-  mekkorát,pályájánakszaka-  szait,szüleivel,feleségével   valókapcsolatátlenyű-  gözteahallgatóságot;gye-  
rekeket,feltteketegyaránt. 
 TÁNCVIZSGABÁL   
 Jónyolcadikosnaklenni.Ez  
elvitathatatlantény.azért, 
mertŐkalegnagyobbakaz  
iskolában,atrendiviseleteket  
többnyireŐkmutatjákbeAztánazisanyolcadikos  létheztartozik,hogyügye-  leteslehetazemberlá-  
nya/fia.Eleintemindenképp, 
aztánmárkevésfelemelő. No,megmárelmehetar  romalkalommalisnyílt  napra.Melleslegköz-ponti  
írásbelinmérettetikmegma-  
gukat,safélévibizonyítvány  sokatszámítafelvételiel-  rálásakor
Nagydolgokezek,hiszena   
felttéválásrögösútjának   
elsőlépcsőinjárnakebbenaz   
életkorban. 
 AkulturálishétzárórendezvényeaHelytörténetivetélkedővolt  Dobozonnagyhagyományavananyolcadikosoktánciskolájának  
ÜNNEPÉLYESMEGNYITÓ    
Amagyarkultúranapján,  január22-énünnepélyeske-  retekztnyíltmegaDo-  boziKözösségiHázés  Könyvtár.Megnyitóbes-  benSimonIstvánTamás  polgármesterelmondta: Összesentöbbmintnettó  50millióforintbólújítottuk   
feléstettükkikönyvtár-  
életteladoboziműve-  lősizat.Akönyv-  állományméltóhelyreke-  rült,hiszeneztazépületet  elevekönyvtárnaktervezték, mindenfunkcióhozmegfe-  lelőhelyéstérállren-  delkezésre.Aföldszintena  társalgó,azemeletenaké-  zinyvtár,abennekia-  
lakítotteMagyarországpont
afelnőttolvasóteremésaz  aulábangyerekkönyvtárvár-   jaazolvasókat.”  
KovácsJózsefországgyűlésiképviselőésSimonIstvánTamáspolgármestervágtaátaszalagot  
 ADÓSSÁGRENDEZÉS   
DobozNagyközségtől  65.068.246forintnyiadós-  ságotllaltátakormányEzzellevetteatelepülés   vállárólamúltterheit„tisztalappalindulhatunka  2013-asesztendőnek. 50milliósfolyósmlahi-  telünketésegyközéptávú   hitelmaradékrést,min-  tegy15millióforintnyikö-  telezettségetrendezihelyet-  tünkakormánytájékoz-  tattaaDoboziHírmondót  SimonIstvánTamáspol-  gármester2006.október2-án12  millióforintfolyósmla-  hitellel,14millióforintnyi  kifizetetlenszámlávalvet-  temátatisztségemet.Ezen   kívülanapelejénki  kellettfizetniabéreketésa  segélyeket,amikörülbelül  18millióforintkiadástje-  lentettKözbenkormányzatimeg-  szorításokésagazdasági   válságissújtottbennünketSzigorútakarékossággalsi-  kerültszintentartanunkaz  adósságunkat.Eközbenmás  településekkelszembennem    sntettünkmegintézmé-  nyeket,nemtörténtjelentős  létszámcsökkentés. 
