Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Julie Garwood-CASTELE 2

Julie Garwood-CASTELE 2

Ratings: (0)|Views: 2,989 |Likes:
Dragoste
Dragoste

More info:

Published by: Madalina-rodica Encutu on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Alesandra
luf,
cina,
singur{,
in
sufragerie.
Alteptd
jotimpctt
reuqi
s[
stea
treaz[,sperind
c5
-va
v.eni qi
$l.in'
str-i
mulpmeasctrpentru
c5-iardtase
atlta
interes
ln
I
cu
viitorul
ei
qi
voia
s[-i
pun{
citeva
intrebdri
despre
CAPITOLUL
VI
Colin,
sir
Richards
qi
Morgan
discutard
clteva
de
Oakmount.Alesandra
se
sui
ln
pat
qi se
acoperi
cu
pdtura.
-
Colin
ti-a
sPus
undemergem
?
Camerista
?nclind
din
caP.
-
Ia
sir
Richards
acasd,
spuseea.Pestrada
m.72.
Alesandra
adormi
clteva
minutemai
tirziu.
Era
atlt
de
lpuizate
din
cauza
acelei
strptlminilungi
ln
care
avusese
ffljd
de
Colin,
incit
dormi
noaptea
intreagI.
Se
trezi pulin
lllni
tirziu
de
opt,
in
dimineata
urmtrroaregi
se
grlbi
i[
iieFta.
Ifi
puse
o
rochieroz
pal.
Colin
va
apreciadecolteulpltrat, foarte
decent.Alesandra
cobori
cu doutrzecide
minuteinainte
de
orala
Hre
stabilisertr
si
plece.
Colin
nu
venideclt
la
ctteva
minute
dup{
zece.fn
f,lumentul
ln
care
ll
auzi
coborlnd
sclrile,
ea
strigtr
:
-
E deja
ttrziu,
Colin,
grtrbeqte-te.
-A
intervenit
o
schimbare
de
plan,flrpunse
Colin,
fdclndu-icu
ochiul
cind trecu
pe
*
Ce
schimbare
?
il
tntrebtr
ea
din
nou.
-
lntilnirea
a
fostcontramandatd.
-
lntilnirea
cu
sir
Richards
sau
intllnirea
dedup[-a-
?
Valena
spunea...
Colinimpinsescaunul
gi
ti
fdcu
semn
s[
stea
jos,la
masanufragerie.
-
Ambele
inttlniri
au
fost
contramandate,
spuse
el.
.-
Dorili
ciocolatd
sau
ceai
fierbinte,
prinlestr
?
fntreb{
CasrsLn
-
C-eai,
multumesc.
Colin,
cum
contramandatil
?
Am
asteptat
ln
109
Alesandra,lingd
ea
in
Renunlind
sil
mai
aqtepte,pe
la
miezul
noplii'
sese
culce.
Vblena
cioclnila
uqa
ei,un
sfert
de
ordmai
-
Slnteli
rugatdsd
fif
pregltit[
se
ieqili
mline
nea!tr,
prin1e3e.
Trebuie
sI
fiti
gata
de
plecare
laoraze
ai
aflat
cI
tntllnirea
a
hol
qin-a
venitnici
unlesandrazimbi.
-
fi-a
dat
qi
adresa
?
-
D8,
prinles[.
Instrucliunile
lui
au
fostamdnunlite.Dorea
sf,
vf,
spun
ctr
nu
wea
straqtep^te'
sp
lncruntt'irdu-se.
Awut
sd-mi
mai
spun[
ceva'..
O,
da,
lmi
amintesc.
lntilnirea
programattr
pentru
duptr-aducele
qi ducesade
Williamshire,
s-a
contramandat.
-
!i-a
spus
Colin
de
ce
s-a
anulat
?
-
Nu,
prinles[,
nu
mi-a
sPus.
Valena
ctrsctr
teatral,
apoiimediatigi
ceru
scuze
-
Sintfoarte
obosit[in
seara
asta'Eopti
ea.
-
Bineingeles
cI
egti
obositd,
spuse
Alesandra-
E
de
tirziu
qi
ai
dwt
o
zi
flintr,
Valena'
Du+e
qite_culcd.
Ollin
nu-i
rtrspunse.Se
aseztr,
lu[
un
ziar qi incepus{
un
coq
cu
biscuili,
pe
lannaghanapdrullngtr
el
cu
l-l
asezil
in
fatit.
Alesandraera enervatd
qi
derutattr.
.-
Mai
exact,
de
ce
dorea
sir
Richards
o
lntilnire
?i
am
vorbit
cuel
seara
trecuttr.Mtrnlnctr,
Alesandra.
-
N-ai
de
gind
sd-mi
explici,nu-i
aqa
?
'-
Nu.
-
C-olin,e
nepoliticoss{
fii
grosolan
dedimineagtr.
lil
mbori
zrarul
ca,
str-i
zimbeasc{.Alesandra
isi
OaCu
uqor!
spuse
ea
clndcamerista
se
indrepttr
ingrab{
c{afirmatiaei
fusese
prosteasc{.
 
