Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Permintaan Dan Penawaran

Permintaan Dan Penawaran

Ratings: (0)|Views: 3,698 |Likes:
Published by Mon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mon on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

 
1 Sekiranya pengguna sanggup membayar tingkat harga yang lebihtinggi berbanding dengan masa lalu terhadap kuantiti yang tertentu bagi kereta Perodua Kancil, ini bermaknaA penawaran kereta lain telah meningkat.B penawaran kereta lain telah menurun.Ckenaikan permintaan terhadap kereta Perodua Kancil.D kejatuhan harga kereta lain.2 Salah satu faktor yang menyebabkan keluk permintaan terhadapsesuatu barang beralih ke kanan ialahAkenaikan harga barang tersebut.Bkenaikan permintaan terhadap barang penggenapnya.C pertambahan bilangan barang pengganti di pasaran.D kenaikan cukai pendapatan perseorangan.3 Contoh barang yang mempunyai bentuk keluk permintaan yangmencerun ke atas dari kiri ke kanan ialahA kereta BMWC penyaman udara NasionalB kasut BATAD garam4 Keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kananmenunjukkan bahawaA kuantiti maksimum barang yang diminta oleh pengguna.B kuantiti barang diminta oleh pengguna berdasarkan pendapatanyang sedia ada.C kuantiti barang diminta oleh pengguna berdasarkan tingkatharga yang sanggup dibayar oleh pengguna.D kuantiti barang diminta oleh pengguna di pasaran.5 Perubahan kuantiti diminta merujuk kepadaA pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan.B pergerakan titik secara mendatar di sepanjang keluk  permintaan.Cperalihan keluk permintaan ke kanan.D peralihan keluk permintaan ke kiri.6 Yang berikut merupakan pernyataan yang menerangkan sebab keluk  permintaan beralih dari kiri ke kanan bagi barang X kecualiA kenaikan harga barang penggantinya.B kenaikan pendapatan pengguna.C kempen pengiklanan secara intensif bagi barang penggenapnya.D kejatuhan harga barang X.7 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga barang X dengan kuantiti barang Y.Antara yang berikut, pasangan barang yang manakah mempunyaikeluk seperti gambar rajah di atas?
Harga Barang BKuantiti barang Y
AGasDapur gasBMakananPakaianCDaging ayamIkanDKereta Proton WajaBeras hancu8 Diberi persamaan bagi sesuatu barang adalah Qd = 10 + 0.5Pdengan Qd sebagai kuantiti diminta dan P sebagai harga. Maka,kemungkinan barang tersebut adalahAbarang normal.C barang bawahan.B barang kemegahan.D barang mesti.9 Jadual di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga dengankuantiti buah langsat diminta oleh seorang pengguna.Yang manakah merupakan fungsi permintaan bagi buah langsat?A Q
d
= 8-2PC Q
d
= 10-2PB Q
d
= 4-3PD Q
d
= 12-2P
10
Keluk permintaan pasaran merupakan satu keluk yangmenunjukkanAkuantiti yang diminta di pasaran.Bkuantiti yang diminta oleh semua individu di pasaran padasuatu tingkat harga tertentu.Ckuantiti yang diminta oleh beberapa individu di pasaran pada suatu tingkat harga tertentu.Dkuantiti diminta dengan harga pasaran.11 Jadual di bawah ini menunjukkan harga dan kuantiti diminta oleh pengguna- pengguna di pasaran.Antara yang berikut, yang manakah pasangan harga dan kuantitiyang tidak terletak di atas keluk permintaan pasaran?ARM2 dan 27 unitC RM4 dan 20 unitBRM3 dan 23 unitD RM5 dan 15 unit12 Keluk penawaran bagi sesuatu barang yang mencerun ke atas darikiri ke kanan menjelaskan bahawa semakin tinggi tingkat harga,maka semakinAtinggi kuantiti ditawarkan.C tinggi kuantiti diminta.Bkurang kuantiti ditawarkan.D kurang kuatiti diminta.13 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran bagikamera.Antara yang berikut, yang n.anakah akan menyebabkan keluk  penawaran bergerak dari S
1
S
1
ke S
2
S
2
?A Kenaikan harga kamera.B Kenaikan kos pengeluaran filem.C Kemajuan teknik dalam pengeluaran kamera.D Kenaikan kadar cukai yang dikenakan terhadap kamera.14 Yang berikut merupakan penentu penawaran kecualiAharga input.B ieknologi.Cbilan.gan pengeluar di pasaran.D pendapatan.
1
 
