Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On FDI Liberal is at Ion

On FDI Liberal is at Ion

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by v_konduri1177
This article in is criticism of recent Indian government decision to liberalise further the FDI norms. What is felt is that this kind of liberalisation legalises the Maritous route and in any way not helping to increase the real investable FDI in to India.
This article in is criticism of recent Indian government decision to liberalise further the FDI norms. What is felt is that this kind of liberalisation legalises the Maritous route and in any way not helping to increase the real investable FDI in to India.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: v_konduri1177 on Feb 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

 
‘· ´+ ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D+˝À ‘êeTT n<ä T|ü ⁄#˚ TÔÄ dü+düúqT+&ç sêeT*+>∑sêE ≈£î≥T+ã+ m˝≤nbÕs¡ yÓ TÆq ì<Û  ä T\qT ‘· *+∫+B ‘Ó\Tdü Tø=ì Á|ü ˇø£ ÿs¡ T rÁe ÄX¯ Ãsê´ìøÏ>∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ T. uÛ ≤s¡‘·  ø±s=Œπ  s{Ÿ +>∑+˝À ìj· T+Á‘· D e´edü  ún‹ ã\V” ≤q+>±  O+<äì, Ç<˚bÕXÊ´‘· ´ <˚XÊ\˝À nsTT‘˚m+‘√  ø£ “+B>± O+≥T+<äì, Ç˝≤+{ÏôV’ ≤ø±¢ T H˚sê\≈£ î bÕ\Œ&çq yê]ì |ü≥Tº ø=ì •øÏå +#·&É+, ndü\T »s¡>∑ ≈£ î+&ÜH˚ìyê]+#·+ »]– O+&˚ yêì #ê\ eT+~ #ÓãT‘· THêïs¡ T. á $wü ÷ìï kÕ<Û  ës¡ D Á|ü »˝Ò  ø±≈£î+&Ü, <˚X¯ $<˚o $X‚¢ ≈£ î\T ôd’‘·+ Ç˝≤π> ãT‘· THêïs¡ T.  ø±ì yêdü  Ôey˚ TeT+fÒ‘· ´+ ‘· Vü ‰ ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T  ≤s¡‘·+˝À ø=‘·  Ô>± @s¡ Œ&çq$ ø±e⁄, á <˚XÊìπ   ø ]$T‘· yÓ TÆq$ ø±e⁄. bÕXÊÑ· ´ <˚XÊ\˝À Á|ü‘˚ ´øÏ+∫ nyÓ T]ø±˝À Ç˝≤+{Ï≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T, Ç+‘· ø£Hêï   rÁeyÓ TÆq ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T >∑‘·XÊã› ø±˝+˝À nH˚ ø£+  »]>±sTT. Çy˚y√ ns¡ T<Ó  ’q |ò  üT≥q\T ø±e⁄. ìj· T+Á‘· D\T ˝Òì ô|≥Tºã&ç<ëØ e÷¬  sÿ{Ÿ˝À Ç$  «kÕ<Û  ës¡ D+. n+‘˚ ø±<äT, Ç˝≤+{Ïsê\T m˝≤  »s¡ T>∑ T‘· T+{≤jÓ ÷ #ê˝≤ ≈£  å  îDí+>± ‘Ó *dæ≈£ L&Ü  O+{≤sTT. Hê\Tπ  >fi¯  ¢ÁøÏ‘·+ nyÓ T]ø±≈£ î #Ó+~q $*j· T+  ¬   ø u≤¢ ø˘nH˚z  T<Û  ë$ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edü  ú˝À »]π  >  ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\ >∑ T]+∫ #ê˝≤ #· ø£ ÿ{ÏÁ|ü+>∑+ XÊs¡ T. Äj· Tq Ä]ú ø£y˚‘·  Ôe÷Á‘· y˚T ø±≈£ î+&Ü ˝≤j· Ts¡T, ÁøÏ$THê\õdü Tº≈£ L&É. n+<ä T#˚‘·á $wü ÷\qT m+‘√ kÕ~Û ø±]ø£+>± $e]+#ês¡ T. Ä ‘·sê«‘·á n+XÊ\qT Äj· Tq ˇø£ ⁄dü  Ô ø£ ÷|ü+˝À ≈£ L&É\Te]+#ês¡ T. Ä  ⁄dü  Ô ø£+ ù|s¡ T ªª˙e⁄ z u≤´+≈£ îqT \÷{° ÷\+fÒ<ëì  T»e÷ì$ ø±e&É y˚ T.