111
Cesrrur
ea,
casit
poatl
trece
ln
revistdnumgle
d3
Pe
ea
nd
cututoreleei
Ei
to
io1i"
lui'
Se
iigTl]:,
gr[bit6
;;ffi;l"tiit"
qi
o
tnoeseinbuzunarul
pelerinei'
Ui'il;
fi-iri
rtor.
elo"oot"
se
opri
pe
palier
sd-gi
I
pelerina
Pe
bra1.
-^.xt
+xi
:i'6lit,
fiLtg"itt
str
ne
intilnim
cu
tatll
tilu
sau
cu
sr
hnrds
?
F,l
nu-i
rtrspunse.Alesandra
cobori
in
grab[
sctrrile'apoilntrebarea.
'il;;t"#nelnttlnim-cusir.!'i{osr,:P.}:q,::;
ilT'glH,i;;"i^;A;i'n
ain
nou'
atit
de
currnd
?
n
I
lbst
aici
seara
trecutil,
ii
aminti
ea'
*-.
Aremotivele
lui'
Vrf"i"
urf"po
cu
Stefan-
li
Raymond
la
intrarea
tn
,n,
iiu
t"
g'ra6'i
se-;i
aju^te
stlpina-
tl'iil
;:."il
inuiht'
tip"lpuoi.i
p:
:T::l::
*i,i:
;;;i;ft;fi-o
rlripd
el'
Ea
trebuisr
alerge
pentru
pasulcuel'
-,--^-,o-
--ora
(-eidoi valeti
se
HJffi*i'S,"run
ii
urmars
ln
spate'
$i
03ivaleli
se
t
ti,t'*i,it-"qe,inoo-t"
iingd
vizitiu'
Colin
Ei
Alesandra
i&Lnre
rile
in
iage,
in
trdsurl'
-^--^c*i
zrmrri
tflIo
r4tourruist
--'
--
.
ii
zimbi.
Hiit"rti.A
portiera,
apoi
se
sprijini
de
perne
qt
f
'
lf"
ce
Glncrunqi
?
intreb[
eL
-D"
""t"
Porgi
aiit
de
ciudat
?
Nu-mi
olacsurPrizele'V,:zi,
aita
a
fosi
un
rdsPuns
ciudat'
|."tiH#;fr};uG!t
sale
lungi'
Alesandralqi
ii,-,i'ii;;;
ilcolg,
Pentiu
":i
r3.3,T:13:t1t"*,
,
unta
Dr
rv
rr.-v'r'
v--"
tioeatca
sir
Richardscu
noi
?
tjtii
desPrece
wea
sI
v
ell.
tiu
*"rg"*
sf,
ne
intilnim
cu
el'
explictr
el'l)ur
ai
sPus
...
Am
minlit.
Al
mintii
?
intrebd
ea
neincrezltoare'iiir,
ot'min1it,
inclintr
el
incetdin
cap'l)e
ge
?^4-a
ata
rnhrrr
Ltii""Iti**
sd
rid['
Era
aqa
dedulceocindera
imbuf-
ii;;;;,;ia
cniar
i*uutnite'
acum'
ti
ardeau
obrajii
ffi*--'jur-rs
Gas'wooP
-
Voiam
'e
'poo"i'iotoic*ooa
este
nepoliticos
i
o"'Sll'
disprru
dln
.nofl^'l?:*
ffi*S#ff
Hr*ro;:qT#li.*"i:fi:ii*i;ilr-l-1ffi?#"#x
-:ixrhg'H{::ilr#*,*,fu;;:
-
Nu,
rdsPunse
^t
tncetezi
sd
te
ascunzr
tt
-
tntotdeauna
esl
-
Intotdeauna
-e!]turvDr
e^"r---
versalie
'll
;#;;il*te
ia
incerce
sr
aib6-o
cort
cu
eL
Mlncd
lomatute"Jei'lt"tit
"poL::
:'":t['
ridicln
de
la
masd.
Raymonc;il;i;i#g[tor
cindtrecu
po
,l"rm**:'i,"1#t:;ii*fu
lft*!
'#?iil:i,i"qHll;r#
il
ffifr'
p"
t'6i
pagini
"'.,tj?lf#i,i,-tf:i'j*il$;'x"-"-
-
Avem
oasPelr'
"V6
;;
trebui
pelerina.Bate
u
-
Ieqim
ln
oraE'
astlzi.
-
Undemergem
!
-
lao
tntllnire'
-
Ba
nergem'
banumergem'bamergern'
--
-d-utiJpus'
prin33{l^
aroni}r
niroul
li
I"ffit'n*fi
*:tqi.i?ll:Hlfd'r':fi
*;#l|Jilffi
;";,',::":::Xll'3;'lnaqteaprr
"t':T,f$i.i:l-ilil;
giefan.
Dar
corin
aqteapu
u'nXl""ffi
H$:ffi:':pl;::f
,'3?J;j,:Tf,il:
nlfiNn.flurf*3#
 
