Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 847, 31.1.2013]

Slobodna Bosna [broj 847, 31.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 140|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
SJE]ANJENASR\ANA:USPJEHGOLUBOVI]ANA SUNDANCEU
www.slobodna-bosna.ba
I             
Da;mirj 
 
Vi znate za{to smo najbolji!
Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un:
502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank,
Sarajevo, Danijela Ozme 3, Bosna iHercegovina, SWIFT CODE: RZBABA2S, IBAN: BA391610600000421543s naznakom za Pres-Sing d.o.o. Sarajevo, odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu:
Pres-Sing d.o.o., “Slobodna Bosna”, ^ekalu{a ~ikma 6, 71000 Sarajevo
Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice, ime iprezime, ta~nu adresu i kontakt telefon.
Cijena pretplate:Za Evropu
Godi{nja: 180 EURPolugodi{nja: 90 EUR
Za SAD, Kanadu i Afriku
Godi{nja: 360 USD(avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD
Za ostale zemlje van Evrope
Godi{nja: 500 USD(avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USDE-mail adresa je:
sl.bos
@
bih.net.ba
www.slobodna-bosna.ba
U[TEDITE NOVAC!
PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJUSLOBODNE BOSNE
Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima:polugodi{nja pretplata 20 eura, godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er, uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva, iscrpanservis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna!Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici
www.slobodna-bosna.ba
 
POLEDICA NA AUTOCESTI
Italijanski i austrijski gra|evinaritu`e Federaciju BiH
Dvije gra|evinske kompanije, austrijski“Strabag“ i italijanski konzorcij „Pizzaroti iSalini“, tvrde da su grubo izigrane natenderima za izgradnji autoceste 5C inajavljuju pokretanje tu`be protivFederacije BiH i od{tetnog zahtjeva uiznosu od dvadesetak miliona KM
TAJNA USPJEHA“UGLEDNOG“SARAJEVSKOG BIZNISMENA
Kaznena prijava SIPA-e protivNusreta ^au{evi}a
Direktor SIPA-e GORAN ZUBAC podnio je14. decembra pro{le godine Tu`iteljstvuBiH kaznenu prijavu protiv sarajevskogbiznismena NUSRETA ^AU[EVI]A idesetorice njegovih poslovnih suradnika,me|u kojima se nalazi i ENSAD KARI],aktualni direktor Javnog poduze}aAutoceste Federacije; iako se ^au{evi}injegovi ortaci, (su)vlasnici,direktori i~lanovi uprava vi{e povezanih kompanijasumnji~e za pranje novca u iznosu ve}emod 4,5 milijuna KMDr`avno tu`iteljstvose,ponovno urekordnom roku, zanepunih mjesec dana,proglasilonenadle`nim i istraguo milijunskomkriminalu prepustiloKantonalnomtu`iteljstvu u Sarajevu
“LOTIKA” HVATA ME PANIKA
U lijepom starom, gradu, Andri}gradu
MIROSLAV KOJI], poslanik SDS-a uNarodnoj skup{tini RS-a, krajem pro{lenedjelje na{ao se na meti EMIRA KUS-TURICE, koji je na njega izru~io salvuuvreda optu`iv{i ga “da ovaj biv{i udba{”nagovara op{tinske vlasti u Vi{egradu damu otmu Andri}grad; Koji}, me|utim, zana{list tvrdi da rediteljnije ulo`io ni{ta uizgradnju Andri}grada ida ga nervoznim ~inizahtjev SDS-a da serazjasni vlasni~ka struk-tura u Andri}gradu teobja{njava da li jeKusturica nacionalniinteres Srba stavio uslu`bu li~nog boga}enja
SAMO DA RATA NE BUDE
Uspje{an dugometra`niigrani prvijenac
Svoj prvi dugometra`ni igrani film KRIVINAna ovogodi{njem “Rotterdam FilmFestivalu” predstavio je i Sarajlija izToronta IGOR DRLJA^A; za na{magazintridesetogodi{nji reditelj govori o odrastanjuu Sarajevu, odlasku u Kanadu i snimanjusvog prvijenca
SRDANOVI “KRUGOVI“
Pri~a o hrabrosti
Film “KRUGOVI“ beogradskog rediteljaSRDANA GOLUBOVI]A, inspirisanherojskim ~inom Trebinjca SR\ANAALEKSI]A, osvojio je specijalnu nagradu`irija na presti`nom Sundance FilmFestivalu, a uskoro }e biti prikazan i na jednom od tri najve}a evropska festivala,Berlinalu; reditelj Golubovi}za “SB“ govorio tome za{to je odlu~io snimiti ovaj film tekako je tragi~na sudbina mladi}a izTrebinja ujedinila nekad zara}ene narodena prostoru biv{e Jugoslavije, vrativ{i vjeruu ljudskost i opro{taj
ALTERNATIVA IZ TEKSASA
Omar sarajevska ru`a
^uveni progresivci iz Texasa, THE MARSVOLTA, okon~ali su 11-godi{nju karijeru, dok je gitarista OMAR RODRIGUEZ-LOPEZosnovao novi bend BOSNIAN RAINBOWS,za ~iji je naziv inspiraciju dobio tokomboravka u Sarajevu
31.1.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121630645458
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
konjinamrtva liked this
viola156 liked this
skutorka59 liked this
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->