µµ 2005˝À yÓ\Te&çq á |ü ⁄dü  Ô ø£+ nyÓ T]ø±˝À 1980e <ä ø£+ ns¡+uÛ  Ñ+˝À ùd$+>¥ ‡, ˝Àq¢  ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\qT Á|ü‹uÛ ≤e+‘·+>± $e]+∫+~. >=|ü Œ >=|ü Œ yêfi¯ ó¢á  ⁄dü  Ô ø±ìøÏ]eP´\T sêdæbı–&Üs¡ T. H√u…˝Ÿ ãVü QeT‹ Á>∑ V” ≤‘·C≤sY  ®Ä¬   øÁ˝≤|ò  tÇ~ ˇø£Ä<Û  ä Tìø£  ø±¢ ø˘nì n_Ûe]í+#ês¡ T. ô|ò˝Ÿ ]»s¡ T« #Û  Ó  ’ àHébÕ˝Ÿ   yêø£sY≈£ L&Ém+‘·>±H√ yÓ T#· TÃ≈£ îHêïs¡ T.  á |ü⁄düÔ ø£+˝À u≤¢ ø˘ªø£+Á{À˝Ÿ ÁbòÕ&é µ (Ä~Û‘· ´ ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D+) nH˚<ëìï $e]+#ês¡ T. ˇø£ +dü  ú dæ Çz ‘·q kÕ«s¡  úÁ|ü ÷»Hê\ ø√dü+ ‘êqT n<äT|ü ⁄ #˚düTÔqï dü+düúH˚kÕ<Ûäq+>± $ìjÓ ÷–+ #·Tø√e&É+- Bì˝ÀìÁ|ü<ÛëHê+X¯+. Ç$kÕ<Ûës¡D+>± »]π> ≈£î+uÛÑø√D≤\ ø£Hêï eT]+‘· rÁeyÓTÆq$,m≈£îÿe Vü ‰ìø£ yÓ TÆq$ nì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.Ä<Û  ä Tìø£dæÇz\≈£ î Äj· ÷ dü+düú\ |üìrs¡T Ä<Ûës¡+>±Áb˛‘· ‡Vü≤ø±\T n+~+#˚$<Û  ëq+  á s¡ ø£ yÓ TÆq ø£+Á{À˝Ÿ Ábò  Õ&é ‡≈£ î <ë]rdü TÔqï<äì u≤¢ ø˘bÕŒs¡ T. Ä dü+düú u≤>± |üì#˚ùdÔ ‘·q≈£î\_Û+#˚ yÓ TT‘·Ô+ ô|s¡T>∑T‘·T+~  ø±ã{Ï  º n~ yêdüÔe+>± m˝≤ Oqï|ü Œ{Ï ø°, n+‘ê ÁãVü ‰à+&É+>±  O+<äì #· ÷ù|+<ä T≈£ î á dæ Çz\T Á|üj·T‹ïdü TÔ+{≤s¡T. 1980\˝À »]–q ùd$+>¥‡, ˝ÀH釠≈£î+uÛ  Ñø√D≤\≈£ î dü+ã+~Û+∫ á $wü ÷\qT u≤¢ ø˘#Ó|æ Œq|ü Œ{Ïø°Ä ‘·sê«‘·+uÛÑ$+∫q ≈£ î+uÛ  Ñø√D≤\˝À ≈£L&É á n+XÊ\T q÷{ÏøÏ q÷s¡T bÕfi¯ó¢ ì»y˚Tqìs¡TEyÓ’HêsTT. 1991˝À j·TT¬   ø˝À _dæ◊ u≤´+≈£ î  yÓ TT<ä\Tø=ì, nyÓ T]ø±˝À mÁHêHé, Ä&Ó˝Ÿ|ò  æj· ÷, f…   Æ ø√  Ç+≥π  sïwüq˝Ÿ,>√¢ã˝Ÿ Áø±dæ+>¥˝≤+{Ï≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T,  á <äXÊã›+ Äs¡+uÛÑ+˝À ◊s√bÕ\˝À bò  ÕsêàkÕŒ nH˚ e´eVü ‰s¡+, Á|üdüTÔ‘·Á|ü|ü+#· Ä]úø£ dü+øå   √uÛÑ+˝À u≤´+≈£ î\T, e÷]º π  >CŸ <ës¡ T\T bÕ\Œ&çq møö+{Ï+>¥  ≈£î+uÛ  Ñø√D≤\T- n˙ï Ç˝≤+{Ï y˚.$wüj·Ty˚ TeT+fÒ, Ç˝≤+{Ï ô|ò  ’HêHé ‡ neø£‘·eø£\T m≈£ îÿe>± Ä]ú ø£e´edü  úeT+∫ eP|ü ⁄˝À  Oqï|ü⁄&˚ »s¡ T>∑T‘êsTT. m+<ä Te\¢q+fÒ n˝≤+{ÏeTj· T+˝À neø£‘·eø£\qT |ü {Ï  º+#· Tø√e&É+ n+‘·  »s¡>∑ T. Ç˝≤+{ÏeTj· ÷\˝ÀH˚ Çz\ô|’q ‘·eT ‘·eT +dü  ú\T eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔqï≥T¢ #· ÷|æ, kÕº ø˘e÷¬  sÿ{Ÿ˝À ùwsY  äqT ì\u… ≥º+, eT]+‘·  ô|+#·+ >∑ T]+∫q e‹Ôn~Û ø£+>± O+≥T+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ≤Ø møö+{Ï+>¥  ≈£î+uÛ  Ñø√D≤\≈£ î ;C≤\T|ü&É‘êsTT. Ä dü+dü  ú yêdü  Ô yêìøÏqcÕº˝À¢OHêï  ˝≤uÛ≤\T Ä]®düTÔqï≥T¢ ÷|ü&É+ »s¡T>∑ T‘·T+~.  Ç{°e\ ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤˝˝À Ç~ kÕ<Ûës¡D≤+X¯+>± ø£ì|æ TÔqï~. u≤¢ ø˘Ç+ø± Ç˝≤bÕŒs¡ T: qj· ÷ O<ës¡ yê<ä $<ÛëHê\ |òü*‘·+>± Ç˝≤+{Ï≈£ î+uÛÑø√D≤\≈£îeT]+‘· neø±X¯+@s¡Œ&ÉT‘·Tqï~. düeTs¡∆e+‘·yÓTÆq ìj· T+Á‘·D\Tn+‘·ø£+‘·≈£î ‘·–Zb˛e&É+BìøÏø±s¡ D+. yÓ TT<ä {Ï>±,  á $<Û  ëHê\T ìj· T+Á‘· D\ +K´qT, HêD´‘·qT u≤>± ‘·–Z+∫ y˚kÕÔsTT. ¬  s+&É T, á $<Û  ëHê\T ìj· T+ÁD≤ dü+dü  ú\  øÏ  Ôì ‘·–Z+∫ y˚kÕÔsTT.  Ç˝≤+{Ïmøö+{Ï+>¥neø£‘·eø£\≈£ î bÕ\Œ&ç‘˚\_Û+#˚ ˝≤uÛ  Ñ+, Ä H˚+  T&É+ eT÷\+>± |ü•ø£  å ø£Hêï  #ê\ m≈£îÿe>± O+≥T+~. eT÷&ÉT, Ç˝≤+{Ïìj· T+Á‘· D\qT |ü {Ï  º+#· Tø√ì møö+{Ï+>¥+dü  ú\H˚‘·eT  ©&émøö+f…+≥T¢>± ìj· T$T+#· Tø√e&É+. Hê\T>∑ T, ìj· T+Á‘· D dü+dü  ú\ n~Û‘· T\T ôd’‘·+ neø£‘·e‘· ø£\≈£ î bÕ\Œ&É≥+, n˝≤+{Ï yê]ì ø=qkÕ–+#·&É+.