Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ

Ratings: (0)|Views: 561|Likes:
Τί είναι Οίκουμενισμός
Καί τώρα θά ερωτήσεις, αναγνώστα, τι είναι ο Οικουμενισμός; Ποιό είναι το
«πιστεύω» τού Οίκουμενισμού; Πού στηρίζεται; Ποίοι κρύβονται πίσω του; Τί έπιδιώκει καί τί μέσα χρησιμοποιεί; Στά σοβαρά αυτά ερωτήματα θά σού δοθεί άπάντησις, διά τού παρόντος βιβλίου.


Τί είναι Οίκουμενισμός
Καί τώρα θά ερωτήσεις, αναγνώστα, τι είναι ο Οικουμενισμός; Ποιό είναι το
«πιστεύω» τού Οίκουμενισμού; Πού στηρίζεται; Ποίοι κρύβονται πίσω του; Τί έπιδιώκει καί τί μέσα χρησιμοποιεί; Στά σοβαρά αυτά ερωτήματα θά σού δοθεί άπάντησις, διά τού παρόντος βιβλίου.


More info:

Published by: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2015

pdf

text

original

 
Ο
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 
 
 ΧΩΡΙΣ 
 
 ΜΑΣΚΑ
 
Απσιμ. Χαπάλαμος Βαζιλόοςλος
 
Α
 
 Έκδοζ
1972
Εκδόζειρ
 
Οπόδοξος
 
Τύος
 
Για ηα
«
Ππωηόκολλα ηων
 
Σοθών ηρ
 
Σιών»
 
Σα είκελα
 
απηά είραλ
 
ξαηεί ζαλ ξαηά
 
φηαλ ην 1987 ν
 
ζσλζηέο εηαξείεοξαγκαηννίζαλ
 
έλα ζκαληφ
 
ζπλέδξν ζηλ φι Bale.
 
Σα ελ
 
ιφγσ
 
ξσηφνιιαείηε
 
 πεμαξέαλ αφ ην ρξκαηνβψην ην ννίν είραλ
 
ν ΢σλζηέο ζηλ
 
Αιζαηίαή δέξξεπζαλ
 
αη’
 
άιιν
 
ηξφν α
 
έθηαζαλ ζηα ρέξα ησλ
 
Υξζηαλψλ.
 
Ο ξψηνο εδφηο ηνπο (1902),
 
Ρψζνο αγηήο ΢έξγνο
 
 Νείινο,
 
γξάθε φη ηαείκελα
 
ησλ
 
Πξσηνφιισλ ηνπ ηα αξέδσζε αηά
 
ην έηνο 1
9
01 ν
 
Αιέμο Ννιάγεβηο Souchotin,
 
΢ηξαηάξρο ηο
 
επγελείαο
 
ηνπ
Sher
no. Έηνηεανινχζαλ
 
νιιέο εδφζεο α
 
γξάθαλ νιιά
 
άξξα ζηο εθκεξίδεο
 
γα ηαζρέδα
 
απηά ηνπ
 
΢σλζκνχ κε ρηπηνχο ηίηινπο φσο
«
Ο ερξφο ηοαλξσφηηαο», «Σα ξσηφνιια
 
α  αγφζκνο αλαηξνή», «Ζ αθνξκή ηοΠαγνζκίνπ αλζπρίαο».
 
Σν μεζέαζκα
 
απηφ ζπλειφλζε ηνπο ΢σλζηέο.
 
Αθνχ, ινφλ,
 
ξνζάζαλ λα ηααξλνχλ, εεδίσμαλ
 
ελ ζπλερεία λα είζνπλ
 
ηνλ φζκν φη απηά δελ ήηαλ αφξπθαα
 
φη δελ
 
ζηξίνληαλ ζε αλέλα ζνβαξφ δεδνκέλν.
 
