Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DCPS School Profile 2011-2012 (Amharic) - Takoma

DCPS School Profile 2011-2012 (Amharic) - Takoma

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by DC Public Schools

More info:

Published by: DC Public Schools on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
ϮϬϭϭ͵ϭϮ
ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ
áöÊƿĦ÷ľ
ΈϮϬϭϭ͵ϭϮΉ
ŝŨƥãŪĶæÏöĶäƥġóƞƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
îōǒġĦŢŐĤÏÖ
ĉǍŐ
 
ŪǸ׾
ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ
ΈϮϬϭϬ͵ϭϭΉ
ƛŢŒƼÓƋŘĒŒĒıäóƛōǰŢŐƛĎŐĆƀƽæƿĦÖƜĶæÏöĶġŪÖÖƂþǒ
Enrollment:
ǒĊöþǿŏĆÔijœōǚşƘƞſƛǿþǶŪƛÊƀƞŒıŽÔƷƛŝÔþŨıŽÔƷƛıÑƞƛġöŨĴƋö
ƂƧŽÔƷŽƠæŝüƥƼȊŢöþƃťËÒæġÔƠġÖƷƃĶæÏöĶŝŮƞƛáƲáóƞƂĉƥãŝþıäóŢŐŢƷƿġǐæǍČãıǃƥŚōƃĶȈġáÐŎæþÑƤûǾšþĶæÏöĶĥķľĶæÏöĶŝǴǨǥæŢŐþÑƤþĶóŪIJæŝǍČÔƠŝťŐŽŒƻƥƠġťǹıŘƢñƵǒôĶƞÑƂáñƵƞþǴÖƿƃĴÖȈƠÏƛĶæÏöĶĥĶáñƵƛäǍŐĉóƞǪËǹƛıäóƃľŒƛĶæÏöĶŝǴǨǥæȉþÑĶæÏöĶĥķľÞŒǨȉŒĦñķľŢŐƂþǐſŝƢñƵƲĶ
;ĨĂĐŝůŝƟĞƐͿ
ĶæÏöĶĥķľþÔØĹƂþÑŝŨƥãŪŢŐþÑñƥĶƛĶæÏöĶƇƠōķľŢƧ׾ġǐæǍČãǚĦǓľŒƞĉöĤÖȈŢōƍÏŒƛáñƵƃľǒŒĎöŝŒƧÔƠġáƂùƧŢƷƿƠġÖǒǒòƛÐōȉƿŒƎĥÔƠƛıáñūƋȉƂüőÑäƧñƿŢŒƢãñƥƃĶŝæŐÑËȈġƍÏƛáñƵäǍŐĉóƞŽñĉĶÔƠƛùǴñƂáñƵȉōĤôſġÐōËőĴƛƍÏŒĶæÏöĶĥĶƛŢƧƺĶŢŒĎþČýġäáÖťĶƛãƞĉöĦûÐŒȉƛĶæÏöĶĥĶŒƛǒôĶƢñƵťǹƛäƧñƼƞƂŢƷƿġǐæǒòƂƋƦŢôþŒġıƿĤöƂþǒäüıǹōƂȈťĶæÏöĶĥĶäņġñùĦƃƽöȉÑæüÕæġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġǴČƢŚōĶþÑáüıǹŽƠæþÑáƺŕĶþÑáüùÒĶŝŒƥŒƧÊüħľÑäƿŕĶġƍÏǪÚǹƲöĤÔƠƛãƺŕƂŒÑáČŕĶƃŢöƿǍŘƠËŎȈġıǕäóæƛĶæÏöĶáöÊƿĦ÷ľŒŢŐƛĶæÏöĶîôŪŒƂŒŒġ
ǁǁǁ͘ĚĐƉƐ͘ĚĐ͘ŐŽǀͬƉƌŽĮůĞƐ
 ÔƠäŽƥƢöƠļÔÖȈÑĥıùĦƃÓœöþÑãľÑƂƛĶæÏöĶǒôĶƢñƵäĄĄÒŒġƋÔċōĶþÑáĉǍÖƻƥƠȉöŢéáæÏôŒŒȉƛĶæÏöĶĥĶƛîôĤÖƢñħľŒŢŐƛŢőŒæǪÞǴĶĥĶıǍƞċÑäƧñƿġƍÏáñƵŢŒƢãǍĉâġĶťǹıŘıþǷŝƢöƽÑËȈťÖĤſéÔæĴƽöȉ
Kaya Henderson
ļŒþÑö
:::::::::::
7010 Piney Branch Rd. NW, Washington, DC 20012
ስልክ
:
(202) 671-6050 |
ፋክስ
:
(202) 671-5305
ርእሠ መምህር
:
Rikki Taylor | rikki.taylor@dc.gov
ድረ ገጽ
:
www.dcps.dc.gov/DCPS/takoma
የትምህርት ሰዓቶች
:
8:45 a.m. – 3:15 p.m.