Áô|’ y˚{°ø£s¡ D nH˚~ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ìj·T+Á‘·D≤~Ûø±s¡T\≈£î #·ø£ÿ{Ï neø±XÊ\qT,eqs¡ T\qT n+<ä Tu≤≥T˝ÀøÏ‘˚e&É+‘√ bÕ≥T, eT+∫ Áb˛‘ê‡Vü ‰ìï ≈£ L&Éø£ *Œdü TÔ+~. ìj·T+Á‘· D\qT m‹Ô y˚j·T&É+, n»e÷sTTw”ì ‘=\–+#·+, Áô|’ y˚ {° ø£ D ˝≤+{Ïqj· ÷ O<ës¡ yê<ä $<Û  ëHê\T, yÓ TT‘·Ô+ e´edü  úqT ìØ«s¡´+ #˚kÕÔsTT.  ø£ ∫Ñ·+>± ìj· T+Á‹+#ê\ì ø√s¡ T≈£ îH˚yê]øÏôd’‘·+ á $<ÛëHê\T ÄXÊuÛ  Ñ+>∑+ ø£*–kÕÔsTT. ∫e]øÏ‘˚˝Ò$T≥+fÒ, ìj· T+Á‘· D\T $|ò  ü\eTj· ÷´j· Tì. qj· ÷  O<ës¡$<Û  ëHê\qT Á|üe∫+#˚yê]øÏø±yê*‡+~<˚. ìj· T+Á‘· D\T |üì#˚j· T&É+ ˝Ò T ø±ã{Ϻ P]Ô m‹Ô y˚ ÷\ì yês¡ T #Ó Œ&ÜìøÏ PqT≈£ î+{≤s¡ T.  ø£+Á{À˝Ÿ Ábò  Õ&é ‡˝À ˝Òì ˝≤uÛ ≤\qT m+‘√ m≈£ îÿe>±  Oqï≥T¢ ÷|ü+ ˇø£Á|ü  ëHê+X¯+. Ç~ qj· ÷  O<ës¡ yê<ä$<Û  ëHê\qT Á|ü#ês¡+  ùd yê]øÏ ø£ ÿ>±  O|ü ÷>∑ T‘· T+~. ìj· T+Á‘· D\T ˝Òì á dü+dü  ú\T m+‘·ô|<ä  ›m‘· TÔq ˝≤uÛ ≤\T Ä]® TÔHêïjÓ ÷ #· ÷&É+&Éì n+≥÷, Ä ìj· T+Á‘· D\T dü+|ü Ps¡  í+>± m‹Ô y˚ ÷\ì  yês¡T ø√s¡T‘· T+{≤s¡T. Á|üuÛÑT‘· «s¡+>∑ dü+dü  ú˝À¢ $|ü Ø‘· yÓ TÆq y˚‘·Hê\‘√ ô|<ä  ›+K´˝À O<√´>∑ T\T OHêï  HêeT e÷Á‘·+ ˝≤uÛ ≤\T edü TÔHêïsTT, ˝Ò+fÒqcÕº\T edü TÔHêïsTT. ø±ì ìj· T+Á‘· D≤ s¡ Væ ≤‘·Áô|’ y˚ ≥T dü+dü  ú\T n<ä T“¤‘·yÓTÆq |ü*‘ê\qT ø£q|üs¡Tdü TÔHêïsTT nì yês¡+{≤s¡ T. ô|’>± Ç˝≤+{Ï+dü  ú\T nH˚ ø£#ê]≥ãT˝Ÿ   ø±s¡ ´ø£˝≤bÕ\˝À bÕ˝§Z+{≤sTT. sê»ø° T bÕغ\≈£ î ì<Û  ä T\qT ≈£ L&É  üsê #˚ TÔ+{≤sTT. <ëì‘√ bÕ≥T  yê{Ïn~Û‘· T\T ‘·eT $˝≤düe+‘· yÓ TÆq J$‘ê\≈£ î  ≈£ L&É+dü  úì<Û  ä T\qT uÛ ≤Ø>± $ìjÓ ÷–dü TÔ+{≤s¡ T.  yÓTT‘·  Ô+>± #·÷dæq|ü ⁄&ÉT qj·÷ O<ës¡yê<ä$<Û  ëHê\qT dü+|ü Ps¡  í+>± #˚ {Ï  ºq|ü ⁄&É T Ä dü+dü  ú\ $<Û  ä «+kÕìøÏ<ë]rùd ø£+Á{À˝Ÿ Ábò  Õ&é ‡≈£ î ≈£ L&Ée÷s¡  Z+  T>∑eT+ #˚kÕÔsTT. á ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T nH˚ ø£ ø±\T>± e÷C≤ìøÏ ≥T ‘ÓkÕÔsTT. uÛ≤Ø qcÕº\≈£ î  ø±s¡ DeTe&É y˚ T ø±≈£ î+&Ü, Á|ü  Ñ T‘ê«ìï n$˙‹ |ü P]‘·+ kÕÔsTT. <ëìï nÁ|ü‹wü  ºbÕ˝Ò  ®kÕÔsTT. e÷¬  sÿ{ŸqT eT]+‘· n|üe´+ #˚, <ëì kÕeTsêú ´ìï eT]+‘·>± ˙s¡ T >±s¡ TkÕÔsTT. á $<Û  ëHê\ e\¢Ä]ú ø£e´edü  ún_Ûeè~∆˝À ãT&É>∑\T @s¡ Œ&É‘êsTT. á ãT&É>∑\T nìyês¡ ´+>±  ù|*b˛‘êsTT. n|ü &É T Ä]ú ø£e´edü  úˇø£ ÿ kÕ]>±  ≈£ î<ä T|ü ⁄≈£ î ˝ÀqsTT, dü+øå   √uÛ  Ñ+˝À ≈£ Ls¡ T≈£ îb˛‘· T+~. n$ Ä]ú ø£e´edü  ú ≥¢Oqï qeTàø±ìï rÁe+>± ‘·–ZkÕÔsTT. u≤¢ ø˘q á $X‚  ¢ D n+‘ê Á|ü TÔ‘·+  ≤s¡‘· +˝À |ü]dæ  ú‹øÏ ø£ ÿ>± e]Ô TÔ+~. Ç‘·‘˚XÊ\˝À ]dæ  ú‹ m˝≤ O+<√ ‘Ó\Tdü Tø√e&É y˚ T ø±≈£ î+&Ü, uÛ ≤s¡‘· +˝À ôd’‘·+ á |ü]dæ  ú‹ eT]+‘·$dü  Ô è‘·+>± O+<äì, eTT+<ä T eTT+<ä T eT]ìï ≈£ î+uÛ  Ñ ø√D≤\T yÓnj˚ T´ neø±X¯+ O+<äì dü÷∫düTÔ+~. ìj· T+Á‘·D\T‘=\–+#·+ e\¢m˝≤+{ÏeTT|ü  @s¡ Œ&É T‘· T+<√, e÷C≤ìøÏm+‘· {Ï ≤Ø qwü  º+ +uÛ  Ñ$dü TÔ+<√ u≤¢ ø˘  Œq e÷≥\T dü Œwü  º+ #˚kÕÔsTT.