 TARTALOMJEGYZÉK  
HELYETT    
 Januárutolsóvasárnap-   ján,amintkiléptemaz  udvarra,rámkiáltottegy  éles,ámmégiskedves  hang:nyitnik!Mivel  szemembesütöttnapnemláttamahangforrá-  sát,deannálinkábbhal-  lottam,hisznemhagyta  abbaközlendőjét,vadul  tudósítottaazudvarla-  it,azutcat,az  egészvilágot:nyitnikék! Elérzékenyültencsevegni  kezdtemvendégünkkelmireféltékenyvizslánk   nyombanottegészen   pontosanalábamon-  termett.Nehogymáregy   vadidegenneltársalogjakmikorőisittvan.Deén   határtalanulörültema  rhozónak,ésboldogan   figyeltem,amintkétkiál-  tásközöttcsípettegy-  kettőtakitettmadárele-  ségből.Vajonmitakart  zölnivalójában?Ki  hallottaésmikorelőször  „nyitnikéknek”eztatril-  lát?Azt,hogymiérthal-  lottaannak,sejtem végtelenülvágyott,már-  mársóvárgottanapsü-  tésre,akárcsakmostmiValósnűlegmindenben   atavasztkeresteelődünk, esetlegmegfigyelte,hogy  emardalutánazha-  marosanmegisérkezik. Ismerni,érteniakartaa  rülöttelévővilágot.Így   vagyunkezzelmanapság   is.Mindennekkeressük   azértelmét.Agyerekek   talánméginkább.Ami-  korakistestvéremna-  gyobbikkeresztlányomtól  megkérdezte:Emmaezenatentevagya  hetesasuliban?nem-  mellaszolt.Kisebbik   keresztlányom,Sacape-  diglecsapott:„Akkorha-  nyasvagy?Ugyancsak   Sacánaktulajdoníthatóa  tartálymártáskifejezéshiszensmáraatartár-  mártássnaknincsér-  telme. Afelnőttekéletében   bekösnthetnekolyan    változások,amelyeknek   ugyancsakrögtönazokát  keressük.Naná,hiszaz  életünkrőlvanszó.Sze-  retnktudni,mimiért  történikvelünk,hiszen   miistöbbnyiretudatosan   cselekszünk.Fontos  azonban,hogytöbbnyire. Hiszenakkorkerekavi-  lág,haafehérmellettott  afekete,ajómellett  –csakúgyviszonyítás-  képpen-arossz,azértel-  mesmellettolykoraz  értelmetlen.Ugyanis  amikornincstétjeado-  lognak,olyanjótudlenni  csakúgymulniasem-  mibe,svbőlnevetniholottmárnemistudjuk, hogymin,vagybeslni  egymarhoz.Néhale  kellereszteni
FutakiDebreczeniIlona   folytatása4.oldalon    folytatása4.oldalonfolytatása2.oldalon    folytatása3.oldalon   
 
SzalkaiLászlókorábbi  önkormányzatipviselő  szervesébendobozigaz-  dáksegítettékönkormány-  zatunkatazúgynevezett  pedagógusföldfelszántásá-  ban.  Településünk32hektár  termőfölddelrendelkezik, melymezőgazdaságiműve-  lésrealkalmasnkormány-  zatunksajátterületen,vala-  mintkorábbanmeginyelt  államiföldterületenván   konyhakerti-,valamint  állattartáshoztakarmány-  növényektermesztését-  gezni,zfoglalkoztatottak   bevonásával.Önkormány-  zatunkazalábbinövényeket  vánjatermeszteni:burgo-  nya,vöröshagyma,zöldbor-  só,bab,kukorica.Azön-  kormányzatüzemeltetésé-  benműködőüzemikonyha  600adagmaximáliskapa-  citássalképesműködni.Az  alapanyagntőmértéke  megtermelhetőazönkor-  mányzatiföldterületen.A    kukoricátajuhállomány  takarmányozásacéljából  terveztükbe,valamintate-  metőterületénkorábban   mezőgazdaságiművelésl-   jábólbérbeadottterületen   lucernatermesztéseisa  terveinkközöttszerepel.A    2013-asévbenmegvalósuló  mezőgazdaságiprogrampá-  lyázatábanfelmerülőigény-  ntjelöltünkmegegy80  lóerőtmeghalamunka-  pet,mellyelazÖnkor-  mányzatazősziszántási,és  egbnagypinyűmun-  káitisbiztonsággalgre  tudjahajtani.Azeddigi  pályázatunkatérintővissza-   jelzésekalapjánbizakod-  hatunkapozitívelrálás-  ban. 