በ “Takoma ትምህርት ምድረ ግቢ፣ ዐላማችን “የ Takoma ተማሪዎችጠንክረው ይሠራሉ፣ የበለጠ ብልህ እየሆኑ ይሄ ዳሉ፤ ወደ ኮሌጅም ይገባሉ” የሚልነው። ግባችን፣ ተማሪዎችን ወደ ኮሌጅ እና ከዚያም ባሻገር ወደ አለው የትምህርት ደረጃ ለመሸጋገር የሚያስችላቸው ጠንካራ የትምህርትመሠረት እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። ይህንን ተጨባጭ ለማድ ረግ፣ ከ 30 ዓመታት በላይ ከቅድመ ትምህርት (preschool) እስከ 8ተኛ ክፍል ድረስ ለሚገኙ ተማሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት በቁርጥኝነት ስናቀርብ ቆይተናል። ከመስከረም (September)2010 አንሥቶ Takoma ከቅድመ ትምህ ርት ማለትም ከ PS–8 ክፍል ያለው ብቸኛ ግንበር ቀደም የኪነጥበብ ትምህርት ውህደትየሚያራምድ ትምህርት ቤት (Catalyst Arts Integration school) ፕሮግራማችን በተጨማሪ፣ ለመካከኛ ደረጃትምህርት ቤት ተማሪዎቻችን የስፖ ርት እና የተጨማሪ ልዩ የትምህርት ዐይነቶች (extracurricular activities)ተግባራትን እናቀርባለን።
Takoma Education Campus
1PS-8
•Trinity Development Corporation(tutoring)•OST Academic Power Hour•Three-Year-Old Program•Four-Year-Old Program•Reggio Emilia- Inspired EarlyChildhood Program•READ 180•Playworks (guided recess andconflict resolution)•Basketball•Cheerleading•Track•Softball•World Languages: FLES (Spanish)•Embassy Adoption Program•Washington Animal RescueLeague•Architects in Schools Program•CityVision Program•Shakespeare Steps Out Program(Folger Theatre)•Catalyst Arts Integration
322
Restructuring Year 1 —
This school has failed to make AYP for five years. This school must undergo majorrestructuring, which may include changes in staff and/or the school leadership. This school must develop arestructuring plan and will continue to offer Public School Choice and Supplemental Educational Services toeligible students.67%29%2%0%0%0%2%20%77%15%49%
 
0 100
ƠÏæŒäÑĶōƂ"
ƛÌüĦ
áþǴöķľŒäüŨĶŽƠæťãǍġĉƂáþǴöĶġÔƠäæǐĶ
2010
ġƤþĶóŪĶţǹū×æģƞŝǍČÔƠƛƿæƺäîÖĶ
(District of Columbia’s ComprehensiveAssessment System (DC CAS or DC CAS Alt))