112
Juln
GaRwooo
qi
dacl
qi-armai
lndrepta
pulin
umerii,
ar
putea
pocneascl
gira
spinlrii.
-
Ili
voi
explica
mai
tlrziu.
InceteazAsiltemai
tncru
blieloaico
!E o zipreafrumoasd
ca
str
fii
supdratd.
Observtr,ln
sffqit,
dt
de
vesel era.
-
De
ce
eqti
atit
de
fericit
?
El
nu
rispunse
dec{t
ridicind
din
umeri.
Eaofttr.
s[
o
ztrpdceasctr,
$ndi
ea.
-
Unde
mergem
de
fapt,
Colin
?-vlruw ruwr6,wur uvraPft wrllr
a
-
Ia
o
lntllnire
de
familie,
ca sit
decidem
ce
facem...
-
Cu
mine
?
termin[
ea
explicalia
in
locul
lui.
El
confirmtr
din
cap. Alesandra
iqi
mborl
privirea
poald,
dar Colin
ii
prinseexpresia. PdreacopleEit[.mentele
ei
fuseser[ rdnite,dar
nu
ltia
ce anume
spusese
sa
produc{
o
asemenea
reaclie.
-
Acum
ces-a
intlmplat
?
intreb{
elpeun
ton
aspru;
-
Nimic.
*
Nu
mX
minti.
l
-
Tum-ai
mintit.
^
Ti-am
spus
ctr
o
s6-!i
explicmai
tirziu,
o contrazi
Incerctr
str-li
retinl
enervarea
clnd
spuse
:
-
Acum
explictr-mi
de ce
pari
gata
str
phngl.
-
Iti
voi
explicamai
tirziu.Colin
se
aplecn
in fap.
O
apucdde
blrbie,
forlind-o
priveasc5.
-
Nu-mi
intoarce
vorbele,
porunci
el.
-
Foarte bine,
spuse
ea
impingindu-i
mlna.
Am
ifi
pu[in
suplratl,
dar acum
lmi
dau
seama
de
ce
eqti
fericit.
-
L-a
naiba,
vorbeqte clar"
Trilsura
se
opri
in
fala
casei
ducelui
de
Colin
descuie
portieraa{intindu-qi
privirea
asupra
ei.
,
-
Ei
bine
?
intrebtrel.Ea
$i
aranjit
pelerina
in
jurul
umerilor.
,
2't
-
Ingeleg
perfect,
li
spuseea,
dlnd
din
cap,
Raymond
le
deschise
portiera
qi
intinse
mina
sil
o
Ea
p4i
imediat
afartr,
apoi
se
lntoarse
lncruntat?lspre
*
Eqti
fericit
pentru
ctr
tn
sfirqitveisclpa
de
mine.
,r
CASTELE
113
El
deschise
gura,gata
s[
se
certecu
ea.
Alesandraridictr
lltlna
fticfndu-i
semn
str
tactr.
-
Nu-i
nevoie
str-1i
faci
griji,