 MegyeriLajosközséggazda  
2Dobozi  
Hírmondó 
2013.február  
Aképviselő-testület2013.február21-én14órátóltartja  következőülésétapolgármesterihivataltanácskozó  termében. Azüléseknyilvánosak. Mindenkitszeretettelvárunk! Polgármesterifogadóóraéspanasznapmindenhétfőn. Időpontotszemélyesenvagya268-765-östelefonszámon   lehetkérni  Az  
OrsgosKríziskezelőésInformációsTelefon-  szolgálat  
(OKIT)azEmberiErőforrásokMiniszté-  riumánakháttérintézményében,aNemzetiCsalád-ésSzo-  ciálpolitikaiIntézetnekegyikfőosztályaként2005ótafoglal-  kozikahozzátartozókközöttierőszak(párkapcsolatierő-  szak,agyermekbántalmazás,illetveaháztartásonbelülaro-  konok,családtagokáltalelkövetetterőszak),prostitúció-és  emberkereskedelemáldozatainaksetésévelAzinformációnyújtásmellettazonnalisegítségetnyújta  bántalmazásmiattkialakultválsághelyzetben,kzisbekerült  állampolgárokrészére.Rászorultságesetén,aklienssel  egyeztetve,titkosmenedékhelyentörténőazonnalielhelye-  zésbenistudseteniAmennyibenegyébsegítőlehetőségekhelyettazelhelyezés   válnaszükségessé,úgyakrízisotthonokban,amelyektitkos  intézmények,azelhelyezés4hétreszól,amiindokolteset-  ben,maximumtovábbi4héttelmeghosszabbítható.Azellá-  tásjtalan.Agondozássoránakrízisotthonszakemberei  segítikarászorulótaproblémahosszabbtávú,biztonságos  megoldásában,továbbákapcsolatottartanakazilletékescsa-  ládsegítőésgyermekjólétiszolgálatcsaládgondozójávalSzabadférőhelyeseténarászorulónakönállóan,sajátkölt-  ségénkelleljutniaazországterületéntalálhatókrízis-  otthonokvalamelyikébe,akrízisotthonmunkatárvalmeg-  beszéltrészletekszerint.Atelefonszolgálatszállításbansaj-  nosnemtudsegítségetnyújtani.Amennyibenakliens,saját  mobilelérhetőséggelnemrendelkezik,úgyakrízisotthon   munkatársa,azilletékescsaládsegítőés/vagygyermekjóléti  szolgálatsegítségével,aszolgálatáltalmegadotttelefon-  smonkeresztülállapodikmegveleazodautazásrészle-  teiről. Azesélyegyenlőségbiztosításaérdekébene-mailenkeresz-  tülistörténiksegítségnyújtás.Asetségkérőleveleketa  szolgálataz  
okit@ncsszi.hu   
mrevárja.  Telefonszolgálatunkazországegészterületéről,éjjel-nap-  pal,ingyenesen,vezetékesvagymobilhálózatrólisvhatóa  
80/205-520  
-astelefonszámonAszolgálatmunkájáróltájékozódhatnakmegújulthonla-  punkon,a  
 www.bantalmazas.hu   
címen.AzOrszágosKrí-  ziskezelőésInformációsTelefonszolgálatelérhetőa+36-  20/947-82-88-astelefonszámon. 
LajterZsuzsanna   főosztályvezető   
MENEDÉK    KÉPZÉSILEHETŐSÉGEK    
Értékesbefektetésajövőbe:páratlanképzésilehetőségektanulnivágyóknak    Amagyarkormánycsaknemteljesállamitámogatású,példanélkülikedvezményesfelnőttképzésiprogramja  keretében100.000felttvehetrésztidegennyelviésinformatikaiképzéseken.Különösfigyelmetkapnaka  munkanélliek,akismamák,ahátrányoshelyzetűtérgekbenélőkésa45évfelettiek. 
