Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kostić Miodrag - Presuda - 18.11.2004.

Kostić Miodrag - Presuda - 18.11.2004.

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
 
VIJEĆE EUROPE
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
PRVI ODJEL
PREDMET KOST
PROTIV HRVATSKE
(zahtjev br. 69265/01)
PRESUDA(prijateljsko rješenje)STRASBOURG18. studeni 2004.
Ova je presuda konačna, ali može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama.
 
 
U predmetu Kost
protiv Hrvatske,
 
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću sastavljenom
odg.
 
C. L. ROZAKIS,
 
 predsjednik,
 g. P. LORENZEN,
gđa
F.
 
TULKENS,
gđa
 
 N. VAJIĆ,
 
gđa S. BOTOUCHAROVA
,g. A. KOVLER,g. K. HAJIYEV,
suci,
i. g. S. NIELSEN,
 
Tajnik Odjela,
 
nakon vijeća
nja zatvorenog za javnost dana 28. listopada 2004.,
donosi slijedeću presudu, koja je usvojen
a istog dana:
POSTUPAK
1. Predmet je iznesen u zahtjevu (br. 69265/01) hrvatskog državljanina, g. MiodragaKost
ića
("podnositelj") protiv Republike Hrvatske, podnesenom Sudu dana 2. svibnja2001
. na temelju članka 34. Europske konvencije za zaštitu ljud
skih prava i temeljnihsloboda ("Konvencija").
Tuženu Vladu zastupala je njezina zastupnica, gđa Lidija
Lukina-
Karajković.
 2. Podnositelj prigovara
inter alia
da mu je tijekom dugog vremenskog razdoblja bilo
onemogućeno da povrati posjed svoje kuće
, a što
 je dovelo do povrede čl. 1.
Protokola br. 1 Konvencije.3. Odlukom
od 8. siječnja 2004
. Sud je proglasio zahtjev podnositelja
djelomično
dopuštenim.4. Dana 25. svibnja 2004. i 1. lipnja 2004. Vlada, odnosno podnositelj, podnijeli suformalne izjave o pr
ihvaćanju prijateljskog rješenja predmeta.
 
ČINJENICE
 
5. Podnositelj, koji je
rođen
1936., živi u Petrinji, Hrvatska.6. Podnositelj je v
lasnik kuće u Petrinji gdje je
živio do kolovoza 1995. kada je
napustio Hrvatsku zbog vojnih akcija u tom području.
 7. Dana 23. rujna 1995. Hrvatski Sabor d
onio je zakon koji predviđa da
državapreuzima u posjed svo vlasništvo osoba koje su napustile Hrvatsku.
Također daje
ovlasti lokalnoj vlasti da u tu imovinu privremeno smjesti izbjeglice.8. Dana 24. ožujka 1997. lokalna vlast u Petrinji predala je podnositeljevu
kuću
Z.L. iM.L. ("korisnicima") na privremeno korištenje z
ato jer je njihova kuća bila uništena
za vrijeme Domovinskog rata.9. Dana 10. lipnja 1998. podnositelj je dobio presudu na
Općinsko
m sudu u Petrinji
kojim se nalaže stanarima iseljenje iz njegove kuće unutar 15 dana. Presuda je postalakonačna 30. rujna 1998. kada je Župan
ijski sud u Sisku odbacio žalbu korisnika ipotvrdio prvostupanjsku presudu.10. S obzirom da su korisnici odbili isprazniti podno
siteljevu kuću
, dana 24. studenog1998. podnositelj je podnio zahtjev za ovrhu gore navede presude
Općinskom sudu u
Petrinji. Dana 7. prosinca 1998. sud je izdao rješenje o ovrsi.
 
11. Međutim, u skladu sa zakonima koji su na snazi,
rješenje o ovrsi nije moglo bitiprovedeno sve dok država ne osigura alternativni smještaj korisnike. Sud je iznova
zahtijevao od lokalnih vlasti da pronađu privremeni smještaj sta
narima i zatražio odnadležnog
državnog ministarstva obnovu njihove kuće. Lokalne vlasti obavijestil
e susud
da nisu u mogućnosti pronaći smještaj za
korisnike.
12. Dana 28. lipnja 2001. nadležno ministarstvo obavijestilo je sud da je obnova kuće
korisnika dovršena.13. Dana 8. studenog 2001. korisnici
su ispraznili podnositeljevu kuću. Dana 12.
studenog 2001. podnositelj je vratio
 posjed kuće.
 
PRAVO
14. Dana 25. svibnja 2004. Sud je
zaprimio slijedeću izjavu p
otpisanu od Vlade:
"Izjavljujem da Vlada Republike Hrvatske u cilju sklapanja prijateljskog rješenja gore navedenogpredmeta nudi g. Miodragu
Kostiću
na
ex gratia
osnovi isplatu iznosa od 11.000 EUR.Taj iznos pokriva svu materijalnu i ne-materijalnu štetu te troškove i izdatke,
i bit će isplaćen
u roku odtri mjeseca od dana donošenja presu
de Suda na temelju članka 39. Europske konvencije za zaštitu
ljudskih prava.
U slučaju da isplata ne bude izvršena u rečenom roku od tri mjeseca, Vlada se obvezuje platiti, sve do isplate, običnu kamatu po stopi jednakoj najnižoj kamatnoj stopi Europske sr 
edišnje
 banke tokom razdoblja neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.
 
Ta će isplata predstavljati konačno
rješenje predmeta.
Vlada se nadalje obvezuje da neće tražiti da predmet bude iznesen Velikom Vijeću u skladu sačlankom 43. stavak 1. Konvencije.
"
15. Dana 1. lipnj
a 2004. Sud je zaprimio slijedeću izjavu potpisanu od
podnositelja:"
Primam na znanje da je Vlada Republike Hrvatske u cilju prijateljskog rješenja gore navedenogpredmeta pred Europskim sudom za ljudska prava spremna platiti mi na
ex gratia
osnovi iznos od11.000 EUR.Taj iznos pokriva svu materijalnu i ne-materijalnu štetu te troškove i izdatke,
i bit će isplaćen
u roku
od tri mjeseca od dana donošenja presude Suda na temelju članka 39. Europske konvencije za zaštitu
ljudskih prava.
Istekom rečenog roka od tri mjeseca
od sporazuma,
 plaćat će se obična kamata
po stopi jednakoj najnižoj kamatnoj stopi Europske središnje banke tije
kom razdoblja neplaćanja, uvećana
za tripostotna boda.P
rihvaća
m
 prijedlog i odriče
m se bilo kakvih dalj
njih zahtjeva prema Hrvatskoj u odnosu na činjenice
ovog zahtjeva. Izjavljujem
da to predstavlja konačno rješenje predmeta.
 Ova izjava dana je u kontekstu prijateljskog rješenja kojeg smo Vlada i ja postigli.Nadalje se obvezuje
m da neću
tražiti da pred
met bude iznesen Velikom Vijeću u skladu sa člankom 43.
stavak 1. Konvencije nakon što bude donesena presuda Suda."
16
. Sud prima na znanje sporazum postignut između stranaka (članak 39.
Konvencije). Sud smatra da je sporazum osnovan na poštivanju ljudskih prava kako je
to definirano Konvencijom i njezinim Protokolima (članak 37. stavak 1.
in fine
 Konvencije i pravilo 62. stavak 3. Poslovnika Suda)17. U skladu s time, predmet treba biti izbrisan sa liste predmeta.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->