 π    ø+
Á<äÁ|ü  Ñ T‘· «+ $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\≈£ î dü+ã+~Û+∫ >∑‘· ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT q÷‘·q e÷s¡  Z<äs¡Ùø£ dü ÷Á‘ê\T ìs¡  ísTT+∫+~. á q÷‘·q e÷s¡  Z Ùø£ ÷Á‘ê\T Ä#· D˝À  Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\ |ü]$T‹ô|’$~Û+∫q Ä+ø£å\qT s¡<äT› #˚ùd$>± OHêïsTT. j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+e÷+ø£+˝À rdü T≈£ îqï á ìs¡  í T+ dü T &çe÷+&éqT  y˚ π  sÃ~>± O+~. Äs¡ THÓÁøÏ‘·+ es¡ ≈£ î yêeT|ü øå   ±\ ˇ‹Ô øÏ ‘·˝§–Zq Á|ü  Ñ T‘· «+ $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å  ô|≥Tºã&É T\qT $#· Ã\ $&ç nqTeT‹+#· ≥+ô|’qTø£+» y˚+~. nDTˇ|ü Œ+<ä+‘√ ‘·˝…‹Ôq Hêï_ÛÁbÕj· ÷\ H˚<∏  ä ´+˝À j· TT|æm Á|ü  Ñ T‘ê«ìøÏyêeT|ü øå   ±\T eT<䛑· T O|ü+Vü≤]+#·T≈£ îHêïsTT. <ë+‘√ ø°\ø£ yÓ TÆq Ä]ú ø£ ìs¡íj· ÷\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑ T‘·«+ ÇcÕºsê»´+ e∫Ãq≥T¢ e´eVü ≤]k˛Ô+~. ;e÷, u≤´+øÏ+>¥+>∑+˝À $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å   ô|≥Tºã&ÉT\T nqTeT‹+#˚ ~X¯>± &çX¯+ãs¡T bÕs¡¢ yÓ T+{Ÿ e÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢\T Á|ü‹bÕ~+∫+~. $<˚o Á|ü‘·´ø£å   ô|≥Tºã&É T\ô|’‘êC≤ ìs¡  í ÷ìï ≈£ L&Ü á ø√e˝ÀH˚ ÷&Ü*‡  O+~.
H˚  <∏   ä  ´+
 T ˝Àø˘  Ñ˝À Á|ü  Ñ T‘· «+ z{Ÿ ÄHénøöÿ+{Ÿ ã&Ó  ® {ŸqT Á|ü‹bÕ~+#·uÀ‘√+~. kÕ<Û  ës¡ D+>± ã&Ó  ® {Ÿ n+fÒsêqTqï Ä]ú ø£ +e‘·‡sêìøÏ Á|ü  ÑT‘· « Ä<ëj·÷\T n+#·Hê y˚dæ, <ëìøÏ ‘·–q≥T¢>± e´j· T Á|ü D≤[ø£qT ‘· ÷s¡ T#˚ ùd kÕ<Û  äq+. ø±˙ Á|üuÛÑT‘ê«\ J$‘· ø±\+ ◊<˚fi‚  ¢ ø±e≥+‘√ á sêC≤´+>∑ìj· Te÷ìï nqTdü]+∫ j· TT|æm Á|ü  Ñ T‘· «+ ≈£ L&Ü y˚ T 10 Hê{Ï øÏ ‘·q á ne‘êsêìï #ê*+#ê*‡ O+~. y˚ T 10, 2009 Hê{Ï øÏ q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘· «+ eTs√ ne‘ês¡+‘√ s¡+>∑Á|ü y˚+ #˚ TqTqï~.  ≤s¡‘·Á|ü C≤kÕ«eT´+ q÷‘·q kÕs¡<∏  ä ´+˝ÀøÏe÷s¡qT+~. e#˚ Ã Á|ü  Ñ T‘· «+ dü «s¡ ÷|ü «uÛ ≤yê\T mìïø£\   ü *‘ê\ô|’Ä<Û  ës¡  O+{≤sTT. q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘· « dü «s¡ ÷|ü «uÛ ≤yê\qT ãfÒ  º<ëì ˙‹ ìj· Te÷\T, Ä]ú ø£ÁbÕ<Û  ëq´‘·\T O+{≤sTT. n+<ä Te\¢Ç≥Te+{Ï ]dæ  ú‘· T\ H˚<∏  ä ´+˝ÀH˚ TT<ä {Ïz{Ÿ ÄHénøöÿ+{Ÿ ã&Ó  ® {Ÿ  Á|ü‹bÕ~+∫q yÓ TT<ä {ÏÄ]ú ø£eT+Á‹ dæ.&ç.<˚XŸ eTTUŸ z{Ÿ ÄHé nøöÿ+{Ÿ ã&Ó  ® {Ÿ˝À>±˙, ã&Ó  ® {Ÿ≈£ î eTT+<ä T>±˙ m≥Te+{Ï$<Û  ëq ìs¡  í ÷\÷ #˚ T≥+ ˝Òì, q÷‘·q $<Û  ëHê\T Á|ü‹bÕ~+∫ neT\T #˚ ùd u≤<Û  ä ´‘·q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘ê«ìπ   ø e~˝Ò TÔHêïqì dü Œwü  º+ kÕÔ T.  ø±˙ Äs¡ejÓ ÷´ e&ç˝À |üq Á|ü C≤kÕ«eT´ uÛ ≤s¡‘·+˝À á   ’‹ø£$#· ø£  å  D sêqTsêq÷ ø£ TyÓ  ’b˛‘√+~. ne‘ês¡+ #ê*+#˚ Á|ü  Ñ T‘ê«\T rdü T≈£ îH˚ø=ìï ìs¡  í ÷\T q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘ê«\ #˚‘· T\T  ø£ fÒ  º ùd$>± e÷s¡ T‘· THêïsTT. >∑‘·+˝À ã&Ó  ® {Ÿ ìj· T+Á‘· D, Á<ä  »yêãT<ëØ #· ≥º+ e+{Ïyê{Ïì #· ÷XÊeTT. Ä]ú ø£e´eVü ≤sê\ eT+Á‹es¡  Z+|ò  ü T+ (dædæÇm) $<˚o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\ $wü T+‘√ rdü T≈£ îqï ‘êC≤ ìs¡  íj·T+  ≈£ L&Ü n≥Te+{Ï<˚ nì #ÓbıŒ#·TÃ. ∞ø£ D, Ä]ú ø£+dü ÿs¡ D\T neT\T  ø=qkÕ>∑ T‘· Tqï ø=B›u&Ó  ® {Ÿ Á|üÁøÏ T qT+&ç $<Ûëq Á|üÁøÏj·TqT y˚ T#˚ T≥+ n\yê≥T>± e÷]+~. n+<ä Te\¢H˚ ø°\ø£yÓ TÆq, C≤rj·T Ä]úø£ e´edü  úqT Á|ü ≤$‘·+#˚ ùd |ü\T ìs¡  í ÷\T ã&Ó  ® {Ÿ‘√ ì$T‘·  Ô+ ˝Ò ≈£ î+&ÜH˚»]–b˛‘· THêïsTT. bÕ‘· ìe÷\T ì]à+#˚s√E˝À¢>±j· T≈£ î&É T  Ç∫Ãq X¯ è‹øÏ, e÷Á‘·\≈£ î nqT>∑ TD+>± +^‘·$<ë«+dü T\T sê>±\T ø£ fÒ  º yês¡ ≥.  ø±˙ H˚ T dü+^‘·$<ë«+dü T\T Ç#˚ Ã sê>±\≈£ î nqT>∑ TD+>± >±j· T≈£ î\T X¯ è‹, e÷Á‘·\T ìs¡ísTT+#·Tø√yê*‡ ek˛Ô+~.n+‘˚ ø±<ä T. >∑‘·+˝À >∑ T&É  ¶rdü T≈£ îì <ä Ø® >∑  ZÄ~|ü {Ï  º+∫ ≈£ î≥º {≤ìøÏÇ#˚ Ãyêfi¯  ¢+.  Ç|ü ⁄Œ&É T ≈£ î{Ï  ºe∫Ãq ã≥º\T ( ¬  s&û y˚ T&é)  ø=qTø=ÿì X¯Øs¡kÂwü  º yêìøÏ‘·>∑  Z ≥T¢  ø£‹Ô]+#· T≈£ î+≥THêïeTT. dü+düÿs¡D\ <∏  ä ´+˝À ã&Ó  ® {Ÿ Á|üÁøÏ T ≈£ L&Ü ¬  s&û y˚ T&é ã≥º\T, ¬  s&û y˚ T&ésê>±˝≤¢>± e÷]b˛‘√+~.
 á Ä‘·  è‘·me]ø√dü+ ?
 Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î <˚  ÑÁ<ä‘· ≈£ î ø°\ø£ yÓ TÆq  ø£  å  D s¡+>∑+, Ä]ú ø£ e´edüú≈£î ø°\ø£yÓTÆq u≤´+øÏ+>¥, ;e÷ s¡+>±\T, eTÚ*ø£<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£ î yÓHÓïeTTø£>± Oqï uÛ ≤Ø|ü]ÁX¯eT\T (qes¡‘êï\T, $Tì qes¡‘êï\T e+{Ï$) s¡+>±˝À¢Á|ü  Ñ T‘· «+ $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\T nqTeT‹+#· ≥+ ˝Ò T. $T–*q yêDÏ »´ dü«uÛ≤e+ Oqï s¡+>±\T, f…*ø£+, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ,bÂs¡$e÷qj· ÷q+ e+{Ï+>±˝À¢ì]›  º]$T‘· T\≈£ î ˝Àã&ç $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\T nqTeT‹dü TÔHêïs¡ T. H˚ {Ï ø°ø±–‘·+ô|’á  ÷Á‘ê\T Ç˝≤H˚OHêïsTT. ø±˙ Ä#· D˝ÀH˚\T O\¢+|ò  ü Tq\≈£ î >∑ Ts¡e⁄‘· THêïsTT. Ç≥Te+{ÏO\¢+|ò  ü Tq\qT ìj· T+Á‹+#˚+<ä T≈£ î  ¬  s+&É T e÷sêZ\T OHêïsTT. O\¢+|ò  æ T+∫q yê]ô|’ø£q+>± #· ´\T  rdüTø√e≥+, n+<äT≈£î nedüs¡+ nsTTq #·{≤º\T ÷bı+~+#· ≥+, yê{Ïì neT\T #˚ T≥+ ˇø£e÷s¡  Z+. eTs√ e÷s¡  Z+ á O\¢+|ò  ü Tq\H˚ ≥ºã<ä  ∆+ #˚ T≥+. Á|ü  Ñ T‘· «+ $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\≈£ î dü+ã+~Û+∫ rdü T≈£ îqï ‘êC≤ ìs¡  í T+  ¬  s+&√ ø√e≈£ î #Ó+<ä T‘√+~.  á ìs¡  í ÷ìøÏ+ã+~Û+∫q |ü P]ÔkÕúsTT e÷s¡  Z Ùø£  ÷Á‘ê\T Ç+ø± yÓ\T>∑ T #· ÷&Ü*‡ O+~. á $<Û  ä+>± ìs¡  í T+ ˇø£kÕ], Ä ìs¡  í ÷\T neT\T #˚ T{≤ìøÏnedü+ nsTTq e÷s¡  Z Ùø£ ÷Á‘ê\T eTs√ kÕ] $&É T<ä\ #˚ T≥+˝ÀH˚eT‘·\ãT n+‘ê O+~. á ìs¡  í ÷\T n‘· ´edü+ nsTTqyÓ  ’‘˚‘· ø£  å  Dy˚ T e÷s¡Z Ùø£ dü ÷Á‘ê\T ≈£ L&Ü $&É T<ä\ #˚j· T≥+˝À n+‘˚ nÁ|üeT‘·  Ô‘·, Ä‘· è‘· ÷bÕ*‡ O+~.Ä#· D≈£ î dü+ã+~Û+∫q e÷s¡  Z Ùø£ ÷Á‘ê\T Ä\dü ´+ #˚ T≥+ n+fÒá ìs¡  í T+ ‘· ø£åD≤edüsê\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Òì<äqï~ ‘˚*b˛‘·T+~.n≥Te+{|ü ⁄Œ&É T q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘· «+ u≤<Û  ä ´‘·\T #˚ fÒ  ºes¡ ≈£ î  y˚ ∫#· ÷&É ≈£ î+&Ü Ç|ü Œ{Ï øÏ ⁄Œ&É T Ç≥Te+{Ïìs¡  í T+ rdü Tø√yê*‡q nedü+ @$T≥qï Á|ü ï, n≥Te+{Ïìs¡  í ÷\ yÓqø£me] ˇ‹Ô fi¯ ó¢, OHêïj· Tqï Á|ü ï\T eTT+<ä T≈£ î sêø£e÷qe⁄. n+‘˚ø±<ä T. m|ò  t◊\≈£ î dü+ã+~Û+∫ Ç<˚ MT q÷‘·q ÁbÕ<Û  ëq´‘·\T ≈£ L&Ü ìs¡  ísTT+#· ≥+ ˝Ò T. Oqï Á|üe÷D≤\H˚øÏ+<ë MT<ë e÷]Ã, ‘·\<ä T$« dæ+>±]+∫ e÷¬  sÿ{Ÿ˝ÀøÏe<ä T\T‘· THêïs¡ T. n≥Te+{Ï Ä|ü  ∆s¡à ìs¡  íj· ÷\ Á|üuÛ≤e+, |ü ´ekÕq+ @$T{Ïnqï~ ]Ã+#ê*‡q nedü+ O+~.
 $X‚    ¢ wüD
Á|ü TÔ‘·+ Oqï e÷s¡  Z Ùø£ ÷Á‘ê\ y˚ Ts¡ ≈£ î ˇø£$<˚ o ø£+ô|˙ (m) ˇø£ oj· T ø£+ô|˙ (_)‘√ ø£ *dæ ≤s¡‘·+˝À yê´bÕs¡+  ÷\qT≈£ îqï|ü ⁄Œ&É T á ¬  s+&É T ø£+ô|˙\T ô|≥Tºã&É T\T ô|{≤º *. $<˚ o ø£+ô|˙ 40 ø√≥T¢, dü «<˚ o ø£+ô|˙ 60 ø√≥T¢ô|≥Tºã&çô|{Ï  º e+<ä ø√≥¢‘√ ø£+ô|˙ ÁbÕs¡+_Û+#·e#· TÃ. nsTT‘˚á e+<ä ø√≥¢  ø£+ô|˙˝À 40 ø√≥T¢e÷Á‘· y˚ T $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\T>± ]>∑ DÏ+#·ã&É T‘√+~. ø±˙ ‘êC≤ ìs¡  í T+‘√á e+<ä ø√≥¢qT  P]Ô>± <˚ oj· T ô|≥Tºã&ç>±H˚]>∑ DÏ+#·e#· TÃ. á e+<ä ø√≥¢  ô|≥Tºã&É T\T eTs√ <˚ oj· T ø£+ô|˙˝ÀøÏe÷s¡ TÃ≈£ î+fÒ(dü‘· ´+ ã<ä˝≤sTT+∫q≥T¢) n~ ≈£ L&Ü |ü P]Ô>± <˚ oj· T ø£+ô|˙>±H˚ ]>∑ DÏ+#ê*‡ edü TÔ+~. ‘·<ë«sê @j˚ T s¡+>±˝À¢$<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å   ô|≥Tºã&É T\T nqTeT‹ì Á|ü  Ñ T‘· «+ #· ≥ºØ‘ê´ ìsêø£]+∫+<√ Äj· ÷ s¡+>±˝À¢ôd’‘·+ ô|’q #Ó ⁄Œø=qï≥T¢>± s¡+>∑ Te÷]Ãq $<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\T yê{≤\T ø=qTø√ÿe#· TÃ. Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î Áô|’ y˚ ≥T u≤´+≈£ î˝À¢74 XÊ‘·+ y˚ Ts¡, m|ò  tm+ π  s&ç ÷ ùde˝À¢20 XÊ‘·+ y˚ Ts¡, &Ó  ’ ¬  sø˘  º≥T Vü ≤À+ {Ï$ ùde˝À¢46 XÊ‘·+ y˚ Ts¡, 74 XÊ‘·+ f… *ø£+ s¡+>±˝À¢$<˚ o Á|ü‘· ´ø£  å ô|≥Tºã&É T\T ô|≥Tº ø√e#· TÃ. ‘êC≤ ìs¡  í T+ y˚ Ts¡ ≈£ î á nìï s¡+>±˝À¢ô|≥Tºã&É T\T q÷{Ï øÏ q÷s¡ T XÊ‘·+ $<˚ o ô|≥Tºã&É T\T ô|≥Tº ≈£ îH˚+<ä T≈£ î <ë«sê\T ‘Óe{≤ìπ   ø á ìs¡  í T+ rdü T≈£ îHêïs¡ T. á ìs¡  í T+ e\¢ \_›bı+<˚ ø£+ô|˙\Tô|’q ù|s=ÿqï s¡+>±˝À¢ Á|ü  ëq  ø£+ù|˙\T nsTTq+<ä Tq Ç≥Te+{ÏÄ|ü  ∆ à ìs¡  í T+ yÓqø£  M] Vü ≤dü  Ô+ Oqï≥T¢>±H˚ ≤$+#ê*‡ ek˛Ô+~.
