Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 1; 17.1.2013]

Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 1; 17.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
Č
etvrtak, 17. 1. 2013. SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori Str./
Стр
. 1
 Четвртак
, 17. 1. 2013.
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
Broj/
Број
1
Godina XVII/XIII
Č
etvrtak, 17. januara/sije
č
nja 2013. godineBroj/
Број
 
1
 
Година
XVII/XIII
Четвртак
, 17.
 јануара
2013.
годин
e
ISSN 1512-7532
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE1
 Na osnovu
č
lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj01,02-05-2-1200/12 od 6. decembra 2012. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj sjednici, održanoj 12.decembra 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU SKLOPLJEN IZME
Đ
U BOSNE IHERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 26. MARTA 2007. GODINE U SARAJEVU -
 SANACIJACESTA U FEDERACIJI BiH (FI 23.924)
Č
lan 1.Ratifikuje se Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju sklopljen izme
đ
u Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke26. marta 2007. godine u Sarajevu -
Sanacija cesta u Federaciji BiH (FI 23.924)
, potpisan 23. jula 2012. godine u Luksemburgu i22. augusta 2012. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.
Č
lan 2.Tekst Amandmana u prijevodu glasi:Evropska investicijska banka
Poslano DHL-om
 Ministarstvo finansija i trezoraTrg Bosne i Hercegovine 171000 Sarajevo
 Na pažnju: gospodin Nikola Špiri
ć
 , ministar 
 JUOPS/SEE/AIA/bp br.EXP BEI – EIB008340 23. JULI 2012Luksemburg, 23. juli 2012. godine
Predmet: SANACIJA CESTA U FEDERACIJI BiH (FI23.924)
 
Ugovor o finansiranju sklopljen izme
đ
u Bosne iHercegovine i Evropske investicijske banke 26. marta 2007.godine u Sarajevu ("Ugovor o finansiranju")
 
Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju
 Poštovani,Pozivamo se na Ugovor o finansiranju definiran ugornjem tekstu.
1. TUMA
Č
ENJE
Osim ukoliko nije druga
č
ije definirano, izrazi napisanivelikim po
č
etnim slovom u ovom dopisu imaju isto zna
č
enjekoje im je dodijeljeno u Ugovoru o finansiranju. Reference na
č
lanove su reference na
č
lanove Ugovora o finansiranju.U ovom dopisu"
Datum efektivnosti
" zna
č
i datum na koji Banka potvrdiZajmoprimcu u pisanom obliku (da bi se izbjegla sumnja, putem elektronske pošte) da je primila dva (2) originalna prim- jerka ovog dopisa koje je Zajmoprimac valjano potpisao, za- jedno s kopijom relevantnog ovlaštenja potpisnika, izuzev ako je ve
ć
dostavljena, te da nisu potrebni dodatni dokumenti zazavršetak procesa izvršenja vezanog za ovaj Amandman br. 1.
2. AMANDMANI NA UGOVOR O FINANSIRANJU
S efektivnoš
ć
u na Datum efektivnosti, sa zadovoljstvomVas obavještavamo da, u vezi s Vašim zahtjevom od 22.decembra 2011. godine, Banka prihvata izmijeniti odre
đ
eneodredbe Ugovora o finansiranju, kao što je navedeno u daljnjemtekstu.
 
Str/
Стр
. 2 SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori
Č
etvrtak, 17. 1. 2013.Broj/
Број
1
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
 
 Четвртак
, 17. 1. 2013.
Č
lan 1.02B
 U
č
lanu 1.02B, datum "15. decembar 2011." mijenja se iglasi "31. decembar 2012.".
Promjena u Prilogu A (A.1) – Tehni
č
ki opis
 Stav naslovljen "Kalendar" mijenja se i glasi:<<Potprojekti cesta izvodit
ć
e se na osnovu godišnjih programa rada u periodu od aprila 2007. do 31. decembra 2012.godine.>>/parafirano/ /parafirano/
Promjena u Prilogu C – Obrazac zahtjeva zapla
ć
anjem
 U Prilogu C, datum "15. decembar 2011." mijenja se iglasi "31. decembar 2012.".
3. STALNE OBAVEZE
Zajmoprimac potvr 
đ
uje i saglasan je da, osim kako jeovim definirano i dogovoreno, ovaj dopis ne predstavljaodricanje odobreno od Banke ili izmjenu bilo kojeg uvjeta iliodredbe Ugovora o finansiranju. Banka zadržava bilo koje pravo i sva ugovorna i zakonska prava koja ima na osnovuUgovora o finansiranju i važe
ć
ih zakona.
4. ZAKON I NADLEŽNOST
Ovaj dopis upravlja se zakonima Luksemburga, augovorne strane podliježu nadležnosti Suda pravde Evropskeunije.Ukoliko se slažete s gore navedenim, molimo da dva (2) primjerka ovog dopisa vratite Banci, na pažnju gospo
đ
e AngeleIacomucci (tel. +352 4379 83466, elektronska pošta:iacomucc@eib.org), parafiran na svakoj stranici, datiran ivaljano potpisan za i u ime Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, zajedno s kopijomrelevantnog ovlaštenja potpisnika, izuzev ako je ve
ć
 dostavljena, do i najkasnije mjesec dana nakon datuma ovogdopisa./parafirano/ /parafirano/S poštovanjem,EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
Dominique COURBIN
, s. r.šef Odsjeka
Massimo NOVO
, s. r.šef Pravnog odsjeka Za i u ime Bosne i Hercegovine,koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, potvrdio i prihvatio
dr.
 Nikola ŠPIRI 
Ć 
 , s. r.
 
