Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Výrubové konanie: účasť a vyjadrenie

Výrubové konanie: účasť a vyjadrenie

Ratings: (0)|Views: 5,632|Likes:
Published by Rovniankova14

More info:

Published by: Rovniankova14 on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestká časť Bratislava - PetržalkaOdd. životného prostredia
RNDr. Jana Lištiaková, PhD.Kutlíkova 17852 12 BratislavaV Bratislaveč.j.: 2013/1165-13/LiVlastníci bytových a nebytových priestorov na Rovniankovej ulici č. 14 v Bratislave akovlastníci susednej stavby poa §139 kona 50/1976 Z.z. (stavebný kon) mtov stanovenej lehote podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) a v zmysle§82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení (zákon o ochrane prírody) ako účastnícikonania vo veci
VÝRUB DREVÍN – NOSNÝ SYSTÉM MHD2013/1165-13/LI
 podávajú toto podanie v predmetnej veci..
A.
Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákonač.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dňa15.1.2013 oznámila, že na základe žiadosti spoločnosti METRO Bratislava, a.s. so sídlomPrimaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) začala správne konanie voveci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch v k. ú. Petržalka situovanýchv zábere plánovanej líniovej stavby: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ (predmetná stavba).Vlastníci bytových a nebytových priestorov domu na Rovniankovej 14 v Bratislave (vlastníci bytov) sa v lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byťúčastníkom predmetného konania do tohto prihlásili. Miestna obhliadka sa uskutočnila dňa24. 01. 2013 od9:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.Vlastníci bytov na miestnej obhliadke do zápisnice uviedli svoje pripomienky, ktoré týmto podaním sumarizujú a dopĺňajú.
B.
Právne postavenie vlastníkov bytov v predmetnom konaní je účastník konania. Toto postavenie vyplýva z §14 ods. 1 správneho poriadku (podľa ktorého bolo toto konaniezačaté), nakoľko vlastníci bytov opakovanie na svojej domovej schôdzi deklarovali, že predmetnou stavbou môžu byť dotknuté ich vlastnícke práva a splnomocnili výbor vlastníkova jeho člena Marcela Slávika k ich zastupovaniu pred správnymi orgánmi.Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) svojimusmernením č. 2006-5 5 44/26037- 8: 530 /Gal zo dňa 25.4.2006 konštatovalo, že vlastníci
www
E-mail:
Kontaktná adresa:
Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava
 
Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  bytov na Rovniankovej 14 sú účastníci konaní k predmetnej stavbe ako vlastníci susednejstavby.Postavenie účastníka pre vlastníkov bytov vyplýva aj z ustanovení §82 ods. 3 zákonao ochrane prírody ako fyzické osoby, ktoré podali predbežnú žiadosť o účastníctvo spôsobomurčeným správnym orgánom ale aj ako občianska iniciatíva, ktorá deklarovala svoj záujem byť účastníkom konania svojim podaním zo dňa 10.3.2006 a následne 5.5.2008.Vlastníci bytov sú účastníkmi konania jednotlivo za konkrétne byty ako aj za dom ako celku.Prijali spoločné stanovisko k danej veci a určili spoločného zástupcu pre zastupovanie predsprávnym orgánom, spoločný zástupca pre zastupovanie je Marcel Slávik.
B.Vlastníci bytov naďalej považujú za najlepšie riešenie dopravy a realizácie nosnéhosystému MHD v Bratislave podpovrchový variant v súlade s platným uznesenímzastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka č. XXX zo dňa YY.YY.YYYY. Napriek uvedenému, vedia si predstaviť takú realizáciu povrchového variantu električky, ktorýnie je v rozpore s ich záujmami a právami a zachová do budúcnosti možnosťpodpovrchového variantu bez dodatočnej enviromentálnej záťaže. Do tohto aj ďalšíchkonaní pripúšťajú aj povrchový električkový variant za predpokladu dodržaniapodmienok a opatrení, z ktorých hlavné uvádzame aj v tomto podaní.C.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) vo svojom záverečnomstanovisku č. 38/06-7.3/ml zo dňa 6. 7. 2006 v odporúčacej časti uviedlo: „
 Za zváženie stojí  požiadavka vlastníkov bytových a nebytových priestorov na Rovniankovej 14, týkajúca sarevitalizácie Chorvátskeho ramena v súvislosti s touto stavbou. Táto požiadavka tak, ako jeuvedená, by mala byť predmetom samostatného projektu so všetkými platnými právnymináležitosťami.“
Uvedená požiadavka je v našom liste MŽP SR zo dňa 20.1.2006 a 29.3.2006.Súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie nebola cestná komunikácia navrhovaná po oboch stranách telesa trate električky. Hoci sa v záverečnom stanovisku predmetná cestauvádza a dokonca sa pripúšťa jej súbežná stavba so stavbou električky, cestná komunikácianie je súčasťou stavby električky, vždy to bola a je samostatná stavba a nebola posudzovanáv zmysle metodiky EIA.Hluková štúdia, ako podklad pre posudzovanie EIA predpokladala prekročenie hlukovýchlimitov v dôsledku realizácie zámeru na fasáde domov na Rovniankovej ulici.Dňa 10.3.2006 a 5.5.2008 sme doručili MČ Bratislava Petržalka naše podanie a stanoviskok predmetnej stavbe, v ktorej sú uvádzané aj naše stanoviská, pripomienky a požiadavkyz hľadiska ochrany prírody a krajiny.
D.
Ústavné právo na životné prostredie je garantované v čl. 44. Ústavy SR. Vykonávanéa prípadne obmedzované je len zákonom, okrem iného, aj zákonom o ochrane prírody. Totokonanie o výrube drevín a predmetné správne konanie je súčasťou a naplnením ústavného
www
www.Rovniankova14.sk
E-mail:
vybor@rovniankova14.sk
Kontaktná adresa:
Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava
 
Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  práva na životné prostredie a práve v ňom sa má preukázať, že navrhovaná stavba svojimvýznamom prevyšuje úžitok plynúci z existujúcej zelene a drevín, zároveň stanovuje podmienky, opatrenia na zníženie negatív v dôsledku realizácie navrhovanej stavby. Na miestnej obhliadke navrhovateľ prezentoval zámer predmetnej stavby, pričom predstavilzáber zelene a záber týkajúci sa výrubu existujúcich drevín. Za závažný nedostatok  považujeme, že navrhovateľ nebol schopný odôvodniť potrebu záberu zelene a výrubu drevína to nijakým spôsobom. Konštatovanie, že zeleň je v kolízii s navrhovanou stavbou jenedostatočný argument. Práve toto konanie má preukázať, že navrhovaná stavba nie jev kolízii s ústavným právom na priaznivé životné prostredie, pričom dôkazné bremeno znášanavrhovateľ.
Vzhľadom na absenciu preukázania opodstatnenosti a potreby realizovaťnavrhovanú stavbu navrhujeme predmetné konanie zastaviť a povoleniena výrub drevín nevydať. V prípade, že navrhovateľ výrubu drevín(METRO Bratislava, a.s.) by žiadal túto právnu aj vecnú vadu odstrániť,žiadame konanie prerušiť a to až do času, kým navrhovateľ nepredloží všetky dokumenty preukazujúce prevyšovanie záujmu realizáciepredmetnej stavby nad právom na priaznivé životné prostredie v podobezachovania súčasného stavu zelene a drevín.D.Na preukázanie opodstatnenosti potreby realizácie navrhovanej stavby a napreukázanie prevyšovania záujmu realizovať predmetnú stavbu nad zachovanímsúčasného stavu zelene a drevín požadujeme a navrhujeme vykonanie dokazovania(§33 správneho poriadku)
to tak, že navrhovateľ predloží nasledovné:1.Projektovú dokumentáciu spracúvajúcu návrh vlastníkov bytov na Rovniankovej 14 prerevitalizáciu Chorvátskeho ramena v súvislosti s realizáciou tejto stavby so všetkými právnymi náležitosťami ako sa požaduje v záverečnom stanovisku MŽP SR k predmetnejstavbe. Požadujeme zohľadniť a podrobne rozpracovať odborné dokumenty uvedené ďalejv bode D9. Pri obstarávaní projektovej dokumentácie podľa tohto bodu sme ochotníspolupracovať a participovať.2.Posúdenie vplyvov na životné prostredie stavby cestnej komunikácie navrhovanej spoluso stavbou trate električky po jej stranách. Posúdenie vplyvov stavby cestnej komunikácienebolo predmetom posudzovania EIA zavŕšeného právoplatným záverečným stanoviskomMŽP SR pre predmetnú stavbu.3.Zdôrazňujeme, že cestná komunikácia po stranách trate električky nie je súčasťou stavby„Nosný systém MHD“. Ak aj pripúšťame realizáciu povrchového variantu trate električkyza predpokladu dodržania ostatných podmienok a opatrení, realizáciu stavby cestnejkomunikácie vylučujeme a považujeme ju za neopodstatnenú z hľadiska dopravných potrieb a obslužnosti. Požadujeme vypracovanie dopravnej štúdie preukazujúcej potreburealizácie cestnej komunikácie pozdĺž trate električky v celej dĺžke trate. Stavba cestnejkomunikácie nikdy nebola a nie je súčasťou stavby električkovej trate.
www
www.Rovniankova14.sk
E-mail:
vybor@rovniankova14.sk
Kontaktná adresa:
Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->