Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IP-13-95_SK

IP-13-95_SK

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
 
IP/13/95E
URÓPSKA KOMISIA
 
T
LA
Č
OVÁ SPRÁVA
 
Brusel 7. februára 2013
Žltá karta Komisie za neprimerané prestupové poplatkyfutbalistov a nerovnaké podmienky
Pod
ľ 
a štúdie, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, futbalové kluby ro
č
ne mí 
ň
ajú zhrubatri miliardy EUR na prestupy hrá
č
ov, ale len ve
ľ 
mi málo z týchto prostriedkov pripadnemenším klubom alebo amatérskym sú
ť 
ažiam. Od roku 1995 do roku 2011 sa po
č
etprestupov v európskom futbale viac než strojnásobil, zatia
ľ 
 
č
o sumy, ktoré klubyvynakladajú na prestupové poplatky, sa zvýšili sedemnásobne. Vä
č
šina výdavkov sa všaksústre
ď 
uje iba v nieko
ľ 
kých kluboch s najvä
č
šími príjmami alebo podporou bohatýchinvestorov. Situácia len prehlbuje nerovnováhu medzi majetnými a nemajetnými, ke
ď 
žemenším klubom a amatérskemu športu – dôležitým liah
ň
am nových talentov – sanedostanú ani dve percentá prestupových poplatkov. Úrove
ň
rozdelenia pe
ň
azí v športe,ktoré by mali pokry
ť 
náklady na tréning a vzdelávanie mladých hrá
č
ov, je nedostato
č
ná,a tak neumož
ň
uje menším klubom, aby sa rozvíjali a prelomili pretrvávajúcu nadvládunajvä
č
ších klubov v sú
ť 
ažnom športe.Európska komisárka zodpovedná za šport Androulla Vassiliouová vyhlásila:
 „Európskakomisia plne uznáva právo športových orgánov stanovova
ť  
pravidlá prestupov, ale z našej štúdie vyplýva, že pravidlá v dnešnej podobe nezabezpe
č 
ujú vo futbale spravodlivúrovnováhu a ani
ď  
aleka nevytvárajú rovnaké podmienky na ú
č 
as
ť  
v ligových alebo pohárových zápasoch. Potrebujeme prestupový systém, ktorý prispeje k rozvoju všetkýchklubov a mladých hrá
č 
ov." 
 Prestupové pravidlá stanovujú športové riadiace orgány – napríklad vo futbale FIFA a vbasketbale FIBA. Internetový prestupový registra
č
ný systém federácie FIFA používa4 600 klubov na celom svete. V
ď 
aka nemu sa zvýšila transparentnos
ť 
pri medzinárodnýchprestupoch, ale musí sa podniknú
ť 
viac krokov na vnútroštátnej úrovni. Pod
ľ 
a spomínanejsprávy sú
č
asný systém aj na
ď 
alej prináša prospech najbohatším klubom, hviezdnymhrá
č
om a ich agentom.Preto odporú
č
a, aby FIFA a národné futbalové zväzy prijali pravidlá s cie
ľ 
om dosiahnu
ť 
 lepšiu kontrolu nad finan
č
nými transakciami, a aby zaviedli „fair-play odvody“z prestupových poplatkov presahujúcich
č
iastku, na ktorej sa dohodnú športové riadiaceorgány a kluby,
č
ím sa podporí lepšie rozdelenie zdrojov medzi bohatými a menejbohatými klubmi.
 
 2V štúdii sa tiež navrhuje stanovi
ť 
maximálny po
č
et hrá
č
ov v klube, prehodnoti
ť 
otázku „vlastníctva tre
ť 
ou stranou“, ke
ď 
agent v skuto
č
nosti hrá
č
a prenajíma klubu, a zastavi
ť 
 postupy, ktoré neprimerane zvyšujú prestupové poplatky, napríklad ke
ď 
klub pred
ĺ 
žiochrannú lehotu, po
č
as ktorej hrá
č
i nemôžu prestúpi
ť 
bez jeho súhlasu. Autori správy tiežvyzývajú, aby sa v plnom rozsahu uplat
ň
ovalo pravidlo „finan
č
nej fair-play" únie UEFAa posilnili „mechanizmy solidarity“ na rozvoj mládeže a ochranu maloletých. Autori štúdievyzývajú športové orgány, aby posilnili spoluprácu s orgánmi presadzovania práva a týmbojovali proti praniu špinavých pe
ň
azí a korupcii.
Ď
alšie kroky
Výsledky štúdie preskúma
skupina odborníkov EÚ pre dobrú správu športu
nasvojom najbližšom aprílovom stretnutí. Skupina sa zaoberá aj opatreniami protimanipulácii so športovými výsledkami a jej
č
lenmi sú národní odborníci a pozorovatelia zFIFA, UEFA, Európskej asociácie profesionálnych futbalových líg, Európskeho zväzu klubova Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalových hrá
č
ov. Skupina by mala ešte predkoncom tohto roka predloži
ť 
správu ministrom športu
č
lenských štátov EÚ.
Súvislosti
Trh práce vo futbale je ve
ľ 
mi roztrieštený. „Primárny trh“ pozostáva z nieko
ľ 
kýchhviezdnych hrá
č
ov a ten sekundárny zasa z profesionálnych alebo poloprofesionálnychhrá
č
ov, ktorí nezarábajú závratné sumy a
č
asto majú
ť 
ažkosti pokro
č
i
ť 
v kariére, najmävtedy, ke
ď 
prestanú aktívne hra
ť 
.Aby sa medzi klubmi dosiahla spravodlivejšia a vyváženejšia konkurencia arovnomernejšie sa rozdelili prostriedky, v štúdii sa navrhuje:i) zavies
ť 
„fair-play odvody“ z prestupových poplatkov presahujúcich ur
č
itú sumu, abysa podporilo lepšie rozdelenie zdrojov medzi bohatými a menej bohatými klubmi.Cie
ľ 
om odvodu by bolo opä
ť 
nastoli
ť 
konkuren
č
nú rovnováhu. Prah, sadzba a oblas
ť 
 uplat
ň
ovania tohto odvodu by ur
č
ovali medzinárodné futbalové riadiace orgány poporade s klubmi,ii) dôslednejšie zverej
ň
ova
ť 
podrobnosti o pohybe hrá
č
ov, aby sa zaistilo, že sa klubomvypláca príslušné solidárne odškodnenie a že kluby poznajú svoje práva,iii) stanovi
ť 
maximálny po
č
et hrá
č
ov v klube,iv) regulova
ť 
mechanizmus prevodu úverov,v) vyrieši
ť 
problém „vlastníctva práv hrá
č
ov tre
ť 
ou stranou“ tak, že sa prijmú pravidlá,ktoré budú chráni
ť 
integritu a slobodu hrá
č
ov, ale aj spravodlivos
ť 
športových sú
ť 
aží.Pravidlá by nemali neprimerane bráni
ť 
finan
č
ným investíciám do športu a mali by by
ť 
vsúlade s predpismi EÚ o vo
ľ 
nom pohybe kapitálu,vi) podpori
ť 
uplat
ň
ovanie pravidiel finan
č
nej „fair-play“, aby výdavky klubovneprevyšovali ich príjmy,vii) pokúsi
ť 
sa vyrieši
ť 
nestabilnos
ť 
basketbalových tímov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->