Amagyarkormányrégenfelismerteazt,hogyhazánkboldogulásánakzálogaafelnőttlakosságelhelyezkedésiesélyeinek   növelésetájékoztatottErdősNorbertországgyűlésiképviselő,aBékésMegyeiKormányhivatalkormánymegbízottja.–   Dolgozniugyanakkorkorszerűismeretekbirtokábanlehet.Ennekrészeazis,hogyamunkavállalókdigitálisismeretekkel  ésidegennyelvitudássalisrendelkezzenek.Amagyarkormányáltalmostútjáraindítottprogramazttűztezászlajára, hogyazérdeklődőkazélethosszigtartótanuláshozszükségeskulcskompetenciákat,köztükazidegennyelviésadigitális  kompetenciákatmegszerezzék. Akormánycélja,hogyatanulásihajlandóságvekedjenafelnőttlakosságkörébenésazalacsonyfoglalkoztatásiszint  emelkedjen.Amagyarkormányaztszeretelérni,hogylegalább100.000főcsatlakozzonaképzésiprogramokba.A    projektkeretébenidegennyelviésinformatikaiképzésekrelehetjelentkezni.Ezekenrésztvehetminden18.életévét  betöltöttfelnőtt,akinemállközépiskolával,felsőoktatásiintézménnyeltanulóivagyhallgatóijogviszonyban(kivételt  képeznekaköltgtétésesképzésbenrésztvevők).Aprojektkiemeltenkezeliahátrányoshelyzetűtérgekbenélőket,a  munkanélkülieket,akismamánakésa45évfelettieket,felsőkorhatárnélkülAprojektkeretébenelnyerhetőtámogatásmaximálisösszege90.000Ft.Aképzésbenrésztvevőkcsekélyönrésztfizetnek. Azönrészmértékeahátrányostérségekbenélőkesetébenaképzésidíjösszegéneklegalább2%-a,másesetbenlegalább  5%-a.Aképzésbenrésztvevőkjelenképzésiprogrammegvalósításávalegyidejűlegnemvehetnekrésztmáshazaiés/vagy  európaiuniósforrásltámogatottidegennyelviés/vagyinformatikaiképzésben. Atámogatása2012.december1-jétőlindulóés2014.augusztus31-éigbefejezettképzésekenrésztvevő  magánszemélyeknekadható.Aprogramkeretébenolyanélőidegennyelviésinformatikaiképzésekenlehetrésztvennimelyeketaprojektbebefogadottakkreditáltképzőintézményekhirdetnekmeg.IdegennyelvbőllegfeljebbB2szint  megszersetámogatható.AzIKT0-1képzéstazoknakhirdetikmeg20-30órában,akikmostkezdenekismerkedniaz  informatikaésaszámítógépvilágával.Atöbbiinformatikaiképzéskeretébenalapésközépfokúfelhasználóiismereteket  lehetszerezni. AMOP2.1.2.programeredményesmegvalósításához12,4milliárdFtEurópaiUnióstámogatásállrendelkezésre.A     jelentkezésmódjáról,aprogramróltovábbitájékoztatásolvashatóazalábbihonlapokonhttp://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/szazezren-kaphatnak-tamogatast-  informatikai-es-nyelvi-kepzesekhez.,éswww.tudasodajovod.hu. Bátranéljenalehetőséggeléstanuljon!BővebbinformációtaDoboziKözösségiHázésKönyvtáreMagyarorsgpontján   kérhetazeTanácsadóktól.Aprogramsajátossága,hogyahallgatómentortválasztmagamellé,akisegítségérevanaHIRazazaHáttérInformatikaiRendszerbentörténőregisztcióban,melyalapfeltételeaprogrambanvalórészvételnek.A    regisztrációtkövetőenahallgatóknaklehetőségükvanaképzőintézményekajánlataiköztválogatniéskiválasztania  megfelelőképzést.AKözösségiHázbankeresseSzigetiAlmásiSzilviaésÓrénéSzabóErzsébeteTanácsadókat
 ADÓSSÁGRENDEZÉS   
 folytatásaz1.oldalról  
Aközéptávúhiteltpediga   jogszabályellenesenlefoly-  tatott2005-ösbelzkár-  enyhítésmiattivisz-  szafizetésite-  lezettségünk   teljesítésére   vettünkfel  2010-ben. Akor-  mány  támoga-  tásaa  2005óta  felszámí-  tottésa  fejlesztésre  szántn-  zünketfele-  mésztőkamat  továbbifizetésének   terheitvetteleközös-  ségünkrőlÖnkormányzatunkátgon-  dolt,felelősfejlesztés-  politikátfolytatott,gazdál-  kosunkalegnehezebb  időszakokbanissta-  bilvolt.Mégis  nagysegítsé-  getjelenthogyaz  örökölt  adósságot  nema  település  nekkell   vissza-  fizetnie, hanem    átvállaljaa  kormányEzazügylet  akormányzat  ésabankokközött  zajlik.Önkormányza-  tunksmlájánnemjelenik   megazösszeg. 
