Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
+ x S@rrià n4

+ x S@rrià n4

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by Roger Casero Gumbau
Butlletí número 4 del PSC de Sarrià de Ter. Gener 2008.
Butlletí número 4 del PSC de Sarrià de Ter. Gener 2008.

More info:

Published by: Roger Casero Gumbau on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Més x S@rrià
Sarrià de Ter
EL
PSC
APOSTEM PER LA REFORMADELS SERVEIS, VORERES I VIALS DESARRIÀ DE DALT.EL
PUOSC
, LA POSSIBILITAT DEFER REALITATAQUEST PROJECTE.
El 2008, l’any de lesinfraestructures.
Butlletí del PSCde Sarrià de Ter. Gener 2007. Número 4sarriadeter@socialistes.cat
El PSC de Sarrià de Ter apostem perla reforma dels serveis, les voreres i els vials de Sarrià de Dalt.Proposem que esredacti un projecte i que aquesta obra es presenti a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)per obtenir-ne fins el 70 % de finançament. Des del PSC també proposem que latercera fase del Carrer Major i elsequipaments pendents del nou Centre Cultural del sector Cobegatambé formin part de les propostes de Sarrià de Ter alPUOSC. Aquestes han de ser les grans inversions pels propers anys a Sarrià de Ter,aquestes són les nostres prioritats.
(...segueix a l’interior...) 
Ens trobareu a:http://sarriadeter.socialistes.cat
En clau d’humor 
Des delPSCde Sarriàde Ter us desitgem unFELIÇ 2008!
La VEU del portaveu
Els projectes del TGV i de l’ampliació de l’AP7inexorablement van avançant,el què vol dir que aviattindrem moviment al nostre poble.De moment ja s’ha iniciat el procés d’expropiaciótemporal i definitiva dels terrenys afectats pel pasdel TGV. La ingrata sorpresa ha estat veure elrisc deperdre, definitivament, la Plaça de Can Nadal.Des del PSC demanem que es faci unprojecteespecíficper aquest espai, amb lapossibilitat detraslladar els elements patrimonialsque hi ha: laglorieta i el Cau.En poc temps s’aprovarà el projecte dedesdoblament de l’AP7, amb els8 carrilspassantpel nostre poble.Al llarg del 2008 començaran les obresd’aquestesdues infraestructures, obres que s’allargaran entre tresi quatre anys:camions, moviments de terres, pols...Feliç 2008?!... Caldrà estar alerta i anar seguint, pasper pas, tot el què d’aquestes obres s’esdevingui.Cal treballar per fer que, malgrat les obres, Sarriàde Ter preservem el nostre patrimonii la nostraqualitat de vida.
Roger Casero Gumbau, portaveu.
http://rogercasero.blogspot.com
 
Tres projectes pel PUOSC:Sarrià de Dalt, Carrer Major i Centre CulturalSarrià de Dalt: una reformanecessària.
El grup municipal del PSC restem a la vostra disposició a:rogercasero@sarriadeter.cat / sarriadeter@socialistes.cat
Què és el PUOSC?
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya ésuna convocatòria de subvencions de la Gene-ralitat de Catalunya adreçada als municipis ientitats locals per finançar les inversionspro-gramades durant el període de vigència de laconvocatòria.El passat 9 de novembre el Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya va publicar el Decret245/2007, de 6 de novembre, de convocatòriaper a la formulació del Pla únic d’obres i serveisde Catalunya 2008-2012.A l’anterior convocatòria (2003-2007) el PUOSCva finançar, al nostre poble, les obres delPavellóMunicipali les de la novaBiblioteca Emília Xargay.Per aquesta propera convocatòria (2008-2012)el PSC de Sarrià de Ter proposem que els tresprojectes subvencionables siguin la reforma deSarrià de Dalt, la tercera fase del Carrer Major iel nou Centre Culturaldel sector “Cobega.Lareforma urbanística de Sarrià de Dalt és, pelPSC, una de les prioritats d’aquest mandat. És ne-cessari que s’iniciï el procés de reforma de Sarriàde Dalt, un barri amb més de cinquanta anysd’història.És, certament, un projecte complex que es potprolongar al llarg d’alguna anys, però cal iniciar-loara, redactant el projecte i cercant finançament.Pel PSCla reforma ha d’incloure la renovació detots els serveis: abastament d’aigua, clavegue-ram, enllumenat, i una nova pavimentació de vo-reres i vials. Si bé caltreballar per rebre compensacions de-rivades del pas de les infrastructures per Sarriàde Ter, l’ampliació de l’AP7 o el TGV, en espe-cial per Sarrià de Dalt, amb una de les sortidesd’emergència a la Plaça de Can Nadal, la nostraresponsabilitat ésno condicionar la millora deSarrià de Dalt a aquestes compensacionsi, pertant,cercar i garantir tot el finançament possibleper fer realitat la transformació urbanística deSarrià de Dalt.Pel PSC de Sarrià de Ter la tercera fase delCarrerMajor i el nou Centre Cultural del sector “Cobe-ga”són les altres dues obres que proposem pelPUOSC, amb la voluntat de donat continuïtat alsprojectes iniciats.
El Carrer Major i el CentreCultural: els altres projectespel PUOSC.
Pel que fa al Carrer Major proposem l’execució dela tercera fase,donant continuïtat a la reformaengegada pel govern del PSC l’any 2003.Pel que fa al nou Centre Cultural del sector “Co-bega”, proposem que s’avanci en la construccióde tots els equipaments que el formen,que incloula nova Biblioteca Emília Xargay, una sala museu,un auditori, una sala d’exposicions i un arxiu.La biblioteca ha rebut finançament, així com enrebrà l’Auditori, fruit de la tasca de l’anterior go-vern del PSC.Ara cal seguir dotant de finança-ment aquest equipament cultural, un equipamentde futur pel nostre poble.
 