Δλ ηνχηνο ηλ πεμαίξεζ ησλ
 
Πξσηνφιισλ αφ ηα ζξαιηά αξρεία ηλεβεβαψλε εγχινο ηνπ ΢σλζηνχ Κνκηάηνπ, νπ ρξνλνινγείηα
 
αφ ην 1
901,
ζηλ ννία ν δφησξ
Hertz
l αξανλείηα γα πεμαξέζεο, ν
 
ννίεο
 
εέηξεςαλζηνπο βέβινπο (
Gentiis)
 λα γλσξίνπλ
 
ηα κπζηά ησλ
«
Πξσηνφιισλ».
 
Αιιά
 
ηλιένλ
 
αςεπδή αφδεμ
 
α εβεβαίσζ γα ηλ απεληφηηα ησλ
 «
Πξσηνφιισλ»,
 
καο
 
ηλ δίλε ν ρξφλνο νπ δέξξεπζε α
 
ηα γεγνλφηα, νπδαδξακαηίζηαλ κέρξ ζήκεξα.
 
Η
 
Χπιζηιανική
 
Αδελθόηηα Νέων
 
(Χ.Α.Ν.,
Y.M.C.A)
 
και  Χπιζηιανική Ενωζ
 
Νεανίδων.
 
Ο ξψηνο ξφγνλνο
 
ηο
 
ζκεξλήο Ονπκελήο Κίλζο
 
εκθαλίζηε
 
εξί ηα κέζαηνπ αξειφληνο
 
αψλνο.
 
Σν
1844
ζην
 
Λνλδίλν άννο
 
Γεψξγνο Οπίιακο ίδξπζεηλ
Y.M.C.A
διαδή ηλ «Υξζηαλή
 
Αδειθφηηα Νέσλ», ηλ γλσζηή Υ
.
Α.Ν.
 
Ζ
 
Οξγάλσζ απηή, γα ηνπο λένπο, αηφξσζε
 
 λα εμαισεί νιχ ζχληνκα ζ’
 
φινηνλ φζκν.
 
Σν 1952 αξκνχζε
10.0
00 αξαξηήκαηα α 4
.00
0.000 κέι.
 
Σν
1894
δξχε
 
«
Υξζηαλή Δλσζ Νεαλίδσλ» δι  Υ.Δ.Ν. Ζ
 
Υ.Α.Ν α  Υ.Δ
.
 Ν δελείραλ
 
αλελφο
 
είδνπο δφ ηνπο δφγκα . Δίραλε
 
φκσο κα αζαθή,
 
αλαξβή ακρξζηαλή δενινγία. Μα νζκνεσξία νπκαλζηή.
 
Μα νζκνεσξία ζηλννία δελ γλφηαλ ιφγνο γα ην ξναηνξφ
 
ακάξηκα, νχηε γα ζσηξία ςπρήο.
 
Σν ξψην αφ ηλ δξάζ ηο
Y
.M.C.A. ζην ΢άγν ηο
 
Ακεξήο φνπ εμαέιπζεδπλακή ακάλα
 
γα ηλ λνκκννίζ
 
ηο ρξήζο ηο
 
καξρνπάλαο,
 
ησλεηξψζεσλ
 
ι.!
 
Σν δεχηεξν
 
αφ ην
 
Σνξφλην ηνπ Καλαδά, φνπ 
 
εεί νξγάλσζ,ζπκθψλζε λα κλ αλαθέξεηα
 
νπελά
 
ην φλνκα ηνπ
 
Ηζνχ Υξζηνχ!
 
΢ην ββιίν «αφζα ρξφλα Διιλνχ
 
Σεηνλζκνχ»
 
ηνπ Μαξίλνπ Πνιιάηνπ,ζκαίλνληνο
 
ζηειέρνπο ηο ΢ηνάο «Πξνκεχο»
 
Αλψλ, νπ εμεδφ ην 1951,γξάθε
 
(ζει 168) γα ηλ είζες
 
Ακεξαλψλ ην 1923 ζηλ Διιάδα α
 
ηλ
 
 
 πνδνρή, νπ ηνπο έαλε
 
 
εδψ ΢ηνά.
 