9
k˛eTyês¡+16-2-2009
ABCD
 Ç~ ã&Ó  ® {Ÿ d” »Hé. π   ø+Á<ä, sêÁwü  ºÁ|ü  Ñ T‘ê«\T ã&Ó  ® {Ÿ  Á|ü‹bÕ<äq\qT Á|ü ø£ {Ï+#˚ø±\+. sê»ø° T bÕغ\T, $X‚  ¢ ≈£ î\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£, yêDÏ »´ dü+|ò  ü ÷\T, ñ<√´>∑, ø±]àø£Á|ü C≤dü+|ò  ü ÷\T Á|ü+#·Ä]∆ ø£+øå   √uÛ  Ñ+  Ps¡ «s¡+>∑+˝À ñ‘· ÿ+sƒ  ¡‘√ ã&Ó  ® {Ÿ   rs¡ T‘ÓqTï\ø√dü+ m<ä Ts¡ T#· ÷dü TÔHêïs¡ T.  TT.|æ.@. |ü Mø±\+ e#˚ Ã y˚ T HÓ\‘√ eTT>∑ Tdü TÔ+~. ˝Àø˘  Ñmìïø£\T dü MT|æ TÔqï ø±s¡ D+>± mìïø£\H√{Ï  æ π   øwü  Ç#˚ Ã˝À|ü ⁄ eT]j· TT q÷‘·q Ä]∆ ø£+e‘· ‡s¡+˝À|ü ⁄>± n+fÒ e÷]à 31˝À>± |ü P]Ôã&Ó  ® {Ÿ≈£ î bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ nqTeT‹bı+<ä˝Òì  ø±s¡ D+>± π   ø+Á<äÁ|ü  Ñ T‘· «+ z{≤Hénøö+{Ÿ ã&Ó® {Ÿ ≈£ î  PqT≈£ î+~. q÷‘·q Á|ü  Ñ T‘· «eTT @s¡ Œ&çã&Ó  ® {Ÿ≈£ î bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ  ÄyÓ ÷<ä+ bı+<˚es¡ ≈£ î nj˚ T´ Á|ü  Ñ T‘· « j· T+Á‘ê+>∑e´j· ÷ìøÏ +ã+~Û+∫q kıeTTàqT ø£kÕ*&˚ f…  ü+&éÄ|ò  tÇ+&ç ÷ qT+&çbı+<˚+<ä T≈£ î rdü Tø=H˚bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ nqTeT‹ì z{≤Hé nøö+{Ÿ n+{≤s¡ T.
 |ü P]ÔkÕú sTT ã&Ó  ® {Ÿ nH˚ ø£ \qT <ë≥e\dæñ+~. ã&Ó  ® {Ÿ ô|’kÕ<Û  ës¡ D #· s¡ Ã, eT+Á‹‘· « XÊK\T &ç bÕs¡ Tº yÓ T+{Ÿ   |ü <ä T› \ô|’ s¡ Ã, ô|ò  ’ HêHé ‡ _\T¢, mÁbÕÁ|æ j˚ Twü Hé_\T¢ \ô|’ s¡ Ã\T n+<ä T˝Àì uÛ ≤>±\T. á Á|üÁøÏ j· T |ü P]Ôø±e{≤ìøÏ#ê˝≤  düeTj·T+ |ü T‘·T+~. á eT<Ûä´ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·«  j·T+Á‘ê+>∑ + ìs¡ «Vü ≤D≈£ î ø±e\dæq ì<Ûä T\ ˝uÛ  Ñ´‘·≈£î  bÕs¡  ¢yÓT+{Ÿ nqTeT‹ bı+<äø£b˛‘˚ Á|üuÛÑ T‘·«ìs¡«Vü ≤D  ø£ wü  º eTe⁄‘· T+~. n≥Te+{ÏøÏ  ¢ wü  º |ü ]dæ  ú ‘· T\qT n~Û >∑$T+#· +  ø√dü + uÛ ≤s¡ ‘· sêC≤´+>∑ +˝Àì Ä]º ø£ ˝Ÿ 116.1(m) Á|ü ø±s¡ +  π   ø+Á<äÁ|ü  Ñ T‘· «+ z{≤Hénøö+{ŸŸ bı+<ä e#· TÃ. z{≤Hé nøö+{ŸŸ πøe\+ e´j· ÷ìøÏ dü +ã+~Û +∫q n+XÊ\H˚ ìs¡ «Væ ≤dü TÔ +~. ø±˙ eT<Û  ä ´+‘· s¡ã&Ó  ® {Ÿ, |üP]Ôã&Ó  ® {Ÿ  Ä<ëj· T,e´j· ÷\ ¬   s+{Ï ˙ ìs¡ «Væ ≤kÕÔ sTT. z{≤Hénøö+{ŸŸ ≈£ î  kÕe÷q´+>± ¬   s+&É T HÓ \\ ø±\ |ü ]$T‹ ñ+≥T+~. mìïø£ \  dü eTj· T+˝À á ø±\|ü ]$T‹ Äs¡ T HÓ \\ es¡ ≈£ î ñ+&É e#· TÃ.
