Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012-01-31 - Budżet obywatelski - Katowice - spotkanie #1 - protokół

2012-01-31 - Budżet obywatelski - Katowice - spotkanie #1 - protokół

Ratings: (0)|Views: 395|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
UstaleniazespotkaniaPrezydentaMiastaKatowice zorganizacjamipozarządowymizdnia31.01.2013r.
Dotyczy:stworzeniaprocedurybudżetupartycypacyjnegodlaMiastaKatowice
Data:31.01.2013r. Miejscespotkania: SalakonferencyjnawsiedzibieUrzęduMiasta Katowice,ul.yńska4 Organizatorspotkania: PrezydentMiastaKatowice Uczestnicyspotkania: Stronasamorządowa: PrezydentMiastaKatowce-PiotrUszok; PierwszyWiceprezydentMiastaKatowice-KrystynaSiejna; WiceprzewodniczącyRadyMiastaKatowice-JerzyFrajter; RadnyMiastaKatowice-MichałJędrzejek; NaczelnikWydziałuPolitykiSpołecznej-MałgorzataMoryń-Trzęsimiech; NaczelnikWydziałuRozwojuMiasta-KatarzynaStaś; KierownikBiuraPrasowego-JakubJarząbek; AsystentPrezydentaMiasta-MaciejBiskupski; KierownikReferatuWRM-AgnieszkaHajduk-Smaczniewska PracownikBiuraPrasowego-AnnaSzary StronaNGO's:listaobecnciwrazdanymikontaktowymidostępnawBiurzePrasowym UrduMiastaKatowice Przebiegspotkania:10.30-otwarciespotkania-przywitanieuczestnikówprzezPrezydentaMiastaKatowice 10.35-przedstawieniesięuczestnikówzestronyorganizacjipozarządowych 10.40-dyskusjaotwarta(zgłaszaniepropozycjidziałaniaprzezuczestnikówspotkania) 12.00-podsumowanie(sformułowanieustaleńkońcowych)izakończeniespotkariia DYSKUSJAOTWARTA: Prezydentotworzyłspotkanie
l
podziękowałuczestnikomza inicjatywęwdrożeniabudżetupartycypacyjnegowKatowicach. Prezydentpodkreśliłwagętakiejformykonsultacjispołecznychoraz wyraziłpełnąwolęwdrożeniaprocedurywodniesieniudobudżetu miastanarok2015.Poprosiłuczestnikówoocenęrozwiązań stosowanychwmiastach,któreproceduryjużwdrożyłyoraz wskazaniepodstawowychwytycznych,któremajązastosowaniew konstruowaniubudżetuobywatelskiego.Prezydentzaznaczył również,żecelemzarównopierwszegospotkania,jakikolejnych jestwspólnewypracowanierozwiązańproceduralnychodnośnie budżetupartycypacyjnego. PrezydentMiasta KatowicePiotrUszok
 
GrzegorzWójkowskiStowarzyszenieWzajemnejPomocyBonaFidesPrezydentMiastaKatowicePiotrUszok
Zapostulował,byspotkaniaroboczeodbywałySIęwznaczme szerszymgronieiobejmowałyswoimzasgiemradnychmiasta (równieżzopozycji),radnychistniejącychjednostekpomocniczych orazśrodowiskoprzedsiębiorców,ametylkoorganizacje pozarządowe.Sformułowałwniosek,bynakolejnespotkaniezostali zaproszemprzedstawicielezw/wśrodowisk,adopieropotem ukonstytuowałsięzespółroboczy. Rok2013jestczasemnaopracowanie
rozwiązań.
Wdrożeniemusi nastąpićwroku2014,gdziewszyscyzainteresowanidąmogli uczestniczyćwkonstruowaniubudżetupartycypacyjnegonarok 2015.
W
odpowiedzinatakipostulatnależyzastanowićsięnadsposobem pracywzespoleiporuszyćpodstawowekwestieorganizacyjne związanezcharakterempracorazilościąuczestników. Ukształtowałasięwizjadwóchwariantówdziałania:
Iwariant:
pracawścisłym,wąskimgrorneurdnikóworaz przedstawicieliorganizacjipozarządowych,posiadającychwiedzę idoświadczeniewprzedmiociebudżetupartycypacyjnego.
W
tokuwspólnejpracypowstajeprojektprocedury,zawierającejwytyczne orazopisującejposzczególneetapydziałania.Projekttenjakozarys działaniapoddajesięszczegółowymkonsultacjomzmieszkańcami orazzainteresowanymiśrodowiskami.Wsytuacjizaistnieniauwag, zgłoszeniawniosków,modyfikujeSIęgodostosowując do
oczekiwań.
IIwariant:
pracanadprojektembudżetupartycypacyjnegow szerokimgronie.Jednakżenależyzaznacz,żetomożewydłuż procesopracowywaniakoncepcji.Lepiejprzedstawićzarys rozwiąz,zmliwoścwprowadzeniazmianprzezwszystkich zainteresowanych,zaprosićdoudziałuwsamychkonsultacjach różnegrupyinteresariuszy,przedewszystkich
mieszkańców.
Prezydentpoprosiłowyrażenieopiniiwsprawie2powyższych wariantówdziałania.PawełWyszomirskiFundacjaNaprawSobieMiasto/
es
iRO"Meritum"
Doświadczeniepokazuje,żenaetapieformułowaniaogólnych wytycznychwartozawęzićliczczłonkówzespołu,gdyżwtedy łatwiej
l
szybciejpracujesięnadrozwiązaniami.Nawiązałdo zespołurowerowego,gdziejestdużoobijegozdaniempodobna formułaprzybudżecieobywatelskim
się
mesprawdzi.Zgłosił postulatwprowadzenieformydelegacjiiwybraniereprezentantówz organizacjipozardowych,którzybędąotwarciewyrażać
swoje
wcześniejustalonestanowiskowsprawie.OpróczNGO'snależy włączyćśrodowiskoprzedsiębiorcóworazradnychmiastaiRJP. Oetapachwpracachnalybieżącoinformować,takby zainteresowanimieliwiedzęopostępiewtworzeniurozwiązań iprzezswoichprzedstawicielimoglizgłaszaćuwagi.Nakoniec projektnależyskierowaćdoszerokichkonsultacji.
Samzespółpowinienzamknąćsięwliczbie15ob.
I
PrezydentMiasta
I
Kat~wice
Trzebaustalićsposóbuczestnictwawzespole,jakisamejorganizacji pracy.Wjakisposóbdocieramydośrodowiskaprzedsbiorców? Wjakisposóbdobieramyreprezentantów?Ileczłonkówpowinien liczyćzespół?Wedługjakiegokluczadobieramyreprezentację?
Natymspotkaniu
pojawił
sięwymóguregulowaniakwestii
2
 