SEGÍTSÉGAGAZDÁKTÓL   
Dobozigazdáksegítettékazönkormányzatot  
 
2013.februárDobozi  
Hírmondó 
3  
Amagyarkultúranapját  1989ótaünnepeljükjanuár  22-énannakemlékére,hogy  akézirattanúságaszerint  KölcseyFerenc1823-ban   enapontisztáztalecsekei  birtokánaHimnuszt.Ena-  ponországszerterendeznek   ünnepségeket,játadókat Településünkvezetésepedig   enapotlasztottaaDobozi  KözösségiHázésKönyvtár  avatására.AszalagotSimon   IstnTamáspolgármester  ésdr.KovácsJózsefország-  gyűlésiképviselő,aParla-  mentegészségügyibizottsá-  gánakelnökegtaát,meg-  nyitvaezzelazintézményta  látogatókelőtt.Ahivatalos  átastkövetőenaDobozi  ÁltalánosIskoladiákjaimu-  tatkoztakbeaTehetségeink   aszínpadoncíműrendez-   vénykeretében.Sztojka  Amandazongorázott,Sztoj-  kaMátéhegelt,Szat-  máriKatamesétmondottMolnárIstnszavalt,aGi-  likottisnjátsszakkör  tagjaia4.bosztállyalkiegé-  szülveénekeltek,aLega  LábAlapfokúMűvészet-  oktatásiIntézményalsós  néptáncosaimoldvaitánco-  katadtakelő.  Január23-ánnépijátszó-  házrtaazérdeklődőketmelyafarsangjegyébenteltMindenrésztvebetekint-  hetettakézművesekvilágá-  ba,éstermészetesanyagok-  bólalkothattakjátékokatés  tárgyakat.Azügyeskezecs-  kékkéstettekboszorkány  sapkátésálarcot,fonott  karkötőt;ezalattpedigsülta  csörögeésaszalagosfánkAfinomságokatazalkotó  munkautánközösenfo-  gyasztottákel Január24-énFeketeGab-  riellaelőasáttekint-  hettékmegazérdeklődők   AJókaibablevestőlKrúdy  boráig”-Irodalomakony-  bancímmel.Azössze-  állítás-melyetegyrendez-   vénysorozatmásodikrésze-  nthallgathattunkmeg–   Mátyáskorála20.szá-  zadigvezetettmindenkit-a  konyhánkeresztülAhetetismétegynagy-  szabásúrendezvény,azegy  évtizedesmúltravissza-  tekintőHelytörténetivetél-  kezárta,melymintegy  szembertmozgatottmeg   ntekeste.Boszor-  nyosanjóhangulatban,ren-  geteginformációval,él-  ménnyelgazdagodvazárultKöszönetérteaszerve-  zőknek:CzinanóSándorné  IbolnakésCzinanóSán-  
dornak,HidvégiJuliannának   
ésZsigmondKárolynak. 