«Ο φκιν απηνί αλήαλ
 
εο ηαο
 
αλεγλσξζκέλαο
 
Οξγαλψζεο ηνπ Δξπξνχ ΢ηαπξνχ,ηο Υ.Α.Ν α ηο Παξακπίαο ηο
 
Δγγχο
 
Αλαηνιήο. Δο ηα εηειεία ησλΟξγαλψζεσλ απηψλ ν Διιλφο
 
Σεηνλζκφο (ζ.ζ δι  Μαζνλία)
 
αέλεκε ηαδένπζαο
 
ηκάο, σο ανηεινχκελα
 
αηά ηα 9/
10
αφ
 
Σέηνλαο»!
 
Σν 1939
 
ν ηφηε ξσπνπξγφο Η. Μεηαμάο δέιπζε
 
φιεο
 
ηο Υ
.
Α.Ν α άηεζρε
 
ηοεξνπζίεο ηνπο. Ο Μεηαμάο πήξμε
 
κέρξ ην
1921
καζφλνο. Δεδή
 
φκσο εεί
 
κέζαγλψξζε γα ηλ θνξννφ δξαζηξφηηά ηο, αεκαξχλε
 
ην ίδν έηνο.
 
Κανιέκζε
 
έεηα ηλ Υ.Α.Ν
 
κε ηλ δάιπζή ηο. Μεηά ηλ δάιπζή ηο φκσο,δακαξηπξήε
 
έληνλα
 
 
δξχηξά
 
ηο
 
α
 
ρξκαηνδφηο
 
ηο
Y.M.C.A.
ηοΑκεξήο. Ο
 
Μεηαμάο αάληζε φη
 
Υ.Α.Ν εμαάηζε
 
ην Έλνο.
 
φη ελψδξχε
 
ζαλ ζσκαηείν ειιλφ,
 
ρσξίο εμάξηζ αφ έμσ, ελ
 
ηνχηνο ηψξαεελέβαλε  μέλ
Y.M.C.A.
Σν Ρφηαξπ
 
Σν
 
Ρφηαξπ είλα
 
ν ξνάιακνο ηο
 
Μαζσλίαο. Ζξε ζηλ Διιάδα
 
ην
1928
κε καζνλή
 
ξσηνβνπιία.
 
Τνζηξίε είζο νιχ ηνλ Πξνζνζκφ. Μφλν
 
ζηοΖΠΑ, ίδξπζε κε δή ηνπ ξσηνβνπιία
 
2.000 ξνζνέο
 
κνλάδεο
 
α μφδεςε
 3.00
0.000 δνιάξα.
 
Ο
 
Πποζκοιζμόρ
 
εχηεξνο
 
ξφγνλνο ηνπ Ονπκελζκνχ είλα
 
ν Πξνζνζκφο.
 
Σν 1
908
δξχεζηλ
 
Αγγιία
 
αφ ηνλ
 
Λφξδν καζψλν
 
Μάληελ
 
Πάνπει 
 
ν αγφζκνο νξγαλζκφο ησλξνζφσλ. ΢ηνλ
 
νξγαλζκφ απηφ έδσζε
 
ιήξεο καζσλφ εξίβικα , ην 1917 νΓξακκαηέαο
 
ηο
 
ελνχο Οξγάλσζο Πξνζφσλ, καζψλνο α Δβξαίνο
Martin.
΢ην π. αξκ.
55/1963
ηεχρνο ηνπ «Σεηνλνχ
 
ειηίνπ»
 
γξάθε
 
γα ηλ πνδνρή αφηλ Μεγάι ΢ηνά ηο
 
Διιάδαο νπ έγλε
 
ζε καζφλνπο Πξνζφνπο. «Γλσζηαί είλαα ζρέζεο
 
Σεηνλζκνχ α Πξνζνζκνχ, δξπηήο
 
ηνπ ννίνπ πήξμε ν αδειθφο
 
Μάληελ
 
Πάνπει».
 