ǴıŐƛÔĉŽƠæŢƷƿƛÔĉōǒħľġäæǐĶƛþĵIJŒƛĶæÏöĶƂǑĶōǒħľáþǴöĶƛãƞüŦŽƠæťƍÏġÔƠƛãƞáǎıäóƃľĊǒöġáķŘȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ƛŒĤĦ
áþǴöķľŒäüŨĶŽƠæťãǍĦĉƂáþǴöĶġÔƠäæǐĶ
20102011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ťÌüĦ
áþǴöķľġÔƠäæǐĶ
2010
ġƤþĶóŪĶţǹū×æģƞŝǍČÔƠƛƿæƺäîÖĶ
(District of Columbia’s ComprehensiveAssessment System (DC CAS or DC CAS Alt))
ġťǹıŘŽƠæġÔĉƢñƵƛãƞáǎıäóƃľĊǒöġáķŘȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ťŒĤĦ
áþǴöķľġÔƠäæǐĶ
20102011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ŝäŨƠ
ƛÌüĦ
ƛĶæÏöĶŪŒƂŒƢñƵ
2010
ġƤþĶóŪĶţǹū×æģƞŝǍČÔƠƛƿæƺäîÖĶ
(District of Columbia’s ComprehensiveAssessment System (DC CAS or DC CAS Alt))
ǴıŐƛıäóƃľƛǴıŐŝäŨƠŪŒƂŒıÑǐǐċŐıƞƞƘáþǴöĶȉãƎŒƛÔĉȉĉÖǐǷȉáéñĴſŢŐťáéñĴſġĴľġáĤÖƛãáƢĦōƂȈƠÏŝäŨƠŽƠæáŨťÑŘƛÐōƂƛıäóƂƛĶæÏöĶŝťŐŽŒƢñƵäÑĶȉġĶæÏöĶĥIJŨÒıäóƃľáŨťÖŢŦÕĴĹƂŽƠæƿäĆƛãÐŎĶťƍÏťŝäŨƠƂǑĶƢñƵġÔƠȉťǶÖƺãćĺƢƿçťƍÏġĴľƂǑĶŝæǒıƀÖäÑĶōƂȈÑæüÕŝäŨƠƂǑIJťáéñĴſƂťǹıŘƂǘǹÔƠťÐōƛĶæÏöĶĥIJıäóƃľġçÔȉŝäŨƠťÐōƂťáéñĴſƂƐĎıŘƂŽùŒġĴľťãƞáǎĶıäóƃľƛġÑǍĉÖǐǷ
(Proficient)
 ƂǑĶáþǴöĶŒŽƢäüŨĶƢñƵıČöġƀÖäÑĶōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
Below BasicBasicWƌŽĮĐŝĞŶƚAdvanced
ŝäŨƠ
ƛŒĤĦ
ƛĶæÏöĶŪŒƂŒƢñƵ
20102011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
Below BasicBasicWƌŽĮĐŝĞŶƚAdvanced
ƛıäóġĶæÏöĶƛáƞƐȉƛáüıǹËőĴ
2009
ƠÏƛıäóƃľŒġŪǹ×ļĹƂƛƐŒĤÕƃļĹƂŒƛǒñĶƢñƵŢŐŢŒƤËæġôüĹƂġĶæÏöĶþũĴäōĴĹƂƛáıäáŒËőĴƢñƵŒŝáÖŨľƛÐōƛĶæÏöĶƂǑĶōƂȈƛĶæÏöĶƂǑIJæť
0
Ţþť
100
ûÐŒƠÏæƛĶæÏöĶƂǑĶġƛËÑĶƇáIJÑıäóƃľġãĉöĦÔĹƂŝùüáǍƠĎŝäŨƠōĶƛãƺŚōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ƂǑĴäŢŐŢƷƿťǹıŘƂǑĴäáæÏôŒŒƛáƞƐȉġîôƂÔƠƛäďƛĶËőĴ
2010
ġƤûƛÞƐĦĶæÏöĶĥķľ
(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system)
ƂǑĶıūöƛƿæƺäîÖĶáéñĶȉŝáöċŽƠæġťǹıŘƢñƵŝáöċıĦÑƂıáƧġƂťōġòáæÏôŒáŨťÖťŝÑǴƂƛĶæÏöĶƇáĶŽƢƍÏĶæÏöĶĥĶıáÖùƂƛãáǎáæÏôŒŒĊǒöġáķŘƞáÑŪĴÖȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