 AMAGYARKULTÚRAJEGYÉBEN    
 folytatásaz1.oldalról  Felolvasássalindultahét,WresSándor  munkásságátismertemegközelebbrőlahallgatóság    AX.Helytörténetivetélkedőismétközöstánccal  zárult-afaluboszorkánya,Bódizsnéroptaközépen    Anépijátszóházbanfarsangiálarcok,boszorkány   fejfedőkkészültek,majdgyorsankiispróbáltákőket  FeketeGabriellanépszerűírók,költőkkedvencételeit  
tálaltaazirodalomnyelvén,játékos,könnyedformában  
Tehetségeinkaszínpadoncímmeldobozigyerekek  mutatkoztakbeaközönségnek  
Akikszeretnekolvasnimindenbizonnyalismerik   kedvencírójukleggyakrab-  banhasználtszófordulataitkifejezéseit,ezáltalazírót  magátmkevesenismerik   azírókmagánéletét,hét-  köznapiart.FeketeGab-  riellaezenkevesekzé  tartozik;előadássorozatában   pedigmegosztjatudását.Az  elsőalkalommalAkezde-  tek:azélvezetektőlabűnig   ABibliacímmel,majd   Írókésétkek”Nagyíró-  ink,költőinkéskedvencét-  keikcímmelhallhattunk   átfogóismertetőt. Aszacsművemúlandó: minéljobb,annálhamarabb  elpusztítják.olvasható  egy1690-esévekbenmeg-   jelentszakácskönyvben.Jót  derültünkatényen:erreaz  igazságramárkoránráéb-  redtazemberiség.Smta-  lanérdekességettartogatott  azonbanmégazeste.Íme  egykisízelítő: Mátskirályidejében   mégnemvoltvilla,min-  denkiasajátbicskájáthasz-  nálta. Petőfiaztmondta:„Asze-  relmet,afranciákat,atúrós  csuszátésarónaságotfülem    hallatáranegyalázzasenki!”  Kiderült,nagyírónk,Mol-  nárFerencfeleségeafaka-  lmellettatollatis  remekülforgatta.Szakács-  könyve1949-igötkiast  éltmeg,községünkkönyv-  tárábóljelenlegiskölcsö-  nözhető. Agasztronómiaazonban   nemcsakavetítővásznonés  akönyveklapjainvoltjelen, hanemavalóságbanis.A    tombolahúzástkövetően   ugyanismelysoránmin-  denkinyertvalamitRá-  kóczitúrósésEszterházy  tortacsillapítottafelkorbá-  csoltétvágyunkatAzÍrókésétkekelőadást  azIttenned,innodkell!”  műkövette,ámasorozat-  nakmégnincsvége.Akik   úgyérzik,kedvetkaptak, látogassanakelaDobozi  KözösségiHázésKönyv-  tárba,ahol2013.február7-  én17órátólPiacozunkfőzünk,olvasunkSza-  kácskönyvekitthonéskül-  földön,2013.február14-én   17órátólDínom-nom-  Vigasságokmagyarkönyv-  benésfilmencímmelhall-  hatnakelőadást
FutakiDebreczeniIlona  
IRODALOMAKÖNYVTÁRBANÉSAKONYHÁBAN    
Évezredeskultúránalap-  szikidentitásunk,amitto-   vábbszeretnénkadni.Amai  rendezvényolyan,amit  büszkénadhatunkátutóda-  inknak.mondtaSimon   IstnTamáspolgármester  köszöntőbesdében,majd   mivelhagyományosanőaz  egyikműsorvezető,már  kezdteisafeladatoksoráta   X.Helytörténetivetélkedőn január25-énMitőllikvalamihagyo-  mánnyá?Attól,hogya  megfelelőemberekállnak   mögötte.Attól,hogyvalaki  teszérte.Ajócélvezérelte, ösztönző,kitartómunkátólattól,hogymásokatisképes  megmozgatni.Nyugodt  szívvelállíthatjuk,havalami  tízévesmúltratekintvissza, akkorannakhagyománya   vanEgyévtizeddelezelőttaz-  zalacéllalszerveztékazel-  sővetélkedőt,hogy  telelésünklakossága  megismerjemúltját.Ezal  azikfolyamánnnye-  dénmegvalósult,hiszenév-  rőlévreegyregyorsabban   érkeznekajólaszokate-  lepülésselkapcsolatoskér-  désekre.