ministar finansija i trezora BiH 
 Sarajevo, 22. august 2012. godine
Č
lan 3.Ova odluka
ć
e biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagudanom objavljivanja.Broj 01-50-1-3666-28/1212. decembra 2012. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
i
Nebojša Radmanovi
ć
, s. r.Temeljem
č
lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1200/12 od 6. prosinca 2012. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 30. redovitoj sjednici, održanoj12. prosinca 2012. godine, donijelo
ODLUKU
O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANCIRANJU SKLOPLJEN IZME
Đ
U BOSNE IHERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 26. OŽUJKA 2007. GODINE U SARAJEVU – 
SANACIJACESTA U FEDERACIJI BiH (FI 23.924)
Č
lanak 1.Ratificira se Amandman br. 1 na Ugovor o financiranju sklopljen izme
đ
u Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke26. ožujka 2007. godine u Sarajevu -
Sanacija cesta u Federaciji BiH (FI 23.924)
, potpisan 23. srpnja 2012. godine u Luxembourgui 22. kolovoza 2012. godine u Sarajevu, na engleskome jeziku.
Č
lanak 2.Tekst Amandmana u prijevodu glasi:Europska investicijska banka
Poslano DHL-om
 Ministarstvo financija i trezoraTrg Bosne i Hercegovine 171000 Sarajevo
 Na pozornost: gospodin Nikola Špiri
ć
 , ministar 
 JUOPS/SEE/AIA/bp br.EXP BEI – EIB008340 23. SRPNJA 2012Luksemburg, 23. srpnja 2012. godine
Predmet: SANACIJA CESTA U FEDERACIJI BiH (FI23.924)
 
Ugovor o financiranju sklopljen izme
đ
u Bosne iHercegovine i Europske investicijske banke 26. ožujka2007. godine u Sarajevu ("Ugovor o financiranju")
 
Amandman br. 1 na Ugovor o financiranju
 Poštovani,Pozivamo se na Ugovor o financiranju definiran ugornjem tekstu.
1. TUMA
Č
ENJE
Osim ukoliko nije druk 
č
ije definirano, izrazi napisanivelikim po
č
etnim slovom u ovome dopisu imaju isto zna
č
enjekoje im je dodijeljeno u Ugovoru o financiranju. Reference na
č
lanke su reference na
č
lanke Ugovora o financiranju.U ovome dopisu
 
Č
etvrtak, 17. 1. 2013. SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori Str./
Стр
. 3
 Четвртак
, 17. 1. 2013.
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
Broj/
Број
1"
Datum efektivnosti
" zna
č
i datum na koji Banka potvrdiZajmoprimcu u pisanome obliku (kako bi se izbjegla sumnja, putem elektronske pošte) da je primila dva (2) originalna primjerka ovoga dopisa koje je Zajmoprimac valjano potpisao,zajedno s kopijom relevantne ovlasti potpisnika, izuzev ako jeve
ć
dostavljena, te da nisu potrebni dodatni dokumenti zazavršetak procesa izvršenja vezanog uz ovaj Amandman br. 1.
2. AMANDMANI NA UGOVOR O FINANCIRANJU
S efektivnoš
ć
u na Datum efektivnosti, sa zadovoljstvomVas obavještavamo da, u svezi s Vašim zahtjevom od 22. prosinca 2011. godine, Banka prihvata izmijeniti odre
đ
eneodredbe Ugovora o financiranju, kao što je navedeno udaljnjem tekstu.
Č
lanak 1.02B
 U
č
lanku 1.02B, datum "15. prosinca 2011." mijenja se iglasi "31. prosinca 2012.".
Promjena u Privitku A (A.1) – Tehni
č
ki opis
 Stav naslovljen "Kalendar" mijenja se i glasi:<<Potprojekti cesta izvodit
ć
e se na temelju godišnjih programa rada u razdoblju od travnja 2007. do 31. prosinca2012. godine.>>/parafirano/ /parafirano/
Promjena u Privitku C – Obrazac zahtjeva zapla
ć
anjem
 U Privitku C, datum "15. prosinca 2011." mijenja se iglasi "31. prosinca 2012.".
3. STALNE OBVEZE
 Zajmoprimac potvr 
đ
uje i suglasan je da, osim kako jeovim definirano i dogovoreno, ovaj dopis ne predstavljaodricanje odobreno od Banke ili izmjenu bilo kojeg uvjeta iliodredbe Ugovora o financiranju. Banka zadržava bilo koje pravo i sva ugovorna i zakonska prava koja ima na temeljuUgovora o financiranju i važe
ć
ih zakona.
4. ZAKON I MJERODAVNOST
Ovaj se dopis upravlja zakonima Luksemburga, augovorne strane podliježu mjerodavnosti Suda pravde Europskeunije.Ukoliko se slažete s gore navedenim, molimo da dva (2) primjerka ovoga dopisa vratite Banci, na pozornost gospo
đ
eAngele Iacomucci (tel. +352 4379 83466, elektronska pošta:iacomucc@eib.org), parafiran na svakoj stranici, datiran ivaljano potpisan za i uime Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora, zajedno s kopijomrelevantne ovlasti potpisnika, izuzev ako je ve
ć
dostavljena, doi najkasnije mjesec dana nakon datuma ovoga dopisa. parafirano parafiranoS poštovanjem,EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
Dominique COURBIN
, v. r.šef Odsjeka
Massimo NOVO
, v. r.šef Pravnog odsjekaZa i u ime Bosne i Hercegovine,koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora, potvrdio i prihvatio
dr.
 Nikola ŠPIRI 
Ć 
 ,v. r.
 
