Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 848, 7.2.2013]

Slobodna Bosna [broj 848, 7.2.2013]

Ratings: (0)|Views: 379 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
SLU^AJMINISTRAKURTE[A:MNOGOBRUKENIOKO^EGA
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
I             
Jezivosune}enjeAmele B.
Ko {titi misionara, morbidnogginekologa amatera Enesa Me{i}a
KALESIJSKIZVUCI I JAUCI
dalmirj 
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
MILICIJA TRENIRASTROGO]U
Ima li voza~a u
golfu
Skoro bezazleni, “rutinski“ saobra}ajniincident,u kojem je prije 10-ak danasudjelovalo i slu`beno vozilo ministraMUP-a Federacije PREDRAGA KURTE[A,pretvorio se u ozbiljan dr`avno-sigurnosniproblem sa “politi~kom“ pozadinom iposljedicama; na{novinar istra`io je ovajbizarni “prekr{ajni“ skandal(~i})poku{avaju}i saznati {ta se zapravo desilo
VU^I] OTVARA AFERUKOMGRAP
Dodikova imovina pod istragom
Prema informacijama koje su dosad dos-tupne istra`iteljima, beogradska policija usvojim dosjeima ima i podatke koji bi usko-ro mogli uzdrmati rukovodstvo RepublikeSrpske u mnogo ve}oj mjeri nego{to supro{le nedjelje potresli dr`avni vrh u Srbiji;na{a novinarka otkriva do kojih sumalverzacija inspektori do{li ~e{ljaju}iknjige u Dodikovim beogradskim firmamate ko je od njegovih bliskih saradnika prao[ari}eve milione
NOGOMET
Skandal godine
Kriminalisti~ka obavje{tajna policijaEvropske unije EUROPOL objavila jepo~etkom nedjelje {okantna saznanja oskoro 400 namje{tenih utakmica {iromsvijeta; SB donosi detalje ovog slu~aja, ali ipodsje}a na nikada zavr{enu istraguTu`ila{tva BiH o sli~nom slu~aju na kojemsu insistirali istra`itelji iz Bochuma
HANKA PALDUM
Kako sam postala `rtvamedijskog lin~a
U otvorenom razgovoru za “SB“, kraljicabosanskohercegova~ke estrade HANKAPALDUM govori o monstruoznimoptu`bama koje su protiv nje plasiralisrbijanski mediji uz podr{ku advokataDU[KA TOMI]A, svom ratnomanga`manu,susretima sa MU[ANOMTOPALOVI]EM CACOM i ALIJOMIZETBEGOVI]EM, odnosima sakolegama iz Srbije...
ON IMA MEGAHIT
Sin velikoga Ive
Do sada je film VINKA BRE[ANA“Sve}enikova djeca” u Hrvatskoj gledalovi{e od 140.000 filmofila, ali i “onih drugih”;a dugometra`ni igrani prvijenac na{egsagovornika u ovom broju “Kako je po~eorat na mom otoku” najgledaniji je hrvatskifilm ~ak od 1990. godine
INTRIGE OPASNE PO @IVOT
Napad na direktora baletaBolj{oj teatra
Pro{log mjeseca SERGEJ FILIN (42),direktor Baleta najpoznatije ruskepozori{ne ku}e “Bolj{oj teatar“,brutalno jenapadnut na putu ku}i a nepoznatipo~initelj mu je unakazio lice i o{tetio vidpoliv{i ga sumpornom kiselinom; ovajnapad je izgleda samo vrh ledenog brijega jer su proteklih dana u javnost po~eli curitidetalji o spletkama ikriminalu u slavnompozori{tu gdje se{vercuje ulaznicama inamje{taju unosniposlovi, balerineibaletani se podvodeoligarsima, aoponente se mrzi doistrebljenja
7.2.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
203447645060
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Goran Hadžić liked this
sonic55 liked this
konjinamrtva liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
viola156 liked this
adokam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->