0 100
ƠÏæŒäÑĶōƂ"
ƛıäóƃľŢƧƺĶ
ġÌüĦ
 ĶæÏöĶ
2010
ġƤþĶóŪĶţǹū×æģƞŝǍČÔƠƛƿæƺäîÖĶ
(Comprehensive Assessment System (DC CAS
ŽƠæ
DC CAS Alt))
ǴıŐōǒĦġıáüüƠĉƢæƞÑƛĶæÏöĶƂǑĶƢñƵŝĦñƀĹƂťƲáòĶıäóƃľƂǑĶġÔƠÖĉƂƞáǎŢŦÕĴ
(middle)
ıäóƃľŒĊǒöġáķŘƠƺÖǨÖȈÑæüÕ
70
ƂǑĶäÑĶƛƍÏĶæÏöĶĥĶŢŦÕĴƛãÐŎĶıäóƃľťáķ
70
ŢƷťãÐŎĶťƤþĶóŪIJıáüüƠƛĶæÏöĶƂǑĶƢñƵťōġôĹƂıäóƃľġÔƠÖĉƂƂǑĶŝæǒıƀÖäÑĶōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ƛıäóƃľŢƧƺĶ
ġŒĤĦ
20102011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ϮϬϭϭ͵ϭϮ
ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ
ƛıäóƛĶæÏöĶŝťŐŽŒ
ƇáĴſıáǐǐŚ
(standardized assessments)
ƛááƋŘǴıŐƃľƂǑĶƛĶæÏöĶĥIJŒâÒƺǍáśľŒŐÖæƨľŒŝƠƺÖǪæȈÐœæƛıäóƂŒŢƷƿĶŪŪÑŘŢŐŝþıääŚƛÐōþÑıäóƂƛĶæÏöĶŝǴǨǥæŢŐŝťŐŽŒËőĴǒďäƠùǐÒȈŢƞŒƥŒƣƛƤûǾšþĶæÏöĶĥĶġƀŐƛÌüĦŢŐƛŒĤĦĶæÏöĶáþūľŢƧƺĶäüƛĶáļÖƞÑġĶûÐŒȉŢŒƤËæŢƷƿġÔĉƛäþıäöáäöÌƢĶŝäŨƠōĶƛıäóƃľŒƛĶæÏöĶƂǑĶ䥥ÖÔƠƛãƞıŦòıäóƃľŐáÔƛĶæÏöĶĥĶáæÏôŒŒ
(faculty)
ƛãūıŦĶáÐŒŝÑġĶȈťıäóƂƛĶæÏöĶŪŒƂŒƽöûŽƥƢöġıÑƞƜƢñƵƃľġƽôƛãƽøĹƂŒƧöĄŝáÖŨľġáÐŒȉıäóƃľťƇáĶŽƢƇáĶæŒƞÏÖŢƧƺĶŢŒƥüƜƛãÑŨōƂȈĶæÏöĶĥķľȉƛþĵIJŒáþǴöķľƛãƞüŦŽƠæťþĵIJáþǴöĶÖĉƂƛãƺŖǒċĶıäóƃľƛãœøĹƂģÐŒæȉŢōƍÏĶæÏöĶĥķľŽƢŊÔƛãĉòıäóƃľŒťÕ׾ƽöƛãƞƢöƻÔĹƂŒƛŢöƥĴáǍŒþǷĶÖŪġáıáŒȉáþǴöķľäďæŢƷƿǍČãōƂȈ
ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ
Takoma Education Campus
46%45%46%50%5%7%4%3%8181N/A94%48%46%40%54%42%43%12%8%8183%46%45%
 
0 100
ƠÏæŒäÑĶōƂ"
ƛıäóťĶæÏöĶƺġĴÔƠáƺŕĶ
2010
ġƛƉÑIJġĶæÏöĶƺġĴÔƠƛãƺŖıäóƃľĊǒöĦƎĶġáķŘȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ƛĶæÏöĶĥĶƢņŒōĶ
2009
ġƍÏĶæÏöĶĥĶȉıäóȉŽÔƸľŢŐƛĶæÏöĶĥIJéôıśľŢŒƤËæáæÏôŒþÑĶæÏöĶĥIJƢņŒōĶŢŐƛéÔæƀþĶŐƞÔĹƂŒŝáÑŨťĶƛãƞáÑŪĶōǒĦōƂȈƛáÑŧƞáþǴóƞōǒĢæť
0
 Ţþť
100
ƛãƢöþûÐŒȉōǒĢæƛıáéñıƂȉƻƥƜƛãáÑťĴĹƂŝŨÔĶġƛËÑĶƇáIJġãùǐĹƂƛŝùüáǍƠĎƂǑĶŝäŨƠōĶƛıĉōĤġñōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ťĶæÏöĶĥĶáĤñöŢŐáĴƺƧ
2010
Ñ
11
ŽƠæťƍÏġÔƠÑÐŎĉŐĶťĶæÏöĶĥĶĴƿƢƂŽƠæıĤñƂƛōġòıäóƃľĊǒöġáķŘȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ƛıäóƃľıáÖÿƛááƐƺĦ