Αλαθέξεηα
 
ζηλ έιπζ ν αληξφζσνο ηο Γεξκαλίαο καζφλνο
Daunn
γα λα δξπνχλ α
 
ζηλ Διιάδα
 
Πξνζνέο
 
΢ηνέο.
 
Σα ιπφνπια
 
Αφ κα εγπιναίδεα
: "
Καιείηα
 
ιπδεχο (ζο.
 
ι. ιπφνπιν) ναλήινο πφο
 
Σέηνλνο,
 
ν ηεείο
 
 – 
 
δ’
 
εδήο εβιηήο
 
ηειεηήο
,
α’
 
λεηξέεηα λα
 
αξίζηαηα α
 
ακχην
-
 πφ ηλ λεπκαηή
 
ξνζηαζίαλ
 
ηο
 
΢ηνάο,εο ηλ ννίαλ
 
ζπλήσο αλήε
 
ν αηήξ ηνπ…"
 
Σν Παγφζκν ΢πκβνχιν σήο α εξγαζίαο
 
Πεξί ην 19
10
δξχε
 
ην «Παγφζκν
 
΢πκβνχιν σήο α
 
εξγαζίαο»
 
Σνχην ζπλειήε
 
ην 1925 ζηλ ΢ηνρφικ α
 
ην
 
1937 ζηλ Ομθφξδ. ΢ηα δχν ηνπ ζπλέδξα κιάε γα ζνπδή, κειέη
 
α
 
εμέηαζησλ
 
ακνβαίσλ ζρέζεσλ κεηαμχ νίισλ Υξζηαλψλ
 
Διζψλ.
 
Σν Παγφζκν ΢πλέδξν Πίζηεσο α
 
Σάμεσο.
 
ίια
 
φκσο ζ’
 
απηή ηλ ίλζνξγαλψε
 
’
 
αλαηχρε
 
α κα άιι εηαξεία
 
κε ην φλνκα
«
Παγφζκν΢πλέδξν
 
Πίζηεσο α
 
Σάμεσο» (νήζεσο). Κα απηή  νξγάλσζ ζπλειή δχνθνξέο.
 
Σν 1927 ζηλ
 
Λσάλλ α
 
ην 1937 ζην Δδβνχξγν. Ζ
 
εηαξεία
 
απηή είρε ζαλζνφ
 
 λα θέξε
 
ζην θσο
 
φιεο
 
ηο δνγκαηέο
 
δπζνιίεο,
 
φια ηα δνγκαηά εκφδα,γα ηλ «Έλσζ ησλ Διζψλ». Γ΄
 
απηφ, ινφλ,
 
έδεμε φη κειεηνχζε ην
 
έκα ηοΟνπκελήο Κίλζο, ηνπ Ονπκελζκνχ.
 
Το Παγκόζμιο
 
Σςμβούλιο ηων Εκκλζιών
(
Π.Σ.Ε.)
 
Σν
«
Παγφζκν Υξζηαλφ ΢πκβνχιν
 
Εσήο α
 
Δξγαζίαο»
 
α ην «Παγφζκν΢πλέδξν
 
Πίζηεσο α
 
Σάμεσο» ελψαλ
 
ηειά
 
ην 1937 ζε έλα νξγαλζκφ κε ηνφλνκα «Παγφζκν
 
΢πκβνχιν
 
Διζψλ» (Π.΢.Δ) Ο Οξγαλζκφο απηφο άξρζε λαθαλεξψλε
 
ηα ζρέδά ηνπ κεηά ηνλ
 
εχηεξν Παγφζκν Πφιεκν.
 