ministar financija i trezora BiH 
 Datum: 22. kolovoza 2012. godine
Č
lanak 3.Ova odluka
ć
e biti objavljena u "Službenome glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagudanom objave.Broj 01-50-1-3666-28/1212. prosinca 2012. godineSarajevoPredsjedatelj
Nebojša Radmanovi
ć
, v. r.
На
 
основу
 
члана
V 3.
д
)
Устава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
сагласности
 
Парламентарне
 
скупштине
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 (
Одлука
 
број
01,02-05-2-1200/12
од
06.
децембра
2012.
године
),
Предсједништво
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
30.
сједници
,
одржаној
12.
децембра
2012.
године
,
донијело
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
РАТИФИКАЦИЈИ
 
АМАНДМАНА
 
БР
. 1
НА
 
УГОВОР
 
О
 
ФИНАНСИРАЊУ
 
СКЛОПЉЕН
 
ИЗМЕЂУ
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
И
 
ЕВРОПСКЕ
 
ИНВЕСТИЦИОНЕ
 
БАНКЕ
26.
МАРТА
2007.
ГОДИНЕ
 
У
 
САРАЈЕВУ
– 
САНАЦИЈА
 
 ПУТЕВА
 
У 
 
ФЕДЕРАЦИЈИ 
 
 БиХ 
ФИ 
23.924)
 Члан
1.
Ратификује
 
се
 
Амандман
 
бр
. 1
на
 
Уговор
 
о
 
финансирању
 
склопљен
 
између
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Европске
 
инвестиционе
 
банке
26.
марта
2007.
године
 
у
 
Сарајеву
– 
Санација
 
путева
 
 у
 
Федерацији
 
 БиХ 
ФИ 
23.924)
,
потписан
23.
 јула
 2012.
године
 
у
 
Луксембургу
 
и
22.
августа
2012.
године
 
у
 
Сарајеву
,
на
 
енглеском
 
 језику
.
 Члан
2.
Текст
 
Амандмана
 
у
 
преводу
 
гласи
:
Европска
 
инвестициона
 
банка
 
Послано
 
ДХЛ
-
ом
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Трг
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
171000
Сарајево
 
 На
 
пажњу
:
господин
 
 Никола
 
 Шпирић
 ,
 министар
 JUOPS/SEE/AIA/bp
бр
.EXP BEI – EIB008340 23.
ЈУЛИ
2012
Луксембург
, 23.
 јули
2012.
године
 
Предмет
:
САНАЦИЈА
 
ЦЕСТА
 
У
 
ФЕДЕРАЦИЈИ
 
БиХ
 (FI 23.924)
 
Уговор
 
о
 
финансирању
 
склопљен
 
између
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Европске
 
инвестиционе
 
банке
26.
марта
 2007.
године
 
у
 
Сарајеву
("
Уговор
 
о
 
финансирању
")
 
Амандман
 
бр
. 1
на
 
Уговор
 
о
 
финансирању
 
Поштовани
,
Позивамо
 
се
 
на
 
Уговор
 
о
 
финансирању
 
дефинисан
 
у
 
горњем
 
тексту
.
1.
ТУМАЧЕЊЕ
 
Осим
 
уколико
 
није
 
другачије
 
дефинисано
,
изрази
 
написани
 
великим
 
почетним
 
словом
 
у
 
овом
 
допису
 
имају
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->