La primera modificació del pressupost 2007 delnou govern ha estat, d’entrada, molt confusa.Finsmoments abans d’iniciar el Ple no se’ns va lliurar tota ladocumentació i informació necessària, fet que denotadues coses: laprecipitacióamb què ha actuat el governi lamanca de claredat dels númerosque presentaven,no coincidint els imports de finançament i despesesde la modificació.D’altra bandafruit d’aquesta modificació del pressuposthi ha dues obres que,malgrat estar previstes pelgovern del PSC,ara es queden al calaix: la segona fased’urbanització delPassatge Principati la urbanitzaciódelCarrer Josep Flores.Confiem que aquestes obresformin part del pressupost 2008.
Repensem el Mercatde Sarrià de Ter.
Breus apunts d’actualitat de Sarrià de TerLa nostres propostes.La seguretat a Sarrià de Ter: mesures excepcionals
El govern ha encarregat un estudisobre el Mercat, una iniciativa del’anterior govern del PSC.Des del PSChem demanat quel’estudi del Mercat, les enquestesdirigides als marxants i als clientsdel mercat,no es faci només almercat, els dies de mercat i enhorari del mercat, sinó que es facina tot el poble, en diferents frangeshoràries i, sobretot, a tots els barris de Sarrià de Ter.Només amb un bon estudi podremprojectar el millor mercat per Sarriàde Ter. un mercat adaptat a lesnecessitats del Sarrià de Ter d’avuii, sobretot del Sarrià de Ter dedemà.
Un Centre de Dia perSarrià de Ter
Des del PSC de Sarrià de Ter hemproposat queun dels dos Centresde Dia que la Generalitat de previstfer al Gironèses faci a Sarrià deTer.Sarrià de Ter disposa desòl públicdestinat a equipamentsper poder-hi emplaçar un Centre de Dia.L’emplaçament d’aquestequipament a Sarrià de Terdonariaun gran servei a la gent gran de lacomarca i el nostre poble.
Davant la sèrie d’incidències que s’han produït aSarrià de Ter, on diversos establiments s han estatobjecte de bretolades i furts, el PSC de Sarrià deTer hem donem suport el govern en la petició d’unamajor presència policial al nostre poble per part dela Policia Local de Girona i els Mossos d’Esquadra.Ara bé, tambéhem reclamat que qui primer haviad’actuar per garantir la seguretat al nostre pobleés el govern a través de la nostra policia local.En aquest sentit des del PSC hem fet duespropostes: l’allargament de la jornada delsagents i la possibilitat que patrullin de nit. Elgovern ha ordenat el patrullatge a la nit desprésde fer nosaltres les propostes.Cal seguir ambles mesures excepcionals, doncs encara essucceeixen robatoris.
Subvencions d’Esports pels clubs i l’Ajuntament
Des del PSC hem demanat que l’Ajuntament participi ala convocatòria de subvencions en matèria esportiva delConsell Català de l’Esport, publicada recentment,ajudantals clubs esportius a presentar-s’hi.Les subvencions estandestinades aajudes als clubs, al suport per l’esport ciutadà ial desenvolupament del Pla Esport contra les desigualtats.L’esport és, a Sarrià de Ter, un element característic i identitari.També és un element socialitzador i integrador.
Números poc clars i obresque es queden al calaixEl PSC de Sarrià de Ter,contra la violència masclista
El PSC de Sarrià de Ter hem participat als actes unitarisinstitucionals i cívics que es van realitzar en motiu del25 de novembre, dia internacional contra la violènciavers les dones.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->