1952`53 dü+e‘· ‡s¡+˝À yÓ TT≥º yÓ TT<ä ≥>± z{≤Hénøö+{ŸŸ  ã&Ó  ® {Ÿ qT dü «‘·+Á‘· ≤s¡‘·+˝Àì bÕs¡  ¢ yÓ T+≥T≈£ î düeT]Œ+#ês¡ T. kÕ«‘·+Á‘· ´+ nq+‘·+ z{≤Hénøö+{ŸŸ ã&Ó  ® {Ÿ qT Ç+‘·es¡ ≈£ L 11 kÕs¡ T¢eT]Œ+#ês¡ T. n+<ä T˝À 6 kÕs¡ T¢ø=‘·  ÔÁ|ü  Ñ T‘ê«\T ã&Ó  ® {Ÿ s¡ ÷bı+~+#·˝Ò ø£b˛e&É+ e\qq÷, $T–*q 5 kÕs¡ T¢ ~–b˛j˚ T Á|ü  Ñ T‘ê«\T z{≤Hénøö+{Ÿ  Ÿ ã&Ó  ® {ŸqT düeT]Œ+#êsTT.  z{≤Hé nøö+{ŸŸ qT ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À Á|üuÛÑT‘ê«\Tmìïø£\eTT+<ä T sê»ø° T \_› ø√dü+ <ä T]«ìjÓ ÷>∑+ #˚ TÔHêïsTT. 2004 ˝À ˝Àø˘  Ñmìïø£\eTT+<ä T düeT]Œ+∫q z{≤Hé nøö+{Ÿ  Ÿ ã&Ó  ® {Ÿ˝À j· THé.&ç.@. Á|ü  Ñ T‘· «+ nH˚ ø£ ø±\ ñ|üeTq #·s¡´\T, |üqTï sêsTTr\qT Á|ü ø£ {Ï+∫+~. 1991 e dü+e‘·‡s¡+˝À #·+Á<äX‚KsY Á|üuÛÑ T‘·«+ z{≤Hénøö+{ŸŸ +<ä “¤+>± Á|ü  Ñ T‘· « s¡+>∑+dü  ú\ yê{≤\ ñ|ü+Vü ≤s¡ D (&ç CŸÇHéyÓdtº yÓ T+{Ÿ) $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+∫+~. Á_{°wt bÕs¡  ¢ yÓ T+≥Ø kÕ+Á|ü<ëj· TyÓ TÆq z{≤Hénøö+{ŸŸ ã&Ó  ® {Ÿ dü «‘·+Á‘·  ≤s¡‘·+˝À Ç+ø± ø=qkÕ>∑ T‘· TH˚ñ+~.
z{≤Hé nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ 
 dü‘·´+ ‘·s¡Vü‰ ≈£î+uÛÑø√D≤\T
 á ìs¡   í j· ÷ìøÏ +ã+~Û+∫q |ü  P]Ô kÕú sTT e÷s¡   Z <ä s¡  Ùø£ ÷Á     ‘ê\T Ç+ø± \T>∑ T #· ÷&Ü*‡ O+~.  á $<Û   ä+>± ìs¡   í j· T+  ˇø£kÕ], Ä ìs¡   í j· ÷\T neT\T #˚  j· T{≤ìøÏnedü s¡+ nsTTqe÷s¡   Z <ä s¡  Ùø£ ÷Á     ‘ê\T eTs√ kÕ] $&É T<ä\ #˚  j· T≥+˝ÀH˚ eT‘·\ãT n+‘ê O+~. á ìs¡   í j· ÷\T n‘·  ´edü s¡+ nsTTqyÓ   ’  ‘˚ ‘·ø£   å Dy˚  T e÷s¡   Z <ä s¡  Ùø£ ÷Á     ‘ê\T ≈£ L&Ü $&É T<ä\  #˚  j· T≥+˝À n+‘˚ nÁ    eT‘·   Ô  ‘·, Ä‘·  è‘·  #· ÷bÕ*‡ O+~.Ä#· s¡D≈£ î +ã+~Û+∫q e÷s¡   Z <ä s¡  Ùø£  ÷Á     ‘ê\T Ä\dü  ´+  #˚  j· T≥+ n+fÒ H˚ á ìs¡   í j· T+ ‘·ø£   å D≤edü sê\‘√ ì$T‘·   Ô + ˝Ò ì<ä qï~  ‘˚ *b˛‘· T+~.
 ø=+&É ÷] Ms¡ j· T´  »j·T‹ |ò  ü TÀwt
 ‘·´+ ‘· s¡  ‰ ≈£ î+uÛ  Ñø√D≤\T uÛ  ≤s¡ ‘·<˚  X¯+˝À ø=‘·   Ô >± @s¡ Œ&çq$ ø±e⁄,  á <˚  XÊìπ   ø |ü]$T‘· TÆ q$ ø±e⁄. bÕXÊÑ·  ´ <˚  XÊ\˝À Á     ‘˚   ´øÏ+∫ nyÓ T]ø±˝À  Ç˝≤+{Ï≈£ î+uÛ  Ñø√D≤\T, Ç+‘·ø£Hêï rÁ    eyÓ TÆ q ≈£ î+uÛ  Ñø√D≤\T >∑ ‘· XÊã›ø±˝+˝À nH˚ø£+ »]>±sTT. Çy˚ y√ ns¡ T<Ó   ’  q |ò    ü T≥q\T ø±e⁄. ìj· T+Á     ‘·D\T ˝Ò ì ô  |≥Tº ã&ç <ëØ e÷¬    sÿ{Ÿ˝À Ç$ düs¡ «kÕ<Ûës¡D+.
           
   1    0   ˝     À
` ¬   ¬   øm˝Ÿ 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->