domnule.
Mi-a
trecut
luptrrarea.
Intrtrm
?
lncerctr
str
fie
demntr.
Colinnuo ltrs[.
lncepu
sd
ridtr.Eal0lntoarse
si
urctr
in
grabd
sclrile,
incadrattr
db
Raymond
qi
licfan.
-
ince
mai
pari
suptrrat5,
btriegoaico
!
.
Majordomul
deschiseuqa,
ln
momentul
in
careea
se
hloarse
s5-i
spuntr
lui
Colin'ce
crededespre
aceasttr
remarcl
ftrtsolan[.
-
Dacd
imi
mai
spui
b[ieloaic{,
jur
ci
voi
face
ceva
llult
maigrosolan.
Nu
sint
suptrrattr,spuseea,
cuo
voce
ce
$undea
rninciuna.
MI
$ndisemla
tine
ca
la un
prieten.Da,
ittr-adevtrr,
incepusqisI
Oeviica
un
v5rpentrumine
si
eu...'
*
Nu
stnt
vtrrultilu,
spuse
Colin
rdspicat,
aplectndu-seFratele
lui
Colin,
Caine, preluase
indatorirea
de
servitor
tttrtea
ln
qit
aqteptind
str
fie
btrgat
ln
seamd.
Vedea
numai
*
Toattrlumea
crede
ctr
sintemveri,rosti
ea
scuft.
-
Nu
dau
doibani
pe
ce
credelumea.
Ea
respirtradfnc.
*
Conversalia
astae
ridicotd.
Dactr
nu
wei
sd
fim
rude,bine.
*
Nnsint
rudtr
cu
tine.
-
Nutrebuie
str
!ipi,
C-olin.
-
Mtr
innebunqri.
*
Buntrziua, saluttrCaine
tn
cele
din
urmtr,
ca
str
se
factr
qisttrtea
tn
uqtr
trebuia
str
fie
fratele
lui
Colin.
Aveau
Alcsandra
fu
atlt
de
uimitf,
de
aceasttr
intervenlie,
incit
il
tl9
!rytt9
Cotin.
igireveni
tnstrrepede.
Se
deiprinse
de
lui
Colin
qi
se
intoarse.
lncerie
sf,
aib6
o'e4presie
qi
solemnit.
Btrrbatul
acela
carearetaincredi6it
Ue
zlmbet.
Pilrul
lui
Colin
era
totqi
ceva
mai
deschis
la

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Corina Cojocaru added this note
este superba.multumim.ma duc sa citesc ultima parte.........
Madalina-rodica Encutu added this note
in 10 minute o pun
gabriela liked this
Loredana Dan liked this
Bogdan GabRyel liked this
Adrian Romonti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->