Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Стратегическо управление

Стратегическо управление

Ratings: (0)|Views: 287|Likes:
Published by Denitsa Peikova
Курсова работа
Курсова работа

More info:

Published by: Denitsa Peikova on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
КУРСОВА РАБОТА
ПОСтратегическо управление
 На тема: „Формиране на целите на бизнес организацията.”  Разработил:
Ръководител:
 
Съдържание:
I. Теоретична част. 
1. Обобщен SWOT анализ на бизнес организацията. Стр. 32. Анализ на очакванията на заинтересуваните групи, гравитиращи околобизнес организацията. Стр. 52.1. Анализ на конфликтите вследствие на различните очаквания наиндивидите и групите вътре и около БО. Стр. 52.2. Идентифициране на заинтересуваните групи в БО Стр. 52.3. Анализ на влиянията в БО Стр. 62.3.1. Анализ на източниците на влияние вътре в БО Стр. 62.3.2. Анализ на източниците на влияние около БО Стр. 63. Анализ на стратегическата ориентация на БО Стр. 63.1. Процес на разработване на стратегията на БО Стр. 73.2. Избор на базова стратегия Стр. 73.2.1. Избор на базова стратегия разходно лидерство Стр. 73.2.2. Избор на базова стратегия диференциация Стр. 83.2.3. Избор на базова стратегия фокусиране Стр. 84. Анализиране на механизма за формиране на целите на БО Стр. 84.1. Анализиране на мисията на БО Стр. 94.2. Анализиране на корпоративните цели на БО Стр. 94.3. Цели на бизнес единиците Стр. 94.4. Анализиране на адекватността на целите на БО Стр. 95. Селекция на стратегиите Стр. 10
II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
1. Характеристика на дейността – вид, предмет на дейност, история Стр. 122. Цели Стр. 122.1. Стратегически цели Стр. 122.2. Тактически цели Стр. 122.3. Оперативни задачи Стр. 133. Характеристика на предлаганите продукти и услуги Стр. 134. Действителни и потенциални клиенти Стр. 135. Конкурентна среда Стр. 146. Сравнителен анализ на вътрешните ресурси на хотел -------------- и хотел„Блу Лагун” Стр. 146.1. Материални ресурси Стр. 146.2. Органинзационно управленска структура Стр. 166.3. Организационно управленска структура на хотел ---------------Балчик Стр. 167. SWOT анализ Стр. 178. Обем и структура по пера на предвижданите инвестиции Стр. 19
2
 
9. Финасово икономическа обосновка Стр. 19
I. Теоретична част. 1. Обобщен SWOT анализ на бизнес организацията.
За изготвяне на стратегическия план ръководството първо трябва даанализира външните въздействия и да диагностицира вътрешнотосъстояние на фирмата. Полезен инструмент за постигане на тази задача еSWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) анализа, който вбуквален превод означава: силни страни, слаби страни, възможности изаплахи. Силните и слабите страни се характеризират като вътрешна заизследвания обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани внего, а възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и вповечето случаи обектът на изследване не може пряко да влияе върху тях.
Силни страни на фирмата - Силните страни на фирмата са позитивнивътрешни условия, по които тя има предимство пред конкурентите си.Това са преимущества, които реално съществуват на пазарния сегмент, занякои от фирмите конкуренти. Важно е тези силни страни да се оценяваткато такива от потребителите на фирмата. Те могат да бъдат: осигуреност свисококачествени материали, добро финансово състояние и връзки,благоприятен имидж, възможности за продуктова иновация, технологичносъвършенство, ниски разходи, високо качество на продукцията,квалифициран персонал, компетентно ръководство, ефективни пласментниканали, пообро сервизно обслужване, пообро познаване наизискванията на потребителите, по-приемливи цени.
Слаби страни на фирмата - Слабите страни на фирмата са тезинегативни вътрешни особености и условия, които затрудняват нейнатадейност и намаляват конкурентноспособността й. Такива са: недостиг нанеобходимите суровини и материали, стара и изхабена техника, лошаквалификация и липса на опит на персонала, некомпетентно ръководство,липса финансови средства, лош имидж, остарял продукт, липса наиновационен потенциал, лоша организационна структура и др.
Благоприятни възможности - Благоприятните възможности санастоящи или бъдещи условия в обкръжаващата среда, които саблагоприятни за достигане на сегашен или бъдещ успех на фирмата. Товаса новите, по-добри алтернативи, произтичащи от влияещите фактори,които потенциално могат да подобрят силата на фирмата. Тезивъзможности могат да са свързани с научни и технически открития илинововъведения., с промени в законодателството, с подобряването намакроикономическите условия и др. Благоприятните възможности трябвада се разкриват на време и да се преценява не само сегашния , но идългосрочния ефект от тяхното оползотворяване.Заплахи на външната среда - Заплахите на външната среда санастоящите или бъдещи нейни условия, които въздействат или щевъздействат неблагоприятно върху дейността на фирмата и нейните
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->