15 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran bagi barang J.Antara yang berikut, yang manakah tidak menyebabkan peralihankeluk penawaran bagi barang J?A Perubahan harga barang J.BPerubahan kos pengeluaran barang J.CPerubahan biiangan pengeluar yang mengeluar barang J.DPerubahan harga barang pengganti barang J.16 Keluk penawaran buruh tidak tertakluk kepada hukum penawarankeranaA jangkaan upah akan naik pada masa depan.Butiliti sut masa rehat semakin meningkat.Cburuh berpuas dengan kadar upah yang diperoleh.D semakin tinggi upah, semakin banyak masa ditawarkan untuk  bekerja.17 Gambar rajah di bawah ini merupakan keluk-keluk penawaran luar  biasa kecuali18 Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan keluk penawaran pakaian beralih?A Kempen pengiklanan yang berjaya dilakukan oleh pengelrar- pengeluar pakaian.BKenaikan harga pakaian.C Kenaikan pendapatan masyarakat.D Kenaikan duti import terhadap kapas.19 Yang berikut merupakan fungsi-fungsi penawaran bagi tiga buahfirma yang menawarkan mesin kira.`Q,=50+2P Q2=100+4P Qa=80+6P dengan Q sebagai kuantitiditawarkan (unit) dan P sebagai harga (RM). Berapakah tambahan penawaran pasaran,jika harga pasaran meningkat daripada RM10kepada RM12?A24 unitC 28 unitB26 unitD 30 unit20Apabila pasaran barang mencapai keseimbangan, ini bermaknaA kuantiti ditawarkan adalah melebihi kuantiti diminta pada suatutingkat harga tertentu.B kuantiti diminta adalah melebihi kuantiti ditawarkan pada suatutingkat harga tertentu.C harga cenderung jatuh.D tiada berlaku kuasa untuk menyebabkan perubahan harga.21Sekiranya penawaran pasaran melebihi permintaan pasaran bagisesuatu barang, makaA harga pasarannya akanjatuh.B harga pasarannya akan naik.C harga pasarannya tidak berubah.D harga barang penggantinya akan. jatuh.22 Harga pasaran durian akan jatuh apabilaA permintaan dan penawaran terhadap durian bertambah dengankadar yang sama.B permintaan terhadap durian bertambah manakala penawaranterhadap durian tetap.C penawaran terhadap durian bertambah manakala permintaanterhadap durian tetap.D penawaran terhadap durian berkurang lebih banyak daripada permintaan terhadap durian.23Fungsi permintaan dan penawaran bagi barang R adalah sepertiyang berikut: Qd = 120 - 20PQ5=80+5PHarga dan kuantiti keseimbangan bagi barang R adalahARM1.20 dan 80 unitC RM2.00 dan 96 unitBRM1.60 dan 88 unitD RM2.20 dan 100 unit24Gambar rajah di bawah ini menunjukkan harga dan kuantitikeseimbangan pasaran ikan.Apakah kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan pasaranikan apabila harga diesel meningkat?25 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan kenaikan harga barang Z.Antara yang berikut, yang manakah menaikkan harga daripada P,kepada P2?AKerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar barang Z.B Kejatuhan pendapatan individu.C Kenaikan penggunaan barang modal.D Kenaikan harga faktor pengeluaran barang Z.Soalan 26 dan 27 berdasarkan gambar rajah yang berikut.Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan dan keluk  penawaran bagi barang K.
2
 
 Nota: Diberikan E sebagai titik asal.26 Andaikan barang K ialah kereta. Titik yang manakah akan menjadititik keseimbangan baru apabila penawaran besi dan keluli jatuh?ATitik IC Titik LBTitik JD Titik S27 Andaikan barang K ialah barang kemas. Titik yang manakahmenjadi titik keseimbangan baru apabila pendapatan individumeningkat?ATitik MC Titik PBTitik ND Titik 28 Jadual di bawah menunjukkan permintaan tiga pengguna iaitu Lee,Muthu, dan Shahir.Jika jumlah penawaran barang X adalah sebanyak 16 unit, berapakah harga pasaran?A RM2C RM4B RM3D RM529 Keluk penawaran pakaian mencerun ke atas dari kiri ke kananmenunjukkan bahawaA kenaikan harga meningkatkan keuntungan pengeluar.B kadar kenaikan harga dan kuantiti ditawarkan adalah sama.C pengeluar bersedia untuk meningkatkan kuantiti ditawarkanapabila harga meningkat.D pertambahan permintaan membawa kepada pertambahan penawaran.30 Kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Apakah kesanterhadap keluk permintaan petrol jika harga kereta meningkat?A Keluk permintaan petrol beralih ke kanan.BKeluk permintaan petrol beralih ke kiri.CPergerakan titik ke bawah di sepanjang keluk permintaan petrol.D Pergerakan titik ke atas di sepanjang keluk permintaan petrol.31 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keseimbangan pasaran bagi barang X.Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan peralihan keluk  penawaran dari S
1
,S
1
ke S
2
S
2
?A Penarikan subsidi yang diberi oleh kerajaan ke atas pengeluaran barang X.BPertambahan permintaan terhadap barang pengganti barang X.CPeningkatan cukai import terhadap barang peralihan barang X.D Kejayaan penyelidikan dalam memperbaiki pengeluaran barang X.32 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan peralihan kelu permintaan sesuatu barang dari DD ke D
1
D
1
.Antara yang berikut, yang manakah mungkin menyebabkan peralihan keluk tersebut?A Kenaikan pendapatan benar masyarakat.B Kenaikan kos pengeluaran barang itu.C Kerajaan mengurangkan pemberian subsidi ke atas pengeluarantersebut.D Pertambahan bilangan barang penggantinya.33 Dengan mengandaikan faktor-faktor lain adalah tetap, kenaikanharga barang X akan menyebabkanA keluk penawaran barang X beralih ke kanan.Bkeluk permintaan barang X beralih ke kanan.Ckeluk penawaran barang penggantin,ya beralih ke kiri.D keluk permintaan barang penggantinya beralih ke kanan.34 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan barangX.Barang X berkemungkinan merupakanA garam.C kasut.Bkereta BMW.D pakaian terpakai.35Permintaan terhadap barang normal akan bertambah sekiranyaA pengguna meramalkan bahawa penawarannya akan naik.B pengguna meramalkan bahawa harganya akan turun.Cjumlah penduduk bertambah.D pengurangan kospengeluaran.36 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keseimbangan pasaranminyak petrol.Titik E merupakan titik keseimbangan asal. Sekiranya kos pengeluaran minyak petrol dan permintaan terhadap kereta
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
Yong Wenny liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Def Muchacha added this note
banyak gambar rajah hilang...hrmmmm.
Yeni Aimuch liked this
Sabri Amj liked this
Hamdan Supriyadi liked this
Farhan Zukri liked this
Farhana Kamilan liked this
jkr750 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->