PiotrUszokorganizacyjnychdot.funkcjonowaniazespołu. Pierwszy Wiceprezydent MiastaKatowiceKrystynaSiejna
Wktórymmomenciedoprocesuwłączenizostanąmieszkańcy?
PawełJaworskiFundacjaNaprawSobieMiasto
Członkowieorgamzacjitakżesąmieszkańcami,tylkosilnie zaktywizowanymispołecznie.Niemożnastawiaćorgaruzacji pozardowychwopozycjidomieszkańców,boonesąpowoływane doobronyinteresówmieszkańców
I
działająwichirruemu, wsłuchującsięwichpotrzeby. FundacjaNaprawSobieMiastopostuluje,bydosierpnia2013r. zespółwypracowałwytyczne
l
stworzyłprojektprocedury. Następnieprzezokres3m-cypowinnybyćprowadzoneszerokie konsultacjespołeczne.Poanaliziewnioskówzestronyuczestników konsultacjiorazwprowadzeniuewentualnychmodyfikacji wgrudniu2013r.powstbyostatecznydokumentopisującyproces wdrażaniabudżetupartycypacyjnego.
Z-caPrzewodniczącegoRMJerzyForajter
TakjakRadaMiastadecydujeobudżeciemiasta,takidoniejnależy decyzjaozmianieproceduryuchwalaniabudżetu.Zmianaprocedury uchwalaniabudżeturówniwprowadzanajestuchwałąradnych. Zateminicjatywawprowadzeniabudżetupartycypacyjnegopowinna wswoichzałożeniachbraćpoduwagęuwarunkowaniaformalno- prawneistniejącewsamorządzie.Organstanowiącyniemożeb pominięty.Dyskusjaobudżecieznajdziesięwporządkuobradsesji czerwcowej.Zwróciłrówniuwa,żenależydoprosićszersze gronoradnych.Musitobkompromis,ponieważobudżecie partycypacyjnymzadecydujeradamiasta.Zwróciłuwagę,że wtemaciemożepomocprojektustawyPrezydentaRP owspółdziałaniuwsamordzieterytorialnymnarzeczrozwoju lokalnegoiregionalnego Zwróciłsiędoorganizacjipozarządowych,któremajądoświadczenie wrealizacjitakichinicjatywopodaniekonkretnychrozwiązań, podającprzykładyinnychmiast.
PawełWyszomirski FundacjaNaprawSobie
Miasto/Cx
iRO"Meritum"
Poinformował,żeprzyokazjizwróceniasiędoPrezydentaMiasta ztąinicjatywąPrzewodniczącyRMArkadiuszGodlewskizapros inicjatorównalutowespotkanieKomisjids.BudżetuMiasta.ożył deklaracjępowiadomieniaPrzewodniczącegoozorganizowanym przezPrezydentaspotkaniu.
PrezydentMiasta KatowicePiotrUszok
Nakolejnespotkaniewtymtemacietrzebazaprosićszefówlub przedstawicieliwszystkichklubówradnychorazpojednym przedstawicieluRadJednostekPomocniczych.Zaproszenianaly wystosowaćdoPrzewodniczącychRad.Oprócztegonaly wystosowzaproszeniadoorgaruzacj
l
zrzeszających przedsiębiorców.Prezydentpoprosiłozgłoszenietakichorganizacji. Urdwystosujezaproszeniadowskazanychinstytucji.
Z-caPrzewodniczącegoRMJerzyForajter
Zgłoszastrzeżeniacodozasadnościuczestnictwaprzedsiębiorw wprocesie,któryjestadresowanydlamieszkańców.Zauważył,że wydzieleniezogólnegobudżetukwotywwysokości5,7lubnawet 10mlnzłiprzeznaczenieichnadzielnicoweinwestycjewskazane przezmieszkańcówitakniestanowipuliśrodkówpublicznych,które
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->