Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea Prevenirea Violeneti in Familie

Legea Prevenirea Violeneti in Familie

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Radu Ganga

More info:

Published by: Radu Ganga on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR SENATUL
 
L E G E
privind modificarea
ş
i completarea Legii nr. 217/2003 pentruprevenirea
ş
i combaterea violen
ţ
ei în familieParlamentul României
adopt
ă
prezenta lege.
Art. I.
– Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea
ş
i combatereaviolen
ţ
ei în familie, publicat
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 367 din 29 mai 2003, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, semodific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
dup
ă
cum urmeaz
ă
:
1. Alineatul (2) al articolului 1 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torulcuprins:
„(2) Statul român, prin autorit
ăţ
ile competente, elaboreaz
ă
 
ş
iimplementeaz
ă
politici
ş
i programe destinate prevenirii
ş
i combateriiviolen
ţ
ei în familie, precum
ş
i protec
ţ
iei victimelor violen
ţ
ei în familie.”
2. Dup
ă
articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1
1
, cuurm
ă
torul cuprins:
„Art. 1
1
. – Protec
ţ
ia
ş
i promovarea drepturilor victimelor violen
ţ
ei înfamilie se realizeaz
ă
în conformitate cu urm
ă
toarele principii:a) principiul legalit
ăţ
ii;
 
 2
b) principiul respect
ă
rii demnit
ăţ
ii umane;c) principiul prevenirii s
ă
vâr 
ş
irii actelor de violen
ţă
în familie;d) principiul celerit
ăţ
ii;e) principiul parteneriatului;f) principiul egalit
ăţ
ii de
ş
anse
ş
i de tratament.”
3. Alineatul (1) al articolului 2 se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torulcuprins:
„Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi,
violen
 ţ 
a în familie
reprezint
ă
 orice ac
ţ
iune sau inac
ţ
iune inten
ţ
ionat
ă
, cu excep
ţ
ia ac
ţ
iunilor deautoap
ă
rare sau de ap
ă
rare, manifestat
ă
fizic ori verbal, s
ă
vâr 
ş
it
ă
de c
ă
treun membru de familie împotriva altui membru al aceleia
ş
i familii, care provoac
ă
sau poate cauza un prejudiciu ori suferin
ţ
e fizice, psihice,sexuale, emo
ţ
ionale sau psihologice, inclusiv amenin
ţ
area cu asemeneaacte, constrângerea sau privarea arbitrar 
ă
de libertate.”
4. Dup
ă
articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2
1
-2
3
,cu urm
ă
torul cuprins:
„Art. 2
1
. – Violen
ţ
a în familie se manifest
ă
sub urm
ă
toarele forme:a)
violen
 ţ 
a verbal 
ă
- adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenin
ţă
ri, cuvinte
ş
i expresii degradante sauumilitoare; b)
violen
 ţ 
a psihologic
ă
- impunerea voin
ţ
ei sau a controlului personal, provocarea de st
ă
ri de tensiune
ş
i de suferin
ţă
psihic
ă
în oricemod
ş
i prin orice mijloace, violen
ţă
demonstrativ
ă
asupra obiectelor 
ş
ianimalelor, prin amenin
ţă
ri verbale, afi
ş
are ostentativ
ă
a armelor,neglijare, controlul vie
ţ
ii personale, acte de gelozie, constrângerile deorice fel, precum
ş
i alte ac
ţ
iuni cu efect similar;c)
violen
 ţ 
a fizic
ă
- v
ă
t
ă
marea corporal
ă
ori a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii prin lovire,îmbrâncire, trântire, tragere de p
ă
r, în
ţ
epare, t
ă
iere, ardere, strangulare,mu
ş
care, în orice form
ă
 
ş
i de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiindrezultatul unor accidente, prin otr 
ă
vire, intoxicare, precum
ş
i alte ac
ţ
iunicu efect similar;d)
violen
 ţ 
a sexual 
ă
- agresiune sexual
ă
, impunere de actedegradante, h
ă
ţ
uire, intimidare, manipulare, brutalitate în vedereaîntre
ţ
inerii unor rela
ţ
ii sexuale for 
ţ
ate, viol conjugal;
 
 3
e)
violen
 ţ 
a economic
ă
- interzicerea activit
ăţ
ii profesionale, privarede mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existen
ţă
primar 
ă
,cum ar fi hran
ă
, medicamente, obiecte de prim
ă
necesitate, ac
ţ
iunea desustragere inten
ţ
ionat
ă
a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi
ş
i dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilo
ş
i resurselor comune, refuzul de a sus
ţ
ine familia, impunerea demunci grele
ş
i nocive în detrimentul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, inclusiv unui membru defamilie minor, precum
ş
i alte ac
ţ
iuni cu efect similar;f)
violen
 ţ 
a social 
ă
- impunerea izol
ă
rii persoanei de familie, decomunitate
ş
i de prieteni, interzicerea frecvent
ă
rii institu
ţ
iei deînv
ăţă
mânt, impunerea izol
ă
rii prin deten
ţ
ie, inclusiv în locuin
ţ
a familial
ă
, privare inten
ţ
ionat
ă
de acces la informa
ţ
ie, precum
ş
i alte ac
ţ
iuni cu efectsimilar;g)
violen
 ţ 
a spiritual 
ă
- subestimarea sau diminuarea importan
ţ
eisatisfacerii necesit
ăţ
ilor moral-spirituale prin interzicere, limitare,ridiculizare, penalizare a aspira
ţ
iilor membrilor de familie a accesului lavalorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea ader 
ă
rii lacredin
ţ
e
ş
i practici spirituale
ş
i religioase inacceptabile, precum
ş
i alteac
ţ
iuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.Art.
 
2
2
. În sensul prezentei legi, prin
membru de familie
seîn
ţ
elege:a) ascenden
ţ
ii
ş
i descenden
ţ
ii, fra
ţ
ii
ş
i surorile, copiii acestora, precum
ş
i persoanele devenite prin adop
ţ
ie, potrivit legii, astfel de rude; b) so
ţ
ul/so
ţ
ia
ş
i/sau fostul so
ţ
/fosta so
ţ
ie;c) persoanele care au stabilit rela
ţ
ii asem
ă
n
ă
toare acelora dintre so
ţ
isau dintre p
ă
rin
ţ
i
ş
i copii, în cazul în care convie
ţ
uiesc;d) tutorele sau alt
ă
persoan
ă
care exercit
ă
în fapt sau în dreptdrepturile fa
ţă
de persoana copilului;e) reprezentantul legal sau alt
ă
persoan
ă
care îngrije
ş
te persoana cu boal
ă
psihic
ă
, dizabilitate intelectual
ă
sau handicap fizic, cu excep
ţ
iacelor care îndeplinesc aceste atribu
ţ
ii în exercitarea sarcinilor  profesionale.Art.
 
2
3
. Victima violen
ţ
ei în familie are dreptul:a) la respectarea personalit
ăţ
ii, demnit
ăţ
ii
ş
i a vie
ţ
ii sale private; b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;c) la protec
ţ
ie special
ă
, adecvat
ă
situa
ţ
iei
ş
i nevoilor sale;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->