Ámittjönacsavaravetélkemozgatórugói  időrőlidőreújabbésújabb  ismereteketgyűjtenekbe,és  ajátéksoránmimegista-  nuljukazújinformációkatInaszokás,ahagyo-  mány,ahiedelmekvilágába  toppantakacsapatok,tu-  dássaléskellékekkeljócskán   felvértezve.Tettékmindezt  aszervezőkkérére. Adobozibabostörté-  neteksorábanugyaniski-  emelkedőszerepjuta  boszorkányhiedelmeknek. 1718-lismertegybo-  szorkánysággalvádoltférfi  peremnemővoltfalunk   egyetlenboszorkánya. Asihatárbavanegy  domb,Bódizsdombjának   nevezik.Akisrókonnét  hordtákatojást.Majdoszt  egyszerakisróelmegyto-   jásért.Deazöregmama  nemvótotthon.Vótneki  egytartottkisjánya.Az  aszongya:nincsentojásnemtojtmégnagyanyámAztmondtaakisró,hogy  toszthogytojiknagy-  anyád?Aszongya,hogya  gerendábavanegykő,aszta  szájábafogja,sakkortojik. Hátakisróeztakövetel-   vitteavárosházáhó.Osztán   megpróbáltákottis,vala-  melyikaszájábafogta,mind   tojt.Mostaztánilyendol-  gokontöbbönisrajtavesz-  tettazöregmama,sakkor  aztánkilencvedba  megettékegydombon,a  többihelyenvízvót,oszt  azírnevezikmosteztBó-  dizshalmának.részlet  aDobozc.könyvbőlAszervezők-Czinanó  SándorIbolyaésCzinanó  Sándor,HidvégiJuliannaés  ZsigmondKároly-komo-  lyanvettékajátékot.Min-  denaprórészletetalaposan   kidolgoztak:agyót,békátpókottartalmazóborítékotapókokatéspókhálót;elő-  készítettékabájitalfőzésé-  hezszükségeskiskályhátés  fazekat,aboszorkánysep-  rűhözvalókellékeket;repült  aboszorkányavetítővász-  non,csendesenrakozotta  búboskemenceasarokban, hogyrákerüljönasor.Elő-  késtettékaszavakat,me-  lyeksegítségévela   varázsigékkészültek.(Eze-  ketkülöntechnikávallo-  gatták:azistárban   minden13.oldallegfölső  szaváttettékbotékba.)   Tudtommalfelmerültegy  esetlegescsirkecsont-szo-  pogatóversenysmis,-  gülaznemkerülta  feladatokzé.Hej,pe-  dig…    Acsapatokiscsatlakoztak   ehhezakreatívmunkáhozbibircsókokésboszorkány  kalapoksokasága,kaegércsontváz,feketetyúkés  boszornyujjakhoztak   szerencsétajátékosoknak. Bódizsélet,bájosbábja   végignézte,ahogyanacsa-  patoktagjaigigjárjáka  boszornypzőt,végül  mágikusössztánccalzárult  azeste. Egykicsitmindannyian   elvarázsolódtunkazona  pénteken.Elbűvöltazötle-  teksora,ajátékszenvedélyazösszetartozásésanem    szűnőlendület.Ezmind-  mindolyandolog,amielőre   visz.Köszönjük
FutakiDebreczeniIlona  
HELYRTÉNETIVETÉLKEDŐTIZEDSZERIS   

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->