Σν
1948
 
ξαγκαηννήε
 
 
ξψη
 
ζπλέιεπζ
 
ηνπ Π.΢.Δ. ζην
 
Ακζεξληακ. Δνινχζαλκέρξ ζήκεξα άιιεο
 
ηξείο ζπλειεχζεο
 
ζην Δβαζηνλ
 
ην 1954, ζην Νέν
 
ειρί ην
1961
α
 
ζηλ Οπςάια
 
ην 1968. ΢ε
 
έεζή
 
ηνπ ξνο η ΢χλνδν ησλ Δζφσλ ηοΡσζήο Διζίαο
 
ηο
 
αζνξάο ν
 
Αξρείζννο ηνπ Μφληξεαι 
 
α ΚαλαδάΒηάινο έγξαςε
 
ηα εμήο:
«
Απηνί ν ηξεο νξγαλζκνχ ( Υ
.
Α.Ν. , ν Πξνζνζκφοα
 
ην Π.΢.Δ ) είλα έσο ζήκεξνλ ν
 
ηξεο
 
ζηχιν
 
εί ησλ
 
ννίσλ ζηξίεηανιφιξνο 
 
Ονπκελή Κίλζο α
 
ησλ ννίσλ ζηαεξψο
 
ζπκιξψλε ηνποπξήλεο
 
ησλ
 
ζπλεξγαηψλ ηνπ
,
εξγαηψλ ηνπ α γελψο
 
ην
 
ζχλνιν ηνπ ιανχ, ηνννίνλ
 
δάεηα
 
επκελψο ξνο απηήλ
 
Τί είναι Οίκοςμενιζμόρ
 
Καί ηψξα ά εξσηήζεο,
 
αλαγλψζηα, η είλα ν Ονπκελζκφο; Πνφ είλα ην
 
«ζηεχσ»
 
ηνχ Οίνπκελζκνχ; Πνχ ζηξίεηα;
 
Πνίν ξχβνληα
 
ίζσ
 
ηνπ;
 
Σίέδψε αί
 
ηί κέζα
 
ρξζκννεί;
 
΢ηά ζνβαξά απηά εξσηήκαηα ά ζνχ δνείάάληζο, δά ηνχ αξφληνο ββιίνπ.
 
Θά
 
ξέε φκσο, ξνγνπκέλσο αί
 
άφ ηήλ άξρή, λά μεααξίζσκε άσο ηάξάγκαηα, ψζηε λά γλσξίεο εξί ηίλνο αξβψο ξφεηα.
 
Πξέε λά
 
βξίζεζα άφηήλ άξρή
 
ζηφ έληξν
 
Σνχ λνήκαηνο ηνχ κεγάινπ ηνχηνπ ηήκαηνο, ψζηε
 
 λάκνξέζο εχνια λά αξανινπήζεο
 
έεηα,
 
βήκα ξφο βήκα, φιεο
 
ηοζπγινλζηέο
 
αναιχςεο ηνχ
 
φιεξίνπ ζννχ, νχ έδψε αί
 
ηψλαηαρνλίσλ αί
 
ζαηαλψλ κέζσλ, νχ ρξζκννεί φ Οίνπκελζκφο.
 
Ο Ονπκελζκφο είλα έλα Κίλκα αγφζκνλ
 
ηνχ
 
ελνχο ΢σλζκνχ αί έρε ψοκνλαδφλ
 
ζνφλ ηήλ νιηήλ Καί ξζεπηήλ
 
Καηάηζλ ηήο Οίνπκέλο! ΢ηάκάηα φκσο ηνχ
 
Κφζκνπ θαίλεηα,
 
φη φ Οίνπκελζκφο
 
είλα
 
Κίλκα αγφζκνλ,
 
δάηήλ νιηήλ, νίνλνκήλ αί ηήλ ξζεπηήλ
 
έλσζλ
 
ηήο
 
άλξσφηηνο.
 
