Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
75. - 5

75. - 5

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVLJAPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKIMODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, velja
č
a 2013.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKIMODIFICIRANIM ORGANIZMIMAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o genetskimodificiranim organizmima, s kona
č
nim prijedlogom zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4.podstavku 1., a u vezi s
č
lankom 70. Ustava Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUPREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
EDONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Zakon o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, broj 70/2005)donesen je radi uskla
đ
ivanja nacionalnog zakonodavstva u podru
č
 ju genetski modificiranihorganizama sa pravnom ste
č
evinom Europske unije u poglavlju 27. Okoliš i 12. Sigurnosthrane i fitosanitarna politika.Navedeni je zakon noveliran u 2009. godini radi daljnjeg uskla
đ
ivanja sa novompravnom ste
č
evinom donesenom na razini Europske unije, posebno u odnosu naprekograni
č
ni prijenos GMO-a (Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
aod 15. srpnja 2003. godine o prekograni
č
nom prijenosu genetski modificiranih organizama) ikoegzistencija GMO-a i konvencionalnih usjeva (Preporuka Komisije 2003/556/EZ ovodi
č
ima za razvoj nacionalnih strategija i najboljih praksi za osiguravanje suživota genetskimodificiranih usjeva sa konvencionalnim i organskim uzgojem).Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 57. sjednici održanoj 17. listopada 2012. nadonijela Zaklju
č
ak u vezi s Informacijom o promjenama u procesu uskla
đ
ivanja hrvatskogzakonodavstva s uredbama Europske unije u svjetlu budu
ć
eg
č
lanstva Republike Hrvatske uEuropskoj uniji kojim je zadužila tijela državne uprave i druga nadležna tijela da, sukladnosvojem djelokrugu, odnosno nadležnosti za uskla
đ
ivanje zakonodavstva te provedbupojedinih dijelova pravne ste
č
evine Europske unije, provedu postupak analize pozitivnihnacionalnih propisa u koje je preuzet normativni sadržaj uredbi Europske unije, koje uuvjetima
č
lanstva u Europskoj uniji imaju izravan u
č
inak, s ciljem utvr
đ
ivanja izmjena iprilagodbi koje je potrebno provesti u nacionalnom zakonodavstvu do dana pristupanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji.Slijedom navedene obveze Ministarstvo zdravlja izvršilo je predmetnu analizu te jeutvr
đ
eno da
ć
e se od 1. srpnja 2013. godine u podru
č
 ju GMO-a izravno primjenjivati sljede
ć
eUredbe Europske unije:
 – 
Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 15. srpnja 2003.godine o prekograni
č
nom prijenosu genetski modificiranih organizama,
 – 
Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 22. rujna 2003. godineo genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje,
 – 
Uredba (EZ) br. 641/2004 od 6. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbuUredbe (EZ-a) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a u pogledu prijave zaodobrenje nove genetski modificirane hrane i hrane za životinje, notifikacije o
 
 3postoje
ć
im proizvodima i slu
č
ajne, ali tehnološki neizbježne prisutnosti genetskimodificiranog materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen,
 – 
Uredba (EZ) br. 1981/2006 od 22. prosinca 2006. godine o detaljnim pravilima zaprovedbu
č
lanka 32. Uredbe (EZ-a) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
avezano za Referalni laboratorij zajednice za GMO,
 – 
Uredba (EZ) br. 1830/2003. Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 22. rujna 2003.godine o sljedivosti i ozna
č
avanju genetski modificiranih organizama i sljedivostiprehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranihorganizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ,
 – 
Uredba (EZ) br. 65/2004 od 14. sije
č
nja 2004. godine o uspostavi sustava za razvoj idodjeljivanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka za genetski modificiraneorganizme.Nadalje, prijedlog Zakona predstavlja pravnu osnovu i za daljnje uskla
đ
ivanje sasljede
ć
im direktivama:
 – 
Direktiva 2001/18/EZ od 12. ožujka 2001. godine o namjernom uvo
đ
enju genetskimodificiranih organizama u okoliš, kojom se ukida Direktiva Vije
ć
a 90/220/EEZ,
 – 
Direktiva 2009/41/EZ od 6. svibnja 2009. godine o ograni
č
enoj uporabi genetskimodificiranih mikroorganizama.Slijedom zaduženja sukladno Zaklju
č
ku Vlade Republike Hrvatske od 17. listopada2012. godine, Ministarstvo zdravlja je pristupilo prilagodbi zakonodavnog okvira u podru
č
 jugenetski modificiranih organizama za izravnu primjenu Uredbi Europske unije te u svrhuosiguravanja pravne osnove za dalju provedbu direktiva Europske unije u podru
č
 ju genetskimodificiranih organizama.Prijedlogom zakona redefiniraju se pojedini pojmovi u smislu navedenoga Zakona tese postoje
ć
i pojmovnik proširuje novim definicijama radi upu
ć
ivanja na odgovaraju
ć
e UredbeEuropske unije koje
ć
e se nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji izravnoprimjenjivati.Radi uskla
đ
ivanja s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugihsredišnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011 i 22/2012) prijedlogomzakona se nadalje redefiniraju odredbe o nadležnim tijelima za provedbu upravnih i stru
č
nihposlova vezano za GMO-e i/ili proizvode koji sadrže i/ili se sastoje ili potje
č
u od GMO-a.Prijedlogom zakona sukladno zahtjevima Europske komisije propisuje se pravnaosnova za ovlaš
ć
ivanje nacionalnog referentnog laboratorija za ispitivanje, kontrolu i pra
ć
enjeGMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potje
č
u od GMO-a, a koji ovlaš
ć
ujesredišnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zdravlja.Zakonskim prijedlogom propisuje da
ć
e se nakon pristupanja Republike HrvatskeEuropskoj uniji prekograni
č
ni prijenos GMO-a obavljati u skladu s odredbama Uredbe br.1946/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 15. srpnja 2003. godine o prekograni
č
nomprijenosu genetski modificiranih organizama i me
đ
unarodnih ugovora kojih je RepublikaHrvatska stranka.Radi uskla
đ
ivanja s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugihsredišnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011 i 22/2012) prijedlogomZakona tako
đ
er se revidiraju odredbe o nadležnim inspekcijskim tijelima za njegovuprovedbu te odredbe o primjeni odgovaraju
ć
ih preporuka Europske komisije vezano uzuzorkovanje GMO-a u provedbi službenih kontrola. Predloženi Zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja RepublikeHrvatske Europskoj uniji te omogu
ć
ava fleksibilnu prilagodbu doma
ć
eg zakonodavstva

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->