2010
ġĉǐƜƇáĶŽƢĶæÏöĶĥĶƛıáÑúıäóƃľĊǒöġáķŘȊƠÏġĶæÏöĶĥIJťǹıŘŪǹ׾ƢñƵƞÒĶŒıäóƃľŝƠǕæöæȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
0 100
ƠÏæŒäÑĶōƂ"
2010201120102011
0 100
ƠÏæŒäÑĶōƂ"
ƛäņġñùĦŢöŨĴ
2009
ġƍÏĶæÏöĶĥĶȉıäóƃľȉŽÔƸľŢŐáæÏôŒƞÔĹƂŒŝǍČÔƠŢöŨĴƛãƞáÑŪĶƛōǒĢáÑŧƞþǷĶæť
0
Ţþť
100
ûÐŒȉƛōǒĢƂǑĶæġƛËÑIJƇáIJƻƥƜÑãáÑťĴĹƂŝŨÔĶġãƢñƿƛŝùüáǍƠĎƂǑĶÔƠƛıáñūƋōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
2009
ŽÔƸľȉƠÏĶæÏöĶĥĶæŒƞÏÖƋŽĶöŢŐġáÖŨæËőĴæťŢōúƽöŝĦ÷ŢŒƢãùÑǹŢŐæŒƞÏÖƿŒŖōĶŢŒƢãƞƢöƿƛãƞáÑŪĶōǒĦōƂȈƛōǒĦáþǴöIJáǍŒť
0
ŢþŪ
100
ûÐŒȉōǒĢæƛıáéñıƂġƛËÑĶƇáIJÑŽÔƷġãĉöĦƛŝùüáǍƠĎƂǑĶÔƠġááöūƐōƂȈ
2011
ƛƤþĶóŪIJŝäŨƠƂǑĶȈ
ϮϬϭϭ͵ϭϮ
ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ
ĶæÏöĶĥķľËÒȉÑıäóƃľæĿĶƛãùǒŢŐƧƽǹƛãƞƢöƿŪÖÖáǹǍöŝÑĤĹƂȈƛƢņŒōĶƀþĶŐŢŐáÖŨæŝĉĤġÖáŒǴþƞÔĹƂĶæÏöĶĥķľȉıäóƃľġıĄÑáŒƺƧŢŒƤäòŐáæÏôŒæŢŒƤƞþıæòƞþľÔÒȈ
ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ
ıäóƃľŐĶæÏöĶĥķľƂǑĴäĴĴóƃľŢŒƤÐŎÑáñƥĶȉĥıùħľŢŐƛäņġñùĦŝĤÔĶƛǀÔãŐƞŨÌƥÒȈŽÔƸľȉŝüƥƼƃľŢŐƛĥıùĦŝĤÔĶŪĦöƛıùǐĹƂáÐŐĹƂŒûñƣŢŐþÑıäóƃļĹƂæġĶæÏöĶĥĶþÑãœôĹƂÞƠŽĶûƺōƋĢȉÖƸľƃĶæÏöĶŢŒƤäòġáöƥĶŝŮƞƛġÑǍƛãüıǵƠÐŐÒȈ
ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐŢöŨĴ
ƛĶæÏöĶĥĶ
scorecard
ƛōǒĦááƐƺģƞŨöƧĶæÏöĶĥķľŒŢöþġŢöþġĉÔÒÑäŽƥƢöáñƵƃľƛãùǒËőĴōƂȈƠËŒŢŒƴŢƞŒƥŒƣĶæÏöĶĥĶȉÑäþıäöáäöƛãƞƢöƺƂŝĉôñĦÖƜōƂȈƠÏŪǹÖȉĶæÏöĶĥķľƛƛôüĹƂŒƛþũĶŢöæƵƃľŝƻÖķÑäüƛĶŢƧÖƠùǐÖȈ
ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
Takoma Education Campus
96%97%67690%0%82%82%68707679100%100%83%88%
Individualized EducationPlan timelinessStudents passing allcoursesThe percentage of special education students whose Individualized Education Plan (IEP)meetings were held on-time.The percentage of students with grades of D or better in all courses.
94%650%80%6978

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->