Δ ξψηο, βεβαίσο,
 
φςεσο, δά ηνχο άγλννχληαο
 
ηά ξάγκαηα, φ ζνφο αχηφο ηήοέλψζεσο
 
ηήο
 
άλξσφηηνο θαίλεηα αιφο
 
αί
 
ψθέικνο. Καί ηνχην, δφη ζηφλΟίνπκελζκφ έθαλεαά πξαξρεί ηφ
 
ζχλκα ηήο εξήλο, νχ ηφ ιαρηαξνχλφιν.
 
Κπξαξρεί ηφ ζχλκα ηήο
 
έλφηηνο, Πνχ ηφ
 
έινπλ ν
 
άληεο.
 
Μινχλ άφκ αηά φξνλ γά άγά. Καί Πνφο δέλ
 
ηήλ Θέιε ηήλ άγά!
 
Αιιά
 
ήάγά
 
ηνχ Οίνπκελζκνχ είλα άάη.
 
έλ μελά άφ ηφλ φλν γά ηφλζπλάλξσν,
 
φσο ηφλ
 
έδίδαμε
 
φ Υξζηφο, άιιά
 
άφ ηφ κτζνο, ηήλ ίνξζία αί ηφςέκκα, δά ηήλ χνηαγήλ ηψλ άλησλ.
 
Γ΄
 
αχηφ, έλψ άνυκε λά κινχλ γά έλφηηα, γά εΗξήλ, γά άγά, γά ζπλεξγαζίαννλνκή αί νλφ
 
 λφκζκα, έλ ηνχηνο βιένκε
 
άφ ηήλ άιι κεξά ηήλ έληαζ,ηήλ φμπλζ,
 
ηήλ αιιέξγεα δαθνξψλ, δελέμεσλ αί
 
κίζνπο. Παξαηξνχκεδισκαηή
 
δξαζηξφηηα γά ηήλ αηαβαξάξσζ
 
αί έμαθάλζ ηψλ κξψλ
 
αίάδπλάησλ
 
Κξαηψλ.
 
Αιιά
 
δέλ ά έεηανχκε έδψ εξζζφηεξν, γά ηήλ ζαηαλή άιπζίδα ηψλζνηελψλ δπλάκεσλ
,
νχ
 
ξναξαζεπάνπλ κπζηά ηήλ
 
αηαζηξνθή
 
ηψλ ʽΔλψλαί
 
Ηδαίηεξα ηψλ
 
ʽΟξνδφμσλ
 
Υξζηαλψλ
 
Κξαηψλ. αχηφ άο
 
ηφ
 
έμεηάζνπλ άιινάξκνδψηεξν αί
 
άο ιάβνπλ ηά κέηξα
 
ηνπο. εκέτο, έδψ,
 
Θά ζηανχκε κφλνλ
 
ζηφλΘξζεπηφ Οίνπκελζκφ.
 
Τί είναι ό
 
ζμεπινόρ πζκεςηικόρ
 
Οίκοςμενιζμόρ
!
 
Ο ξζεπηφο Οίνπκελζκφο ηήο ζήκεξνλ είλα Κίλζο, δά ηήλ έλσζλ ηψλαίξεηψλ
 
 ΋κνινγψλ
 
ηήο
 
χζεσο κεηά ηήο
 
Οξνδνμίαο
 
αη΄ άξράο αί
 
εΗο δεχηεξνλζηάδνλ δά ηήλ έλσζλ
 
φισλ ηψλ ξζεψλ εΗο έλα ηεξαηψδεο αηζεχαζκα,
 
ε
i
οκίαλ Παλξζείαλ.
 
Σειφλ φκσο ζνφλ
 
έρε λά έμαθαλίζ, κέζα ζ΄
 
αχηφ ηφρσλεπηήξ, ηφλ Υξζηαλζκφλαί
 
Ηδίσο ηήλ ΋ξνδνμίαλ, νχ αηέρε
 
ηήλ
 
Άιήεαλ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->